CASTROL De roem van Texels wolvee 1/frzag i Setter-Set leclasseringscollecte in periode van 14-26 september Wordt weer fit van lijf en leden, bovriid van Uw rheumatiek. BABYDERM SS?3» Pracht handen Tube,5ci Hamea-Gelei ZENUWRUST Pieren zullen Texels Westkust beschermen - ERDAG 12 SEPTEMBER 1959 73e JAARGANG No. 7386 rEXELSEWCOURANT Verschijnt woensdags en zaterdags ave N.V. v.h. Lanqeveld 6 de Rooi] f r. 1 /i rw //7V^/ C f 17 /?t 1/1/11*1" Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. ^handel Drukkerij Bibliotheek Groen '7warLr Texels in het harL, Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. Burg - Texel Postbus 1) - Tel. 11 J V kwart, 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Ook voor de kampioensqioep éénjarige ooien was dit jaar een bijzondere prijs. Burgemeester De Koning overhandigde namens de Minister van Land- uw de medaille aan de heer P. C. Hin. De heer Hin met zijn beste viertal. JRGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 4 tot en met 10 september 1959: Geboren: Cafcharina Maria Anna, dv. atheus J. Bakker en Duvera A. Bakker; isabeth, dv. Waltherus van Beek en rbera Witte; Margriet Brigitta Ange la Theresia, dv. Hendrik Bos en Irene d Kerkhof; Pieter Nicolaas Willem, zv. aas Lap en Antje Koopman; Baukje, Anne de Vries en Japke Lour ens, anta, dv. Harmannus Flikkema en grid Betzinger; Ansje en Greetje, dv. luke Dootjes en Simonetje van Boven. Overleden: Sijtse Koolstra, oud 64 jaar, htgen. van Annaatje Bakker; Antonius in Beek, oud 74 jaar. wedn. van Anto- ;tta L. G. M. van Beek; Leendert Wet- een, oud 81 jaar, wedn. van Maartje ïper. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 18 september op om 6.18 uur en gaat onder om 18.27 uur. Maan: 17 sept. V.M.; 25 sept. L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 12 sept. 2.57 en 15.25; 13 sept. 4.36 en 17.03, 14 sept. 6.10 en 18.27; 15 sept. 7.25 en 19.33; 16 sept. 8.22 en 20.25; 17 sep. 9 07 en 21.06; 18 sept. 9.43 en 21.42: 19 sept. 10.11 en 22.10. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. dat zijn pas nylons Van 14 - 26 september zal ook op Texel weer de jaarlijkse Reclasse- ringscollecte worden gehouden. Ik hoop, dat deze collecte ook thans weer op aller steun zal mogen reke nen. Het spreekwoord ,,De gelegenheid aakt de dief" is ook thans nog een on- nstotelijke waarheid. Het is de grote erdienste van het reclasseringswerk ge- eest, dat thans algemeen erkend wordt at de omstandigheden, waarin en aaronder iemand leeft, op zijn handel- 'ijze en zijn levenshouding van grote ïvloed zijn. Het reclasseringswerk nu is r op gericht door preventieve of repres- ieve steun iemands levensomstandig- eden te verbeteren en zijn morele le- enshouding te versterken. Teveel nog leeft de mening, dat wie ens steelt altijd een dief is. Zowel U als maken ons daaraan ook vaak on- ewust schuldig. Het is tegen deze ijdverbreide mening, dat de Reclasse- ingsverenigingen steeds weer en overal trijd moeten voeren. Natuurlijk ook de reclasseringsambte- 'aren hebben vaak teleurstellingen te erwerken. Regelmatig komt het voor, at een hoopvolle verbetering van een gereclasseerde" ineens door deze loor een onverhoedse misstap weer teniet gedaan wordt. Veel werk is dan Tuchteloos gebleven. Doch de oorzaak an deze mislukkingen ligt helaas maar te vaak niet in de eerste plaats bij de ïederailleerde zelf, maar in de wijze waarop zijn omgeving en de samenleving n het algemeen hem tegemoet treedt, of r. het feit, dat hij zich toch niet tegen ie sterke beïnvloeding varuit zijn vroe- Door een bloedzuiverende kunr met Kruschen Salts. Kruschen's aansporende werking op Uw bloedzuiverende organen geeft deze weer jeugdige kracht. Uw bloed gaat weer sneller stromen; pijnverwekkende onzuiverheden kunnen zich niet meer vastzetten en zo verdwijnt de oorzaak van die slopende pijn. U moet niet wach ten U moet vandaag met Kruschen be ginnen en zo Uw Rheumatische pijnen uitbannen - radicaal! li -Hol" Voor hef tere ftflnfiOvL Baby-huidje gere milieu voelt opgewassen, en ten slotte de weg van de minste weerstand gaat. Het blijft voorts ook mensenwerk en soms is het feit, dat de reclassanten aan vankelijk te sceptisch of te cynisch te genover dit werk blijken te staan er oor zaak van, dat men van een bepaald geval onvoldoende de achtergronden leert kennen. Is daarom nu het resultaat van dit moeizame en geduld vragende werk van minder waarde? Zeker niet, want geluk kig is het zo, dat tegenover de teleur stellingen meermalen geslaagde reclas- seringsgevallen staan. Voor deze mensen is dan vaak een nieuwe wereld open ge gaan en zij onderscheiden zich niet meer van de overige leden van de maatschap pij, dan door een trieste herinnering in hun verleden. Juist tegenover deze men sen is het zaak bij voortduring de strijd aan te binden tegen de stelling, wie eens steelt is altijd een dief. Hier is deze stelling haast misdadig te noemen. Ik hoop, dat ik U door vorenstaande van het nut en de noodzaak tot voort zetting van dit mooie werk overtuigd heb en dat ook U weer Uw bijdrage aan de jaarlijkse collecte t.b.v. het reclasse ringswerk zult willen leveren. De op brengst van deze collecte komt ten goe de aan verenigingen van alle gezind ten, zowel reclasseringsverenigingen als een aantal drankbestrijdersvereni gingen. Helpt U allen een handje aan de voortzetting van dit moeizame werk. Bedenkt U bovendien, dat de collectan ten en collectrices hiervoor hun vrije tijd opofferen. Ik wil dan ook van harte hopen, dat de komende inzameling weer zal mogen slagen. Voor Uw daad werkelijke steun, wil ik U reeds nu har telijk danken. Geeft U, als U het te missen hebt, dit jaar ook iets meer A. de Koning-van Ramshorst VERTROKKEN PERSONEN Theo van Bekkum, van Hoekstraat 9, Oosterend, naar Haarlem, Marnixstr. 41; Corenelia M. Hin, van B 109, naar Ber gen, Loudelsweg 24; Feikke H. Spanjer, van Weverstraat 28, naar Amsterdam, Droogbak 8; Margaretha W. Hopman, van B 196 naar Hilversum, Koninginne weg 76; Cornelis A. Commandeur, van B 189 naar Medemblik, Ridderstr. 10; Mar- retje Bakker, van Beatrixlaan 24, naar Bergen, Loudelsweg 24, Pieter Smit, van Beatrixlaan 30 naar Alkmaar, Hofplein 67; Alida J. van Groenigen, van Wever straat 49 naar Vianen, Voorstr. 78; Jacob S. Keijser, van B 28, naar Hoogezand, Parallelweg 6; Jannie J. en Klazina H. Bruin, van Wilhelminalaan 108a, naar Amsterdam, R. Visserstr. 23; Irene Hoo- gewoning, van Hallerweg 3 naar Haar lem, Spruitenbosstr. 17; Bregje G. Jon ker, van Emmalaan 17. naar Oegstgeest, Pr. Beatrixlaan 42; Jellv Th. A. Timmer, van Wilhelminalaan 45 naar Bergen, Loudelsweg 24. INGEKOMEN PERSONEN Aaltje Vis, van Leeuwarden, Archipel- weg 64 naar Oosterend, Julianastr. 8; Karei E. Grandia (en gezin) van Den Helder, v.d. D. van Maasdamstr. 18 naar Den Burg, Beatrixlaan 60; Antonetta A. M. Huibregts, van Rotterdam, Westzee dijk 144 naar Den Burg, Molenstr. 73; Anna Rus (ev. Dijt) van Schagen, Dorpen 8 naar B 63. VEROORDEELD Tegen J. v.d. K.. Den Burg, die enige tijd geleden aan de rij ging met een auto, heeft de Alkmaarse rechtbank uit spraak gedaan. J. v.d. K. was met de wagen van de heer A. B. van het eiland vertrokken en uit toeren gegaan door Nederland. Hij werd conform de eis veroordeeld tot 12 maanden met aftrek, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. WOENSDAG GEEN CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Men deelt ons mede, dat er woensdag 16 september a.s. geen consultatie bureau voor zuigelingen wordt gehouden IN STUDIE GENOMEN De inmiddels te Oosterend bekende Toneelgroep Kleuterschool Oosterend heeft het voornemen a.s. donderdag een aanvang te nemen met de studie van de doldwaze klucht „Amor in de Mosterd", die in november a.s. voor het voet licht gebracht zal worden ten bate van de kleuterschool. NIEUWE TELEFOONA ANSLUITINGEN Den Burg: no. 614, A. A. Broekman, Beatrixlaan 56; no. 611, mevr. Fr. H. v.d. Vooren-Kuyper, Zuid-Haffel B 67. Eierland: no. 231. J. J. Sligman, Hoofd o.l. school Midden Eierland, C 45 i. De Koog: no. 292, J. van Lare, Ruijs- laan 25; no 297, B F. Scheepmaker, Vo- gelmient 26. SCHAAKNIEUWS De uitslagen van de eerste competitie avond zijn: J. Doornbos-J. L. Veldhuis 10 A. de Haan-H. Veldhuis VtVa N. van Heeringen-A. Terpstra 10 J Hoogerheide-J. Wieten 10 A. J. Hörst-H. Rugenbrink VaVa J Hooijberg-C Joustra VaVa EVANGELISATIE-BIJEENKOMST Maandagavond houdt de Evangelisatie- commissie Den Burg haar maandelijkse bijeenkomst. Spreker van deze avond is de voorzitter van het landelijke Youth tor Christ-werk de heer A. Ramaker. Deze avond is ook aan te bevelen voor de jongeren. De aanvang is 8 uur en de plaats van samenkomst de Ned. Hervormde kerk te Den Burg. Voorts is er orgelspel van de heer D. Broer en kinderzang. Zie ook de advertentie in dit nummer. TER OVERDENKING Wie afgelopen maandag op de markt is geweest, heeft kunnen genieten van het beste van het beste, wat ons eiland aan schapen heeft te bieden. Het ene beest al mooier en meer verzorgd dan het ander. En tussen de hokken, daar liepen ze te glunderen: de eigenaars, vooral als hun schaap of ram een hoge, misschien een eerste prijs mocht ont vangen. Een pracht markt: het beste van het beste. 's Middags maakte ik met enige fa milieleden een tocht over ons eiland, waarbij we genoten van prachtige ver gezichten, stoere duintoppen en de rust van het bos. Het ruime strand en de wijdse zee deden ons tenslotte goed be seffen, dat, om vakantie te houden, ons eiland misschien wel het beste van het beste is. Zo vergaat het ons mensen. Wij willen steeds beter, wij willen het beste van het beste produceren. Wij willen genieten van het mooiste wat er is. Wanneer er iemand in de familie jarig is, of één van onze vrienden, dan lopen we hele tijden te zoeken naar iets goeds, naar iets ori gineels. waarmee we hem of haar kunnen verrassen. De ene winkel in, de ander weer uit, net zolang zoeken tot we iets gevonden hebben. Wat geef ik eigenlijk aan God, mijn Vader in de hemel? Wat geef ik terug voor alles wat Hij mij heeft gegeven? Kies ik ook zorgvuldig de mooiste tijd van de dag, om tot Hem te bidden, of vul ik een enkel verloren ogenblikje met gebed. Wat bid ik eigenlijk. Zo maar het eerste het beste gebed of psalm, die ik onder ogen krijg. Of maak ik ook in mijn verhouding en in mijn contact met God zorgvuldig een keuze? Geef ik Hem, die alles als het beste van het beste heeft gemaakt, en aan mij heeft gegeven, ook het beste van het beste wat ik bezit? Ik geloof, dat God er plezier in zou hebben, net als die boeren plezier had den op de markt met hun beste schapen. God is immers de Goede Herder, bij uitstek. J. S. nodig voor rustig denken en werken en goede nachtrust Mijnhardt's Zenuwtabletten ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) WILLEM VAN CAPELLEN IN DE COCKSDORP De dorpscommissie van De Cocksdorp opent haar winterprogamma dit jaar reeds zeer vroegtijdig. Op vrijdag 18 sep tember a.s wordt n.l. reeds de eerste avond gehouden in hotel ,,De Hoop". De heer Willem van Capellen zal deze avond verzorgen met een programma van ernst en humor. Ongetwijfeld zal dit een goede avond worden, daarvoor staat de naam van deze grote voordrachtskun stenaar wel borg Velen zullen deze avond dan ook niet willen missen. De toegangsprijs is daar om ook zo laag mogelijk gehouden, n.l. 1,25 per persoon. Kaarten zijn in voor verkoop verkrijgbaar bij de volgende adressen: De Cocksdorp: M. de Graaf en G. Monen; Zd.-Eierland: Wed. C. Lager- veld en Midden-Eierland: F. Geense. Ook kaartverkoop des avonds aan de zaal. Voor nadere bijzonderheden raad plege men de advertentie in dit blad op woensdag a.s. VANAVOND VOOR DE LAATSTE MAAL VOETBALWEDSTRIJD TE OOSTEREND Vanavond zal voor de laatste maal ge- oetbald worden. De baten zijn voor onze Oosterender Kleuterschool. De strijd is vanavond tussen de winnaar van de vo rige week: de Kotterschippers en de Boeren Het kleuterschoolbestuur welke onvermoeibaar door blijft werken om de financien in het goede spoor te houden, u wel even teleurgesteld in de belang stelling, welke zij op beide vorige zater dagen verkreeg Het zou bijzonder mooi zijn als vanavond een record aantal Oosterenders naar de wedstrijd zou ko men. Hier wordt juist de grote rijs. De Rijkswaterstaat heeft N.V. Daal- der's Aannemersbedrijf Alkmaar weer een nieuw karwei opgedragen. Na het leggen van zinkstukken bij de vuurtoren, is veertien dagen geleden begonnen met de bouw van vier pieren bij het Wester slag. Pieren op Texel? Jazeker, het is nodig gebleken, deze waterwerken ook hier aan te leggen. Op andere plaatsen (Hondsbosse zeewering, Delflandse hoof den) doen ze zo uitstekend dienst, dat men nu ook de Texelse kust van deze steendammen wil voorzien. De aanleg hiervan is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. Het is namelijk het grootste probleem te voorkomen dat de zaak, jaren na de bouw, gaat ver zakken. Allereerst wordt daar een ste vige onderlaag gelegd, bestaande uit rijs hout en riet. Het rijshout wordt in kleine stukken gelijk in de grond gegraven, te beginnen bij de duinvoet en dan steeds verder zeewaarts. Men is nu reeds zo ver gevorderd met de eerste dam, dat het noodzakelijk is op eb te wachten, omdat het werken in een meter diep wa ter beslist niet prettig is. Jammergenoeg valt de eb niet steeds overdag maar na tuurlijk ook 's nachts. Ook 's nachts •Om toch zo hard mogelijk op te schie ten, werkt men dus ook 's nachts maar door. Bovenstaande foto maakten wij donderdagnacht om 2 uur, toen we een bezoek aan het werk brachten. Er wordt hard aangepakt! Overdag bij hoog water zijn een aantal rijshoutmatten gereed gekomen van vijf bij vijf meter. Om het loutmat op zijn plaats gelegd. diep genoeg in de grond te krijgen, is een dragline ingeschakeld. Met grote happen is het graven van een ondiepe kuil snel klaar. Direct daarna worden een aantal kattekoppompen ingeschakeld, die er voor zorgen dat de kuil niet vol water komt te staan. Op een zeker moment is de kuil dus klaar. Dan komen een aantal mannen aanlopen met de rijshoutmat en leggen die precies in de kuil. Nu moet er rog een laag riet op worden bevestigd. Het riet wordt aangevoerd door dukws. Na het riet is de beurt aan enkele zware GMC-auto's, volgeladen met brokken beton. Dit is afkomstig van de gesloopte bunkers, die hier eertijds het strand ont sierden. Het betonpuin wordt op het riet gestort en rappe handen verdelen de keien netjes over het gehele oppervlakte van het „bed". Wanneer dit werk gereed is. komen enkele met zand geladen vrachtauto's, die hun lading ook weer afzetten boven het bed, dat hierdoor aan het oog wordt onttrokken. Enkele bull dozers maken de zaak nu gelijk en er wordt begonnen aan de volgende kuil. Zo werken de mannen, ruim 20 in getal hard door totdat.de vloed komt op zetten. Maar dan weet ieder zich weer nuttig te maken met het vlechten van rijshout. Zo gaat het werk hier continu verder. Over ongeveer zeven maanden hoope de fa. Daalder het werk klaar te hebben. Er zullen dan vier basaltpieren liggen, vierhonderd meter uit elkaar, 80 meter lang. Deze pieren zullen het strand wel niet verfraaien, maar het behoeden tegen verdere afslag. Hier zien wij de kam- pioensram met zijn eigenaar, de heer C. J. Commandeur. Voor het eerst in het vijftig jarig bestaan van Het Texelsch Schapen stamboek werden er prijzen aangeboden namens de Minister van Landbouw en na mens de Commissaris dei Koningin. De me daille van de Com missaris van Noord holland werd in ont vangst genomen door de eigenaar van de kampioensram.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1