Circus Mexico naar komt drie dagen Texel Dansinstituut R. J. BOON Sluipvaarf in de Pacific Jerry als baby-sitter Attentie. De betalende klant is koning De repetities Tot 40 gulden OntwikkeleQ en afdrukken Wegens vakantie De kenner en weter zegt Roest vlees is beter gehakt f 1,75 per 500 gr R. Beuving Verkoopdag vrije ben. woni Telefonisch aangesloten Oosterend 39 z.g. „seizoenemmers" vangen onze cursussen De Avondvaktekenschool te Den Burg begint 1 okt. a.l* il Texels BioscoopThecrfer Telefoon 27 fruit en verse groente Raven en Zone tie blo eei Vol GEEN MUZIEKSCHOOL Wegens ziekte van de heer C. Rijf is er tot 26 september geen muziekschool. Zonder tegenbericht zullen de lessen op maandag 28 september worden hervat op gewone tijden en plaatsen. KONIJNENFOKKERS OPGEPAST Ook op ons eiland komt de gevreesde konijnenziekte de kop weer opsteken. Diverse gevallen werden geconstateerd teerd. Niet alleen duinkonijnen, maar ook tamme konijnen zijn reeds het slacht offer geworden. Uiterste voorzichtigheid is dus geboden. IN STUDIE GENOMEN Oudeschild „Klein Toneel" heeft in studie genomen het zeemanstuk van Klaas Smelik: „De Schipper van de Maartje Jacoba". MOLEN TE OUDESCHILD In „Molennieuws" lezen wij: Plan voor elektriciteitsopwekking in de molen „De Traanroeier" te Oudeschild. Door het Departement van O., K. en W. is een subsidie toegezegd. Thans wordt gewacht op een beslissing nopens de aangevraagde subsidies bij de Provin cie Noordholland en de gemeente Texel. P. C. NEIJENS KANDIDAAT VOOR AFDELINGSBESTUUR K.N.V.B. Voor het bestuur van de afd. Noord holland van de K.N.V.B. is voorgedragen de heer P. C. Neijens te Castricum. ZIEKENVERVOER PER AUTO Er zijn zo van die bepaalde punten waarop het regelmatig nodig is van tijd tot tijd de aandacht te vestigen. Een de zer onderwerpen blijft zeker ook het vervoer per auto. Het blijkt immers nog steeds, dat ver zuimd wordt de nodige formaliteiten in acht te nemen, waardoor, in feite onno dig, moeilijkheden ontstaan. De voornaamste voorwaarde vooral eer vervoer per auto mag plaats vinden, is uiteraard de noodzakelijkheid. Indien het mogelijk is de reis per bus te maken, mag geen autovervoer worden toege staan. Vervolgens behoort het vervoer VOORAF te worden aangevraagd. Indien dit wordt verzuimd en nadien blijken zou, dat een bepaald vervoer eigenlijk niet noodzakelijk per auto moest ge schieden, moet er rekening mede worden gehouden dat alsnog een dergelijk ver voer voor eigen rekening komt. Dit risico dient wel degelijk te worden overwogen, zeer speciaal indien de reis over grotere afstanden moet plaats vin den en dus ook de kosten een belangrijke rol gaan spelen. Mede met het oog op mogelijk samen- reizen van verschillende patiënten dient aan dit vooraf aanvragen stipt de hand te worden gehouden. Bij noodzakelijk vervoer van uit zie kenhuizen ontslagen patiënten wordt het vervoer door het ziekenhuis aange vraagd, waarna door ons de opdracht tot het vervoer aan een ondernemer wordt gegeven. Indien bovendien een patiënt reeds met een bepaalde ondernemer een af spraak maakte voor het afhalen aan het ziekenhuis, kan dit hierdoor tot gevolg hebben, dat deze rit niet door ons kan worden vergoed. Het zal U duidelijk zijn dat deze verschil lende bepalingen werden gesteld met het oog op een zo zuinig en doelmatig mo gelijk autovervoer. Een en ander is vanzelfsprekend en tenslotte in Uw eigen belang, daar in feite de gezamenlijke verzekerden zelf de totaal benodigde gelden moeten op brengen. Dit geeft ons te meer vrijheid Uw aller medewerking ook voor het on derwerp ziekenvervoer te blijven vragen. Ziekenfonds „Texel" TEXELSE BOYS-NIEUWS Het eerste speelt thuis tegen SVW 1, aanvang 1.30 uur. Boys 2 is vrij. De junioren gaan op bezoek bij HRC b, aanvang 2.00 uur, vertrek om 10.00 u. vanaf Postkantoor. De adspiranten spe len hedenmiddag om 4.00 uur thuis tegen ZDH a. De tent is bijna gereed. Wie zaterdag middag even tijd heeft, komt naar het veld om een handje te helpen. Uw Texelse leveranciers AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 19 september Dijkmanshuizen, Boerderij Th. R. Hin, Landdag Ver. Oud-leerlingen landbouw school. Zondag 20 september Den Burg, Centraal Bureau, 2 uur, start kampioenspuzzelrit MAB-club Texel. Maandag 21 september Den Burg, Circus „Mexico" Den Burg, „De Zwaan", demonstratie avond „De gouden snit" voor KAV. Den Hoorn, Jaarvergadering VVV- afdeling. Dinsdag 22 september Den Burg, Circus „Mexico" Den Burg, 2e bejaardenrit georganiseerd door de Dorpscommissie. Woensdag 23 september Den Burg, Circus „Mexico" Den Burg, „De Zwaan" bijeenkomst R.K. vrouwenbond Afd. Gilde. Vrijdag 25 september De Cocksdorp, Theehuis „De Molen", Jaarvergadering VW-afdeling. Den Burg, De Zwaan, Muziekavond KAJ, LTJ en LTM. CIRCUS OP TEXEL Dat is al in jaren niet gebeurd Dat kunnen we terecht zin gen. want het is al heel wat jaar tjes geleden dat Texelaars op eigen grond van een circus-voor stelling konden genieten. Zondagnacht komt circus „Mexico" naar de Elemert te Den Burg. Drie dagen zal het gezel schap van Johnny Boltini op ons eiland de tenten opslaan. De voorstelling vinden plaats maandag, dinsdag en woensdag a.s. De N.V. TESO krijgt een druk week end. Zondagnacht wordt het materiaal van circus „Mexico" naar ons eiland overgebracht. Het is al heel wat jaren geleden dat Texelaars een circus konden bezoeken op eigen bodem. Het programma van Johnny Boltini en BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 VanDenHelder: 6.30 9.15 10.30 15.30 11.40 16.40 13.00 18.00 14.20 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 10.30 16.00 18.25 Van Den Helder: 9.15 11.35 17.15 19.30 Vakantie Bakkers Den Burg Van 20 september tot en met 3 oktober zijn de volgende zaken gesloten: J. Timmer, Hogerstraat R. Beuving, Kogerstraat J. H. Kikkert, Weverstr. Door de andere bakkers wordt in deze tijd GEEN brood bezorgd. Wij verzoeken onze klanten het brood vroegtijdig af te halen. ONDERAFDELING PLATTELANDSVROUWEN De Cocksdorp. Voor de dames uit De Cocksdorp en Eierland is een onder afdeling opgericht van de Bond van Plattelandsvrouwen. Woensdag hebben zich tijdens de ver gadering in Hotel „De Hoop" reeds vijf entwintig dames als lid gemeld. De ver eniging komt wel op eigen (vrouwen-) benen te staan, maar blijft toch in nau we samenwerking met de afdeling Den Burg werkzaam. In het voorlopig bestuur namen zitting de dames Saai, Mein- dertsma en Van 't Noordende. Wij wensen ook deze „Nieuweling" een vorstelijke periode toe. HANDVAARDIGHEIDSCURSUS AAN DE LANDBOUWSCHOOL Door de samenwerkende organisaties op landbouwgebied (zowel werkgevers als werknemers) wordt er de aandacht op gevestigd, dat er tot hun spijt nog geen voldoende reacties op de door hen aan hun leden gezonden formulieren voor deelname aan de op woensdagavon den in de Landbouwschool te organiseren handvaardigheidscursussen voor timme ren en/of metaal zijn binnengekomen om deze door te kunnen laten gaan. Indien zich nog slechts enkele lief hebbers hiervoor melden, zal getracht worden, althans met één dezer cursussen te kunnen starten. Eventuele gegadigden kunnen zich hiervoor, tot en met maan dag a.s.. opgeven bij het arbeidsbureau, zowel schriftelijk als mondeling (telefoon overdag Den Burg 112, na 5 uur, Den Burg 200). OLIEBOLLENVERKOOP WAS EEN SUCCES De Waal. De oliebollenverkoop, ge houden op zaterdag 12 september j.l. ten bate van de schoolkas der Redmer IJska- school is een succes geworden. Ondanks het feit, dat de temperatuur weinig leek op die, welke we doorgaans gewend zijn op de jaarlijkse traditionele oliebollen- dagen, werden er ruim 1200 oliebollen gebakken en verkocht. Voor de baksters, die de hele zaterdag in de huisjes tent van Meester (welke als oliebollenkraan was ingericht) han den vol werk hebben gehad, moet het ook prettig zijn te vernemen, dat deze actie netto bijna honderd gulden heeft opgebracht. Dit resultaat kon mede worden bereikt door het feit, dat de leveranciers van de noodzakelijke ingrediënten zich zeer loyaal getoond hebben. Alle medewerkers!-sters) aan deze ac tie hartelijk dank. Ook de jeugd, die de bestellingen opnam en uitvoerde wordt hartelijk bedankt. ZONDER MELDING De passagiers van de Dokter Wage- maker hebben vorige week vrijdag veel geduld moeten opbrengen alvorens „hun" boot vertrok. Volgens dienstregeling om half vier werd echter om ruim 4 uur de tros losgegooid. Natuurlijk was daar een reden voor. Hiernaar werd (behalve gemopperd), dan ook ernstig geraden, het zou de zie kenauto natuurlijk zijnLaat het nu een lege teerauto zijn! De boot was overigens vol met auto's, motoren en brommers, alles moest voor deze auto wachten. De Dageraad vertrok op tijd, maar van het oponthoud werden de passagiers van de Wagemaker niet op de hoogte gebracht. zijn mannen is de moeite waard te gaan zien. Tal van speciale nummers staan op het programma. Wij willen er slechts enkele noemen; het hondennummer van het echtpaar Paulton is in een woord fantastisch. Een fietsnummer van enkele Polen. Moeder en zoon in een speciaal dansnummer. Miss Irena, de vrouwe lijke jongleur. Wat het hoogtepunt is in het programma is moeilijk te zeggen, al de nummers zijn stuk voor stuk de moeite waard. De dieren van het circus zijn enorm: Beren, wolven, apen, gieren, hyena's enz. enz. Laten wij vooral niet vergeten de clown Little Tycky; hij is van plan een Texelse schone ten huwe lijk te vragen. Tot één van de beste num mers .behoort het optreden van „The Burgo's" een kunstwielrijdend echtpaar. Dit evenement is uniek voor Texel. Wij twijfelen dan ook niet aan de belang stelling. De tijden der voorstellingen en matinees vindt u op de aanplakbiljetten. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam Doopdienst De Cocksdorp 9.30 uur Ds. Soesan Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Koog 19.30 uur Ds. Waardenburg H. Avondmaal Aanmelding voor catechisaties voor alle leeftijden vrijdagavond 7 uur in het Jeugdhuis. De Waal 10 uur Ds. Waardenburg H. Avondmaal De Zondagsschool begint weer om half twaalf. Aanmelding voor catechisaties voor alle leeftijden dinsdagavond 7 uur in de kerkekamer. Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma. Doop Oudeschild 11 uur Ds. Soesan GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 19.30 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. Schol ten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10 en 15.30 uur Ds. Wijnhoud van Den Helder DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. van Bilderbeek Oosterend 11.15 uur Ds. Van Bilderbeek Den Hoorn 19.30 uur Ds. Van Bilderbeek De Waal: auto's rijden naar Den Burg. Dinsdag 22 september Doopsgezinde Zusterkring De Waal. Hiermede geven wij U, mede namens onze ou ders, kennis van ons voorgenomen huwelijk. De inzegening zal plaats vinden op donder dag 8 oktober a.s. in de Parochiekerk van de H. Francisca Romana te De Cocksdorp, waar tot hun intentie om 9.30 uur een plechtige gezongen H. Mis zal worden opgedra gen. Frans Reitsma Utrechtseweg 127, De Bilt en Anny de Wit „De Vooruitgang" E 58, Texel Oktober 1959. Receptie van 3-4 uur in Hotel „Texel" te Den Burg. Toekomstig adres: Nag- tegaallaan 24, Bilthoven. Zondag 20 september hopen onze lieve ouders J. van Heerwaarden en J. van Heerwaarden- Huisman hun 25-jarig huwelijks feest te vieren. De H. Mis uit dank baarheid zal om 9 uur worden opgedragen. Kees en Riet, Annie en Nick, Dick, Nel, Vera, Arie en Bennie. De receptie is 's middags van 4-5 uur. De Waal, Texel. Op 21 sept. as. hopen onze ouders O. Slot en G. Slot-Hogerweri hun 25 jarige echtvereni ging te herdenken. Hun dankbare kinderen Piet, Marga, Jan, Elly Hans en Hilda Gtlegenheid tot feliciteren 's avonds van 8—9 uur. Wezenplaats, Oudeschild TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17, tel. 256 Puikbeste aardappelen te koop. Jac. Bakker, Mienterglop Puikbeste aardappelen, 18 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios P. C. Kaan, Ruyghweg 10 Den Helder, voor emi gratieverpakkingen naar alle delen der wereld. Zendt ons bericht en wij komen U thuis bezoeken. Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika, Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B.. Den Burg, tel. 85 Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 Voorheen en nu hèt adres voor U, Carel Schmidt, uw kleermaker. Boomkampstr., tel. 3615, Alkmaar. Elke week op Texel Beter portretwerk, fraaie bruidsfoto's, leuke kinderopnamen, pasfoto's, ontwikkelen en afdruk ken, albums, lijsten, ca mera's enz. Fotobedrijf Jan de Waal, Weverstr. 51. Den Burg Radio herstellen? Vonk opbellen. Een goed idee, geef het met de vracht rijder mee naar Vonk, voor radio en T.V. Tel. 78 en 273 Biedt zich aan net meisje voor dag of dag en nacht. Liefst omgeving Den Burg. Brieven onder no. 1315 bur. Tex. Crt. V.W. de luxe '54/'55, als nieuw, open dak, radio, nieuwe banden. K. Beumkes, 't Horntje H 53. tel. Den Hoorn 287 Verloren in Den Burg jongensbril (bruin mon tuur) en groene jongens trui (V-hals). Graag terug aan J. van Wijk, Park straat 10, Den Burg Te koop een kinderwa gen. Ada v. Hollandstr. 15 Te koop dames- teddyjasje, grijs, en jer sey japon, lichtblauw, m. 42-44, 65,Beatrix- laan 102 Te koop pri ma consumptieaardappe len, afgehaald. Braken- stein Te koop 6 z.g.a.n. bedstellen en ledikanten, clubjes, ronde tafels, stoelen, buffet en kasten, o.a. kabinet, tafel, kachel, theekast, cocosmat,- aar dewerk, overgordijnen enz. enz. Te bezichtigen zondag tussen 11 en 1 u. in Kogerstraat 49. Ver koop op maandag a con tant Aangeb. Solex, in ruil voor lichte motor tot 150 c.c. Weverstr. 31 Te koop aangeb. ongev. 25 m2 asbestgolfplaten met dakraam, en i.g.st.z. bakfiets. Weverstr. 104 Te koop herencostuum blauw, 2-delig, 25 weck flessen P/2 ltr., 3-pits petroleumstel; 2 sche merlampjes; 1 elektr. theelichtje. Kogerstr. 43 Biedt zich aan een meisje voor dag of dag en nacht, leeft. 15 jaar. Te bevr. Lijnbaan 31 Enige kennisgeving Mei grote blijdschap ge ven wij kennis van de ge boorte van onze zoon en broertje Edo B. J. Pool—Dros A. C. Pool Frauke Harry Vogelmient 24 De Koog Texel, 15 sept. 1959 Enige en algemene kennisgeving voor Texel Bob van der Horst en Gré Kelder geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op maandag 5 oktober 1959, des namiddags 2 uur ten stadhuize te Haarlem. Huwelijksbevestiging in de Ned. Herv. Kerk aan de Ramplaan, des namid dags 3 uur door de Wel- eerw. Heer Ds. J. C. Ha mel, Ev. Luth. Predikant te Deventer. Receptie in Hotel „Lion d'Or". Kruisstraat 34 36 te Haarlem, van 16.30- 17.30 uur. Toekomstig adres: Van der Werffstraat 5 te Eindhoven. Haarlem, Ramplaan 68a, 14 september 1959. Te huur gevraagd voor augustus 1960 een gemeub. huis of bungalow, voor gezin besl. uit man, vrouw en 6 kinderen (3 meisjes, 3 jongens lid 9-20 jr.) 8 sl.plaatsen, dicht bij zee. Aanb met voll om schrijving en prijs aan M C J Sedelaar, Quarles van Uffordstr. 71, Noordwijk a Zee. van Gemengde Zangver eniging Advendo De Koog vangen aan op dinsdag 22 sept. a.s. om 20 uur in het Jeugdhuis Nieuwe leden hartelijk welkom. Het Bestuur. Geen 60, 40 of 25 ct per stuk maar alle soorten nylon knopen ook mantel knopen 6 voor 25 ct. Maandag bij Emmy op de markt. Elastiek v.af 5 ct p meter beneden de prijs verkopen wij onze kwaliteit anker horloges. Rijks gediplomeerd Horlogemaker MARTIEN GROOT Zn. DE KLOKKENDOKTER Hoorn, telefoon 4896 Maandags op de markt Hartelijk dank voor de vele blijken van belang stelling bij het overlijden van onze lieve man, vader en opa |an L van den Berg. In het bijzonder aan Dr. H rtdorff voor zijn troost woorden, de leden van de T ex. Smedenbond en kleed- oplegsters, verder de be jaardensocieteit voor de laatste eer de overledene bewezen. De fam v. d. Berg Den Burg. Schilderend 5 Ledenvergadering afd. Den Hoorn op maandag 21 rept. in Loodsmanswelvaren, aan vang 20,30 uur Agendapunten zijn o m bestuursverkiezing (aftr de heer A Slegh, die her kiesbaar is), jaaroverzicht door de vertrekkende di recteur, kennismaking met de nieuwbenoemde direc teur de heer G H Fortgens Het Bestuur Langeveld De Rooij Den Burg - Texel is onze zaak gesloten van 21 tot 28 september Groenhof woninginrichting De Koog alleen vandaag 1 rol Marie en 1 rol Butterfly f 1,— nu voor 89 cent Hall pond gekruide speculaas voor f 0,40 De winkel voor de KRUIDENIERSAFDELING normaal geopend Zelfbediening Geref. Vrouwenver. Den Burg. Dinsdag 22 septem s middags half 3 tol 6 van 8 tot 11 uur in het Dorpshuis, Burg In hoofdzaak kinderg waarvan vee! gebreid. Verder grabbelton, sj bak, enz. Tevens l| schenkerij. Dros Bakkerij Oudeschild Vakantie van 21 sept. t/m 3 oktober Zend vroegtijdig Uw advertentie» in. Timmer- en aanr.em bedrijf v.h. Jan Koorn vraagt een bekwame timmerm Te huur aangeboden een mooi woonhii of kamers Te bevragen bij J. Rose Dorpsstraat 14, Breskr Tijdens het haringseh te huur met 6 slaapplaatsen Versprilie's kledingbe Oranjeplein 5 Tel. Bresk Voor Den Burg en Koog en omg. gevraai nette wederverkop voor koffie, thee en c; aan particulieren. Dit geeft hoge bijverdienste Br. nr 1314 bur. v. d.t D. KUIPER, Harkebui De directeur ven gemeentewerken deelt belangh benden mede. dat de NIET MEER zullen worden ingenomen. Houders van deze emmers dienen ze dus zelf inÉdaai droge ruimte op te slaan. Het is echter niet toegestaan deze seizoenen™ gedurende de periode van september t.m. april lediging aan te bieden. Texel, 17 september 1959 et bi 'aal aakt chou in er zal exel, Het H- E. 1 f kan- tan ischi 1,50 De laatste week van september voor beginnenden, gevorderden, gehuwden en pri lessen weer aan. Inschrijving vanaf heden tot en met de eerste Weverstraat 33, Telefoon 236. R J. BOOM, gedipl. leeraar. Er wordt les gegeven in vaktekenen, handteken ned. taal, rekenen, wiskunde, werktuigkunde wetskennis. Op'eiding voor alle ambachten volgens het leerlii stelsel. Aanmeldingen schriftelijk of telefonisch (EierlC"an"j 227) bij de direkteur W B. Boersma, Postweg E er 1 Zaterdag 8 uur Zondagmiddag k uur Twee reuzen van het witte doek: Burl Lancaster en Clark Gable voor de eerste maal tezamen in een opwindende duik boot-film (Run silent, run deep) De krant schreefeen schouwspel om van te genieten TOEGANG BOVEN 14 JAAR. Zondag en maandag 8 uur Jerry Lewis in Een echt gezellige en buitengewoon humo ristische film, die met veel vaart en élan Jerry's nieuwste avonturen laat zien Als een wervelwind volgen de zotste avonturen elkaar op TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN Wij zetten de groentehal in de Kantoorstraat iedi zaterdag vol met tegen scherp concurrerende prijzen. Eet nu weer bloemkool extra groot 3 stuks f 1 Andijvie 3 pond f 1, Sla 4 stuks f 0,50 Verder le klas fruit tegen de laatste prijzen. Beleefd aanbevelend Kantoorstraat 6, Den B lomt cr cr 0 cr Den foor 10 k onis ïraa «idrr >rog oegt omi ijdk 0,41 :en lalk viel Ik Wa ie sch; cha

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2