Bent u Of staat li achter nog voor „Clde keus 250 gr amandelsoecula heeft de 4 lekkerste koffies! De elegantste oplossing voor het zwaarderefiguur: de gaine die altijd past "/fc* Textielhuis Zegel r r Amandel speculaas GRATIS 4-smaken-pak gSmVOOt f 1.45 v goud 170 Mild-krachtig .- 145 Vol-aromatisch merk 11 PAARS 178 groen 145 pittigMERK 1 Mild-geung 1 ■inmiimMirfiHIT'MMf' „Zij kochten mijn kind" HERVORMDE GEMEENTE DE KOOG Donderdagavond wordt de eerste bij eenkomst gehouden van de Jonge Zuster- kring te De Koog. De leden worden om 8 uur in het Dorpshuis verwacht. Ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom. GYMVERENIGING OOSTEREND STEEDS ACTIEF Naar wij vernemen is de gymvereni ging van plan om op 29 september a.s. van 8.30 tot 9.30 uur bij voldoende deel name gymnastieklessen te geven voor ongeoefenden, zowel voor jongere als voor oudere dames. Deze lessen zullen onder leiding staan van mevr. R. Koorn en wij twijfelen niet als wij zeggen, dat onder deze leiding ook de ongeoefende dames na enige tijd enthousiast zullen zijn over de behaalde resultaten. De lessen voor de jeugd draaien ook op volle toeren, maar er kunnen nog steeds leden bij, kinderen vanaf 4 jaar zijn har telijk welkom op de gymlessen. Tevens verzoekt men ons te vermel den, dat de papieractie nog lang niet beëindigd is, maar nog op volle toeren blijft draaien, hetgeen ook geldt voor de Persilemmertjes. U hoeft het niet te be zorgen, want even een berichtje en het wordt thuis afgehaald. Voor oud papier in Oosterend, bericht de gym, die is presentl (Zie adv. in volgend nummer) FILMNIEUWS: Zondag en maandag draait in de Bios: BLANKE LADING UIT PARIJS De handel in blanke slavinnen is altijd een dankbaar onderwerp geweest voor spannende sensatieverhalen. Het behoeft geen verwondering dat ook de film een dankbaar gebruik ging maken van de sensatiemogelijkheden die deze verhalen konden bieden. Mooie jonge meisjes, ge raffineerde misdadigers, schrandere speurders en het geheel kwistig gekruid met een dosis love, ziedaar de grondstof fen voor een soort films die een maxi mum aan sensatie kunnen bieden. Dat het ook mogelijk is om uit dezelfde ingrediënten een film te componeren, die aan redelijke artistieke eisen voldoet wordt bewezen door de regisseur Georges Lacombe. onder wiens leiding de film .Blanke lading uit Parijs" tot stand is gekomen. Met Frangoise Arnoul en Jean Claude Michel in de hoofdrollen en Renée Faure en Georges Rivière als te genspelers heeft deze een uitstekend werk geleverd. Het scenario is nergens banaal geworden en het is misschien toch wel goed, dat het grote publiek er steeds opnieuw van doordrongen wordt, dat de gevaren van de vrouwenhandel ook in deze tijd nog bestaan. Moge het 'n waarschuwing zijn om de verlokkelijke aanbiedingen van betrekkingen buitens lands steeds zeer sceptisch te bekijken en er eventueel niet op in te gaan alvo rens men voor de volle 100% zekerheid heeft van de goede bedoelingen der aan bieders. Zaterdagavond en zondagmiddag: PARACHUTISTEN VALLEN AAN Een handvol vastberaden mannen daalt neer achter de Duitse linies. Hun opdracht luidde: „Het bevel uitvoeren tot iedere prijs." Dit een wel zeer spannende oorlogsfilm uit de laatste wereldoorlog. Het soldatenleven is ruw, maar ook deze mensen hebben gedaan wat nodig was voor de onderdrukte vol keren van Europa. Diverse schermutse- Ungen uit het soldatenleven ziet U op het doek. Een glorierijke episode uit de on vergetelijke strijd tegen de Duitse horden. Nederlands nieuws O.a.: Schiphol maakt zich op voor straaltijdperk, eerste DC-8 bezoekt de luchthaven; Keuring van Fries stam boekvee in Leeuwarden; Houtskoolbran ders op de Veluwe; Het Internationaal Concours-Hippique in Rotterdam; De „Kleine Vier" van Deinum; Athletiek in Vlaardingen, Tienkamp-portret van Eef Kamerbeek. Wereldnieuws O.a.: Britse Labour-leiders in Moskou; De Leipziger Messe; Politieke verken ningen in India; Kimono-show in Tokio; Australië wint de Davis-cup. Voelt U alles voor luchtige bewegings vrijheid die samengaat met een verzorgd figuur? Dan is de Pas-Tunette gaine de oplossing voor UStevig en soepel sluit het elastisch materiaal om LI heen, corrigerend waar dat nodig is, mooi-afkiedcnd onder alles wat U draagt. Maar sta er op dat U Pas-Tunette krijgt. Die flatteert echt vrouwelijk, die past altijd. Het Pas-Tunette maatsystcem is feilloos en uniek Pas-Tunctte brengt volgens Nederlands maalsysteem 3 weten schappelijk berekende heupwijdtcn per taillemaat. Pas-Tunette Formcontrol is een gaine van sterke tulelastex, voor zwaardere figuren. Dit model geeft een bijzonder goede figuur- correctie door 2 gekruist opgestikte extra voorpanden van satin lastic. Het geheel is afgewerkt met Hclanca pluche en zachte Veloutine. yf. Treksluiting opzij. Prijs f 42,50 Bent u er al achter? Hebt u u>v koffiesmaak al ontdekt bij Albert Heijn en gekozen uit de 4 lekkerste koffies? Dan is hier üw manier van profiteren van Albert Heijn's Speciale Koffie-aanbieding met Bij aankoop van f 5.- aan ge mengde boodschappen, waar onder een pak AH-Koffie naar uw smaak (huishoudkoffie uit gezonderd) ontvangt u Staat u nog vóór de keus? Neem dan nu AH's befaamde 4-smaken-pak! 4 zakjes van 62 /i gram in één pak 4 bijzon dere mélanges, waar ook UW koffiesmaak bij MOET zijn. Om prettig kennis te maken met de 4 lekkerste koffies EN BOVENDIEN: bij aankoop van f 5.- gemengde boodschap pen, waaronder het 4-smaken- pak, ontvangt ook u Geldig t/m 30 september) Albert Heijn 14-20 ct per pak goedkoper dan elk ander kwaliteitsmerk FEUILLETON: door HANOL SPOOR. Vera neemt het niet 7. Walter betrad ineen bijzonder opge ruimde stemming het kantoor. Tot zijn genoegen zag hij, dat Jane zich al op haar nieuwe plaats, in het kantoor van Vera had geïnstalleerd. Hij zag ook het strakke gezicht van Vera, maar had geen lust om zich over de reden daarvan, die hij overigens wel raden kon, te ver diepen. Glimlachend keek hij naar Jane, die als een grote tegenstelling van Vera, met een stralend gezichtje achter haar bureau zat. Als een kind, dat zojuist nieuw speelgoed heeft gekregen, dacht hij. Hoe Vera verder op de nieuwe situatie zou reageren liet hem koud. Jane was nu zijn kanspaardje. Zij moest hem het levens geluk van Iris schenken. Hoe lang en moeilijk en hoe groot ook de omweg zou zijn, hij zou de finish bereiken. In de middaguren betrad Walter het kleine kantoortje. Hij drentelde wat langs de kasten op en neer en keek naar de ijverig werkende Jane. Op gemoede lijke toon informeerde hij, of het werk in de nieuwe omgeving haar beviel. Met een vrolijke lach bevestigde Jane dat. Hij bleef evenwel bij haar bureau staan. „U vertelde toch, dat uw man naar zee is, dus u bent zo iedere dag alleen. Verveelt u zich niet? vroeg hij. Hij zag hoe het lachje op Jane's gezicht bestierf en hoe ze de lippen heel even minachtend omhoog trok. Naast zich voelde hij, meer nog dan dat hij het zag, hoe Vera verstijfde en plotseling vol intense aandacht was. Jane keek aarzelend omhoog en zag dat het veelbetekenende glimlachje, dat ze bij deze vraag verwachtte, achterwege bleef. Ze fronste het voorhoofd. Waar stuurde die Bennickhoff op aan. Zou haar eerst gewekte achterdocht toch nog rechtvaardig blijken te zijn? Maar hij keek helemaal niet zo dubbelzinnig, als ze bij een dergelijke misplaatste vraag zou verwachten. De opwelling, om hem een kattig antwoord te geven, onder drukte ze met moeite. Stel je voor, dat ze zich vergiste, dan zou ze toch een figuur slaan en al haar goede vooruit zichten bederven. Ze dacht aan de opge togen brief, die ze dadelijk, dezelfde dag nog, waarop haar promotie was aange boden, aan Rudy had geschreven. In de eerstvolgende havenstad, waar de boot zou aanleggen, zou hij de brief ontvan gen. Wanneer zou ze antwoord krijgen en zou Rudy met de veranderde omstandig heden genoegen nemen? Het zou een grote teleurstelling zijn. als Bennickhoff, door onaannemelijke voorstellen alle toekomstplannen weer zou torpederen. Want al voelde zij zich inderdaad dik wijls eenzaam, men zou haar nooit din gen kunnen verwijten, die haar in haar eigen ogen en in die van Rudy naar be neden zouden halen. Walter zag de gedachten afwisselend op Jane's gezicht weerspiegeld. Het ver maakte hem een weinig en daarom wachtte hij geduldig op antwoord. „Het gaat wel", zei Jane met matte stem. „Ik heb altijd nog wel wat werk. Mijn kleding onderhouden, de kamers 'n beurt geven en...." ze bloosde donker rood, „wat werken aan de babykleertjes" „Ach ja, natuurlijk, een man kan dat zo niet beoordelen. Mijn vraag werd mij meer door mijn vrouw ingegeven. Ze vraagt, of je lust hebt, deze avond bij ons te komen dineren". Hij hoorde hoe Vera met een vreemd geluid haar adem naar binnen zoog. Jane wer$ spierwit en staarde hem met iets van angst en respect in haar ogen aan. Hoe had ze de vraag toch zo verkeerd kunnen opnemen? Wanneer Bennickhoff minder eerbare bedoelingen had, dan zou hij zeker niet beginnen, met haar aan zijn vrouw voor te stellen. Jane lachte met een bevrijdend gevoel. Bijna was haar gelukster gedaald. Hoe kon ze ook zoiets van iemand denken, die voordien nooit enige reden van twijfel had gegeven. Bennickhoff stond bekend om zijn onbe sproken levenswandelZe moest deze uitnodiging aannemen. Rudy zou trots op haar zijn en haar in goede handen weten. Nog steeds sprakeloos van verbazing, knikte ze toestemmend. Hij lachte haar vriendelijk toe. „Mijn vrouw is ook veel alleen, weet je. Het is zeker, dat je haar een bijzonder genoegen doet, door kennis met haar te willen maken. Ik zal je een uur na kan toortijd komen afhalen". Jane maakte een verschrikt gebaar. „Maar ik kan „Nee, nee", wuifde hij alle bezwaren weg, „geen groot toilet alsjeblieft. Mijn vrouw zal dit beslist niet verlangen. Een gewoon intiem etentje". Jane wist niets anders uit te brengen, dan een gefluisterd „Ja meneer". Met een kort knikje naar Vera, ver dween Walter met veerkrachtige stap uit het kantoor, de meisjes met gemengde gevoelens van verwondering en verbijs tering achterlatend. Weer had hij met succes een hindernis genomen. Eén van de vele, die hij waar schijnlijk nog op zijn weg zou ontmoeten. Doch als alles zo voorspoedig verliep, als zijn eerste pogingen op deze dag, dan zou uiteindelijk zijn moeite worden beloond. Iris zou weer gelukkig worden, de baby van Jane moest de leegte in haar leven vullen. Hij zou de liefde van Iris behou den en niemand zou op de gedachte ko men, dat ergens in een doktersrapport stond, dat de grote stoere Bennickhoff geen nakomelingen zou krijgen. Tussen Vera en Jane bleef het uren lang stil Het werk vroeg hun aandacht maar ze hadden daarnaast nog heel wat meer te overdenken. Jane ging gejaagd na, wat ze die avond zou kunnen aantrekken. Ze wilde dol graag een goede beurt maken. Zij, het eenvoudige kantoormeisje, dat daar plot seling de kans van haar leven kreeg, om in de hoogste kringen binnen te stappen. Misschien zou mevrouw Bennickhoff haar aardig vinden. Ze had altijd veel liefs van haar gehoord. Wie weet, maak te Rudy opnieuw promotie en vonden dan de Bennickhoff's hen de moeite waard om met raad en daad bij te staan. Hoe dikwijls hoorde je niet, dat door een bepaalde voorspraak iemands fortuin ge maakt was. Jane nam zich voor om 1 weldig haar best te doen, zodat ze in smaak zou vallen. Een opgewekt, m« oescheiden optreden zou waarschijnl de beste indruk maken. Het moest worden, dat mevrouw meer naar hl gezelschap zou verlangen. Het zou 0 het wachten op de baby makkelijker n ken. Misschien zou ze met haar over aanstaande baby kunnen praten. Het 3 fijn zijn met een wat oudere vrouw komende dingen te bespreken. Deze en duizend andere gedacht hielden Jane voortdurend bezig. H< ogen keken daarbij een zonnige toekoi tegemoet Ze ging zo op in haar eig plannen en geluksgevoel, dat ze merkte van de bijzonder slechte ste ming, waarin Vera verkeerde. Deze voelde zich tot in haar diep wezen gekrenkt, door het onbegrijpelij optreden van haar directeur. Eerst al uen van pijnigende gedachten, bij z plotselinge grote belangstelling ve Jane. Hoe had ze hem altijd bewonde en heel stil in haar hart met hem dweept. Aangzien er echter in zijn lev en gedachten alleen plaats was voor z vrouw, had ze zich tevreden gesteld n het idee, dat ze tenminste een eervfl tweede plaats bezette. Ze had zich alt getroost met het denkbeeld, dat ze soort geestelijke verwantschap met h< had. Zijn vrouw was zijn luxe bei maar zij was zijn onmisbare zakelij rechterhand. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4