Cjroen in het harL, Tiveeënhalf miljoen voor pontverbinding CASTROL Setter-Set In bl'j verwachting Na drie jaar nog 618 percelen niet aangesloten op de waterleiding 4TERDAG 19 SEPTEMBER 1959 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7388 COURANT itgcive N.V v.h Langeveld <S de Rooi} oekhandel Drukkerij Bibliotheek len Barq - Texel - Postbus 1) Tel. 11 Verschijnt woensdags en saterdag* Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Prinsjesdag heeft dit jaar ook voor Texel een diepere betekenis dan vorige aren. Uit de staatsbegroting blijkt dat er 2*/s miljoen beschikbaar komt voor de ieuwe veerhaven aan het Horntje. Onder het hoofdstuk: Havens en havenwerken lezen wij het volgende: „Van het »ij dit artikel uitgetrokken bedrag is 2x/t miljoen bestemd om te beginnen met de anleg van een nieuwe veerhaven bij het Horntje op Texel en voor het daarin n in de haven van Den Helder maken van aanleginrichtingen. Een en ander ten ehoeve van de verbinding Den Helder - Texel. Deze werken zijn nodig, omdat Ie veerexploitante genoodzaakt zal zijn over enkele jaren een nieuwe pont in de raart te brengen, welke voor een economische exploitatie als een boot met kop- ading zal moeten worden ingericht, voor de ontvangst waarvan de bestaande »aven te Oudeschild te klein is. De totale kosten van de werken worden geraamd op 7 miljoen. NIEUWE VERWARMING De Doopsgezinde gemeente Texel is >vergegaan tot aanschaf centrale ver warming in haar kerkgebouw aan de Cogerstraat, Den Burg. De firma Schoo is druk in de weer leze olie-verwarming voor de winter ge- eed te maken. FILMKRING TEXEL De filmkring heeft haar programma toor het a.s. winterseizoen gereed. Lief hebbers kunnen zich voorzien van een lidmaatschapskaart, en krijgen dan te vens het programma toegestuurd. Zie ook de adv. in dit nummer. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 23 sept. consultatiebureau Woensdag 23 september a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. GESLAAGD De heer L. van der Wulp, Binnenburg, Den Burg, deed met goed gevolg examen voor de Hoofdakte. dat zijn pas nylons BEJAARDENTOCHT DE COCKSDORP Toen dinsdagmiddag om 10 over 2 de lange rij auto's uit De Cocksdorp startte, begon de tocht met onze bejaarden over Texel. Langzaam reden wij door het oorp, nagekeken met de sympathie der dorpers, dezelfde sympathie, die wij overal ontmoetten. Ook het weer was ons voor de vijfde maal gunstig gezind. Allen genoten van ons mooie eiland en wij reden langs vele nieuw aangelegde we gen. In De Koog werden de bejaarden onthaald op koffie, thee en gebak. Langs weer allerlei wegen bereikten wij De Cocksdorp, waar tot aller verras sing de drumband „Sinclair" ons met muziek binnenhaalde. De stoet stopte bi] de ingang van het Molenbos en de drumband stelde zich op voor de rij auto's. En zo met muziek reden wij De Cocksdorp binnen, waar de meisjes nog vele nummers ten beste ga ven. Toch een prachtig gezicht die meis jes, gestoken in keurig tenue. Wat een discipline en wat een goede muziek weet deze jonge vereniging op te bren gen. Een sympathiek gebaar voor onze bejaarden. Toen onze bejaarden uitstapten en Hotel „De Hoop" binnengingen, klonk het steeds weer, „wat een heerlijke tocht". Maar het feest werd voortgezet binnen, waar allen aan keurig gedekte tafels plaats namen. Weer werden allen onthaald op heerlijke soep, voortreffelijk belegde broodjes. Ook dit was af en de familie Van Beukering verdient alle waardering voor de wijze en liefde, waarmede zij één en ander verzorgden Mevrouw Craanen vrolijkte op de haar zo eigen en geslaagde wijze, de avond op met muziek en liedjes. De stemming zat er goed in. Om 10 uur gingen de laatsten naar huis en allen, die op welke wijze dan ook medewerkten tot het slagen van de tocht, honden met genoegdoening op deze dag terugzien. Ook de heer Tromp, die in ï-ijn eentje deze tocht begeleidde, nu eens voorop reed, dan weer wegen afzette. Inderdaad een prestatie, waar ook on ze bejaarden bewondering voor hadden. VERGADERING VAN DE RAAD Vergadering van de raad der gemeente Texel, op vrijdag 25 september 1959, n.m. 2.30 uur ten gemeentehuize. Texel, 16 september 1959. De burgemeester van Texel, C. H ROEPER, lo-B. 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Benoeming van de leden der Commis sie, bedoeld in artikel 8, lid 1, der Woon ruimtewet 1947. Aanbevolen worden: 1. A. Dros Bzn., 2. J. J. Westdorp. 1 J. Buisman, 2. P Smit; 1. B. Oostra, 2. C. P. Karsman; 1. J. Daalder, 2. S. van der Vis; I. M. W. Koorn, 2. J. J. Vonk 4 Mededelingen van de jaarstukken over 1958 van de Stichting Professor Dr. W. H. Keesomstudiefonds te Texel. 5. Hernieuwde vaststelling van de ver ordening op de heffing van een straat verlichtingsbelasting. 6. Hernieuwde vaststelling van de ver ordening op de heffing van de rechten in verband met de brucellose-bestrijding onder het rundvee. 7. Verlening van een hypothecair kre diet aan de heer T. van der Heerik te Den Burg, ambtenaar in dienst dezer ge meente. 8. Verlening van een garantie ten behoe ve van de bouwspaarder. de heer C. Eel- man te Den Burg. 9. Vaststelling van de begroting van de dienst van gemeentewerken voor het jaar 1960. 10. Goedkeuring van de begroting van de Sociale Dienst in de gemeente Texel voor het jaar 1960. II. Vaststelling van de gemeentebegro ting voor het jaar 1960. 12. Vaststelling van de eerste en tweede wijziging van de gemeentebegroting I960 13. Vaststelling van het verzoek om ver hoging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds ter dekking van het tekort van de gemeentebegroting voor 1960. 14. Wijziging van de gemeentebegroting voor het jaar 1959. 15. Verkoop van een perceel grond aan de Burgerhoutstraat te Den Burg aan mevr. A. Peeters-Peeters, aldaar. 16. Verkoop van een stukje grond aan de Burgerhoutstraat te Den Burg aan de heer L. Gieles, aldaar. Zo heef dif toelichtend en geruststel lend Doktersboek.dat gratis is in gesloten bij een Bobyderm Set, waarin alles voor een vorstelijke verzorging van Boby's tere huidje jWATl^njgFrtTAAKT iTGOEQJ ZANGDIENST De gezamenlijke jeugdorganisaties, Doopsgezinde, Gereformeerde en Her vormde jongeren van Den Burg, worden weer actief. Zondag 27 september hou den zij een Interkerkelijke zangdienst, Deze dienst wordt gehouden in de Her vormde kerk en vangt aan om 8 uur n.m DUITSE LESSEN Gezien het toenemende aantal Duitse toeristen op ons eiland is het een prima idee van de heer A. C. Peetoom een cur sus Duitse conversatie te organiseren Wij twijfelen er niet aan of de belang stelling hiervoor zal ook dit jaar weer groot zijn. Begin oktober kunnen begin- nenden en gevorderden terecht. Het adres van de heer Peetoom vindt U in de advertentie in dit nummer. voor Uw auto! NIEUWE WEGEN - TYPISCHE GEVOLGEN Door de aanleg van nieuwe wegen op ons eiland is er al heel wat veranderd. Bij sommige percelen komt het voor (we denken hier aan woningen op de Wes- terweg), dat de toegang tot de voordeur finaal gewijzigd is. Maar het komt ook voor dat je als bewoner radicaal wordt afgesneden van de straatweg. De drie woonhuizen aan de Hollewalsweg, eigendom van het PWN, zijn thans door tuinwallen geblokkeerd. De keurige poortjes en straatjes zijn overbodig geworden. De bewoners moe ten nu over elkanders terrein naar de hoofdweg zien te komen. Dit lijkt ons wel een heel bijzondere oplossing. Of de eigenaar van deze wegwijziging op de hoogte is?? De bewoners zijn er in ieder geval niet content mee. TOCHT OUDEN VAN DAGEN OUDESCHILD Deze tocht zal a.s. zondag plaats vin den. Vertrek schoolplein om half twee. De tocht gaat o.a. naar het Westerslag om de aan te leggen pier in ogenschouw te nemen. De tocht zal voorzover moge lijk over de nieuwe wegen plaatsvinden. In De Koog en De Cocksdorp zullen enige consumpties gebruik worden. Tot slot zal er een broodmaaltijd met gezellige avond in Loodsmanswelvaren te Den Hoorn gegeven worden. „BOEFJE" Toneelgroep „Het Masker", Den Burg, hoopt op 31 oktober in „De Oranjeboom" voor het voetlicht te brengen het toneel stuk „Boefje", naar het boek van M. J. Brusse. Dezer dagen zullen de donateurskaar- ten worden aangeboden. Zie ook adver tentie in een volgend nummer. BEEN GEBROKEN Oudeschild De bromfietsrijdsters, mevr. E., kwam in de Wijde Steeg te vallen, toen ze moest uitwijken voor enige kinderen. Ze brak daarbij een been cn moest naar het ziekenhuis in Den Helder worden vervoerd. TER OVERDENKING: SOLIDARITEIT Dit woord „solidariteit" wordt in onze tijd veel gebruikt. Vaak zelfs te pas en te onpas. En het woord ontledende blijft er dan meestal alleen maar „groepsbe lang" van over. Maar groepsbelang is nog lang niet hetzelfde als solidariteit Groepsbelang is een lotsverbondenheid. Zo ligt overal de „solidariteit" van on dernemer en werknemer, van politieke partijen, van klassen, van rassen, van „nozems" tegen de maatschappij van nu; Pacten en verdragen in Oost en West; kolonialen en gekoloniseerden. Deze vorm van solidariteit, van groeps belang, is er op uit om zichzelf, verenigt in groter verband, te handhaven. Ik meen dat vanuit het evangelie een ander geluid te beluisteren is. Niet de gene, die zich handhaven wil, maar de gene, die zelfs zijn bestaan wil verliezen, wordt zalig gesproken. Solidariteit in bijbelse zin is niet ver bondenheid van het lot, maar een ver bondenheid in de daad. De daad van het geloof. Het geloof, dat wij als mens op deze aarde gesteld zijn om mét de andere mensen als mensen te leven. Maar dan mogen wij ons niet opsluiten in belangengemeenschappen. Dan mogen wij niet vanuit onze nationale- of klasse- of ras-beperktheid de andere groep gaan bekogelen met leuzen e.d. Dan zal de werknemer zich solidair verklaren met zijn werkgever en anders- cm. Dan zal de jongere zich solidair verklaren met de oudere en ouders en andersom. Dan zal de „goede" burger zich solidair verklaren met de justitio nele of politieke delinquent en andersom Dan zal de geheelonthouder zich solidair verklaren met de zuiplap, en de militair met de dienstweigeraar. Om daarmee aan te tonen, dat wij naast elkaar willen staan in de schuld, die wij tegenover elkaar hebben. Het klinkt mij altijd zo afgrijselijk in de oren als de mensen zo tegen je zeg gen: ik heb altijd goed geleefd, ik kan rustig mijn hoofd neerleggen. Men heeft misschien eigen paadje schoon gehouden van politie of fiscale of geldproblemen. Maar dan heeft men toch blijkbaar niet zoveel liefde opgebracht om een deel-van de schuld van de mede mens te dragen. Deze farizeïsche recht vaardiging wordt doorkruist door God's eigen voorbeeld God verklaarde zich ook solidair met deze wereld toen Hij in Jezus Christus op aarde kwam. Hij, die geen zonde kende, is tot zonde gemaakt. Daarom mag de liefde die God in het evangelie van Christus predikt, nooit anders worden gezien als een offerende liefde. Het offer van eigen „goedheid". Het offer van „eigen rechtvaardigheid". Want wij zijn niet geroepen om ons zelf te reinigen, maar om met elkaar in solidariteit" te leven. Elkanders schuld ook dragende en boetende. Dan wordt eenheid, broederschap, mogelijk. H. v. B. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 11 tot en met 17 september 1959 Geboren: Regina Adriana Maria, dv. Willem G. Commandeur en Gijsberta C. van den Blanken; Marcel Gerard, zv. Dirk J. Bakker en Margaretha E. Zijm; Carolina Grada Maria, dv. Johannes W. te Riele en Johanna M. Kops; Edo. zv. Abraham C. Pool en Bernarda J. Dros. Ondertrouwd: Franciscus L. W. Reitsma en Anna J. de Wit. SCHAAKNIEUWS De uitslag van de 2de ronde was: J. Wieten-A. J. Horst 10 C. Joustra-J. L. Veldhuis 10 H. Rugenbrink-J. Hooijberg 01 A. Terpstra-J. Hoogerheide 01 H. Veldhuis-N. van Heeringen 10 J. Doornbos-A. de Haan 01 MAATSCHAPPELIJK WERKSTER GAAT TEXEL VERLATEN Zuster J. C. Snijder, maatschappelijk werkster in dienst van de Sociale Dienst Texel gaat ons eiland verlaten. Zij stapt in de huwelijksboot en zal met ingang van 1 januari 1960 haar taak cverdragen. GEREF. VROUWENVERENIGING ORGANISEERT VERKOOPDAG De Gereformeerde vrouwenvereniging van Den Burg organiseert op dinsdag 22 september een verkoopdag in het Dorps buis. De openingstijden treft U in een advertentie in dit nummer. Ook de jeugd kan er terecht, want de traditionele grabbelton zal niet ont breken. Wij wensen de actieve dames veel succes. De opbrengst van deze actie is bestemd voor de Gereformeerde Kerk Den Burg. SPORTNIEUWS S.V.C. Morgen gaat het eerste op bezoek bij Geel Zwart 2 in 't Zand, aanvang 2 uur. Vertrek van De Cocksdorp half tien, boot half elf. Het tweede ontvangt om half twee WGW 4 uit Den Helder. We rekenen er op, dat zowel het eerste als het tweede de punten in de wacht slepen. Een goed begin is het halve werk. Woensdag 23 september wordt een aanvang gemaakt met de training. Om 8 uur worden alle spelers verwacht. Mocht er een zijn, die om de een of andere re den hier niet kan zijn, dan moet dit even aan de heer Zuidema meegedeeld wor den. Op maandag 28 september wordt de vergadering gehouden bij de heer Nota. Hierop komen we nader terug. INGEKOMEN PERSONEN Waltherus P. C. K. Walravens {en gezin) van Den Helder, Eendrachtsweg t naar Haffelderweg 8; Pieternella T. Bakker, van Bloemendaal, Leyweg II, no. 1 naar Brink 14, De Koog; Ada J. H. de Wit (ev. Reinders) van Amsterdam, van T. van Seroosk weg 49 I, naar Binnen burg 15; Dora M. Eelman, van Den Hel der, Huisduinerweg 3 naar Dorpsstraat 10, De Koog; Cornells Leijen, van Den Helder, Breewaterstraat 30 naar H 55. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 28 september op om 6.34 uur en gaat onder om 18.27 uur. Maan: 25 sept. L.K.; 2 okt. N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 19 sept. 10.11 en 22.10; 20 sept. 10.37 en 22.38; 21 sept. 11.02 en 23.02; 22 sept. 11.27 en 23.27; 23 sept. 11.54 en 23.55; 24 sept. 12.23 en 25 sept. 0.27 en 13.03; 26 sept. 1.09 en 13.59. GESLAAGD De heer H. Kievits. Weststraat, Den Burg, slaagde voor zijn hoofdakte. De heer Kievits was leerling van de kweek school Oudenbosch. VERTROKKEN PERSONEN André P. v.d. Meer van Dorpsstr. 16, De Koog naar Terneuzen, Kastanjelaan 4; Jozeph F. Talens, van De Koog, Dorps straat 16, naar Grootebroek, O. Jacobsz- straat 16; Jozephus A. Z. M. Brügemann, van Warmoesstraat 9 naar Almelo, Wier- nensestr. 27; Grietje Troost, van C 92 naar Amsterdam, Rietwijkerstraat 7 I; Jacobus C. Quint (en gezin) van Koger- straat 90 naar Nijmegen, Sterreschans- weg 49; Kornelis L. van Heerwaarden, van C 71 naar Sluis, St. Annastr. 36; Geertje A. Ellen, van Peperstr. 85 naar Amersfoort, Soembastr. 7; Jelte P. Mo- zes, van Vogelmient 37 naar Wieringen, Westerklief 15; Gerardina C. Kuiper, van De Waal 77 naar Koudekerk a.d. Rijn, Hogewaard 24; Petrus H. de Porto, van Schilderend 141 naar Zeist. Kroostweg 149; Adriaan v.d. Slikke, van Parkstr. 20 naar Den Helder, Ankerpark 27; Maria G. Hopman, van B 196 naar Utrecht, R. Wagnerlaan 16; Catharina M. de Geest, van C 15 naar Amsterdam, C. Schuijtstr. 28; Bernardus J. Doornbos, van Wilhelminalaan 18 naar Overveen, Rollandslaan 58; Maria Th. Witte, van B 124 naar Dordt, Houttuinen 10; Joan nes J. F. Duin van R. Keijserstr. 8 naar Bergen op Zoom. Antw. straatweg 125; Sietske Combé, van Emmalaan 13 naar Amstelveen, v. Spaanstr. 24; Kornelis Gilijamse, van Ada v. Hollandstr. 8 naar Amsterdam, le Helmersstr. 65; Wijbren Boersma, van Vogelmient 23, naar Am sterdam, Jac. v. Lennepkade 390 II; Mar garetha de Vries, van Ada v. Hollandstr. 16 naar Arnhem, Angerenstein, Vel- perweg. Dat heel Texel nog niet voorzien is van een aansluiting op het waterleiding net van het PWN is te begrijpen. Er zijn ook op ons eiland „onrendabele gebie den". In deze gebieden wonen mensen, die dolgraag de kraan van de waterlei ding zouden willen opendraaien. Er zijn thans nog 225 percelen die moeten wor den aangesloten maar niet in de gelegen heid zijn vanwege het ontbreken van de ieiding. Niet te begrijpen! Vorige week vertelde een nog vrij jonge vrouw in Den Burg ons dat ze uit armoede haar woning had laten aanslui ten op de waterleiding. Die armoede be stond dan uit gebrek aan eigen water voorziening. Door de aanhoudende droogte was haar bron leeg. „Maar één kraantje in de bijkeuken is mij genoeg. Over een paar weken heb ik weer volop water". In het rendabele gebied op ons eiland zijn nog maar liefst 393 percelen, die geen gebruik maken van de waterleiding Zo langzamerhand zullen zij toch tot pansluiting moeten overgaan. De gemeente Texel heeft een tijdelijke ontheffing verleend voor aansluiting, maar we mogen wel zeggen dat er weke lijks ontheffingen worden ingetrokken. Uit het jaarverslag van het PWN blijkt, dat Texel in 1958 214.237 m3 water heeft gebruikt. Per etmaal gemid deld 587 m3. In de zomermaanden een etmaalgemiddelde van 1096 m3. Dit jaar is er al aanmerkelijk meer water gebruikt. Dat komt in de eerste plaats door het stijgende aantal aanslui tingen. Maar ook het toerisme is hier debet aan. Het verschil tussen normaal winterverbruik en de afname in de top- maanden juli en augustus is enorm. In januari van dit jaar werd 18.377 m3 ge leverd. Juli staat, evenals vorig jaar aan de top. 45.876 m3 werd uit de kraantjes gehaald. Eén etmaal liet 2000 m3 boeken. Maar het pompstation op ons eiland heeft op een toenemend toerisme gere kend. Nog niet al het materiaal is in ge bruik. Er staan nog steeds een paar pom pen in reserve. Nu wij het toch over het Pompstation Texel hebben, zelden zagen wij zo'n schoon bedrijf als dit. Alles glimt en blinkt je tegen. Hoe kan het ook anders in een bedrijf waar water de boventoon voert. In Eierland 50 percelen In de Eierlandse polder, welke buiten het te verkavelen gebied valt, resteren thans nog ongeveer 50 percelen, welke niet zijn aangesloten. Het aantal percelen dat in eerste in stantie in Texel voor aansluiting in aan merking kwam bedroeg 2.190. Thans zijn aangesloten plm. 2500 percelen. In de met Texel aangegane overeen komst, die op 1 januari 1956 is ingegaan, is bepaald dat deze gemeente in het eer ste, tweede, derde en vierde jaar garant moet zijn voor respectievelijk 60%, 70%, 80% en 90% van de wateropbrengst van deze percelen. Het percentage van 80 dat einde 1958 moest worden bereikt is ruimschoots overschreden aangezien dit 86 bedroeg. Behalve deze percelen zijn er gedurende bovengenoemde drie-jarige periode nog ruim 400 andere meestal nieuwbouw- percelen aangesloten. Een en ander bracht met zich mede dat het hoofdlei dingnet dat drie jaar geleden bijna 100 km. lang was op 31 december 1958 een lengte van bijna 123 km. heeft bereikt. Hoewel de plannen voor het aansluiten van de overgebleven percelen alle gereed zijn, liet het zich aanzien dat het in ver band met de hoge kosten nog wel gerui me tijd zou duren alvorens deze zouden zijn uitgevoerd. In verband echter met het aansluiten van in het ruilverkave- iingsgebied van Texel geprojecteerde nieuwe boerderijen is met de Cultuur technische Dienst een regeling getroffen, waarbij het in de bedoeling ligt om alle percelen in het te verkavelen gebied bin nen drie jaren aan te sluiten. Wij hopen, dat alle tijdelijke ontheffin gen van aansluiting op het waterleiding net spoedig van de baan zijn. Misschien dat dan ook de percelen in de onrenda bele gebieden^ die dolgraag een aan sluiting wensen, kunnen profiteren van de waterleiding op ons eiland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1