9 roen /wa in het L, De nieuwe Jeugdherberg krijgt een prachtig rieten dak De heer Jac. Sijni werkt met zijn drie zoons van licht tot donker Raadsagenda (met klein speldeprikje van mevrouw Vrijdag) in negen minuten afgehandeld fOENSDAG 16 SEPTEMBER 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7387 COURANT litgave N.V. v.h. Langeveld 6 de Rooij oekhandel Drukkerij Bibliotheek )en Borg - Texel - Postbus 1) Tel. 11 Verschijnt woensdag» en saterdag» Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. f 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm „Jongen, ik zou maar een ander vak iezen als ik jou was, want het rietdek- ;en raakt er toch op de duur uit". Deze opmerking werd gemaakt zo'n leine vijfenveertig jaar geleden. Toen tapte de heer Jac. Sijm, woonachtig in Joster-Blokker, Westfriesland, van de choolbanken. Hij kwam als leerjongen n dienst bij de rietdekker. Maar sinds- ien heeft vader Sijm al menig dak be- ekt met het natuurprodukt van Hol- ands bodem. Duizenden bossen riet zijn door zijn landen gegaan. Daken van zeer uiteen- opende afmetingen zijn door hem be- ekt. Thans is de heer Sijm, met zijn drie oons, bezig Jeugdherberg „Panorama", ,an de rand van Den Burg, te voorzien an een machtig en solide dak. Dakpan en kunnen door stormwinden van een ak worden gerukt, maar deze bedek ing is voor windkracht 10 zelfs niet iang De heer Sijm vertelde ons dat hij iet werk met een gerust geweten zo'n 20 aar en zelfs nog langer, garandeert. Bijzonder beroep Het werk van een rietdekker is niet zo naar wat. Een gedegen vakkennis is no- lig om een dak behoorlijk af te leveren. )e heer Sijm hanteert zijn dekspaan met ien robuuste vaardigheid. Ontelbare malen per dag slaat hij met lit stuk gereedschap tegen het geplaatste iet. Wij zouden zeggen, één mep er ;egen en het is gebeurd, maar daar was »een denken aan. „U moet weten", zo ertelde Sijm ons, „dat er geen kuiltje n de bedekking mag zitten. Het dak sla k op deze manier vast en geen wind zal traks schade kunnen brengen. Het stuk vaar we nu aan bezig zijn is ongeveer 28 neter lang. Het is een recht gedeelte, naar daarom juist moet ook de rietlaag :traks één gladde lijn zijn. We meten re- [elmatig de dikte op, want ook dat is 'an groot belang. Dit gedeelte wordt 28 :m. dik. Het gehele dak is straks één stuk iet, want alle hoeken zijn in elkaar ver- verkt en aan elkaar verbonden. Het is ils het ware één stevige muts die op het ;ebouw staat". We hebben met ontzag dit oude beroep bewonderd. Met naald en draad I Zoon Jan is bezig het dak te naaien. Dat hij hiervoor geen stopdraadje van moeder de vrouw gebruikt is te begrij pen. De rol koperdraad hing te glinsteren fn het felle zonlicht. Jan gebruikt twee raaiden, een oognaald en een gootnaald. In de gootnaald verdwijnt het koper- praad, het wordt met de oognaald om hoog gehaald. Daartussen bevindt zich pan een hoeveelheid riet. die met het on verwoestbare koperdraad om een andere staaldraad vast wordt gebondéh. Een [werk, dat handigheid en kennis vereist. Duizenden malen verdwijnt de naald [n het dak en met vaardige vingers De heer Jac. Sijm in actie. Een man, die zich weinig tijd gunt voor wat er om hem heen gebeurt. Al zijn aandacht is voor zijn werk. „Wat dacht U dan, met dit weer moe ien wij hem raken. Als het regent zijn wij uitgewerkt. We beginnen nu om even over zessen en gaan aan een stuk door tot 7 uur. Warm eten doen we tussen de middag niet, dat kost te veel tijd. Even een hapje van de meegebrachte „stik ken" en we gaan weer door. Want er moet nog wat gebeuren hier. U moet straks nog maar eens terug komen als we aan de dakkapellen toe zijn. Hier aan dit stuk is weinig te zien van het vak". Dat geloven wij zeer zeker. De dak kapellen die de Jeugdherberg rijk wordt, zullen helemaal verdwijnen in het riet. Beslist zullen we nog eens een kijkje gaan nemen. Onderdeel van groot bouwwerk Het rietdekken is slechts een onderdeel van een machtig stuk bouwwerk. Vele Texelaars hebben indertijd, toen de oude boerderij verdween, gemopperd. Oude Texelaars stonden met weemoed te kij ken naar de afgebroken stolphoeve. Maar architect Schermer heeft een pracht plan op tafel gebracht bij het bestuur van de Nederlandse Jeugdherberg Centrale de Prof. Tulpstraat te Amsterdam. Het Timmer- en Aannemersbedrijf v.h. Jan Koorn Mzn. is reeds enkele maanden druk in de weer om dit gebouw tijdig klaar te krijgen. Het is ook geen gewoon huisje. Er wordt een hoeveelheid stenen verwerkt, die minstens genoeg zou zijn voor zes normale woonhuizen. Om pre cies te zijn 172.680 steenen mag de opper man naar boven werken. Er verschijnt op de binnenplaats een dakkapel van maar liefst 14.25 meter lang. Het voor front is 39.15 meter lang en de diepte van het bouwwerk bedraagt 27.30 meter. VANDAAG GEEN CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Men deelt ons mede, dat er woensdag 16 sept., vandaag, geen consultatie bureau voor zuigelingen wordt gehouden. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 16 september Den Burg, Hotel „Texel". Openingsdrive bridgeclub. Donderdag 17 september Den Burg, Dorpshuis, bijeenkomst foto club „De Kiekendief". Vrijdag 18 september Den Burg, Oranjeboom, Optreden toneel groep PUCK met de thriller „Een onver wachte bezoeker" van Agatha Christie. De Cocksdorp, „De Hoop", optreden Willem van Capellen. Zaterdag 19 september Dijkmanshuizen, Boerderij Th. R. Hin, Landdag Ver. Oud-leerlingen landbouw school. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 10.30 16.00 18.25 Van Den Helder: 9.15 11.35 17.15 19.30 GIFTEN WITTE KRUIS Den Burg: fam. V. 50,de B. 1,- v d. V. 2,50; A. J. K. 2,50. Eierland: v. B. 2,50; v. V. 2,50; B. 2,50; L. 15,—. De Cocksdorp: K. 2,50. Oosterend: v. V. 2,50. Den Hoorn: T. 2,50. wordt regel voor regel keurig afgewerkt. De „hieke", een soort drevel, staat in het dak geplaatst en houdt het onder bande zijnde gedeelte in bedwang. Eigen personeel De heer Sijm werkt geheel met eigen mensen. Als vader van een groot gezin (8 dochters en 9 zonen!) is hij er trots op dat ook zijn eigen jongens dit beroep ter hand hebben genomen. Hij is er van overtuigd dat het rietdekken niet zal uitsterven. Boerderijen en ook zomer woningen worden nog dikwijls van een neten dak voorzien. De jongste zoon, Harry, is nu ook in dienst bij vader. Pas van de schoolban ken is hij nu de man die het riet moet aanvoeren. De timmerman zou zeggen krullenjongen, maar die benaming gaat hier niet op. Rietjongen is beter op zijn plaats. Jonge Jac., zoon nr. 3 is al even han dig als Jac. Sr. Wij vroegen aan hem: .Maken jullie lange dagen?" Hier ziet men een deel van de familie Sijm aan het werk. Er wordt thans gewerkt aan de rijwielstalling, die ruimte biedt aan 120 rijwielen. Natuurlijk wordt er in dit bouwwerk veel glas gebruikt. Wij schrijven „na tuurlijk". Toevallig lazen wij deze week een verslag over de bouw van een Jeugd herberg in Duitsland. De heer Dr. Fass- binder, technisch adviseur van 't D.J.B., merkt op: „Het gebruik van veel glas heeft vele bezwaren en zal als het enigs zins mogelijk is vermeden dienen te worden". Gelukkig heeft onze welstand commissie op dit gebied een ander in zicht. In de sprokkelmaand van 1960 zullen vader en moeder Veldwisch de stroom trekkers kunnen ontvangen in een ge bouw dat, ondanks dat het geen oude stolphoeve meer is, past in de omgeving. De NJHC heeft ingezien dat het toerisme toeneemt. Het beddenaantal is vermeer derd met 58, zodat er nu 128 trekkers kunnen overnachten. De NJHC en niet minder de plaatse lijke commissie van beheer kunnen met ïecht trots zijn met de wording van dit prachtige „Veilig Tehuis" voor jongeren van binnen- en buitenland. Vrijdagmiddag kwam onze gemeente raad bijeen onder voorzitterschap van burgemeester De Koning. Wij hadden zo het idee dat mevrouw Vrijdag-Keijser, VVD, niet geheel te vreden was met de gang van zaken be treffende de benoeming van Vader en Moeder Algemeen Weeshuis. Het doet inderdaad vreemd aan, als je als raads lid leest, dat iemand zijn huis te koop aanbiedt en komt te wonen in het Alge meen Weeshuis aan De Zes, zonder dat de raad hierin gemoeid is. Overigens had spreekster niets tegen het echtpaar Van Heeringen, dat met veertien stem men en een blanco, benoemd werd tot vader en moeder van genoemd Weeshuis. Mevrouw Vrijdag acht overleg met raadsleden gewenst. Burgemeester De Koning gaf ten ant woord, dat hij de bezwaren van mevrouw Vrijdag best kon begrijpen. Voorberei dingen inzake het Weeshuis waren nogal dringend, zodat overleg onmogelijk was. Kan meer bij De raad ging verder akkoord met het aangaan van een lening groot ƒ86.000, met de Bank van Nederlandse Gemeen ten in Den Haag. Dit bedragje is bestemd voor realisering uitbreidingsplan. O.a. aankoop drie percelen grond te Oosterend, aankoop 2 woningen War moesstraat (hoek Elemert). De reeds in ons blad genoemde wijzi gingen gemeente-begroting 1959 werden RUNDVEEFOKVERENIGING „TEXEL" ORGANISEERDE EEN REIS NAAR DE N.R.S. JUBILEUMTENTOONSTELLING TE 'S-HERTOGENBOSCH Door een van deelnemers aan de reis naar de N.R.S. jubileumtentoonstelling te 's-Hertogenbosch op 3 en 4 september, georganiseerd door de Rundveefokver- eniging „Texel", werd een kort verslag gemaakt, dat wij hieronder laten volgen: Met de boot van 5.20 uur vertrokken we met 27 personen en om plm. 6 uur waren we in Den Helder. Vandaar met de bus van TESO door de Wieringermeer over Slootdorp en Middenmeer naar de Rijksweg, verder over Edam naar Am sterdam. Opgemerkt werd, dat op deze route overal het vee in lekkere weitjes liep vergeleken bij het zeer droge Texel. Van Amsterdam naar Utrecht over de grote verkeersweg en verder naar Den Bosch. In restaurant „Vianen" werd koffie gedronken (Kees Garritsen was trouwens niet thuis). Hier dachten we een meegebrachte boterham te nuttigen, maar dat was niet eens toegestaan. Voor ons Texelaars erg ongewoon en dus moesten we dat later in de bus maar doen. Om 10 uur kwamen we in Den Bosch aan en gingen we direkt naar het Tentoonstellingsterrein in de grote Vee markthallen. Nou daar was wat te zien hoor. Uit alle provincies, behalve Fries land, waren daar zo'n 1000 koeien en stieren samengebracht. Uit elke provin cie de beste die er waren. Zwartbont, Roodbont en Blaarkoppen. Sommige stieren waren olifanten gelijk. Een rood bonte van 12 jaar, je werd er haast bang van als je z'n kop zag. Als ze naar de keuringsring moesten ging het voetje voor voetje over een zandpad. De eerste dag vonden de individuele keuringen plaats. Het was dan ook steeds een prachtig gezicht deze mooie dieren in die keuringsringen te zien voorge bracht. Alles even kalm en rustig. Het was werkelijk de moeite waard. Ook was er een afdeling van de Vlees centrale. Daar was naast het vlees, zoals het op de toonbank bij de slager ligt een tentoonstelling van slachtrijp vee te zien. Alles in klassen ingedeeld. Er lag een gedeelte van een geslachte koe van 10 jaar, klasse A. Ik vroeg aan die slager hoe komt nu zo'n oude koe nog in klasse A. Als je bij ons op Texel zo'n koe hebt, zegt de koopman een oude koe, die is goed voor de soldaten. Deze slager zei, dat is een koe, die mager in de wei is gegaan en vlug is gegroeid, dan krijg je op zo'n koe nog jong vlees. Het klasse- verschil was ook duidelijk zichtbaar. Te genwoordig vragen de huisvrouwen ma ger vlees en wanneer wij vlees op de toonbank hebben van een goed gemeste jonge koe met een randje vet en daar naast mager vlees van een oude koe, dan neemt men dat laatste. Ze willen geen vet randje. In de namiddag werden alle 1ste Prijs winnaars aan het publiek voorgesteld. Vanaf de grote tribune hebben we dat gadegeslagen. Het was gewoon impone rend. Ongeveer vijf kwartier lang defi leerde er een lange stroom stieren en koeien, alle die morgen met een eerste prijs bekroond. Dat moet je zien om on der woorden te kunnen brengen hoe mooi dat is. Na dit sluitstuk van de eerste tentoon stellingsdag gingen we ons verzamelen in een hotel bij de markt, waar we een heerlijke warme maaltijd gebruikt heb ben. Prima hoor, daar had onze leider Oostra goed voor gezorgd. De meesten van ons hebben daarna in de buurt nog in een stal een honderdtal exportkoeien en gelde pinken bekeken. Er waren pracht dieren bij. 's Avonds zijn deze dieren nog op transport gegaan. Om plm. 7 uur zijn we met de bus naar de binnenstad gereden en hebben daar de grote en machtige Sint Jans kerk van binnen en buiten bekeken. Ook werd hier in een hotel per telefoon nog even contact gezocht met Texel. We vernamen, dat ook thuis alles goed was en met de groeten en de zekerheid, dat we weinig verzaten, daar op Texel nog steeds een droge Noordoosten wind woei. zochten we de bus weer op voor de laatste etappe van die dag. We moesten n.l. in Veghel, zo'n 18 km. buiten Den Bosch overnach ten. In 3 hotels werden we daar onder gebracht. Om ongeveer 9 uur was een ieder aldaar ingekwartierd en na nog wat gepraat en een borreltje gedronken te hebben, gingen we heerlijk slapen. Zo ver dan de eerste dag. Om ongeveer 7 uur waren we de vol gende morgen weer present en hadden we, op een enkele na, allen prima ge slapen. Na een goed ontbijt werd de bus weer opgezocht en reden we ruim half negen vanuit Veghel weer naar Den Bosch. Deze 2de tentoonstellingsdag werden de bedrijfsgroepen gekeurd en de kampioenen aangewezen. Daar wij om half één weer vertrekken zouden, kon den we dit niet tot het einde volgen, maar zagen toch nog, dat Adema 493 een stier van het K.I.-station Alkmaar tot kampioen van de stieren werd uitge roepen. Zo stiekum weg waren we daar toch nog wel even trots op. Om half één zaten we allen weer bij Jan Maat in de bus en ging de reis op Rotterdam aan. Velen hadden echter nog niet gegeten en dus was onze eerste pleisterplaats Hotel „De Lugt". Hier moest ook de bus wat drinken. Aan een kant van de grote verkeersweg een parkeerterrein en dan door een tunnel onder de weg door aan de andere kant het hotel. Nou hier mochten we wel de meegebrachte boter ham opeten en dus lieten we het ons goed smaken. Verder ging de reis over Gorinchem naar Rotterdam. Het plan was hier het Bouwcentrum ie bezichtigen. Allerlei mimatuurboerde- rijen, en inrichtingen hiervan, kon men daar zien. Daar we echter nog 140 km voor de boeg hadden, konden we hier maar kort zijn, wat wel jammer was. Het was alles interessant genoeg. Dat we door de Maastunnel raasden, was voor velen een machtig iets, Verder ging het weer over Lisse en Hillegom op Haarlem aan. Deze streek is in elk jaar getijde de moeite waard om te zien. We genoten volop en weer niet minder toen we door de Velser tunnel reden. Tijd om nog even aan te leggen gunden we ons verder niet en we waren precies 7 uur weer in Den Helder. Het is een pracht reis geweest, daar waren we het allemaal over eens en die thuis gebleven zijn hebben veel gemist. Namens ons allen heeft Oostra de chauf feur Jan Maat dan ook hartelijk bedankt voor die mooie trip en nogmaals Jan be dankt hoor, want het was af zo'n paar dagen en helemaal zonder pech. „De Dageraad" bracht ons allen weer in Oudeschild, waarna een ieder naar z'n eigen haard ging. Joh. F. Z. zonder bezwaren door de raad goed gevonden. Na 9 minuten te hebben vergaderd, de rondvraag werd verschoven naar 25 september, ging de raad in besloten ver gadering verder. Professor Wieger Bruin heeft daar een toelichting gegeven op de door hem voorbereide wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen voor Den Burg. SPORTNIEUWS S.V.C. De twee wedstrijden van afgelopen ondag werden afgelast. Dus werd door SVC nog niet aan de competitie begon nen. Programma a.s. zondag: Geel Zwart 2- Cocksdorp 1, aanvang 2 uur. Het tweede speelt thuis tegen WGW 4, aanvang 1.30 uur. Scheidsrechter is de heer Zegers. S.V.O.-NIEUWS Wij wisten reeds bij voorbaat dat onze eerste competitiewedstrijd een matige vertoning zou worden, daar we op pa pier reeds enkele invallers hadden, maar het werd nog erger daar Boet ziek werd; Klaas nog te vermoeid was om te spelen en Gerard geheel op het appèl ontbrak, dus weer een goed begin. Het begin was toch nog niet onver dienstelijk, maar onze voorhoede kon niet tot daden komen, waardoor de druk achter steeds groter werd. Voor de rust konden de Boys tot twee doelpunten ko men. Na de rust kwamen de Boys meer los en vooral de midvoor ontpopte zich als een zeer goed schutter en gestadig werd de stand opgevoerd. Als de scheids rechter een fout maakt, wil hij deze her roepen. Maar de Boys-aanvoerder was toen, vooral tegenover de scheidsrechter, wel zeer onsportief. Voor ons gaf dit niet veel; of het nu 5 of 6 nul was. A.s. zondag thuis tegen De Koog. Het zal waarschijnlijk weer niet veel beter zijn. We moeten dus nog roeien met de riemen die we hebben Waar blijven nog een paar leden voor het tweede. Toe jongens, geef je nu op, dan kunnen we gaan spelen. De aanvang van SVO-De Koog is half drie. Z.D.H.-NIEUYVS Het eerste won met 111 van Helder 4, een goede start. Maar pas op voor zondag de uitwedstrijd tegen het sterke Vesdo. Het tweede speelt thuis tegen HRC 7. De adsp. gaan naar de Boys. HERV. GEMEENTE DEN BURG Donderdag a.s n.m. 8 uur Praatkring van de Jonge Lidmaten in de pastorie. FILM IN DEN HOORN Woensdagavond wo*-dt om 8 uur de mooie film „Jody met het hertejong" vertoond in het dorpshuis. RECTIFICATIE BEJAARDENTOCHT OOSTEREND In het bericht van zaterdag j.l. is foutief vermeld de tijd van opstellen en vertrek. Dit moet zijn half één (12.30 u.) opstellen der auto's en om één uur (13.00 uur) vertrek. Onze excuses voor onze correspondent. „DE ONVERWACHTE BEZOEKER" Vrijdagavond kunt U in „De Oranje boom" genieten van het hogeschooltoneel van „Puck". Het intrigerend optreden van Karin Haage (hier afgebeeld) zal U boeien. Er zijn voor deze voorstelling nog slechts enkele kaarten verkrijgbaar bij de VW-bureaus. Een avond, die U zeker niet moet missen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1