EEN REKENING VRAAGT OM BETALING Bij uw CAMERA hoort een FLITSER! nette hulp meisje Fa Van der Meer- Langeveld Hedenavond Vergadering Klaverjasclub doorbrandfornuis meisje gemeub. te huur „FORMOSA" Taxi nodig ombouwen S. Rentenaar, Margriet Discotheek MARSEN VROLIJKE MEDLEY OF QUICKSTEPS DIE LUSTIGE WITWE PIANOMUZIEK VAN CHOPIN ELECTROHUIS BAKKER AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 23 september Den Burg, Circus „Mexico" Den Burg, „De Zwaan" bijeenkomst R.K. vrouwenbond Afd. Gilde. Vrijdag 25 september De Cocksdorp, Theehuis „De Molen", Jaarvergadering WV-afdeling. Den Burg, De Zwaan, Muziekavond KAJ, LTJ en LTM. DAAR KOMT HET FANFARE. De komende week komen de leden van ons Koninklijk Texels Fanfarekorps de donateurskaarten aanbieden. Het Fanfa recorps staat er financieel slecht voor. Er zijn diverse dingen die nodig gebeu ren moeten. We willen beginnen met het schilderen van het gebouw. Inderdaad is dit nodig. Als U eens een wandeling langs het gebouw maakt zult U het daar zeker mee eens zijn. Een ander punt is: aanschaf instrumenten. Wij herinneren ons nog de oproep van enkele weken ge leden voor tamboers. Deze jonge lieden hebben een instrument nodig. Maar ge zien het goede seizoen zullen er wel mid denstanders zijn die hun donatie zouden willen verdubbelen? De heer Broekman, penningmeester van het Fanfare, heeft hier geen bezwaar tegen. Het is voor hem een vrijwel onoplosbare puzzel de eindjes aan elkaar te knopen. Na de aanbieding van de donateurs- kaarten zal het korps twee rondgangen maken door Den Burg. Muzikanten, veel succes. GROND VERKOOP B. en W. zullen de raad vrijdag voor stellen een perceel grond te verkopen aan mevr. A. Peeters-Peeters, gelegen aan de Burgerhoutstraat, groot 345 m2. Dit hoekje grond moet opbrengen 3450,De koopster is verplicht bin nen twee jaar dit stukje grond te bebou wen met een permanente stenen woning. Gebeurt dit niet, dan wacht mevrouw Peeters een boete van 2000, Aan de heer L. Gieles zal een stukje grond worden verkocht achter zijn wo ning, Witte Kruislaan 32. Het perceel is groot 43 m2 en gaat voor 430,over in andere handen. De 40ste wijziging gemeentebegroting 1959 vraagt een bedrag van 13.610, Dit bedrag is o.a. bestemd voor aankoop snelweger t.b.v. de visafslag; onderhoud rijwielpaden, onderhoud plantsoenen en enkele andere kleinere posten. Voorts stellen B. en W. de raad voor 2115 m2 grond te verkopen aan de School met de Bijbel te Oosterend. De koopsom is 1057,50. Dit perceel wordt aange kocht om een verruiming van het aan grenzende speel- en sportterrein. 1250,— VOOR MUZIEKNIS IN OOSTEREND „Oosterend Present" is ook financieel buitengewoon goed geslaagd. Zaterdag avond werd in het „Wapen van Amster dam" de afrekening gehouden. Er bleek een batig saldo te zijn van 2500, „Ons dorp", aldus de heer Joh. Roeper, „heeft zich tijdens de feestdagen bijzon der goed geweerd. Het is daarom billijk dat wij een deel van dit saldo besteden voor algemeen Oosterend belang". De vergadering ging hiermee akkoord. Zo is een bedrag van 1250,bestemd voor de bouw van een muzieknis in Oos terend. Aan deze schenking is een voor waarde verbonden: De nis moet in 1961, en wel op de verjaardag van onze vor stin, in gebruik genomen kunnen worden. Kan dit om de een of andere reden met, dan vervalt het bedrag aan de scholen in Oosterend. De resterende 1250, gaan naar de Oosterender Middenstan ders. Diverse middenstanders waren van mening dat dit bedrag prima besteed zou zijn aan de Algemene Christelijke Kleu terschool, maar verder wordt dit aan de diverse middenstanders zélf overgelaten. Hierna werd het organisatiecomité ontbonden. De heer Vermeulen dankte de heren organisatoren voor het vele werk door hen verricht. TEXELSE BOYS-NIEUWS Boys 1 speelde zondag thuis tegen SVW 1. Dit is een gelijk opgaande strijd geworden, waaruit SVW als overwinnaar te voorschijn kwam. In het begin ont wikkelde zich een snel op en neer gaande strijd, waarbij de beide achterhoeden do mineerden en zodoende aanvallen kon den weerstaan. Na een half uur moest de Boys-achterhoede echter zwichten en SVW nam de leiding. In de tweede helft maakte de Boys na 10 min. gelijk. Dit was echter van korte duur, want SVW bracht de stand op 21. Jammer was het, dat de scheidsrechter niet op het appeleren van dit doelpunt door de grensrechter reageerde, daar de bal met ae hand gespeeld werd. De Boys zette hierna een hevig offensief in, doch in de stand kwam geen verandering meer. De junioren waren op bezoek bij HRC b en verloren met 132. Hier kwam zeer zeker het tekort aan samenspel tot uiting, hetgeen bij HRC prima verzorgd werd. De adsp. moesten, ondanks een veld- meerderheid, in ZDH met 4—1 hun meerdere erkennen. Zondag a.s.: Boys 1 vrij; Boys 2 gaat op bezoek bij De Koog 1. De junioren thuis tegen WGW b en de adsp. zijn vrij. Terreindienst: C. Maas en Th. van Heerwaarden. Z.D.H.-NIEUWS Het eerste kwam met een stevige 40 overwinning terug uit Schagerbrug bij Vesdo vandaan. De rust kwam met 1—0. Het tweede verloor, met enkele in vallers, van een pittig HRC-elftal met 73. De ruststand ging in met de stand 22. Tenslotte zorgden de adspiranten voor een aangename verrassing door met 41 in Den Burg van de Boys-adsp. te winnen. Het programma voor het komende weekend: ZDH 1-BKC 3, aanvang half 2; WGW 4-ZDH 2. De adsp. thuis tegen Oosterend a. Willen de spelers denken om de trai ning op donderdagavond van 7-8 uur adspiranten en 8 - 9 uur senioren. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg. vrijdagavond 8 uur Zuster- kring. LEZING OVER SPANJE Den Hoorn De heer W. Renout, Oosterend, zal zaterdagavond in het dorpshuis „De Waldhoorn", een lezing houden over Spanje. Dit praatje gaat vergezeld van een plaatje. Dokter Renout zal bij zijn lezing enkele films vertonen. Een ieder is daar hartelijk welkom. De aanvang is bepaald op 8 uur. TEXELSE MARKT Ook maandag was de handel weer stug op de markt. Aangevoerd werden: 1 koe 825,115 lammeren 3550; 22 rammen 65150; 6 graskalveren 300 325; 24 ramlammeren 75150; 6 biggen 50—70. VANDAAG LAATSTE DAG VAN HET CIRCUS OP ONS EILAND Alleen vandaag staat circus „Mexico" nog te Den Burg. Tal van bezoekers heb ben reeds genoten van deze unieke ge legenheid. Het is ook een bijzondere ge beurtenis: Circus op Texel. Het is 27 jaar geleden dat voor de laatste maal iets dergelijks op ons eiland werd gebracht. In september 1932 was het circus Bever, dat hier zijn tenten opsloeg. Wij kunnen een ieder aanraden thans nog een bezoek te brengen, de nummers zijn stuk voor stuk aardig om te zien. Uw Texelse leveranciers JAARVERGADERING V.V.V. AFD. DEN HOORN (Van onze correspondent) Den Hoorn. De V.V.V. afd. Den Hoorn belegde maandagavond haar jaar vergadering. Bij zijn opening bracht de voorzitter aank aan D.E.K. en de sportvereniging voor de activiteiten, waarvoor zij de af gelopen zomer voor de gasten hebben ge zorgd; D.E.K. met de bekende strijd en de sport met spuitvoetbal en dames voetbal. Voor beide bestond grote be langstelling. De opkomst voor de vergadering was niet zo denderend groot als vorig jaar, toen de vergadering tevens een feestelijk karakter had wegens het 25-jarig be staan. De scheidende directeur, de heer J. C. Quint, en de nieuwe directeur, de heer Fortgens waren beiden aanwezig. De secretaris, de heer D. C. Drijver, bracht op de hem bekende wijze het jaarverslag en de notulen, die ook dit jaar prima verzorgd waren. Over het afgelopen seizoen zei de heer Drijver, dat dit zeer goed geweest is, waarvan het hoogseizoen zelfs geweldig druk. Begin september, ondanks het mooie weer, viel voor Den Hoorn tegen. De kerk verlich ting, die door de commissie tot stand ge komen is, wordt vooral gewaardeerd. Verder nog de wandeltocht, die georga niseerd is. Deze is volgend jaar voor her haling vatbaar. In het bestuur, waar alleen de heer A. Slegh aftredend was, kwam geen ver andering. Hierna kreeg de heer J. C. Quint het woord. Hij prees de prettige geest in het bestuur en was daarom blij, dat de heer Slegh herkozen is. Over het seizoen kon de heer Quint nog weinig cijfers noemen, daar dit zelfs nog niet helemaal achter de rug is. Maar de 600.000 overnachtingen van vorig jaar, zijn dit jaar weer ruim overschreden. Ook het voorseizoen is goed geweest. In het hoogseizoen zijn, ondanks de zeer grote stroom gasten, er weinig onver richter zake teruggegaan, al was het wel eens moeilijk om de velen, die zo maar naar Texel komen onder te brengen. Spreker zei, dat Den Hoorn met haar brede duinengordel, ondanks de drukte, toch nog het rustige dorp is gebleven en hoopte ook dat dit zo zal blijven. In de rondvraag kwamen vele onder werpen onder de loep. Op een vraag of Den Hoorn ook een badmeester krijgt, entwoordt het bestuur, dat hierover con tact opgenomen zou worden, evenals over een voorstel om op enkele mooie plekjes een eenvoudige bank te plaatsen. Over het informatiebureau werd uitvoerig ge sproken om 't kantoor langer te openen. Er werd dank gebracht aan mevr. W. Kikkert-Duinker, die 10 jaar het infor matiekantoor heeft geleid en hiervoor wegens vertrek moest bedanken. Ook de gevaarlijke plek op de weg naar het strand, over de Tilsloot, wat veel te smal is, kwam onder de aandacht. Opgemerkt werd, dat er zo weinig richtingaanwijzers zijn. Wederom werd gevraagd over het in formatiebureau, wat aldus de heer J. Vroom, op de haven in Den Helder pre sent moet zijn om de gasten, die daar aankomen meteen te kunnen opvangen voor de gewenste inlichtingen. De heer Quint zei, dat deze plannen al meer ge probeerd zijn, maar op moeilijkheden stuiten. Na de rondvraag bedankte de heer Slegh de scheidende directeur Quint voor het vele werk dat hij gedaan heeft voor Den Hoorn en geheel Texel en hoopte, dat het hem ook in de nieuwe plaats met zijn gezin goed zal gaan en bood de heer Quint hierna een boek aan. De heer Quint bedankte de V.V.V. Den Hoorn voor de prettige samenwerking en wenste de V.V.V. een goede toekomst. Hierna sloot de voorzitter de geani meerde vergadering. DE SPITPLOEG WERKZAAM OP DE LANDDAG VAN DE LANDBOUW- JONGEREN Na afloop van de ploegwedstrijd heeft het talrijke publiek met bewondering het werk van de spitploeg gadegeslagen. Dit is een pracht om te zien. Steeds zijn twee schoppen in de grond en keren de aarde alsof het een hoopje lucht is. Zowel jong als oud was van mening dat in deze wijze van ploegen toekomst zit. BRIDGEN Woensdag j.l. heeft „Groot Slem" het winterseizoen weer geopend met de jaarvergadering en een vrije drive. De opkomst was prima. Er kunnen nog vier avonden worden toegevoegd aan die welke staan vermeld op de uitnodiging voor de jaarvergade ring. Dit zijn: 21 oktober, 18 november, 27 januari en 24 februari. Op deze avon den wordt niet voor de competitie ge speeld, doch zijn vrije drives, waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen. Het bestuur blijft als volgt samenge steld: voorzitter, de heer J. N. Bruin; secra-penningm. A. Wessels; leden mevr. N. Kooijman-de Graaf en de heren H. Veenema en T. v.d. Heerik. De prijswinnaars van de drive waren: A.: 1. Backer-Raven 47 pnt. 2. Dam-Dros 46 pnt. B.: 1. mevr. Keijzer-Brücher 53Vz pnt. 2. Bakker-v. Heerwaarden 45V2 pnt. De eerste competitiewedstrijd wordt gespeeld 30 september om 8 uur in Hotel „De Lindeboom-Texel". ZIEKENHUISVERPLEGING IN EEN HOGERE DAN DE LAAGSTE KLASSE Het komt meemalen voor, dat verze kerden zich bij ziekenhuisver pleging la ten opnemen in een hogere (le of 2e klasse) dan de laagste klasse. Op zichzelf is hiertegen uiteraard geen bezwaar, want het ziekenfonds vergoedt de kosten, welke in rekening gebracht zouden worden, indien de verpleging in de laagste klasse had plaatsgevonden. De resterende kosten zijn dan vanzelf sprekend voor rekening van de verzeker de zelf. Uit ervaring blijkt echter, dat er ver zekerden zijn. die menen, dat deze reste rende kosten wel niet zo hoog zullen zijn en dat bij hogere klasse-verpleging al leen het verschil in verpleegprijs van de hogere en laagste klasse door hen be hoeft te worden bijbetaald. Deze ver onderstelling is echter niet juist, want naast het verschil in verpleegprijs ont vangt men bij hogere klasse-verpleging nota's van de specialisten, voor door hen tijdens de verpleging verleende genees kundige hulp, alsmede een nota van het ziekenhuis voor bijkomende kosten, wel ke nog afzonderlijk in rekening worden gebracht. Al deze kosten kunnen een bedrag uit maken, dat in de honderden guldens loopt. Het is derhalve duidelijk, dat men bij verpleging in een hogere klasse voor hoge bijbetalingen kan komen te staan, welke wel eens tot financiële moeilijk heden zouden kunnen leiden, vooral als men zioh een en ander van te voren niet voldoende heeft gerealiseerd. Ziekenfonds Texel. OPSTELWEDSTRIJD VOOR PLATTELANDSJONGEREN Ter gelegenheid van zijn zestigjarig bestaan heeft het Centraal Bureau GA. te Rotterdam een opstelwedstrijd voor plattelandsjongeren uitgeschreven. Het C.B. doet dit in het kader van een actie, die vijf jaar gaat duren en die ten doel heeft de aandacht van de Nederlandse plattelandsjongeren te vestigen op de groeiende Europese Economische Ge meenschap. De actie heet dan ook: „Groei mee met de E.E.G." Vijf jaar achtereen, te beginnen in 1960. opent het Centraal Bureau voor twintig jongeren van het platteland de mogelijkheid een studiereis te maken door de zes landen van de E.E.G., Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West- Duitsland. De Europese Commissie te Brussel heeft toegezegd aan deze studie reizen haar medewerking te zullen ver lenen. Voor de eerstvolgende twee reizen zul len de deelnemers worden uitgekozen op grond van hun prestaties in een opstel wedstrijd, die als onderwerpen heeft: a. Coöperatie. Hoe kunnen wij beter sa mengaan om in de toekomst zelf sterker te staan? b. De boerin en de landbouwcoöperatie. Deelnemen kunnen: leerlingen van de examenklassen van hogere en middel bare land- en tuinbouwscholen, en van de hogere zuivelscholen; leerlingen van beide examenklassen van de opleidings scholen voor het landbouwhuishoudon- derwijs; oud-leerlingen van genoemde scholen, niet ouder dan 30 jaar; leden van plattelandsjongerenorganisaties, niet jonger dan 18 en niet ouder dan 30 jaar. Degenen, die aan deze wedstrijd willen meedoen, moeten hun opstel voor 5 januari 1960 inzenden bij het Centraal Bureau. De jury, die de opstellen krijgt te be oordelen en die op grond van deze be oordeling de prijzen zal toekennen, is als volgt samengesteld: mej. M. Geertsema, cursusleidster van de Volkshogeschool te Bergen; mej. H. M. Uittenbogaard, directrice van de Christelijke Landbouwhuishoudschool te Ede; Ir. J. M. L. Otten, oud-directeur van de Coöperatieve Landbouwbank te Meppel; Ir. L. Troost, directeur van de Christelijke Middelbare Landbouwschool te Hoofddorp, en Ir. N. van Vliet, oud directeur van het Landbouwonderwijs te 's-Gravenhage. Een uitgebreide circulaire met bijzon derheden over de wedstrijd is verkrijg baar bij de leden-verenigingen van het C.B. of rechtsstreeks bij het Centraal Bureau, afd. Publiciteit. Postbus 182 te Rotterdam. (Een Philips flitslampje kosl een kwartje) Het één en het ander bij Langeveld De Rooij Parkstraat Den Burg TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17, tel. 256 Puikbeste aardappelen, 18 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Radio herstellen? Vonk opbellen. Een goed idee, geef het met de vracht rijder mee naar Vonk, voor radio en T.V. Tel. 78 en 273 Voor al uw vervoer Van Boven's Transport en Taxi-Onderneming. Bestel voor uw bagage een kleine vrachtauto. Billijk tarief. Oudeschild 53, tel. Den Burg 421 of 380 Bestel nu bloembollen. Wij hebben nu voorradig vele soorten Tulpen, Narcissen, Crocussen, Hyacinten, Ixia, Blauwe druifjes, Scilla, Chionodoxa, Witte lelies, Fritilaria ea Bloembollen kwekerij en Handel F. J. Halsema, Gerritsland B 170 Den Burg Te koop gevr. kinder fietsje (Ift. plm 5 jaar) J. v. d. Vliet, Dennenrust B 156 Tel 435 Wie vond de schildpad van Hans Elias Te k. gevr dres- seerkar liefst op luchtban den. M. Witte, Hoornder- weg B 87 Te k 60 jonge hennen, wit x rood, bijna aan de leg kerngezond, ook bij gedeelten. J Koorn, Walenburg tel 327 De Koog Te k 6 konijnen witte weners, oud 13 we ken Pranger, De Dennen Prima consumptie-aard appelen H C Dijt, Wes tergeest tel 454 Verl. Solexzadeldek gaande van de Ruitersplaats naar de Dennen op zondag jl Bij wie mag ik het terughalen Mej L v d Slikke Nieuw- straat 9, Ooslerend Te koop gevr. een goed on derhouden kinderledikantje of commode. Adres bureau van dit blad. Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij u kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Willy G. M. A. Arensman- Reinders P. Arensman Robbie Texel, 19 september 1959 Den Hoorn 173 Met dank aan God en grote blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Timia jeanette Timia H. Rugenbrink S. Rugenbrink— Kuiper Henk Den Burg, 18-9-'59 Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze tweeling Johanna en Rob Anneke, Robbie A. Terpstra-v. Weerlee A. Terpstra Koos Auke Texel, 21 september 1959 Met bludschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Martha Jacoba Wij noemen haar Marja E. E. Slegh—Dros A Slegh Leny Kogerstraat 7 Den Burg Texel, 22-9-'59 In plaats van kaarten. Allen, die hebben mede gewerkt om de dag van ons zilveren huwelijksfeest tot een onvergetelijke te maken onze hartelijke dank C. Garritsen C Garritsen— v.d. Werf Hoeve „Vianen" Eierland Texel. GEVRAAGD nette huishoudster of zelfstandig meisje Brieven te richten onder no 1317 bur. v.d. blad GEVRAAGD: in de huishouding Jan Hin, de Nes, Oosterend. GEVRAAGD: voor 3 dagen per week als hulp in de huishouding C A. Nauta—Graaf in groente en fruit Den Burg vakantie van 23 sept. tot donderdag 1 okt. De winkel in De Koog blijft geopend. in De Graaf's Lunchroom Aanvang 8,30 uur. Nieuwe leden van harte welkom Welke hulpbehoevende man of vrouw of echtpaar wenst hulp in de huishouding tegen inwoning van gepen sioneerd echtpaar zonder kinderen Br. nr 1320 bur. v d. blad Te koop gevraagd Brieven onder no. 1319 bureau van dit blad. Ledenvergadering afd. De Cocksdorp op vrijdag 25 sept. in Theehuis De Molen, aan vang 20,30 uur Agendapunlen zijn om bestuursverkiezing (aftr Jb van Heerwaaiden, M. Reuvers, M de Graaf allen herkiesbaar), jaar overzicht door de vertrek kende directeur, kennis making met de nieuwbe noemde directeur de heer G H. Fortgens Het Bestuur BIEDT ZICH AAN: dipl. huishoudschool Liefst winkel. Brieven onder no. 1318 bureau van dit blad. W. Fenijn, Roulevard 38 Breskens, tel. 506 heeft w kamer, sl. kamer en keu ken met gebr. van douche Inlichtingen C. Vlaming Peperstraat 42, Oosterend SCHOENCREME met siliconen water afstotend V f houdt schoenen a s een S levende ^5 huid Café-Restaurant Broodje kroket f 0,50 Koffie per kop f 0,35 Gehakt met brood f 1,50 Huzarensalade met brood f 1,75 Hele uitsmijter f 2,- Koningstraat - Den Helder Heel wat beter en niet duurder bij Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Laat Uw haard of kachel tot oliekachel met de alom bekende oliebrander ABC Oosterend, Telefoon 227 Prachtige platen voor weinig geld! Dc verrassing van het jaar! Klassieke en populaire muziek op E.P. Schitterende opnamen van musici met klin kende namen. En dit alles. in EUROPESE kwaliteit! A 102 E.P. K.L.M.-mars/Koning Voetbal Feestmars (v. d. Glas)/Manoeuvre-mars "Uitv.: Het Trompetterkorps Huzaren van Bo- reel Kapelm.: Adj. J. A. Reynhoudt. Prijs 3,95 A 103 E.P. A fine romance/Blueberry Hill/All I do is dream of you/All of you/Chaple of the roses/ Mr. Wonderful/You're just in love/Have I told you lately/Margie/You are sensational/ Love letters in the sand/Drifting and dreaming/So in love Uitv.: The Skymasters o.l.v. Bep Rowold Prijs 3,95 B 403 E.P. Hoogtepunten. Uitv.: Koor en orkest Wiener Volksoper o.l.v. Hans Hagen. Solisten: Mimi Coertse, Friedl Loor, Karl Terkal. Prijs 4,50 C 701 E.P. Mazurka no. 23 in D opus 33 no. 2 Mazurka no. 17 in bes opus 24 no. 4 Wals no. 7 in cis opus 64 no. 2 Nocturne no. 15 in f opus 55 no. 1 Piano: Guiomar Novaes. Prijs 4,95 Verkrijgbaar bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2