G ckger gei 9' wc De kenner en weter zegt Roest vlees is beter leverworst Westerslag hallo zit-slaapkamer Voor de zondag R. BEUVING Taxi nodig VAKANTIE consumptie aardappelen Helifrost diepvrieskist Dros' Smederi Fa Plaatsman- Cornelis Hout BI ijw Ti 3X1 Hoi gg Te koop winterkleding gesloten HEDENAVOND FILM OVER DE KOOG IN HET JEUGDHUIS Uit dankbaarheid voor de goede zor gen op ons eiland genoten, wil een der badgasten, de heer Van Eicken, zijn gastheer in het bijzonder en de bevol king van De Koog een filmavond aan bieden. Er zal dan een film over De Koog en omgeving worden gedraaid, alsmede één over Spanje. Verder dia's over Canada terwijl er ook een verhaal over een wereldreis verteld zal worden. Dit alles is gratis. Er wordt op een grote opkomst gerekend. De deur van het Jeugdhuis zal vanavond (zaterdag) om half acht open staan om U binnen te laten. FAZANTEN GEVONDEN!? De konijnenstand op ons eiland mag clan nog niet geheel op het oude niveau zijn gekomen, in het hoge noorden van ons eiland is de animo voor een boutje groeiende. Dit boutje bestond ditmaal uit een aantal fazanten. Twee Texelaars werden gesnapt door de rijkspolitie. In hun bezit was een zak met vier fazanten en een vangnet. De stropers ontkenden dat de aanwezige buit van hen was. De politie, die deze redenatie niet aannam stelde later, met gebruik van een speurhond, vast, dat de inhoud wel terdege van de heren was. In de zak bevond zich ook een jas van een van de boosdoeners. De politie maakte wegens stroperij een proces ver baal op. DUUR SOEPVLEES Dinsdag raakte de heer Hilverda, in dienst bij slagerij Roest, De Koog, zijn vingertopje kwijt. H. was aan het werk met de gehaktmolen en wilde hieraan iets veranderen zonder de machine even tot stilstaan te brengen. Een van zijn vingers kwam met het draaiende mes in aanraking en werd afgesneden. Deze roekeloosheid liep nog betrekkelijk goed af, want het had een gehele hand kun nen kosten. Voorzichtigheid is ook hier de moeder van de porseleinkast. ERNSTIG ONGELUK Woensdagmiddag heeft op de Postweg een ernstig auto-ongeluk plaats gehad. De nieuwe wagen van de assistent van Dokter Feikema kwam in aanraking met 'n Fordje uit de vijfendertiger jaren. Een keurig onderhouden auto van een gast uit de Sluftervallei. De arts reed de wagen van achter aan. Zonder op eigen lichamelijk letsel te letten verleende genoemde arts eerste hulp aan de dame in de geramde wagen. Het onderzoek wees uit dat zij een shock had opgelopen. De materiële schade aan beide auto's is zeer groot. De aangereden wagen is praktisch onherstelbaar. De politie heeft een onderzoek ingesteld. NIEUWS VAN DE LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL Met ingang van oktober zullen aan de Landbouwhuishoudschool, bij voldoende deelname, weer enkele avondcursussen worden gegeven. Voor pensionhouders kunnen met name de kookcursussen zeer leerzaam zijn. Zie voor aanmelding de advertentie. CURSUSSEN IN DE LANDBOUWSCHOOL Er begint bij voldoende deelname een nieuwe tuinbouwcursus in de landbouw school. De cursisten moeten 15 jaar zijn. Er wordt 3 avonden per week les gege ven, gedurende 30 weken. De cursus duurt 2 winterhalfjaren. Ook bestaat er de mogelijkheid zich op te geven voor een cursus spreken in het openbaar. Deze is toegankelijk voor da mes en heren. De cursus duurt 12 weken, één avond per week. Wil men zich bekwamen in de Engelse laai of deze weer eens in het geheugen terugroepen, dan bestaat ook hiervoor gelegenheid. De duur is 20 weken één avond per week. Verder zal getracht worden een econo mische cursus te organiseren met als hoofdvak boekhouden. De duur is 20 weken één avond per week. Tenslotte een cursus in touwsplitsen. Deze duurt 6 weken één avond per week. Men moet hiervoor zelf touw meenemen. Aangifte voor deze cursussen kan ge schieden bij de heer C. P. Laan, Koger- straat 21, Den Burg, tel. 126. S.V. TEXEL Indelingen: Res. 2 E: Texel 2, LSVV 3. HRC 6, JVC 2, Kaagvogels 2, Succes 3, WGW 3 en ZAP 2. Junioren 2 A: HCSC, Helder b, HRC b, JVC, Texel, Tex. Boys, Watervogels, WGW b en ZAP b. Adsp. AR (dubbele comp.): De Koog, Oosterend, Texel, Tex. Boys en ZDH. Programma dit weekend: Vanmiddag 4 uur: Texel adsp.-Tex. Boys adsp. Morgen, zondag 13 september: Scha- gen-Texel, 2 uur; Helder-RKAFC; Vios- LSW; USVU-de Foresters; Limmen- Hollandia T. LSW 3-Texel 2, 2 uur; jun. Texel-HRC b, 11 uur. Handbal: Zondag gaat ook de handbalcompeti tie weer draaien. De junioren en adspi- ranten spelen zevenhandbal. Mag ik van de „uit-wedstrijden" uitslagen en mede delingen zondagavond thuis ontvangen? Programma: Texel-Con Brio; Geel Zwart-Texel (junioren); Texel-VI. Vlug (adspiranten). Zo zal dan weer worden gestart met het meest aantrekkelijke van onze spor ten, de competitie. We mogen verwach ten, dat alle spelers zich bewust zijn van hun taak, zich geheel zullen geven, zor gen dat in het elftal de juiste geest wordt bewaard en dat ook bij eventuele tegen slag deze geest wordt behouden. Voor handbal, zie voor aanvang enz. het kastje. Kaarten voor Nederland-Noorwegen op woensdag 4 november te Rotterdam, aanvragen vóór 20 september a.s. bij de heer G. ten Cate. OUDEN VAN DAGEN-TOCHT DEN BURG Dinsdag vindt de eerste tocht plaats. Om twee uur start men op de Wilhel- minalaan. De deelnemers worden ver zocht om ongeveer 1.30 uur startklaar te zijn, maar beslist thuis te wachten tot de auto voor de deur komt. Voor de tocht op 22 september kunnen liefhebbers zich nog opgeven. CURSUS DUITS TE DEN HOORN Den Hoorn Het ligt in de bedoeling van de dorpscommissie om binnenkort te beginnen met een cursus Duits. De heer Peetoom is bij voldoede deelname belast met de leiding van de cursus, die in het dorpshuis gehouden zal worden. Dames en heren, die interesse hebben voor deze cursus, willen die zich per omgaande opgeven bij de heer Jac. van Wolferen. OUDEN VAN DAGEN-TOCHT OOSTEREND A.s. donderdag zullen de Ouden van Dagen van Oosterend en omgeving weer eens getracteerd worden op 'n gezellige middag Om 1.30 uur zullen plm. 30 auto's en één bus zich opstellen en om 2 uur vertrekken. Deze maal zal speciaal het zuidelijke gedeelte van ons eiland bezichtigd worden. Er zullen vier pleis terplaatsen zijn om de benen even te strekken. Om 7 uur zal men dan weer in Ooster end arriveren, waarna in het Gebouw voor Chr. Belangen besloten wordt met een gezellige koffiemaaltijd. Wij wensen de Ouden van Dagen van Oosterend een prettige middag. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 12 september De Waal, Wielerronde van De Waal Maanadg 14 september Den Burg, De Graaf, postzegelbeurs Dinsdag 15 september Den Burg, Bejaardenrit verzorgd door de dorpscommissie Den Burg. Woensdag 16 september Den Burg, Hotel „Texel". Openingsdrive bridgeclub. Donderdag 17 september Den Burg, Dorpshuis, bijeenkomst foto club „De Kiekendief". Vrijdag 18 september Den Burg, Oranjeboom, Optreden toneel groep PUCK met de thriller „Een onver wachte bezoeker" van Agatha Christie. De Cocksdorp, „De Hoop", optreden Willem van Capellen. Zaterdag 19 september Dijkmanshuizen, Boerderij Th. R. Hin, Landdag Ver. Oud-leerlingen landbouw school. HOOGSEIZOEN TOT EIND DECEMBER Bij hotel „Victoria" op West-Terschelling Dat het mogelijk is ook na het hoog seizoen, dat eind augustus pleegt af te lopen, vol bezet te blijven bewijst hotel „Victoria" op Terschelling. De zeventig kamers van dit hotel zijn gedurende de maanden september en oktober van dit jaar vol bezet. In november tot en met de 23e eveneens, na de 23e in elk geval nog langs de gehele zeezijde. Voor de decembermaand maakt men zich nog geen zorgen. Vorig jaar was het hotel in deze maand, in tegenstelling tot de voorafgaande maanden, vol bezet, zodat dit ongetwijfeld dit jaar ook wel weer het geval zal zijn. Hotel „Victoria" neemt met deze bezetting een uitzonderlijke positie in onder de Nederlandse badhotels, zowel die aan de westkust van de Hollandse provinciën als op de eilanden. ELEKTRISCHE AFRASTERING De laatste 10 jaar heeft de elektrische weide-afrastering een grote vlucht ge nomen in de landbouw. Door de vele voordelen, die het heeft, is dat begrij pelijk. Begrijpelijk is het ook. dat in een zo nieuw aspect door enkele mensen wordt gegrasduind om het systeem of materiaal te vervolmaken. Tijdens de Landdag van de Landbouw- jongeren op 19 september, kunt U ook op dit gebied Uw kennis vermeerderen. Ver. Oud-leerlingen. SPORTNIEUWS S.V.C. Zondag begint de competitie. Het eer ste start met een thuiswedstrijd tegen Schagen 3. Aanvang half twee. Het 2de, dat ook dit jaar weer aan de competitie deelneemt, moet op bezoek bij Helder. We rekenen er op, dat een ieder, die zich opgegeven heeft, zich inderdaad aan deze belofte zal houden. Vertrek boot half elf. Vertrek De Cocksdorp om half tien op eien gelegenheid. TEXELSE BOYS-NIEUWS Zo starten we zondag met de compe titie. Bpys 1 gaat uit naar Schoorl 1. Vertrek om 10 uur vanaf postkantoor. Het 2de speelt thuis tegen Oosterend 1, aanvang 2.30 üur. De junioren spelen hedenmiddag om 4.00 uur thuis tegen HCSC-junioren en de adsp. a gaan hedenmiddag op bezoek bij Texel a. aan vang 4.00 uur. Veel succes in het a.s. seizoen. Zijn we hedenmiddag allemaal weer op het Boysveld?? Z.D.H.-NIEUWS Morgen: ZDH 1-Helder 4, aanvang half 2. Programma voor volgende week: Vesdo 2-ZDH 1; ZDH 2-HRC 7 en Tex. Boys a-ZDH a. Vergadering Maandagavond om 8 uur wordt in het Dorpshuis een halfjaarlijkse vergadering gehouden, waarvoor alle leden van de gym en voetbal worden uitgenodigd. Ook donateurs zijn hartelijk welkom. De bedoeling is volgende week te star ten met de gym. RONDE VAN DE WAAL In de te houden wielerronde van De Waal om het kampioenschap van Texel rijden, zoals ook de grote nationale wie lerwedstrijden dat kennen, „reclame- rijders" mee. Zo zal van ,,'t IJsbeertje" een colonne van 5 man meedingen naar het kampioenschap. Gestart wordt bij de Redmer IJska- school te De Waal, om half twee door de junioren, die één ronde van 7 km. moeten rijden. De senioren starten om 2 uur en zullen plm. 70 km. rijden. PLOEGWEDSTRIJD 1959 Door de abnormale droogte zagen di verse praktische mensen iets dergelijks als niet mogelijk. „Stel het maar uit tot een ander jaar, jullie kunnen er ook niets aan doen". Toch zijn we met een paar experts, o.a. van de Rij kslandbouw voorlichtings dienst, die meer met dergelijke wedstrij den te maken hebben, naar het land ge gaan (zij het dan met een bibberend beentje). Het land is zodra de tarwestoppel vrij kwam, goed los gecultiveerd. We schoven met de spade deze zeer droge fijn krui melige grond op zij en zagen meteen de vochtige vaste grond er onder liggen. Het analyserapport noemt dit een lich te tot middelzware zavelgrond met 19°/o slib en 6.4% humus. De deskundigen be oordeelde dit als wedstrijd veld naar om standigheden in een prima conditie, waarop de volgende ploegers hun hart kunnen ophalen: K. Eelman, 't Noorden; H. Flens, Eier- land; Th. van Exel, Eierland; G. du Por to, De Waal; K. Hin. Dijkmanshuizen; J. Zuidewind, Kerkeplaats; E. P. Koorn, Dennen; M. C. Kuip, Den Burg; Th. Schraag, 't Noorden; P. S. van Leeuwen, P.H. Polder; H. Boom, Oudeschild; K. Smit, Eierland; K. Wetsteen. Eierland; L Broekman, Eierland. Mochten er van de lijst uitvallen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Ver. Oud-leerlingen. KACHEL- EN IJSKASTENSHOW GROOT SUCCES De fa. De Graaf Schoorl hield woensdag en donderdag j.l. zijn jaar lijkse kachelshow. Dit jaai was behalve aan kachels, ook aandacht besteed aan koelkasten en diepvrieskisten en -kasten. Ja, diepvrieskisten komen er steeds meer in, ook op Texel. Het warme weer deed logischerwijze de belangstelling van het publiek meer uitgaan naar deze kou- deverwekkende apparaten dan naar de kachels. Vooral voor hotels en andere gelegenheden waar het nuttig is, etens waren voor lange tijd te bewaren, is een diepvrieskluis ideaal. Voedsel, dat een maal is diepgevroren kan bij een tempe ratuur van 18 gr. onder nul ten eeuwige dage bewaard blijven. De heer De Graaf toonde ons het inte rieur van een der kluizen en haalde het een en ander te voorschijn. Tomaten werden ons getoond, hard als biljart ballen en biefstukjes als stenen met een ouderdom van twee jaar! Toch zou na ontdooien blijken, dat het vlees nog net zo vers was, als ten tijde dat de koe werd geslacht Zo wordt het dus mogelijk om b.v. met Kerstmis aardbeien te eten. die in juni zijn geplukt. Voor de meeste mensen is het niet nodig, dat het voedsel zó lang bewaard wordt. Voor hen is een gewone koelcel voldoende. De temperatuur bij deze toestellen, is belangrijk hoger: 3-8 gr. onder nul. Natuurlijk trokken ook de kachels onze belangstelling. Deze waren in groten ge tale aanwezig. Alle modellen en capa citeiten. Duidelijk was te zien, dat olie- stook wel de overhand heeft gekregen op verwarmingsgebied. Dat is begrijpe lijk: geen stof, as, rook en de moeite van het aanmaken en op gang houden. Geen gesleep met kolen en brandhout. Daar komt dan nog bij, dat de brandstofkosten bij olie zelfs iets lager zijn dan bij kolen. Hoewel de aankoopkosten van een olie kachel wel iets hoger liggen dan een kolenkachel, gaan toch steeds meer men sen over naar oliestook. Maar er blijven desondanks toch nog heel wat mensen over die liever kolen stoken Voor hen was er ook een ruime keus aanwezig. Opvallend was het, dat de zwarte kleur van de kachels steeds meer plaats gaat maken voor lichtere tinten, voornamelijk lichtgrijs. Het belangstellende publiek was voor al 's avonds steeds vrij groot en de fa. De Graaf «Sc Schoorl kan dan ook terug zien op een geslaagde expositie. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 VanDenHelder: 6.30 9.15 10.30 15.30 11.40 16.40 13.00 18.00 14.20 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 10.30 16.00 18.25 Van Den Helder: 9.15 11.35 17.15 19.30 PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 9.30 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Koog 9.30 uur Eerw. heer Veldhuis Collecte Fonds noodlijdende kerken en personen. De Waal 11 uur Eerw. heer Veldhuis Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Oudeschild 11 uur Ds. Van Reijendam GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 uur Ds. De Lange Viering H. Avondmaal 19.30 uur Ds. De Lange Viering H. Avondm. en nabetrachting Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10 en 15.30 uur Dienst DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. van Bilderbeek De Koog 19.30 uur Ds. Van Bilderbeek Woensdag 16 september Doopsgezinde Zusterkring te Oudeschild. STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Publikatie van reeds vastgestelde data van uitvoeringen, vergaderingen en bijeenkomsten. September: Vrijdag 18: Den Burg, Optreden toneel groep PUCK. Vrijdag 18: De Cocksdorp, optreden Wil lem van Capellen. Zaterdag 19: Den Burg, Landdag, Ver. oudleerlingen landbouwschool en land bouwhuishoudschool. Woensdag 23: Den Burg, R.-K. Vrouwen bond afd. Gilde. Oktober: Donderdag 1: Den Burg, fotoclub „De Kiekendief". Zaterdag 3: Den Burg, Toneeluitvoering gezelschap Tetman de Vries voor ANAB. Dinsdag 6: Den Burg, optreden van Nel Oosthout met solotoneelstuk „De Krijt- kring". Donderdag 15: Den Burg, fotoclub „De Kiekendief". Woensdag 21: Den Burg, R.-K. vrouwen bond afd. Gilde. Maandag 26: Den Burg, postzegelbeurs. Donderdag 29: Den Burg, fotoclub „De Kiekendief". November: Vrijdag 6: Den Burg. optreden marionet- pn 14 s SLA, enter ten theater Bert Brugmans met „Faus Donderdag 12: Den Burg, fotoclub Kiekendief". Zaterdag 21: Den Burg, optreden Wang voor het Nutsdepartement. Donderdag 26: Den Burg, fotoclub Kiekendief". Donderdag 26: Den Burg, R.-K. vrouw bond afd. Gilde. Maandag 30: Den Burg, postzegelbeu December: Donderdag 10: Den Burg, fotoclub Kiekendief". Dinsdag 22: Den Burg, R.-K. vrouwfc 14 bond afd. Gilde. Men wordt verzocht wijzigingen aanvullingen van deze lijst zo spoe mogelijk door te geven. Dit kan schri: lijk of telefonisch gebeuren aan de ad nistrateur van de Stichting cultur werk Texel, p.a. Raadhuis Den Burg Den Burg 21). U bewijst er andere v enigingen een dienst mee als U Uw d zo spoedig mogelijk doorgeeft. Voor schriftelijke opgaven zijn kor loos kaarten verkrijgbaar ten raadhu Wilt U bij het bepalen van een dat voor een bepaalde activiteit zoveel md lijk rekening houden met de andere i tiviteiten. Hierdoor wordt onderling d currentie van verschillende vereniginj voorkomen. C. t ko< prir KI. TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17, tel. 256 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika, Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B., Den Burg, tel. 85 Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 Puikbeste aardappelen, 18 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Voorheen en nu hèt adres voor U, Carel Schmidt, uw kleermaker. Boomkampstr., tel. 3615, Alkmaar. Elke week op Texel Beter portretwerk, fraaie bruidsfoto's, leuke kinderopnamen, pasfoto's, ontwikkelen en afdruk ken, albums, lijsten, ca mera's enz. Fotobedrijf Jan de Waal, Weverstr. 51. Den Burg Te koop een prima Etna kolenhaard. Wilhel- minalaan 27 Drogiste rij W. Bakker, apothe ker-assistent, van 14 tot 28 september wegens va kantie gesloten Olie- stookkachel z.g.a.n., met tank en leidingen. Schil derend 69 Te koop z.g.a.n. herenpak met overjas en een paar nwe. herenpantoffels. Waal- derstr. 11 Te Koop Faber haardkachel, Etna Sun 1028. een wringer en 1. damesjas m. 42. Ada v. Hollandstr. 13, Den Burg Te koop lange leren damesjas 40,en da mesrijwiel, Gazelle 40,- Wilhelmmalaan 28, Den Burg Te koop z.g.a.n. kort leren jasje, m. 42. Schoonoordsingel 3 Te koop cultivator voor lichte trekker. Van Mal- degem, Jachtlust Te koop aangeb. voor billij ke prijzen: kanaries. Ja panse meeuwtjes, zebra- vinken en edelzangers. H. Gerrits, P. v. Cuyckstr. 4 Te koop z.g.a.n. kin derwagen. N. Huysman Rzn., Den Burg, Ada van Hollandstr. 22, tel. 481 Te koop aangeb. grote ronde Etna kachel, voor lokaal of winkel. J. van Dijk, Peperstr. 34, Oos terend Nog steeds voorradig puikbeste aardappelen, 16 ct. p. kg. C. Huisman, De Lelie, Westerweg Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze doch ters en zusjes Ansje en Greetjc S. Dootjes-van Boven B. Dootjes en kinderen. Den Burg, Texel, 10 september 1959, Warmoesstraat 43. Wij stellen U er van in kennis, dat onze Willem, Gerrit is geworden. Personeel Timmer's Bakkerij Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons doch tertje en zusje Marita Wij noemen haar Rita. I. Flikkema-Betringer H. ,Flikkema Erna De Koog, Texel, 9 september 1959, Vogelmient 47. Arie Vonk en Annie van Vclzen hebben de eer U kennis te geven van hun voor genomen huwelijk, waar van de voltrekking zal plaats hebben op vrijdag 2 oktober n.m. half drie ten gemeentehuize van Breskens. Kerkelijke inzegening om half vier in de Evang. Lutherse kerk te Groede door de Weleerwaarde Heer Ds. J. Happee uit Stadskanaal. Oosterend. Oost 112 Breskens, Boulevard 78. Gelegenheid tot felici teren: Texel, 27 september, op Oost 112 van half drie tot half vier. Breskens, 2 oktober, in gebouw „De Uitkomst", van half zeven tot half acht. Toekomstig tijd. adres: Molenwater 20, Breskens Extra fijne 75 ct per 500 gram Morgen, ijs en weder dienende laatste dag der rijwielstalling Gratis bezichtiging van de Delta-werken op het strand en iedere 100ste stalling weer een extra verrassing. Wij sluiten dus morgen middag 6 uur. Seizoen- stallers gelegenheid tot afrekenen. MAX RIJK Gevraagd: met volledig pension. Brieven onder no. 1310 bureau Texelse Courant. Hulp in de huishou ding gevraagd niet beneden 20 ja-r. Bij echtpaar Br. nr 1311 bur. v. d. blad V2 pond Enkabé koffie ƒ1,62 1 dik speculaas 1, samen voor f 2,40 plus 6 zegels. 2 markiezen te koop, breedte 1.40 en 2.00 mtr. Bakkerij annex levensmiddelen Den Burg - Telef. 87 Bei dan Oen Burg >prï Autobedrijf A. Kie Heel wat beter en niet duurder b Goënga's Slageri Den Hoorn Telef »en c 20 22 i 24 i nple rand 20 22 24 FR Be De slagerij in de Hoog straat is gesloten vai 14 - 19 septembe D. Visser Te koop puik beste geer. afkokers 20 cent per kg thuis bezorgd P. PEERS Molenstraat 30, Den E Telefoon 613 Te koop wegensaansch fing van grotere een van 365 liter kan vriezen tot—40grat Slechts enkele maanr gebruikt Telefoon Eierland 22! Wij gaan met vakanl van 13 tot 26 sepl De winkel blijft geope voor het brengen var het wild Poeliers Wij hebben een'gro!er tij Greenen hek schroot pracht kwaliteit tegen lage prijs 60 cent per m Maandag staan wij monsters op de markt Komt kijken A. v d Vis en Zn Wilh. laan 17 Tel. n al De nen, i. 40 ;s in rens htba IchtE bij >ensc op „G in im-l euwe Ikon huui De Ti l >or 11 an J. 1 Pfaff trapnaaimachiil 1 Erres radio met ingl bouwde platenwisselal plm 70 platen en ee| Philips radio Gravenstraat 27 Wij komen nog I maand| op de markt met Winterjassen heren f Wintermantels va t 2! Sturka jongensjassen mcisjesmantels f 20 en f jacks met bont f 15 Verders alles voor ha prijs. Van de v inter betaat het dubbele Driekwart mantels ruit f A. Klaver Haarlem Vanaf heden is onze grot tezaak in de Kogerstri woensdags de gehele d Maandagmiddag ook sloten dinsdag I en zati dags na half 6 Fa Gebr. v. Etten Kogerstraat II, Den Bi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2