SHELL P K Van de Firato Electrohuis Bakker Sprekende cijfers NUTSSPAARBANK SCHOUW Hotel- en Pensionhouders A-B-C koffer schrijfmachine VOOR OPEL JAC. MET N.V. - ALKMAAR 700,000 gulden. Fa Zegel Zn. Schrijfkassa's Langeveld en de Rooij ombouwen S. Rentenaar, „FORMOSA" V.W. de Luxe Taxi nodig de keus van mensen die Pure J^walitelt wensen hebben wij reeds enkele nieuwe modellen ontvangen Bezorg U zelf een genoeglijke winter met een T.V.-apparaat LANDB0UWHUISH0UDSCH00L DEN BURG N. V. Langeveld &de Rooij Assurantie kantoor GerDros. Huisje, oude boerderij of iets derg. ...U kmet en, éffcA. „Zij kochten mijn kind" Uw zuurbrand Matador 2 V... STERK Matador 3 V... STOER! Imperial SUBLIEM Komt U eens kijken en vraag vr{jbl\)vend een proefrit bij: £>rijzen CoflVP Parkstraat Tel. 150 Rap service station Heel wat beter en niet duurder bij Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 Laat Uw haard of kachel tot oliekachel met de alom bekende oliebrander ABC Oosterend, Telefoon 227 Café-Restaurant Broodje kroket f 0,50 Koffie per kop f 0,35 Gehakt met brood f 1,50 Huzarensalade met brood f 1,75 Hele uitsmijter f 2,— Koningstraat - Den Helder Wegens vakantie zijn wij van 21 tot 26 september gesloten Stoomwasserij Texel '54-'55 als nieuw, open dak radio, nieuwe banden. K. Beumkes, 't Horntje H 53, tel. Den Hoorn 287 Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Bij de Nutsspaarbanken werd in augustus (dus in een maand tijds) meer ingelegd dan terugbetaaldbijna Den Helder, Schagen, Texel, Vlieland, Terschelling De spaarbank welke de meeste rente vergoedt. „Shell" haardolie PK wordt u geleverd door: J. G. R«b N.V. Kantoorstraat 11 Den Burg/Texel tel 42 Mocht hierboven geen „SHELL" PK detaillist in uw omgeving zijn genoemd, belt of schrijft u dan even Shell Nederland NV, Postbus 69 Den Haag Tel, 070-18.34.00, toestel 202. Ziet onze etalage of via onze vertegenwoordiger G. Coevert - Den Hoorn Tot en met 25 september a.s. kan aangifte voor de volgende avondcursussen worden gedaan: A. KOKEN: Fijne keuken (ook restverwerking). Bij deze cursus zijn ook heren toegankelijk. B. NAAIEN: 1. Naaien en knippen voor beginners 2. Naaien en knippen voor gevorderden 3. Fraaie handwerken: kelim - smyrna - appli catie - smockwerk - ruitbewerking enz. De cursussen zullen gehouden worden op woens dagavond. Aanvang 7 oktober. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de direktrice. Tel. 296. De Schouw volgens art. 28 der Keur van het water schap de Gemeenschappelijke polders op Texel over alle tochtsloten en cenen is bepaald op woensdag 7 oktober 1959. De schouw over de weg- en scheidingsloten, voor zover hierop de schouw van toppassing is met uit zondering van de polder het Noorden is eveneens bepaald op 7 oktober a s. Belanghebbenden wordt erop gewezen, dat niet vol doen aan de bepalingen vervat in de art. 6, 7 en 8 voor ieder perceel als een overtreding wordt be schouwd. Namens het bestuur van de Gem. Polders S Keijser Jbz, dijkgraaf E L J. Lap, secretaris onmisbaar in Uw bedrijf is de nieuwe In luxe koffer slechts f 268,- Telefoon II, Den Burg Belangrijk beter en goedkoper bij Neem de proef op de som Telefoon 35! De Koog. Te koop gevraagd SPOED. Br onder letter H O bur. janssens en Co N.V. Adviesbureau voor Reclame, Singel 265, Am- sterdam-C Ga zitten, kerel.neem 'n kop koffie Ik kom dadelijk... ik moet even naar het postkantoor... om te sparen. HET POSTKANTOOR UW SPAARBANK FEUILLETON: door HANOL SPOOR. 6. Het aanschouwen van het tengere figuurtje, in het enorme bed, dat zo kin derlijk afwachtte, of hij haar nog zou be zoeken, deed hem voor de zoveelste keer het vaste voornemen opvatten, om haar, zonodig ten koste van wat ook, gelukkig te maken. Hij voelde zich tot alles in staat, als de lach maar in Iris ogen kwam. Zij had zich een hoog levensdoel gesteld, het grootbrengen van een kind en hij legde zwijgend de gelofte af, dat ze dit kind ook zou krijgen, hoe dan ook. Terwijl hij haar kleine hand streelde, keken ze elkaar innig gelukkig aan. Er waren geen woorden nodig, zo duidelijk beseften beiden, dat het goed tussen hen was. „Hoe voel je je liefste?" vroeg Walter met een bezorgde klank in zijn stem. Zij haalde licht de smalle schouders op. „Zoals gewoonlijk. Je ziet, ik ben nog niet opgestaan. Waarom zou ik me haas ten. Alles hier in huis loopt op rolletjes. en verder heb ik nog geen plannen gemaakt". „Geen modeshow of interessante le zing over voeding van jonge hondjes, of iets dergelijks?" probeerde Walter te plagen. „BahHet is immers allemaal het zelfde". „Tjabegon Walter voorzichtig, „De een verveelt zich, omdat alles goed loopt en een ander, omdat ze haar man moet missen en weer een ander, omdat ze helemaal niets in de wereld heeft.Ik geloof dat vrouwen een speciale taak moeten hebben, om zich goed te voelen. Wat zou je er van denken?" vroeg Walter, terwijl hij vleiend zijn hoofd te gen haar aandrukte, „wanneer ik je eens als een soort sociale verzorgster in onze zaak aanstelde? Als ik zo rondkijk is er heel wat te doen". „O nee", antwoordde Iris gedecideerd, „mezelf gaan verdiepen in het leed van anderen, en je steeds afvragen, of je wel genoeg doet, of misschien te veel, omdat men dan ook niet op eigen benen leert staan, of ook de kans lopen, dat men je als een indringster gaat beschouwen. Nee hoor, je zult met een verleidelijker voorstel moeten komen". Ze trok met spelende vingers aan de lichte lok in zijn haren. „Is dit je afde ling zorg?" vroeg ze lachend, „dan heb je nog geen klagen. Het grootste deel van je haar is nog mooi donker hoor". „Soms", zei Walter, die het onderwerp niet graag wilde loslaten, „loop je zo wel eens ergens tegen aan en dan denk je, hier moet geholpen worden. Een en kele keer zou met een klein beetje zorg erger dingen voorkomen kunnen worden" „Oh, ik hoor het al. Mijn baasje heeft zich ergens druk over gemaakt en zou nu graag mijn mening eens willen horen, is het niet zo?" „Misschien" probeerde Walter glim lachend te zeggen, maar keek Iris niet aan, om de spanning in zijn ogen te verbergen. „Kom er maar mee te voorschijn", spoorde Iris hem aan. „Och, het is eigenlijk van zo weinig belang", zei Walter afwerend, maar in wendig hoopte hij, dat ze zou blijven aandringen. Irsi was echter verheugd over zijn na bijheid en over het feit, dat hij deze keer eens helemaal geen haast scheen te heb ben. .Stort je hart maar eens lekker uit, misschien kan ik me toch nog ergens nuttig maken". De laatste woorden klon ken weer bitter en bewezen Walter, dat cp de achtergrond van Iris denken altijd dat zelfde onvervulde verlangen bleef knagen. „Nu dan", hernam Walter, „er is bij cns op het kantoor een jong vrouwtje. Haar man is twee jaar zeevarend. Zij eh.verveelt zich geloof ik en ze heeft feitelijk een beetje leiding nodig. Het lijkt me toe, dat zij en haar man een prachtig paar vormen en heel geluk kig zijn.Maar ja.zo'n jong ding is gemakkelijk over te halen om mee uit te gaan.... en zo.... Ze staat verder praktisch alleen.... nu ja, dan weet je wel waarop dat kan uitdraaien.Een klein beetje belangstelling van anderen kan wonderen doen Walter hield ademloos op en durfde toen pas Iris weer aan te kijken. Er gloorde geen nieuw licht in haar ogen. Ze plukte verveeld aan haar deken. Bijna klankloos klonk haar stem, toen ze vroeg, wat hij daaraan dacht te doen. „Niets bijzonders", zei Walter zo vlak mogelijk. „Ik zou haar hoogstens eens bier naai' toe kunnen brengen, dan kun nen jullie wat babbelen". „Babbelen", zei Iris met zoveel afgrij zen in haar stem, dat hij onwillekeurig in de lach schoot. Ze lachte mee en kwam daardoor in een betere en weer tege moetkomende stemming. Walter wilde nu zijn laatste troef uitspelen. Lukte dit niet, dan moest hij zijn nederlaag aan vaarden. „O ja, dat ook nog.ze verwacht een baby". Zie je, nu was het er, die flits van belangstelling in haar ogen. Walter voel de een ondraaglijke spanning, maar speelde kwasie onverschillig met Iris trouwring, die veel te ruim om haar vinger zat. Hij zag daardoor niet, dat er langzaam een grote schrik in haar ogen kwam Ook voelde hij niet, dat met een schok tot Iris doordrong, hoe vreemd eigenlijk zijn houding was. Wat kon de reden zijn, dat hij ineens zoveel belangstelling toon de voor een jong vrouwtje, dat een baby verwachtte O Heer, laat me niet lelijk en verkeerd denken, bad ze.... oh, dat wil ik niet, blijf nuchter, vermaande zij zichzelf. het kan niet.... er is natuurlijk niets tussen hem enwaarom doe ik zo mal. Ze lachte met een vreemd schril lachje. Maar haar nieuwsgierigheid was geprik keld. Die jonge vrouw, die Walter tot zulk uitzonderlijk optreden had gebracht, wilde ze wel eens zien. Ze trachtte haar stem zo gewoon mogelijk te laten klin ken, toen ze, overigens zonder veel animo te tonen, aan Walter zei, dat ze hem en zijn beschermelinge vanavond al samen aan het diner verwachtte. „Dat is het juiste woord bescherme linge zei Walter, en probeerde zijn grote opluchting te verbergen. „Zo lief ste, ik moet nu gaan". Hij merkte tot zijn bevreemding, hoe ongewoon heftig ze hem kuste en hij be antwoordde met een verheugd gevoel haar warme omhelzing. Iris bleef bij zijn vertrek minutenlang naar de deur staren. Zou hijze balde haar kleine vuistenOh nee, bedacht ze dan weq zottin die ik benZolang hij mij deze manier kust, behoef ik nergenj bang voor te zijn.Ook al voldoe i niet geheel aan alle verwachtingen toekomstplannen van mijn energiek] man, dan nog maak ik mij niet ongerus of wel.... mijn hemel, wat is een rare pijn in mijn hart geslopen.. Ze schoof de voeten in haar pantoffeltje en opende voorzichtig de kamer ernaas] Lang keek ze naar binnen, naar de lichtj rose kleur en de gouden lijnen van kleine meubels. Ze beluisterde de doods] stilte, die in de zonnige kamer heerste e ze keek naar het ongebruikte speelgoed dat door zijn nieuwheid zo'n levenlo^ indruk maakte. Tranen welden op haar ogen en vonden aarzelend een we] over de tere wangen. Zo vond Kitty haar en deze leidde hai voorzichtig van die plaats weg, terwij ze behoedzaam en geruisloos de deuj van de kinderkamer dichttrok. (Wordt vervolgd) in een paar tellen geblust met Rennies. Afdoend en zonder weerga zijn Renu - en eigenlijk óók een wonder. Wa hoe hevig dat overtollig maagzuur U leven zuur maakt en oplaait tot in keel - met Rennies is 't in een pa tellen grondig geblust. Heus ge dc Uzelf te kort! U kunt niet zónder Re

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4