9 roen /wa in het hart. 25-jarig bestaan vereniging van oud-leerlingen op succesvolle wijze gevierd De heer H. Flens no. 1 in de ploegwedstrijd Stichting „Kunstkring Texel" kan tevreden zijn Sport op Texel 'OENSDAG 23 SEPTEMBER 1959 74e JAARGANG No. 7389 TEXELSEWCOURANT itgove N.V. v.h. Langeveld 4 de Rooij jekhandel Drukkerij Bibliotheek en Burg - Texel - Poetbue 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: B'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm André Hin en zijn medewerkers kun- en terugzien op een bijzonder goed ge- aagde landdag. De belangstelling voor et werk van onze jonge agrariërs was norm.''s Morgens tijdens de ploegwed- trijd was het publiek al talrijk. Begun- ;igd door buitengewoon goed weer was et rond de deel en op het land van de eer Th. R. Hin gezellig druk. Terwijl de onge boeren zich gereed maakten voor e wedstrijd waren de oudleerlingen van Landbouwhuishoudschool druk in de -eer hun „Restaurant" in orde te maken, 'et was ook in orde, prima koffie voor en spotprijs werd ons later aangeboden p het werkterrein. In de zaal zelf was eerlijke soep te verkrijgen. Een pluim oor deze afdeling, die een gretige aftrek in deel viel. Er was binnenshuis meer te zien. Hoe an een boer voordelig en verantwoord en stal laten bouwen. De modelboerde- ijen, tentoongesteld door enkele jonge- en, die ongetwijfeld avonden hieraan ewerkt hebben, was de moeite waard m te bewonderen. Vijf prachtige minia- uurboerderijen waren te bezichtigen. „De Arend" gebouwd door G. van eerwaarden, De Cocksdorp, was een leer vertrouwd type. Onbekend en ieuw voor Texel was de systeembouw laar eigen ontwerp van de heren P. Eel- nan, „Nieuw Leven" en A. Hin, Dijk- nanshuizen. De „Agro-bouw, systeem- iouw van de heren C. van Heerwaarden, Waal, en A. Brans, Oosterend, trok >ok flinke belangstelling. De uitbrei- Jingsmogelijkheden aan deze bouw zijn .eker van belang. Verder „Westerheem" ran Th. Bakker, Driehuizen, en „De Kient" van C. Witte, Gerritsland. Deze nodellen waren een aardige verrassing ussen al de werkzaamheden buitenshuis. Tabaksteelt op ons eiland De tabaksteelt op ons eiland is dit jaar elangrijk toegenomen. Zeventien telers lebben dit jaar hun geluk beproefd om ien nog steeds gewild produkt te ver- louwen. In 1958 werd een oppervlakte iebouwd van 30 are, dit jaar zijn 160 are lebouwd. Een prachtig assortiment werd entoongesteld. De heer D. J. Pluigers, ran het Tabakscentrum Leersum, gaf net de heer Stark van Oosterend, menig iruimpje weg. Er is dit jaar aandacht lesteed aan een nieuw produkt. De Burly een kruising van Havanna en Zwitser- Burly. Aan dit soort is minder arbeid nodig. De prijs is wel wat minder, maar :en produkt dat met minder arbeid be reikbaar is heeft vele voordelen. Er is iroor de Hollandse tabak een afzetgebied fan 100 000 tot 200.000 kg. Dus er kunnen nog wel wat telers bij. Die zullen ook op ^ns eiland zeker komen, gezien de be langstelling voor dit onderdeel op de landdag van de Landbouwjongeren. Er gaat ook Nederlandse tabak naar Amerika. Dit klinkt erg onwaarschijn lijk, maar het werd ons voor waar ver leid. Het nieuwe „Kunstomblad" deed ons denken aan een produkt van de papier- abriek. Volgens laboranten zit hier ech ter geen papier of cellulose in en is dit Dmblad gemaakt van diverse tabaks soorten. Ondanks de droge zomer, is de tabaks- f teelt op ons eiland goed te noemen. De ek opbrengst voldoet aan de verwachtingen. De Texelse Smeden De Texelse smeden zijn zaterdag tij- ens de landdag ook actief geweest. Tal -b van demonstraties zijn verricht. Stuk G voor stuk hebben zij aan belangstelling geen gebrek gehad. Het was dan ook een onderdeel met verrassingen. De zes sme- )e' den hebben laten zien wat er te koop is 02 en hoe er met eenvoudige middelen vlot en doelmatig kan worden gewerkt. Vorige week woensdag noemden wij reeds de activiteiten van de smeden on- 'erling, we zijn er haast wel zeker van dat ook zij volgend jaar tijdens de ploeg- demonstratie aanwezig zullen zijn. Voor herhaling vatbaar De heer A. Hin vertelde ons na afloop van deze dag, dat zij tevreden waren over de animo, medewerking en de wijze waarop het publiek zich zo gemakkelijk liet meenemen naar de verschillende werkterreinen. ,Wij zijn zeker van plan de ploeg- wedstrijd het komende jaar weer te or ganiseren. Dit jaar was het uitgebreid in verband met het 25-jarig bestaan van de Landbouwjongeren, maar de ploegwed- strijd moet zeker terug komen. Niet hier, °P dit land, maar weer op een ander deel van ons eiland. We hopen tenminste, dat er dan een plaats gevonden wordt waar oen dergelijke wedstrijd gehouden mag worden". Nu, gezien de belangstelling We hebben van de jonge ploegers in actie enkele foto's gemaakt. De bedoeling was deze in dit nummer af te drukken, maar gezien de sta king van onze collega's in de grote steden is dit niet mogelijk. De cliché fabriek, die regelmatig voor ons werkt, was ook in de staking be trokken. Wij hopen deze nu te plaat sen in ons nummer van a.s. zaterdag. ook van de oudere agrariërs, twijfelen wij daar niet aan. Onze gelukwens voor het jubileum. Vijfentwintig jaar is voor een vereniging al een aardige ouderdom. Wellicht horen we over het wel en wee der afgelopen jaren meer op de jaarvergadering van de Vereniging van Oudleerlingen. De heer C. Pol, werktuigenspecialist bij het Rijks Landbouwconsulentschap te Schagen, geeft hieronder verslag van de technische gebeurtenissen van de land dag: Het was geen gemakkelijke opgave, waarvoor de heren-deelnemers op deze wedstrijd geplaatst werden. De grond was erg droog, zoals overal elders trou wens. Twaalf deelnemers gingen een sportieve strijd beginnen om 10 uur op een perceel tarwestoppel, dat van te voren was bewerkt met een cultivator en daarna geëgd. De grond bestond uit lichte zavel met een afslibbaarheid van plm. 20% met een vrij gelijke samen stelling over het gehele perceel. Om toch alle vooroordeel uit te sluiten werd van tevoren geloot welke ploeger een be paald perceel zou gaan ploegen. Iedere deelnemer kreeg plm. 13 are te ploegen, waarvoor een tijd van 2 uur beschikbaar werd gesteld. De te ploegen diepte was van tevoren vastgesteld op 16 tot 20 cm. In deze droge omstandigheden viel het uit de aard der zaak niet mee om ver be neden de 20 cm. te blijven. De meeste ploegers hielden min of meer 20 cm. aan en de beoordelingscommissie was hierin dan ook vrij soepel. De lengte van het perceel was niet lang, plm. 80 m., zodat toen om 10 u. het startsein, d.m.v. het hij sen der nationale driekleur werd gege ven, de beginvoor, wat rechtheid betrof geen moeilijkheden gaf. Ze hebben allen laten zien, dat ze een goede rechte begin voor kunnen maken, hoewel de dubbele opening niet door alle deelnemers goed werd uitgevoerd, evenmin als dat met het aanstorten het geval was. Zoals ge zegd waren het ook, vergeleken bij an dere jaren, abnormaal droge omstandig heden, waarbij de ploeg weinig steun ondervond van de ondergrond. De stoppelresten gaven bij sommige ploegen nogal eens last tot verstoppen. Nadat de deelnemers met de twee- schaar rondgaande ploegen zes omgan gen naar elkaar toe hadden geploegd, de beide deelnemers met hun éénscharige ploegen het dubbele aantal, moest wor den overgestapt in de voor van hun buurman. Daardoor werd het overige van het perceel uit elkaar geploegd totdat de eindvoor werd bereikt. Dat het goed uitrijden der eindvoor een kunst op zich zelf is, die niet elke deelnemer goed machtig was, is wel gebleken. Toch stemt het tot tevredenheid, dat onder de oudleerlingen de animo tot het deelnemen aan deze wedstrijd is opge bracht. Al met al kan terug worden ge zien op een mooie wedstrijddag, waarbij op het goed ploegen nog eens de nadruk is gelegd. De deelnemers hebben hun best gedaan en over het algemeen kan men stellen, dat, gezien de omstandigheden, behoorlijk goed ploegwerk is geleverd. De uitslag werd na de wedstrijd offi cieus aan de deelnemers bekend ge maakt. De officiële uitslag luidt als volgt: No. 1 H. Flens, met 86 punten; no. 2 J. v.d. Geest met 73,4 punten; 3. M. C. Kuip met 73 pnt.; no. 4 P. J. van Leeuwen met 72,6 pnt.; no. 5 F. G. Koorn met 71,2 pnt.; no. 6 H. Boom met 70,8 pnt.; no. 7 K. Wetsteen met 70 pnt., no. 8. M. Schraag met 66,4 pnt.; no. 9 G. du Porto met 66,2 pnt.; no. 10 J. Zuidewind met 62 pnt; no 11 K. Hin met 61,8 pnt.; no. 12 M. van Exel is uitgevallen. CURSUSSEN IN DE LANDBOUWSCHOOL Voor de algemene tuinbouwcursus hebben zich opgegeven 12 cursisten, voor spreken in het openbaar 6, voor Engelse taal 3; voor boekhouden 2 en voor touw- splitsen 12. Wil een cursus doorgaan, dan moeten er 14 deelnemers zijn. Men kan zich nog opgeven bij de heer C. P. Laan, Kogerstraat 21, Den Burg, te! 126 tot 29 september 1959. ZILVEREN MEDAILLE De Zuivelfabriek „Eendracht" be haalde met een inzending van Edammer kaas een zilveren medaille. Dit op de keuring van de Algemene Nederlandse Zuivelbond te Rotterdam. DAMCLUB TEXEL Vrijdag a.s. begint de damclub het seizoen weer met de gebruikelijke jaar vergadering. Voor nieuwe leden is zo'n vergadering van weinig belang. Wel van belang is de nieuwe vorm, die aan de onderlinge competitie wordt gegeven, waardoor ook nieuwe leden zeer spoedig de juiste plaats in de algemene rang schikking vinden. Nieuwe aanmeldingen dan wel graag voor of tijdens de ver gadering. GESLAAGD Onze vroegere plaatsgenote, mej. Wil J. Duinker, slaagde te Alkmaar voor de hoofdakte. VOOR DE POLITIERECHTER Vrijdagmiddag moesten enkele Texe laars voor de politierechter in Den Hel der verschijnen. A. L. moest zich verant woorden voor valsheid in geschriften. Eind 1957 begin 1958 had verdachte zich schuldig gemaakt aan het foutief invul len van weekbriefjes voor werkeloos heiduitkering. Mr. dr. J. Vellinga vas streng in zijn optreden tegen dergelijke vervalsingen. Eis 75,boete. Conform de eis was het oordeel van de politierechter, 75, boete subs. 25 dagen hechtenis. Voor de diefstal van een bankbiljet van tien gulden moest de Texelse H. J. L. op het matje komen. Zij verscheen niet op het appel. Van gasten in dependance had zij het biljet ontvreemd. Later werd zij betrapt toen zij een portefeuille van een Duitse gast dporzocht. Gezinsomstandigheden in aanmerking nemende eiste de officier 50,boete. De uitspraak werd 40,boete subs. 20 dagen hechtenis. Een zekere D. B. had belastingambte naren een grote mond gegeven. Voor deze luidde de eis 75,boete en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. Een waarschuwing zou volgens politie rechter geen kwaad kunnen, hij veroor deelde, bij verstek, conform de eis. BEJAARDEN VAN OOSTEREND OOK DIT JAAR WEER RIJK ONTHAALD Donderdag hebben de Bejaarden van Oosterend bij prachtig weer het zuidelijk deel van ons eiland per auto bezocht. Hiervoor waren 34 auto's ingeschakeld, waarvan er 32 geheel belangeloos hun medewerking verleenden. Vanaf Ooster end werd allereerst het Horntje bezocht cm de toekomstige plaats van de pont haven te bezichtigen. Vervolgens richting Den Hoorn, waar in Loodsmanswelvaren thee werd gedronken. Door de Westen naar Westerslag om de Noordzeewind even te voelen, waarna men richting Den Burg trok om in „De Oranjeboom" koffie te gebruiken. Het laatste gedeelte van deze tocht ging vervolgens via De Waal, Bargen en het Noorden naar Oosterend, waar bij de o.l. school muziekvereniging Excelsior klaar stond om de Oosterender bejaarden muzikaal in te halen. Bij het Gebouw v. Chr. Belangen stapte men uit. In het gebouw werden de bejaarden ver rast op een koffietafel, welke de al heer sende goede stemming nogmaals uiter mate deed verhogen. Allereerst werd koffie met gebak geserveerd, dit speciaal vanwege de goede staat der financiën, zoals voorzitter Visman opmerkte. Hier na werd de broodmaaltijd alle eer aan gedaan. Vervolgens werd aangekondigd: mevr. J. Craanen-Hemelrijk, die een uitgebreid programma bracht van Texelse liedjes, onderbroken door haar vertelling op plat Oudeschilds van Het Kabinetje". Jammergenoeg komt overal een einde aan, ook aan dit gezellige samenzijn en voorzitter Visman dankte allereerst mevr. Craanen voor haar geheel belan geloos optreden, waarvoor uit dankbaar heid toch nog een aardigheidje onder en veloppe werd aangeboden. Vervolgens bracht voorzitter een dankwoord aan Excelsior voor de spontane muzikale medewerking, de autobezitters, welke met of zonder chauffeur hun auto be schikbaar stelden, de dames der be stuursleden als verzorgsters, de politie, waarvan aanwezig wachtmeester v.d. Berg en Bunning, het bestuur van het gebouw voor het beschikbaar stellen van het gebouw en in het bijzonder de heer J v.d. Berg met zijn dames voor de pri ma verzorging van deze koffietafel. Wij hebben een prachtige -dag gehad, waar aan het succes van „Oosterend Present" niet vreemd is. Namens de Bejaarden sprak de heer S. Wuls en zei onder de indruk te zijn van het gebodene. De reis, welke deze middag was gemaakt kon niet mooier. De heer Riemens wees vervolgens naar de voorzitter en zei: De voorzitter heeft een ieder wel bedankt, maar hij zelf heeft ook veel werk verzet om deze dag te doen slagen, nu een dankbaar applaus voor onze voorzitter, welke dan ook gul werd gegeven als sluitstuk van een prachtige dag voor de bejaarden van Oosterend en omgeving. Dat was Agatha Christie ten voeten uit. „Een onverwachte bezoeker", 'n spel dat boeide tot het laatste doek. Daverend was dan ook het applaus voor Toneel groep Puck, vrijdagavond in „De Oranje boom". We willen met eerbied schrijven: „De oudjes" zijn onvervangbaar. Enorm heb ben we genoten van het spel van Sara Heijboom, Nell Knoop, Herman Bouber, die voortreffelijk speelden in de thriller ,.De onverwachte bezoeker". Vanaf het eerste moment van het spel hebben wij ons afgevraagd: Wie heeft de heer Warwick vermoord? Allen, die in het huis aanwezig waren passeerden de revue, ook de „bezoeker" Bob Verstraete, die wel heel zonderling die avond in con- RIJWIELPAD IN GEBRUIK GENOMEN De Dooieman en de Laanweg zijn thans officieel als fietspad te berijden. Gezien de borden is het zelfs in eigen belang aan te raden daar met brommer en rijwiel gebruik van te maken. Het komt namelijk nog voor dat wielrijders gebruik maken van de Pontweg; dit is nu, na plaatsing van de verkeersborden niet toegestaan. U moet dan ook niet vreemd opkijken als U met brommer of fiets op de autoweg rijdt er plotseling een agent verschijnt met verhalenboek. Denkt U wel even bij het oversteken om de kunstig gevonden kronkeling. Af stappen lijkt ons hier beter geschikt. OPENSTELLING VOORLICHTINGSYVONING De voorlichtingswoning in de P.H. polder zal voortaan geopend zijn op woensdagmiddag, de 2e en 4e week van de maand van 3-5 uur. Bezoek van groepen moet aangevraagd worden. Wenst men bij persoonlijk bezoek voorlichting, dan dient dit eveneens aan gevraagd te worden, opdat de huishoud- consulente aanwezig kan zijn. Adres Y. Veenstra, Emmalaan 14, Den Burg, te! 126 Den Burg. HERV. GEMEENTE DEN BURG A.s. donderdag 8 uur in de consistorie vergadering van medewerksters(werkers) aan de kerkbouwactie te Den Burg. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag consultatiebureau Woensdag 23 sept., heden, worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. tact kwam met de familie Warwick. Op het eind kwam de vraag bij ons boven: Kan een moeder haar kind ver moorden? Ook dit vraagteken ging van de baan, toen een practische verklaring voor inspecteur Thomas, Egbert van Pa ridon, vast stond. De geestelijk onvol waardige broer van de vermoorde werd verdacht. Hij en niemand anders wilde graag bloed zien. De spanning bleef tot het laatste mo ment. Wie heeft deze moord op zijn ge weten? Kort voordat voor de laatste maal het doek viel, bekende „de onver wachte bezoeker", aan Laura Warwick (Karin Haage) de echtgenote van wijlen de heer Warwick, uit wraak de moord te hebben gepleegd. Enkele jaren geleden had, onder in vloed, de heer Warwick de zoon van de moordenaar overreden. Toen waren zijn woorden: „Ik zal mij wreken". De zaal wa? tot de laatste stoel bezet. De spelers en speelsters van Puck heb ben allen weten te boeien. Het applaus was daar een dankbaar bewijs van, hier mee werd vertolkt wat woorden niet hadden kunnen weergeven. Vol spanning zien wij uit naar de vol gende avond van de Kunstkring. Dinsdag t oktober komt Nel Oosthout, voor drachtskunstenares, naar ons eiland. Zij zal in de zaal van Casino het solo-toneel- stuk „De Krijtkring" van Klabund bren gen. GESLAAGDE PUZZELRIT De zondag gehouden puzzelrit is goed geslaagd. Het was weer een echte puzzel en goed kaartlezen is een eerste vereiste. De uitzetter, de heer M. de Vries, heeft dan ook eer behaald met deze rit. Hij had er enkele van die heerlijke valletjes in verwerkt, welke na afloop de tongen losmaakten. Maar toch was het volgens het KNMV-reglement. Het weer was prachtig en daar er velen met vakantie zijn, was het aantal deelnemers ver be neden wat we anders gewend zijn. Na afloop maakte de secretaris, de heer L. Bakker, de prijzen bekend, na allen dank te hebben gebracht voor hun be moeiingen in deze rit. Auto's, 17 deelnemers: André Ran, 23 str., 2. G. Bakker Pzn., 25 str.; 3. D. Zuidewind 51 str. Motoren, 11 deelnemers: R. de Vries, 52 str.; 2. M. Korten- hoeven 62 str.; 3. J. Zuidewind Dzn., 70 str. Brommers, 10 deelnemers: D. Backer, 122 str.; 2. Jn. v.d. Vis 123 str.; 3. A. Keizer. 136 str. S.V. TEXEL Texel 2 won met 42 van LSVV 3 in n vooral na de rust spannende wedstrijd. Als ons 2de zo blijft spelen, dan gaat het beslist beter dan verleden jaar. Henk in de achterhoede was een grote steun. De junioren keerden met een monster overwinning 133 van ZAP b terug op het eiland. Na de rust, die met 43 in het voordeel van ons inging, begon de oorhoede aan een doelpuntenregen. Goed gedaan jongens. Thijs beterschap hoor! De adspiranten moesten met 10 de meerdere erkennen in Oosterend. Deze waren over het algemeen wel even groter. Het spel was evenwel behoorlijk en daar gaat het maar om jongens. De welpen speelden met 33 gelijk tegen Oosterend. Het was jammer, dat onze achterhoede steeds de fout beging Renout niet goed af te dekken. Handbal. Het eerste elftal leed met 43 een ne derlaag tegen DWO. Zo goed als het ver leden week ging tegen Con Brio, zo slecht was het vooral voor de rust tegen oit elftal, dat toch beslist niet beter was dan C.B. Dia begaat de fout te veel te willen doen en dan komt er een voorhoe despeelster van de tegenpartij vrij voor ons doe! De adspiranten verloren met 114 van WGW a, dat veel beter speel de. Het was evenwel jammer, dat Im- metje niet mee kon doen. Volgende week beter zullen we maar hopen. Het is voor het bestuur vrijwel hope loos om leiders te vinden, die met een elftal mee willen gaan naar de overkant Leden, geef je toch op om ook eens een keer mee te gaan, dat verlicht de taak van bestuur en elftalcommissie. De heren Geus, die met het jun.voetbal, en Visser, die met de adsp. handbal meegingen, zeggen we hartelijk dank. Zondag a.s.: Limmen-Texel; Texel 2- HRC- 6; zaterdagmiddag: Texel-HCSC (jun.) en Texel-De Koog (adsp.) Zondag handbal: Texel-Geel Zwart. S.V.O.-NIEUWS Dit weekend bracht Oosterend uit drie wedstrijden 5 punten. Bij de welpen was Jan topscorer met alle 4 doelpunten, maar daar de Texel- v/elpen er ook 4 achter Frits wisten te deponeren eindigde deze wedstrijd gelijk. Onze adsp. waren nu gelukkig volle dig, doordat Sijb ook weer van de partij was. Deze zette z'n eerste wedstrijd weer goed in, want nu was hij een van onze beste spelers. Oosterend nam door C. Kalis de leiding en daar Piet verder z'n doel schoon hield veroverden ze de eerste 2 punten. Ga zo door, jongens. Volgende week spelen jullie uit tegen ZDH. Donderdagavond verwachten we alle adspiranten in het gymlokaal. Er wordt over gedacht ook nog met een 2e adspirantenelftal aan de competitie deel te nemen. Komen jullie allemaal. Enkele jongens moeten zich voor of op donder dag nog opgeven. Doen jullie dit even bij Beuving? Zondag speelde Oosterend 1 tegen De Koog. Oosterend stond met de rust met 21 voor Na rust voerde O. de stand op tot 41. De Koog gaf zich zo niet ge wonnen en haalde op tot 43. Daarmee kwam het einde aan een wedstrijd, die we maar gauw moeten vergeten. Zondag gaan we uit naar Watervogels 3. SPORTNIEUWS S.V.C. Zondag kwamen beide elftallen in het veld. Het 2de zelte de competitie goed in door met 40 van WGW te winnen. Het eerste moest de punten in 't Zand laten; ei werd met 42 van Geel Zwart ver loren. Dit viel wel iets tegen, maar enfin daar is niets aan te doen. Het 2de begon stipt op tijd en direct gaven beide elftallen elkaar niet veel toe. Na plm. een half uur spelen wist Wim ons de leiding te geven: 10. Met welke stand de rust kwam. Na de thee pakt W. goed aan en de S-achterhoede moet alle zeilen bijzetten. Cees en Sief staan goed op hun plaats en in laatste instantie geeft Jan in het doel geen doelpunt toe. Na een kwartier neemt de W.-druk iets af en worden de S-aanvallen weer ge vaarlijker. Bij een aanval geleid door Koos geeft deze goed door naar Henk. Er volgt een goede voorzet en Wim geeft opnieuw de W.-keeper het nakijken: 20 Nu speelt S. een gewonnen wedstrijd en er worden door Wim nog twee doelpun ten gescoord. Zo komt het einde met een 40 overwinning. Programma zondag: SVC 1-ZAP; Zee macht 2-SVC 2. Denken de heren, zowel van het eerste als het tweede vanavond om de training, aanvang 8 uur. Niemand blijft weg tenzij tijdig afbericht is ge daan met reden aan de heer Zuidema, telef. 256.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1