9 roen /wa in het harL, Op Texel kunnen nog meer bloembollen geteeld worden De gemeentebegroting werd onder de loep genomen Vijf raadsledeo afwezig Nog dit jaar aanvang niet de bouw van zeven woningwetwoningen te Den Burg I960 een bloemenkoningin o/j Texel Speurtocht naar bloeddorstige hond WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1959 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7391 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langevelri de ftooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg Texel - Po»tbu» 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en saterdags Bank: R'damse Bank. Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Hoe hoopvol kan een kind een verlanglijstje opmaken. Het neemt dan als richt snoer „wat krijgt een ander, als die dat èn dat gehad heeft, dan krijg ik het zeker ook" Maai dat gaat niet altijd op. En air zo'n kind dan aan een ander zou vragen wat zal ik bovenaan zetten, dan kunnen er radicale wijzigingen komen in de volgorde. Een gemeenf ^begroting is als het ware het verlanglijstje van onze gemeen schap. Een groot deel van wat graag gewild wordt, komt er op te staan. Of al de posten urgent zijn, ligt don ter beoordeling van de 15 raadsleden. Het was daar om betreurenswaardig dal vijf raadsleden niet op deze, toch belangrijke, verga dering aanwezig waren. Temeer daar de datum reeds lang was bepaald. Maar de overige tien leden hebben zich in deze vergadering danig geweerd, zowel tegen als met elkaar. Toen de voorzitter, burgemeester C. de Koning, om ruim 20 minuten voor 3 de vergadering opende, vond ook hij het jammer dat de leden: mevr. Vrijdag- Keijser en de heren S. Keljser. C. J. van der Kooi (allen V.V.D.), S. v.d. Vis (CHU) en N. van Schoonhoven (KVP) niet aan wezig konden zijn. Terugkomende op vragen uit vorige vergaderingen deelde voorzitter mede, dat in de zomermaanden te De Koog ze ker verandering zal komen in het brom fietsprobleem. De str.mdbewaking zal nader in studie worden genomen en er zal op de een of andere manier meer in zicht worden gegeven aan de led^n van de raad inzake de werkzaamheden van de maatschappelijk werkster. Tot leden van de woningadviescom- missie werden benoen d de nummers 1 van de voordracht. Mevr. Koning-Bruin zag graag, bij een eventuele vacature in deze commissie een viouw benoemd. De jaarstukken over 1958 van de Stichting Professor Dr. Keesc mstudie- fends werden voor kennisgeving aange nomen. Ook de volg-nde vier punten van de agenda ginge als hamei stukken voorbij. De bcgrjüng In deze vergadering is de heer Daalder vrij veel aan het woord geweest. Diverse punten op de begroting waren volgens de heer Daalder niet urgent. En gezien het beangstigende tekort zou hij zeker diver se posten willen schrappen. Bij de eind stemming tot vaststelling van de ge meentebegroting voelde de heer Daalder zich dan ook geroepen tegen te stemmen. De overige leden gingen akkoord. De begrotingscommissie gevormd door de heren: A. Dros, P. Smit, C. J. v.d. Kooi, S. van der Vis en J. Daalder, had den de begroting van Gemeentewerken, Sociale Dienst en Gemeente van tevoren bestudeerd. De begroting van de Sociale Dienst werd zonder meer aanvaard. Op de begroting van Gemeentewerken slechts een enkele opmerking van de commissie en wel dat de vacature van een opzichter niet vervuld behoeft te worden. B. en W. stemmen hiermee in. Hierna komt de gemeentebegroting aan de orde. De heer Daalder (A.R.) vraagt als mede-ondertekenaar van de rapportcom missie het woord. „Het tekort op onze begroting is be angstigend, wij hebben het saldo op gesoupeerd. Ik moet dan ook ernstig bezwaar maken tegen posten, die niet urgent zijn. Onze financiële positie is allesbehalve gezond en ik stel daarom voor de uitvoering van diverse objecten in een langzamer tempo uit te voeren". De meerderheid van genoemde com missie was het hier mee eens, laten wij de urgentie van de posten kritisch be zien. De heer Wassenaar (P.v.d.A.) was bang dat we dan terug zouden vallen in een vooroorlogs beleid. De begroting mag dan beangstigend zijn, maar laten wij met het tempo vertragen maar handha ven Andere gemeenten hebben in voor oorlogse jaren niet stil gezeten, wij heb ben naast de toekomstige plannen, ook nog een achterstand te verwerken. Als er posten op de begroting staan, die ook in andere gemeente niet aan de orde zijn, oan is schrappen zeker goed, maar die zijn er niet. Wij moeten ons optrekken aan die andere gemeenten. Laten wij dit tempo houden en achterstand inlopen. De heer De Grave (KVP) was het hier mee eens. Voorzitter: Wij hebben inderdaad met achterstand te kampen. Wij kunnen niet krimpen. De posten zijn nauwlettend en kritisch bekeken. Inderdaad zijn onze fi nanciën niet rooskleurig, maar al deze dingen moeten gebeuren. De heer Smit (KVP) is van mening, dat een versnelling beter op zijn plaats is dan een vertraging. Door het een wordt het ander noodzakelijk. Door de veran dering die de pont brengt, worden wij misschien binnen enkele jaren voor nog grotere posten geplaatst. Wat op deze be groting staat is noodzakelijk. Ik zie geen zwembad (geen luxe) op de begroting, dat had reeds lang moeten gebeuren. Burgemester De Koning: Er is in de loop der jaren wel iets bereikt, maar er zijn toch nog posten die van jaar tot jaar worden verschoven. De riolering komt wel, maar het tempo is te langzaam. B. en W. zijn beangst voor de pontverbin ding, wij zijn nog niet klaar. De zaken van de volksgezondheid behartigen wij naar vermogen. Zo ook vreemdelingen verkeer, onderwijs enz. Voorts wilde de raad graag een toe lichting inzake de aansluitingen op het waterleidingnet. (Wij hebben in een vo rig nummer de cijfers etc. reeds uitvoerig weergegeven red.) Er staat op de begroting een post: Uit kering PWN, die er volgens de heer Daalder niet thuis hoort. Motivering van gebrek aan fitters en materiaal gaat niet steeds op. Voorzitter: Wij zullen opnieuw een poging doen tot algehele aansluiting. Het volgende wat de heer Daalder be strijdt is de verhoging subsidie aan cul turele en opvoedkundige instellingen, groot 19.750,(was 14.000, Meerdere leden van de begrotingscom missie zijn tegen verhoging. B. en W. be treuren dit en stellen voor deze post te handhaven. Mevr. Koning-Bruin is van mening, dat voor bepaalde evenementen nog te kort subsidie wordt verstrekt, voor to neelavonden is de. entree nog te hoog, zodat niet ieder in de gelegenheid is hier naar toe te gaan. Wethouder Hin: In deze post is ook de muziekschool verwerkt. Met negen stemmen voor en één tegen blijft deze post gehandhaafd. Recrcatieleider De post recreatieleider doet ook stof opwaaien. De heer Daalder vindt het niet juist. De bedoeling is deze leider tijdens de zomermaanden in WV-verband te laten werken en in de wintermaanden beschikbaar te houden voor training van plaatselijke jeugdleiders, gedetacheerd bij de „Stichting Cultureel Werk Texel". Hoort deze post niet bij de WV? aldus de heer Daalder. Wij ontnemen hier het eigen initiatief van de jeugd (nu blijkt hiervan tegenwoordig niet overda dig veel red.) De heer Dros was dezelfde mening toe gedaan. Hij had met de heer Smit in commissie ook tegengestemd, maar na het antwoord van de voorzitter waren laatstgenoemde heren van mening ver anderd en stemden voor. Bouw slachthuis In de kapitaaldienst van de gemeente staat de post: Bouw openbaar slachthuis 230.000,Ook hier is de heer Daalder in principe tegen. Hij vraagt zich af of er wel overleg is gepleegd met de slagers op ons eiland, want ook voor hen zal dit financiële veranderingen meebrengen. De vergelijking die spreker lanceert: Noodziekenhuis-slachtplaats, veroorzaakt trillingen in de lachspieren van de heren. Als er een slachthuis komt moet er ook een wagen komen voor het vleesvervoer. De heer Daalder geeft in overweging deze post in beraad te houden in verband met de verbinding 't Horntje-Den Hel der. Het antwoord dat B. en W. inzake het commissie-rapport geven, luidt als volgt: „Wij zijn er van overtuigd dat inzake slachtingen noodzakelijke voor zieningen moeten worden getroffen. Ter beantwoording van de vraag in hoeverre, als gevolg van de nieuwe verbinding een andere oplossing zou kunnen worden ge vonden zal een nader onderzoek worden ingesteld. Voorgesteld wordt de post voorlopig te handhaven tot de raad, na kennisneming van de resultaten van ge noemd onderzoek, zich nader zal uit- GESLAAGD Te Groningen slaagde voor het diplo ma schilderspatroon, de heer L. T. Graaf, Wilhelminalaan. HANDVAARDIGHEIDSCURSUS AAN DE LANDBOUWSCHOOL In aansluiting op het bericht in de Texelse Courant van zaterdag 19 septem ber j.l. wordt door de samenwerkende organisaties op landbouwgebied nog het volgende onder de aandacht gebracht. Voor de cursus metaal hebben zich 17 deelnemers gemeld, zodat deze cursus in ieder geval door zal gaan. Daar het aan tal meldingen hiervoor, tot teleurstelling van de initiatiefnemers, echter onbegrij pelijk gering geacht wordt, wordt aan eventuele gegadigden alsnog de gelegen heid gegeven zich bij het arbeidsbureau biervoor op te geven tot en met zaterdag 3 oktober a.s. Daar waarschijnlijk enig misverstand is ontstaan door de aanvankelijk ge bruikte benaming dezer cursus (metaal), wprdt ter verduidelijking alsnog mede gedeeld, dat de officiële benaming dezer cursus luidt „cursus in kennis van land bouwwerktuigen, tractoren of motoren en cursussen trekkerbestuurder le klas". In tegenstelling tot het besprokene in de jl. vrijdag gehouden vergadering, zul len de lessen voor bovengenoemde cur sus niet op donderdagavond worden ge geven doch op zaterdagmiddag en wel van 1-4 uur in de Landbouwschool. Tenslotte zij nog vermeld, dat ook voor de cursus houtbewerking alsnog de gele genheid bestaat zich hiervoor op te ge ven, eveneens t.m. zaterdag 3 oktober a.s. Laatstgenoemde Cursus zal worden ge geven op woensdagavond, eveneens in de Landbouwschool. Indien zich nog slechts enkele liefhebbers melden zal ook deze cursus door kunnen gaan. KONIJNENFOKVERENIGING „TEXELSE SPORTFOKKERS" Op 19 september hield bovengenoemde vereniging haar jaarlijkse tafelkeuring. Begonnen werd met 2 witte Vlaamse reuzen van mevr. A. de Porto. Niet veel, maar van prima kwaliteit, mooie forse bouw en z.g. oorlengte, 2x zzg. Franse Hangoren. In wit bracht v.d. Molen een goede ram, voor leeftijd reeds zeer goed ontwikkeld met beste kop, en dito voedster, beide zzg. In de ijzergrau- we kleur bracht bovengenoemde fokker een kapitale voedster op tafel, prima bouw, best beenwerk en voor voedster buitengewoon mooie kop; zzg en kam pioen. De Gele van Bourgondieërs waren nog lang niet klaar door verharing. Van der Molen won met 1 zg. Een mooie collectie Blauwe Weners van mevr. Barhorst met weinig onder ling verschil, zeer goed van bouw, met zeer goede grond-, tussen- en dekkleur. De voedster werd ook zeer terecht beste voedster op één na met zzg, verder nog 5x zg. Bij de Witte Weners waren enkele die- len nog vrij jong. doch niettegenstaande dat, bevonden er zich mooie exemplaren bij in type en oorlengte. Pels rijk aan onderwol. In de rammenklas 2x zzg voor mevr. Barhorst, tevens beste ram. De voedsterklas was even minder: 4x zg. De Weners van Fl. Breman kunnen nog even langer in de oren en de pels was nog wat los en open. De Havanna van mej. D. Barhorst had beste bouw, maar tussen kleur was nog wat donker: gg. H. Moojen bezit een zeer goede stal bruine Rexen. Jammer, dat zijn 2 voed sters door verharing nog niet geheel op kleur waren, nu zg. en beste dier jeugd lid. Drie Roodoog Polen van de heer M. Heijmans, een mooi rammetje, zeer goede oortjes op zeer goed bolkopje en goede rechte beentjes: 1 zzg en beste ram op één na. Hierna volgden nog enkele overjarige dieren. Franse Hangoor ram wit 1 zzg; mevr. Barhorst Blauwe Wener ram 1 zzg; de heer Heijmans Roodoog Pool ram zzg en H. Moojen Rex Bruin 1 zg. Keurmeester Westhoek uit Wassenaar was zeer goed te spreken over de kwali teit van de dieren en deelde ons mede, dat hij aan de overkant reeds enkele Texelse dieren op de 2de en 3de plaats had geklasseerd. Ook vanaf deze plaats onze hartelijke dank aan de fa. Wetsteen voor het ge bruik van de garage en de fa. Geus voor het gebruik van de tafels en stoelen. M. spreken. In afwachting daarvan zullen door ons uiteraard geen uitgaven ten laste van deze post worden gedaan". (Ook Den Helder heeft nog geen abat toir, misschien dat Texel dan aan Den Helder kan leveren? red.) Wethouder Hin: De situatie in diverse slagerijen is zo, dat er wat gebeuren moet. Momentele eisen maken uitblijven cnmogelijk. Pontverbinding wordt geen goedkoop vervoer. Voorziening van vlees kan derhalve goedkoper op Texel ge schieden. Ook de arbeid gaat van Texel af als wij naar een abottoir elders gaan. Wij zullen het nader bezien, maar het wordt hoog tijd, daar de toestand in verschillende slagerijen niet toelaatbaar is. Gezien de overweging van B. en W. stemt de heer Daalder (zowaar) in met handhaving van deze post. De heer C. Koorn, geeft hieronder ver slag over.de stand van zaken in de bloembollen: De grote drukte voor wat betreft het afleveren van de Texelse bloembollen naar het vasteland, begint op het eind te lopen; en nu vrijwel iedereen aan het planten is, om weer voor de oogst 1960 te zorgen, kunnen we eens nagaan hoe het dit jaar in de bloembollen is geweest. We kunnen rustig zeggen: „best". Om met de narcissen te beginnen, hier van stond er op Texel dit jaar rond 40.000 R.R., waarvan 20.000 R.R. Dubb. von Sion, en rond 1100 R.R. Gele Trom petten, 5000 R.R Carlton en 4500 R.R. diversen. De opbrengsten waren dit jaar, ondanks warmte en droogte, goed. Wel was er door de abnormaal hoge bodem- temperatuur meer uitval door bolrot enz. dan andere jaren, doch dit lag hier toch beduidend lager dan aan de vastewal. Daar waren partijen, die voor 50 en 60°/n door bolrot waren aangetast, geen uit zondering. Dit was ook een van de oor zaken, dat de prijzen dit seizoen voor veel artikelen, en vooral Gele Trompet ten, zo hoop liepen. We kunnen dit jaar eigenlijk zeggen de Gele Trompetten hebben recordprijzen opgebracht. King Alfred, die de laatste jaren eigenlijk weinig geld heeft opgebracht, ging nu toch weer boven de gulden in de markt. Grootkronige Carlton liep ook dit seizoen best en zat zo tussen de 0,80 en 1, per kg. Hiervan wordt ondertussen ook al weer heel wat verbruikt. De Texelse D. von Sion deed het dit jaar weer gewoon. Doordat de bollen niet zo grof waren, konden de DN I een goede prijs houden, maar DN II en III schijnen er toch nog wel een paar over te zijn. Voor levering 1960 zijn er al weer heel wat bollen verkocht en er is nog steeds veel vraag naar. De export koopt graag Texelse bloembollen, omdat ze hier MOEDERS OPGELET! CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag consultatiebureau tot 4 uur Heden, woensdag 30 sept. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht tot vier uur. In de nacht van 19 op 20 september j.l. heeft hoeve „Madura" van de heer J. van Maldegem, zéér ongewenst bezoek ge had van een bloeddorstige hond. Aan tien schapen werden min of meer ernstige verwondingen toegebracht, drie ervan zijn reeds aan de gevolgen bezweken. De heer Van Maldegem heeft uiteraard de politie gealarmeerd. Tot nu toe is de hond spoorloos. Degene, die aanwijzingen tot opsporing van het dier weet te geven, wordt een beloning van 100 gulden in het vooruitzicht gesteld. Het spreekt van zelf dat men op omliggende boerenplaat sen extra waakzaam is. Het zal helaas geen zin hebben een beroep te doen op de eigenaar van het verwilderde dier; hij zou zich dan immers reeds lang gemeld hebben. Grote kans, dat de eigenaar zich stilhoudt en zijn hond reeds het tijdige met het eeuwige heeft doen verwisselen. Niettemin blijft het zaak de ogen goed open te houden! GESLAAGD Te Bergen deed Ada Timmer, Wilhel minalaan, met gunstig gevolg examen \oor de hoofdakte LO. Van harte gefeli citeerd! over het algemeen mooier en meer ge sloten zijn dan elders. Er komt bovendien minder narigheid in voor, waardoor de keuringsdienst minder afkeurt voor de export. Dit zijn natuurlijk grote voorde len en daarom betaalt men ook meestal even meer per kg. als ze maar van Texel komen. De kwaliteit is er wel, doch de kwantiteit zou nog wel opgevoerd kun nen worden. Krokussen Het tweede artikel waarom Texel be kend staat, zijn de krokussen, en vooral het Geel staat bij de export alleen van Texel in het teken der belangstelling. Voor het komende jaar is er inmiddels al weer veel verkocht voor prijzen van 1.40 tot 1,50 per kg, wat toch al weer een beetje op een lonende teelt begint te lijken. De opbrengst van de krokussen lag dit jaar nogal verschillend. Bij de een groeiden ze 1 op 3, terwijl een ander te vreden moest zijn met 1 op IV2. Dit ver schil was enerzijds een gevolg van de droogte en anderzijds van het koken vorig jaar. Veel partijen waren toen af gekeurd wegens aaltjesziek en mochten alleen opgeplant worden als ze geduren de 2 uur op 43V2 gr. C. gekookt werden. Dit heeft veel partijen grote schade toe gebracht. De prijzen Het prijzenverloop van het afgelopen jaar lag in de voorverkoop rond 1,25. Eind juli, begin augustus trok de prijs aan tot zo rond 2,per kg, als gevolg van een grotere vraag van de Ameri kaanse export, die vroeg gaan versche pen. Na 10 augustus zakte de prijs lang zaam in elkaar en er kwam nadien eigen lijk geen opleving meer. alhoewel er bij na niets overblijft. De soortkrokussen lagen dit seizoen vrij vast in de markt. Voor wit draaide het om de 4,bont 4,50 en blauw cm de ƒ2,50 per kg. Dit kan toch een lonende teelt genoemd worden. De tulpen Rest ons nu nog een overzicht van de ulpen. Op ons eiland worden eigenlijk maar betrekkelijk weinig tulpen geteeld, alhoewel er veel grond op Texel zeer geschikt voor is. Ook hierin weer het zelfde beeld als in de narcissen en kro kussen, n.l. verschillende tulpen, welke een goede schuurbehandeling gehad had den, waren best, uitgezonderd de Dubbe le vroege. Het uitval wat betreft het zuur lag dit jaar ook hoger dan andere jaren, doch er was minder uitval van huidafwijkingen. Het prijspeil van de tulpen lag dit seizoen vrij hoog; voor sommige soorten zelfs zeer hoog. Vooral het „vroeg" was duur. Laatstgenoemde was vrijwel overal slecht, gevolg dus grote tekorten op de markt, en hoge prijzen. De kwaliteit van de Texelse tulpen is ook heel goed en heel goed geschikt voor zaadhuizen (droog verkoop). Hier zitten cok nog vele mogelij kheden om de teelt wat uit te breiden. De vergunning is hierin eigenlijk het grootste struikelblok. De lelies hebben er dit seizoen ook heel goed voorgestaan, doch zijn nu ook aan het einde van de groeiperiode geko men. De belangrijkste soort is hier de Tijgerlelie. Dit gewas heeft schijnbaar zeer weinig water nodig. De bollen, die tot nu toe gerooid en al reeds geveild zijn, zagen er zeer behoorlijk uit. De prijzen welke voor dit artikel betaald worden zijn ook goed te noemen. Zo voor ruim 100,per hl. is dit ook een goed lonende teelt. Resumerend kunnen we wel zeggen: het gaat goed met de Texelse bloembol lenteelt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1