rocn in het harL, Gero-artikelen CASTROL mé )e bouw van de nieuwe haven van boot met ïn het gebruik koplading 'SfX WÊÊ& VBABYDERMSre Fa. Frans Zegel Kzn. Verkou den t - - i ..-è-H- - - ATERDAG 26 SEPTEMBER 1959 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7390 COURANT itqaïe N.V. v.h. Langeveld 6 de Rooi] oekhandel Drukkerij Bibliotheek Borg - Texel Postbus 1) Tel. 11 Verichijnt woensdag» en raterdaq» Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Vorige week schreven wij dat op de ijksbegroting een post voorkomt voor de anleg van de nieuwe veerhaven aan het [orntje. Als de proeven, die het Water- oopkundig Laboratorium thans neemt, elukken, dan zal men in het a.s. voor aar met de bouw kunnen beginnen. In 960 zal dan tweeëneenhalf miljoen gul len kunnen worden besteed. Als alles 'erloopt zo als men denkt dat het ver open zal, zal op de begroting voor 1961 en volgend bedrag voor het grote Texel- e project prijken. Ditzelfde in 1962 en lan in 1963 de afwerking. Het is echter mogelijk dat bij de bouw .an een zijsteiger in 1962 deze in gebruik ou kunnen worden genomen door het ïuidige schip, bij gunstige weersomstan- ligheden. De president-commissaris van de N.V. PESO, de heer C. J. de Lugt, vertelde ;ns, dat de plannen voor de nieuwe boot ïractisch gereed zijn. Het model is be- iend. Een tekening of foto is helaas nog liet beschikbaar, daar het zeer goed mo- ;ehjk is dat enkele onderdelen nog ge wijzigd zullen worden. Als de opdracht tot bouw van het iieuwe schip eenmaal zal zijn gegeven, lan is aanvaarding na 2 jaren te ver wachten. Hieruit kan men opmaken dat vermoedelijk met de opdracht tot de rouw van dit nieuwe schip gewacht zal worden tot eind 1960. Of de proefnemingen geheel aan de eisen zullen voldoen is moeilijk te zeg gen, daar men op het Waterloopkundig laboratorium niet élke windkracht kan nabootsen. Maar kómen doet de nieuwe boot! f Voor het tere Baby-huidje DERTIG INZENDINGEN Woensdag werd in Alkmaar de land- bouwdag gehouden. Het Texelsch Scha penstamboek had ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan een extra grote ir zending naar de kaasstad laten komen. Ook van het eiland was er animo. Tal van schapenhouders kwamen opgetogen terug. Er waren ongeveer 30 Texelse in zendingen. De uitslag zullen wij in volgend nummer beknopt weergeven. De medaille van H.M. de Koningin werd uitgereikt aan de heer P. Kisten maker uit Abbekerk, voor de inzending viertal ooien, geboren voor 1958. INGEKOMEN PERSONEN Wietske Schijf (ev. De Graaf) van 36; van Woubrugge. Kerkweg 16 naar S Guilaume H. Fortgens (en gezin) Voorburg, Kon. Julianalaan 209 naar De Koog, Brink 22; Berend W. van Aalderen (en gezin) van Amsterdam, Dapperplein 12 lila, naar De Koog, Vogelmient 17; Geertruida J. v. Deutekom, (wv. Van Sitter) van Utrecht, Waterstr. 15 naar Warmoesstraat 42; Jacobus Hennephof, van 's-Gravenhage, 2e van Blankenburg- str. 108. naar De Koog, Vogelmient 34; Nicolaas H. Lijnbach, van Alkmaar, Snaarmanslaan 54, naar Weverstr. 20; Hermanus J. Neijens, van Medemblik, Ridderstr. 10 naar Emmalaan 11; Joukje v.d. Schuijt (wv. Zeinstra) van Harlin- gen, J. W. Frisostr. 13 naar B 152b. SPORTNIEUWS S.V.C. Morgen ontvangt het eerste ZAP 3, aanvang half twee. Het 2de gaat op be zoek bij Zeemacht 2, aanvang 2 uur Vertrek De Cocksdorp half tien. Maandagavond 8 uur wordt een alge mene vergadering gehouden bij de heer Nota. Naast algemene punten, staat deze keer een geheel nieuw punt op de agen da, n.l.: vaststelling statuten en huishou delijk reglement, in verband met aan vraag Koninklijke goedkeuring. Dit punt is van zeer groot belang voor alle leden en ook donateurs. Het bestuur rekent dan ook op een grote opkomst. Met na druk wordt er op gewezen, dat stipt om lij 8 uur wordt begonnen en we verzoeken dan ook de belanghebbenden tijdig aan wezig te zijn. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Zoals de vorige week reeds was ver meld in de krant, wordt er in de Ver maning gewerkt aan een centrale ver warming. Bij het openleggen van de vloeren bleek de noodzakelijkheid ook daar voorzieningen te treffen. Er wordt nu hard gewerkt aan een betonvloer in ae kerk. Mede daardoor zal er a.s. zondag in Den Burg geen dienst kunnen worden gehouden. DE BAKKERS VAN DEN BURG MET VAKANTIE De middenstanders van ons eiland ver keren in deze maand in vakantiestem ming. Ook de bakkers van Den Burg hebben een onderlinge regeling getrof fen. Gedurende één maand wordt geen brood bezorgd. Maar omkomen van de honger doen de bewoners beslist niet. Er zijn over deze regeling nogal wat aanr rnerkingen. We mogen beginnen met te zeggen dat ook de bakker recht heeft op een verdiende rust. Dat deze rustperiode nu in één maand valt, is alleen nu het geval. Vorige jaren gingen van de zes bakkers in Den Burg er steeds enkelen vóór het seizoen met verlof. Na een druk seizoen is het zoet rusten. Het is liun van harte gegund. Maar toch lijkt ons een betere regeling moge lijk. Uit een gesprek met een van de be stuursleden van de bakkersvereniging konden wij opmaken dat dit in 1960 ze ker anders geregeld zal worden. Dus be woners van Den Burg, wees zo vriende lijk Uw brood de nog van de bakkers- akantie restende dagen te halen. 26 TEXELAARS NAAR UTRECHT In verband met de landelijke Kerk- bouwactie van de Nederlands Hervormde Kerk zijn vandaag 26 Texelaars naar Utrecht vertrokken. Zij zullen daar het Nationaal Appel bijwonen, dat in de Jaarbeurshallen wordt gehouden. Door middel van de affiches, die men ook op cns eiland ziet hangen, is aan ieder wel bekend, dat de Nederlandse Hervormde Kerk een „Half Procent Actie" is begon nen voor de landelijke kerkbouw. Het stoute doel is 16.000.000,bijeen tc brengen. De eerste bedragen zijn reeds binnen. Wij lezen in Hervormd Gemeen tewerk, het ringblad van de Hervormde Gemeenten op Texel, dat de helft van de opbrengst op Texel aan Texel zélf ten goede komt. Wij hopen binnenkort het totaal be drag dat Texel bijeenbrengt te kunnen publiceren. A.V.O.-COLLECTE 1959 Men schrijft ons: Door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel is op verzoek van het hoofdbestuur van onze vereniging, vergunning verleend tot het houden van een collecte en wel gedurende het tijd vak 28 september tot en met 3 oktober. Over hetgeen onze vereniging doet en wil doen, is in pers en radio reeds meer malen geschreven en gesproken. Het kan echter heel kort worden samengevat in één zin, n.l. „hulpverlenen aan de min- dervalide medemens". De A.V.O. is een „algemene" vereni ging, waarin personen van verschillende levensovertuiging eendrachtig samen werken. Uit het jaarverslag van de vereniging blijkt, dat ook in 1958 weer vele minder- validen aan werk, een eigen bedrijfje, of op andere wijze afdoende zijn geholpen. Ook in het rayon van onze afdeling (Den Helder, Texel, Wieringen, Anna Paulow- na en Callantsoog) hebben wij in het af gelopen jaar weer gunstige resultaten mogen bereiken. Deze hulpverlening gaat bijna steeds met grote uitgaven gepaard. Wij veronderstellen, dat de meeste in woners van Texel wel bereid zijn, in de kosten t.b.v. deze gehandicapten bij te dragen, alhoewel wij de collectebus niet de meest aanlokkelijke wijze vinden om deze bijdragen te innen. Voorlopig weten wij echter nog geen andere weg om het doel te verwezenlijken. Stel daarom de collectant(c), die U in bovenvermeld tijdvak bezoekt, niet teleur. Het gaat om het lot van Uw medemens. Namens het bestuur van de afdeling Den Helder en Omstreken van de A.V.O., de secretaris, G. M. Böhmer. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 18 tot en met 24 september 1959 Geboren: Jeanette Timia, dv. Hein Fugenbrink en Steventje Kuiper; Willy, dv. Pieter Arensman en Gerda M. A. Reinders; Marinus, zv. Johannes v.d. Star en Marretje Koopman; Martha Jacoba, dv. Aart Slegh en Elisabeth E. Dros; Johanna en Rob, kinderen van Auke Terpstra en Johanna van Weerlee. Ondertrouwd: Paulus G. A. M. Rog- mans en Anna A. Bakker. Getrouwd: Cornelis Grootjen en Paula Dalmeijer; Johannes K. Pol en Wietske Kampstra. TETMAN EN JARICH Het gezelschap Tetman en Jarich de Vries komen met de jubileumrevue naar Texel. Op uitnodiging van de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond zal het uit zes personen bestaande gezel schap op zaterdag 3 oktober in „De Oranjeboom" de revue brengen: „Zo ist Net". Van en naar de dorpen zullen extra bussen rijden. MOEDERS OPGELET! CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 30 sept. a.s. consultatiebureau tot 4 uur Woensdag 30 september a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht tot vier uur. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 28 september op om 6.34 uur en gaat onder om 18.27 uur. Maan: 2 oktober N.M.; 9 oktober E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 26 sept. 1.09 en 13.59; 27 sept. 2.12 15.16; 28 sept. 3.39 en 16.48, 29 sept. 5.05 en 18.13; 30 sept. 6.27 en 19.26; 1 okt. 7.35 en 20.25; 2 okt. 8.33 en 21.17; 3 okt. 9.22 en 21.58. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. VAARWEL CIRCUS EN TOT ZIENS Circus „Mexico" is weer vertrokken. Tal van onze eilandbewoners hebben ge- roten van de diverse nummers. De be langstelling was zelfs zo groot, dat de directeur besloot een dag langer te blij ven. Ook donderdag hebben nog velen, ja zelfs voor de tweede maal, de verrich tingen van de accrobaten gadegeslagen De grootste bewondering was voor moe der en zoon, die zeer frappant acroba tische toeren verrichtten. Het slotnum mer van de Burgo's, een kunstwielrij- dend echtpaar, kreeg een waar verdiend applaus. De directie is zeker van plan op ons eiland terug te keren. Volgend jaar (als er tenminste niet weer teveel onderlinge onenigheden ontstaan), hoopt Johnny Boltini met zijn viermaster op ons eiland te komen. Wij zullen maar geduldig af wachten. zowel complete cassettes als losse onderdelen voor Uw TOCHT BEJAARDEN DEN BURG „Onze harten popelen, onze harten jubelen", dat waren de dankwoorden van de heer D. Witte, namens de bejaar den van Den Burg. 15 en 22 september zijn in totaal 300 bejaarden een middag aan het toeren geweest over ons eiland. Dat er op ons eiland veel verandert, was ook uit de monden van de bejaarden wel te horen! Tal van verzuchtingen: Hoe is het moge lijk, en wat een zonde, al dat mooie van vroeger is weg. Moet je hier es kijken, het lijkt wel of we in Amerika zitten" De start vond plaats op de Wilheimina- laan. Vandaar over de Hallerweg rich ting Oudeschild, een rondje om het Stoombootkoffiehuis en dan op naar Den Hoorn. De nieuwe pontweg was voor de bejaarden een openbaring. Theepauze werd gehouden in hotel „Bosch en Duin" Daar genoten de deelnemers van de prachtige omgeving. Rustig zittend op het terras, een sigaartje in de brand en ten beetje water van Keulen op de neus doek, werden er krasse verhalen gedaan. ,.He, daar heb je nog een oude buur, ke rel hoe gaat het. Dat is al heel wat jaar tjes geleden dat wi] elkaar hebben ge zien". En toch wonen al deze bejaarden in hetzelfde dorp. De rit ging verder door de Dennen richting De Koog. De omgeving nabij de Waddenparel was voor velen ook nieuw. Even een blik in zee en daarna richting vuurtoren. Ook het Prins Hendrik Hotel werd gepasseerd; door Spang, hier za gen wij het nieuwe K.I.-station in aan bouw. Den Burg werd letterlijk door kruist, een toertje langs de rusthuizen, even langs het pompstation van de wa terleiding en daarna de Uitvalsweg door Den Burg weer in. Het eindpunt was Hotel Texel. Onder oude klanken van het strijkje, dat in goede handen was van het echtpaar Beumkes, verbleef men nog geruime tijd in gezellige sfeer bijeen. Het was de eerste maal dat deze tocht door de Dorpscommissie werd georgani seerd. Gezien de vele werkzaamheden die aan een dergelijke tocht vooraf gaan, willen wij niet te zeer vallen over de kleine gebreken in de organisatie. De dorpscommissie wil trachten het volgende jaar de tocht voor de bejaarden in één middag te organiseren. Gezien de welwillende medewerking van dames en heren autobezitters zal dit zeker kunnen. Aansluitende op bovenstaande wil de Dorpscommissie van Den Burg haar dank uitspreken voor al de spontane hulp voor het doen slagen van de twee tochten voor de bejaarden. Een bijzon der woord van dank aan garage Fteij en Dros' Autocentrale voor het beschik baar stellen van een monteur. Niet min der dank is verschuldigd aan politie, autobezitters, dames van de huishoud school voor het gereed maken van de maaltijd, en niet in de laatste plaats aan het echtpaar Beumkes voor de vro lijke klanken in hotel Texel. KRIJGT DE KOOG EEN KINDERKOOR? Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zo denkt ook de Gem. Zangvereniging ..Advendo" te De Koog er over. Onder haar auspiciën zal getracht worden een Jeugdkoor op te richten, opdat de jeugd liefde voor de zang zal krijgen en daar- aoor later toegewijde leden van het grote" koor zullen worden. Evenals „Advendo" zal het jeugdkoor onder de bekwame leiding staan van di rigent Visser. Ieder meisje en jongen vanaf 8 jaar kan zich hiervoor opgeven bij een der Bestuursleden. BEJAARDENTOCHT DE KOOG Zondag organiseert de Oranjevereni ging de jaarlijkse tocht voor bejaarden. Om 2 uur zal worden gestart en de deel nemers worden verzocht om kwart voor twee klaar te staan. Zij zullen dan door de diverse auto's van huis worden afge haald. DAMCLUB EIJERLAND Het begin van het nieuwe damseizoen is gesteld op maandag 28 september a.s., 's avonds 8 uur in café Hooijberg. Dam liefhebbers van'De Cocksdorp en Eier- land, probeer de club in stand te houden door in flink aantal aanwezig te zijn. DAMCLUB OOSTEREND Het bestuur van de Oosterender Dam club O.D.C. heeft het voornemen dinsdag a.s. de clubavond weer in ere te herstel len. Het is begrijpelijk, dat het bestuur verwacht dat alle actieve leden aanwezig zullen zijn, terwijl nieuwe leden harte lijk welkom zijn. (Zie ook adv.) OVERDENKING „Wat een zomertje", zeggen handen wrijvend alle vakantiegangers en toe risten. „Wat een zomer", zegt De Bilt, met een maximum aan zonneschijn en een minimum aan regen: een nieuw re cord. Maar: „Wat een droogte" zeggen heel veel anderen, die hun koeien reeds de wintervoorraden moeten voorzetten, die hun bieten zien verleppen en hun ardappelen zien verschrompelen. Wij mensen zijn gewoon te spreken over het weer, maar dit jaar hebben die gesprek ken een wel heel bijzondere klank ge kregen, en dan niet meer als een inlei ding voor een praatje. Onwillekeurig dacht ik aan die mens van vroeger, ik bedoel de mens, zoals hij ons in de Bijbel naar voren treedt. Dat type van gelovige mens, wat ge wend is met Gód te spreken. Merkwaar dig, hoe dikwijls die mens spreekt over het weer. Voor een oppervlakkig leZer van de Schrift kan het naïef toeschijnen, hoe de vrome Israëliet met zijn nog pri mitieve verklaringen voor de wonderen der natuur, heel het levensgebeuren steeds in verband brengt met God. Maar zijn hele houding ten opzichte van de natuur wordt een tweegesprek met de levende God. Dan is het God die de don der verwekt om zijn eisen kracht bij te zetten. Gód is het, Die regen geeft of droogte overzendt. Wij weten allerlei weerkundige en natuurkundige verkla ringen voor alle natuurverschijnselen. Regen of droogte, mooi of lelijk weer hangen immers samen met hoge of lage drukgebieden? Zeker, dat is zo, maar dat God al deze verschijnselen, die verlopen olgens de door Hem vanaf den beginne gestelde wetten, kan gebruiken en benut ten als tolk voor zijn gesprek met ons, dat is iets wat alleen een waarlijk gelo vig mens vermag te verstaan. Dan gaat ineens voor je leven het woord van de Psalmist: Mijn ziel snakt naar U als een dor en droog stuk land zonder water", en dan wordt de droogte van dit jaar, die misschien helemaal natuurkundig ver klaarbaar is, in Gods hand voor mij de vingerwijzing in mij zelf te keren. Dan wordt het voor een ander een stil ver wijt over zijn wellicht te groot vertrou wen op eigen krachten. En wie het toch nog goed ging deze zomer, zal zich sta melend een dankwoord herinneren. „God leidt alles ten goede voor wie Hem liefhebben" En is geloven niet een voortdurend liefdevol „Ja" tegen God? Ook als Zijn liefdevolle leiding zich uit in een stil of wellicht hard verwijt aan ons adres? J- K. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELIAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) De pet van de heer Hin junior was goed voor de loting. Meester Laan, altijd actief voor de leerlingen en oud-leerlingen van de lagere Landbouwschool, ook hier present. Er moest worden geloot, want de grond was met overal gelijk. De Landdag, gehouden ter gelegenheid van hei vijfentwintig-jarig bestaan van de Vereniging van Oudleerlingen had een preffig verloop. De jonge agrariërs hebben hun kunnen getoond. De eerste voor werd getrokken. Een goed begin is het halve werk, daf geldt ook voor de ploeger. Met veel animo, en zeer serieus werd dan ook gewerkt. Waf ons op viel was, dat de kij kers weinig commen- faar leverden. Dat wil anders nog al eens. Maar het reglement verbood het. Overi gens viel het niet mee in de droge grond een een goede start te ma ken. Maar voldaan waren de ploegers toen het gewichtige werk achter de rug i-'** V - •V W-. f - s... V -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1