Sport op Texel REIZENDE BIBLIOTHEEK DE KOOG De Koog De uitleningen van boeken der Reizende Bibliotheek te De Koog vangen weer aan op vrijdag 2 oktober a.s. U kunt dan weer terecht in de Lu- berti-school, 's middags van 4-5 uur. Het leesgeld bedraagt 7 cent per week per boek. Oude en nieuwe lezers van harte welkom. BEJAARDENRIT TE DE WAAL Het is zo langzamerhand traditie ge worden, dat op de eerste zondag in okto ber de bejaarden van De Waal en directe omgeving 's middags en 's avonds de gas ten zijn van het Dorpshuis „De Wiele waal". Ook dit jaar zal dit dus weer geschie den. Een en ander wordt mogelijk ge maakt door de financiële medewerking, welke het dorpshuisbestuur telkenjare ondervindt van de bewoners van De Waal en omstreken. De bejaarden worden, voor zover zij zelf naar het Dorpshuis kunnen komen, aldaar om half twee verwacht. Zij, die dit niet kunnen, zullen worden afgehaald DOMINEE WINT DE POT De Herv. Zusterkringen van Den Hoorn hebben het plan om in november het toneelstuk „Dominee wint de pot" op te voeren. REIS NAAR SPANJE Den Hoorn Zaterdagavond werd in het dorpshuis „De Waldhoorn" de eerste cntwikkelingsavond gehouden. De heer Renout vertelde over zijn reis naar het verre Spanje. Het werd een zeer interes sante avond. Voor de pauze hield de heer Renout een lezing over de levenswijzen en land van de Spanjaarden. Na de pauze werden aan de hand van de lezing enkele films vertoond. Men kreeg een indruk over de omvangrijke en fraaie moskeeën en gebouwen en de primitieve levens standaard op het platteland. Spanje, een land met grote tegenstellingen. Na afloop werden nog enkele vragen door spreker beantwoord. Hij bezocht in april 1954 Spanje en was tijdens de heilige week daar. De heer Renout heeft al in meerdere plaats deze interessante lezing gehouden, die bij een ieder erg in de smaak viel. Voor deze lezing waren 40 personen naar „De Waldhoorn" gekomen. De dorpscommissie heeft nog enkele ont wikkelingsavonden op het programma staan. KAARTEN VOOR OPTREDEN NEL OOSTHOUT VERKRIJGBAAR Zoals bekend zal de bekende voor drachtskunstenares Nel Oosthout op dinsdag 6 oktober a.s., n.m. 8 uur voor de Kunstkring Texel in de zaal van „Ca sino" te Den Burg optreden met het solo- toneelstuk „De krijtkring" van Klabund. Kaarten voor dit optreden zijn tegen een prijs van 1,50 verkrijgbaar bij de V.V.V. te Den Burg, bij de bestuursleden van Kunstkring en te De Koog bij mevr. Luberti-van Bergen. Nel Oosthout bracht dit stuk al hon derden malen, zowel in het Nederlands als in het Engels. Over de unieke presta tie de 20 in deze bewerking van een oud Chinees sprookje voorkomende rollen ge heel alleen te vertolken schreef de criti cus Jac. A. Hazelaar o.m.: „Reeds eerder signaleerden wij Nel Oosthout als een groot kunstenaresse. Met vreugde en bewondering kunnen wij niets anders doen ditmaal dan het eens gegeven oordeel onderstrepen, ja zelfs dubbel onderlijnen. Want de dramatische kracht, waarmee zij Klabunds „Krijt kring" heeft gespeeld en gemaakt tot een welhaast adembenemende tragedie dwingt ons het grootste respect af. Zonder décor, alleen in een simpel Chinees gewaad, het gezicht in een grime, die karakter had, voorts met alle stemmiddelen, waarover zij beschikt en daarbij een expressief zuiver gebaar, zo heeft Nel Oosthout de martelgang van de zuivere Tschang Haitang en de machina ties van haar belagers uitgebeeld. De inzet is naar onze mening voor de toeschouwer moeilijk. Immers vóór de figuren zich „gezet" hebben, voldoende omlijnd zijn om te contrasteren, is er enige tijd nodig. Allengs wint het spel snel aan diepte en wordt de illusie vol komen. Na Tong de theehuishoudster volgt het jonge meisje, daarna de moe der, daarna haar rebellerende broer, dan de prins Pao en dan de mandarijn Ma, maar het zijn inderdaad andere wezens. Nel Oosthout brengt door het heffen van het hoofd, het dalen van de stem naar een lager register en vooral door de scherpe psychische inleving, invoeling, zulke scherpe contrasten aan, dat elk personage ten voeten uit voor ons staat. Het verstand realiseert niet meer, dat het Nel Oosthout is, die toneelspeelt. Wij staken het opsommen van de vele schoonheden, die deze vertolking had. Tegen het slot wordt gewaagd van de „wonderbare kracht, verborgen in de Krijtkring". Wij willen aan deze uitdruk king een ruimere inhoud geven en haar toepassen op Nel Oosthouts vertolking van „De Krijtkring". Welk een wonder baarlijke uitbeeldingskracht was er ver borgen (en voor ons te voorschijn ge haald) in haar vertolking van Klabunds Krijtkring". „De Telegraaf" schreef over haar: „Van Nel Oosthout zult U ook nog wel veel horen. Gistermiddag is zij naar Lon den vertrokken om er een week te gaan optreden in het Fortune Theater. Geheel alleen speelt zij de 20 rollen in „The Chalk Circle", Klabunds bewerking van het antieke Chinese sprookje. Dit is het gevolg van het fenomenale succes, dat zij behaalde in het kader van het Edin burgh Festival. Jubelende kritieken pro clameerden haar voor heel Engeland als een „diseuse" van wereldformaat". Dit optreden mag U niet missen. Voor ziet U spoedig van kaarten, want reeds wordt het grootste deel van de zaal inge nomen door de 211 houders van abonne mentskaarten. Wacht U dus niet te lang. BRAND IN DE ZANDKUIL Zondagmiddag ontstond brand in het kurkdroge gras van de „Zandkuil" van Natuurmonumenten, toen kwajongens daar met vuur speelden. De brandweer was spoedig ter plaatse en wist het vuur te blussen vóórdat het de bomen bereikte. De schade was dus niet groot. Zo snel was de brandweer vertrokken, dat enkele leden geen tijd hadden om van kleren te verwisselen en in het zon dagse pak aan het blussen waren. VERGADERING CENTRAAL JEUGDOVERLEG TEXEL Er zijn enkele vacatures in het bestuur van Centraal Jeugdoverleg Texel. Vrij dagavond zal getracht worden deze plaatsen weer bezet te krijgen. In „De Wielewaal" te De Waal hoopt men bijeen te komen. Op de agenda staat verder: Voorstel kursus voor jeugdleiders voor de ver vaardiging van cadeautjes voor Sinter klaas en Kerstmis; kursus zaalspelen. Na deze korte vergadering hoopt de heer J. Roos van Amsterdam te spreken over het onderwerp: „Hoe ontvang je de jeugd". Voor deze lezing nodigt het C.J.O.T. alle bestuursleden, jeugdleiders en overige belangstellenden van vereni gingen uit. TWEEDE FILMAVOND SIEM DE WAAL De gisteravond gehouden filmavond, verzorgd door de heer Siem de Waal mag alleszins geslaagd worden genoemd. Be sloten is donderdag een herhaling te la ten plaatsvinden. Om 8 uur kunnen lief hebbers. weer in „Casino" terecht. De recette is voor het werk van Pater Witte. „EEN OF TWEE VROUWEN" Toneelliefhebbers kunnen binnenkort weer eens lachen. Rederijkerskamer UDI zal op zaterdag 14 november in „De Oranjeboom" het vrolijke spel „Een of twee vrouwen" voor het voetlicht bren gen. Er zijn nog enkele donateurskaar ten beschikbaar. A s. maandag kunt U deze afhalen. (Zie adv.) Dit vrolijke spel in drie bedrijven is naar de roman ,,A wife or two" van C. B Poultny. Traditiegetrouw wordt deze avond besloten met het UDI-bal. HAAI VAN VIJF METER De Texel 37 en 38 van de gebroeders Van der Vis. hebben vorige week een bijzondere vangst gehad. Onder de En gelse kust kregen zij een haai van vijf meter aan het lijntje. Dit exemplaar is later met de puf naar IJmuiden ver voerd. RESERVE-KAMPIOEN Vorig jaar verkocht de heer Joh. Roe per een jonge ram aan de heer Helarius in Friesland. Dit exemplaar werd reser ve-kampioen op de jl. vrijdag te Leeu warden gehouden fokdag. VISHANDEL OPGEHEVEN Na 23 jaar heeft de heer C. Dijker, de bekende vishandelaar van Oudeschild, besloten zijn bedrijf op te heffen. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 28 september: 3 koeien 600750; 30 rammen 90130; 25 biggen 4550; 60 ramlammeren 80 180; 50 lammeren 3045; 57 schapen 6070. Ook dit keer weer een zeer stug ge markt. GEBAKKEN VIS VOOR DE KLEUTERSCHOOL Vrijdagavond zullen de bestuursleden van de Alg. Chr. kleuterschool van Oos terend huis aan huis bestelling opnemen voor gebakken vis, welke zaterdagmid dag gebakken en verkocht zal worden Men rekent natuurlijk op een goede afname, vooral omdat de prijs zeer billijk is en de bate zijn voor de Kleuterschool van Oosterend (zie adv.) BEJAARDENTOCHT DE KOOG Zondag j.l. is voor de bejaarden van De Koog een onvergetelijke dag geweest en zij, die om de een of andere rede niet mee zijn gegaan, hebben wel iets gemist. Met een 17-tal auto's vertrokken zij om 2 uur, via Mienterglop en Waalen burg richting De Cocksdorp. Vandaar ging het door het Noorden, Oosterend en Spang op Oudeschild aan, waar in het TESO-gebouw de thee klaar stond. De cake, die door een paar pensions was ge schonken, smaakte hier goed bij. Onder gezellig gepraat en het roken van een geurige sigaar of sigaret (die ook weer gratis door een paar zaken van De Koog waren aangeboden) werd hier een uurtje doorgebracht. Inmiddels vertrok de boot van 4 uur. wat voor verscheidene deelne mers iets bijzonders was. De Dageraad hadden zij nog nooit gezien. Dit was dus werkelijk een attractie. Nu was het Horntje het doel. Langs de vele nieuw aangelegde wegen werd de tocht vervolgd. Dat ook een Texelaar op deze wegen de weg niet meer weet, bleek doordat de voorrijder een doodlopende weg inreed. Onder grote hilariteit moest de stoet op de smalle weg draaien. Een klein intermezzo dus. Via Den Hoorn en de dennen kwamen de auto's weer aan De Koog. Het bezoek aan het Texels Museum was voor al de bejaarden een feest op zichzelf. Het echtpaar De Haan druk in de weer met het voeren van de zeehondjes, was iets wat de oudjes nog nooit hadden gezien. Hotel „Lyda" bood aan alle deelnemers een heerlijke broodmaaltijd aan. Het was voor allen een verrassing aan de gezellig gedekte tafels te mogen plaatsnemen. Na de maaltijd trad Siem de Waal met zijn filmapparaat voor het voetlicht en draaide verschillende films over zijn reeds vermaarde reizen. Volop werd ge noten en een hartelijk applaus klonk, toen hij om half tien zijn lampen van het loestel doofde. De heer Mantje dankte in een harte lijke speech de medewerkers, waarna allen naar hun woningen terug werden gebracht. HERVORMDE KERK A.s. vrijdag n.m. 8 uur wordt in de Landbouwhuishoudschool te Den Burg een samenkomst belegd door de Herv. Zusterkringen en „In Dienst der kerk". Sprekers: het echtpaar Van Mierlo-Kuy- pers. Onderwerp: „De vrouw in en bui tenshuis". R.-K. KERKDIENSTEN HERV. GEMEENTEN OP TEXEL Vanavond om 8 uur vergadering van alle Gemeentelijke zendingscommissies in het weeshuis te Den Burg. Aller op komst dringend gewenst. HERV. GEMEENTE OOSTEREND Morgen (donderdag) beginnen de cate chisaties weer. PROVINCIALE FOKDAG ALKMAAR Op bovenstaande dag zijn een aantal inzendingen van Texelse fokkers be kroond, terwijl verschillende op Texel geboren rammen in de prijzen vielen. De Kampioen ram, gefokt door C. G Vlaming noemen wij eerst. Deze ram jt geëxporteerd naar Frankrijk. Joh. J. Roeper fokte de derde beste ram F 8067, en boekte meerdere succes sen met eigen inzendingen, n.l. lb bij de viertallen 1-jarige ooien, lb bij de vier- tallen ooilammeren, la en 2a bij d( schapen met lammeren en 3e en 4e best* ramlam van de gehele fokdag. C. J. Commandeur is de fokker van 3c prijs bij de oudere rammen, ld bij de 2- jarige rammen, eervolle vermelding et la bij de 1-jarige rammen, waarbij op valt, dat de vader van beide laatstei F 8322 is, die naar Frankrijk is geëxpor teerd. Helaas te vroeg als men ziet wal dit vaderdier heeft gepresteerd. Ook Gebr. Koorn boekten successen n.l. bij de rammen, en wel eervol, 2c, ei nog eens eervol. C. Koorn Hzn. boekte een eervolle vermelding en een ld prijs G. Eelman is de fokker van rammen, die een 3b, 3a, 2b prijs behaalden en met eigen inzendingen op een lc en 3 derde prijzen beslag wist te leggen. Tenslotte was het G. C. Kikkert, die met zijn ram een 3b en met zijn schaap met lam een lb prijs won. De collecties te Alkmaar voldeden aar hoge eisen, vooral de rammen en in he bijzonder de viertallen vormden eet machtige demonstratie van wat d< Noordhollandse fokkers weten te pres teren. C. Roeper. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 28 september 1959 Gevonden te Den Burg: zwarte snel binder voor een rijwiel; bruine kinder portemonee met 0,65; groene wieldop (auto); doublé armband; speelgoed vlieg tuigje; een zeis in een jutezak; 0,52 Ballpoint (BIC); zilveren kettinkje me kruisje; zakmes; blauw hoofddoekje Lips huissleutel no. 35; armband met be deltjes; doublé armbandhorloge; dubbeli rijwieltas; blauwe schort; bruin dames vest; bril in étui (wit). Verloren te Den Burg: jongensbril mei bruin montuur; groen wollen jongens truitje; lU duims steekbeitel; donkerrocK wollen damesvest; zilveren ring me ii rood steentje; rode leren portemonnee pj vulpen in étui (groen); gouden zegelrinj >r met inscriptie: FHA; witte haarstrik di wart linnen jack; kentekenbord: RJ st 46-39; huissleutel; cypers poesje (wegge st lopen). 0 Het bureau der rijkspolitie te Dec Burg is hiervoor geopend op werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur. te sc w onbenut gelaten. Na plm. een half uuj m komt Z. gevaarlijk opzetten, even eet l( misverstand in de achterhoede en hier van profiteert de Z.-midvoor door Jai l€ Piet kansloos te passeren: 01. Ever u hierna denken we, dat S. gelijk zal ma ken bij een voorzet van Maarten, maai mede door het gladde droge veld gaa deze kans verloren. Dan moet Frans we S( gens een blessure uitvallen en word: "z vervangen door Piet. Er komt echte; voor de rust geen verandering in d< jr stand en met een 10 achterstand word! de thee gebruikt. Direct geeft S. na de rust de toon aai n en binnen de vijf minuten heeft Lieke jj gelijk gemaakt, na goed voorbereidend v. werk van Jan: 11. Dit geeft hoop voor de tweede helft, maar met dit ene doel punt moest S. genoegen nemen, want df Z.-achterhoede liet zich niet meer passé 0] ren. Enkele minuten voor het einde kom! aj Z. nog fel door. maar Jan Piet redt koste- S( lijk door tijdig uit zij doel te komen Einde 11. Het 2de verloor met 83 van Zee macht 3. d Programma zondag a.s.: het eerste vrij n- het 2de speelt thuis tegen ZDH 2. ei d Den Burg Verhuist s\ van Warmoesstr. 55 naa v Warmoesstraat 72. He - Gouden Strookje. A. Hui h zinga Pzn. d Met grote vreugde gevet wij kennis van de geboorti si van onze zoon o: Frank die bij het H. Doopsel d< 0 nomen ontving Frangois Leopoldus j. M. de Grave—Smi b C. A. de Grave Texel, 25 sept. 1959 Westerm ent B 156 Tijdelijk adres Weverstraat 38 s p Met grote blijdschap ge li ven wij u kennis van dl geboorte van onze zoo h en broertje 11 Hendrik Dirk J Wij noemen hem Henk v S. M. de Lugt— d Parlevlie H. de Lugt a Cor en Jan A Hoeve „Padang" Eierlant o Texel, 26 sept 1959 g Met dankbaarheid en blijd schap geven wij U kenm v van de geboorte van on c dochtertje en zusje s Hannie Louise a R. Kamstra A. Kamstra-Dekke Ria „De Zilvermeeuw", De Koog, Texel, 27 september 193 Zondag 4 oktober H.H. Missen in Den Burg 7.30 en 10.15 uur v.m.; in Den Hoorn 9.45 uur en in Oosterend om 7.30 en ook om 9.45 uur (omdat er in De Koog op deze zondag nog geen kerkdienst is). Pastoor. „KIKVORSMANNEN" Vrijdagavond kunnen liefhebbers de film gaan zien „Kikvorsmannen". De Gereformeerde jeugdorganisatie organi seert om de drie weken een filmavond in het kerkgebouw aan de Elemert. De eer ste filmvoorstelling begint om 8 uur. Een ieder is daar welkom. TEXELAAR IN RUSSISCH CONCENTRATIEKAMP Een lid van de Nederlandse ambassade in Moskou heeft een onderhoud gehad met de 39-jarige Nederlander A. van Kooten, die in 1950 door de Russen tot 25 jaar gevangenisstraf werd veroor deeld. Hij werd door de Sovjets beschul digd van diverse misdrijven. De Neder landse ambassade in Moskou had reeds verschillende pogingen gedaan in contact te komen met de heer Van Kooten. die v/as geplaatst in het concentratiekamp Potjama. Die pogingen leverden geen re sultaat op. Op speciaal verzoek van de Nederlandse ambassadeur werd -tenslotte toegestaan, dat een lid van de ambassade met de gevangene kon spreken. Daartoe werd de heer Van Kooten overgebracht naar de Boertieskaja-ge- vangenis in Moskou. Bij dit onderhoud waren ook twee leden van de Russische veiligheidsdienst aanwezig. Aldus „De Volkskrant". LEDENVERGADERING V.V.V.-AFDELING DE COCKSDORP In het Theehuis „De Molen" hield de V.V.V.-afdeling De Cocksdorp vrijdag avond j.l. haar jaarvergadering, in aan wezigheid van de scheidende directeur, de heer J. C. Quint en diens opvolger de heer G. H. Fortgens, die door voorzitter Jb. van Heerwaarden hartelijk werden verwelkomd. Na voorlezing der notulen van de vo rige vergadering door de secretaris, de heer G. Bakker, gaf deze een overzichtje van de financiële resultaten van het strandfeest en van de georganiseerde kinder- en volksspelen, waaruit bleek, dat er een batig saldo was. De bestuursverkiezing had een vlot verloop. De aftredende leden, de heren Jb. van Heerwaarden, M. Reuvers en M. M. de Graaf werden allen met grote meerderheid van stemmen herkozen, waaruit men zou kunnen afleiden, dat de leden met de gang van zaken tevreden zijn. De heer Quint liet het afgelopen sei zoen de revue passeren. Cijfers waren nog niet beschikbaar maar wel was het voor iedereen duidelijk, zo merkte hij op. dat het aantal overnachtingen wederom aanzienlijk hoger was dan het vooraf gaande jaar en dat de toename zowel gold voor het hoogseizoen als voor het voor- en naseizoen. Er zit een sterk stij gende lijn in de ontwikkeling van het vreemdelingenverkeer naar Texel, aldus de heer Quint, en dat is uiteraard ver heugend. Toch moet men er rekening mee houden, dat binnen een zeker aantal jaren een grens zou worden bereikt, niet wat de belangstelling voor ons eiland betreft maar wel wat betreft de opname capaciteit. De voorlopige verwachting is, dat die grens zal liggen rond de 1.200.000 overnachtingen (in 1958 werden 600.000 overnachtingen geboekt, dus de helft van het geschatte maximum) en de heer Quint achtte het waarschijnlijk, dat dit getal over zes a zeven jaar bereikt zou zijn. Een mogelijk verdere toeneming van het bezoek zou men nadien vooral moeten zoeken in een veel verder gaande vakantiespreiding, een probleem dat op internationaal niveau zou moeten worden aangepakt volgens spreker. Ten aanzien van die vakantiespreiding kon worden opgemerkt, dat het afgelopen seizoen een lichte verbetering te zien had gegeven of schoon de grootste drukte zich wederom had geconcentreerd in een periode van 4 5 weken. Een winstpunt noemde spre ker de zeer goede bezetting in de eerste helft van juli. hetgeen vooral te danken was aan de schoolvakanties in Rijnland- Westfalen, welke dit jaar overwegend in juli vielen. Voor volgend jaar zijn ze in middels vastgesteld in de periode laatste week juli tot en met eerste week septem ber. Spreker meende te mogen constateren, dat in De Cocksdorp door het steeds drukker wordende bezoek de rust nog niet was aangetast en was van oordeel, dat men in de komende jaren aldaar nog een flinke aanwas zou kunnen verwerken zonder dat daaraan de rust zou moeten worden opgeofferd. Bij de rondvraag kwam de wenselijk heid naar voren van aanstelling van een badmeester voor het strand van De Cocksdorp en van de aanwezigheid van meer reddingsmiddelen. Er was enige kritiek op de organisatie van het strand feest, een gevolg vooral van het feit, dat te weinig personen beschikbaar zijn om daaraan leiding te geven. Voor het vol gend seizoen zal ook een beroep worden gedaan op leden van de oudercommissie. Aan het slot van de geanimeerde ver gadering bood de heer Van Heerwaarden de scheidende directeur, namens de af deling, een aquarel van de heer E. Hooij- berg aan (een gezicht op de Slufter). De heer Quint dankte voor de altijd prettige samenwerking met de afdeling De Cocksdorp en richtte nog een speciaal woord van lof aan het adres van de in- formatrice, mevr. R. Kikkert-Kos, voor de voortreffelijke wijze waarop deze het bureau beheert. S.V. TEXEL Tegen Limmen kon het eerste nauwe lijks een gelijk spel (22) bevechten. We kwamen al spoedig met 20 achter door twee fouten in de achterhoede. We vrees den al een debacle, doch we herstelden ons en wisten voor rust met een pracht goal de stand op 21 te brengen. Dat was knap werk Ruud. Na de rust hadden we aanvankelijk het beste van het spel en Max maakte 22. Hierna zakten we erg af en mochten blij zijn, dat het gelijk bleef. We kregen de indruk, dat de te genstander werd onderschat en dat is altijd gevaarlijk. Enfin tegen USVU thuis maar weer beter. Het 2de won door een pracht goal van Henk met 10 van HRC 6. Een onge kende weelde 6 punten uit drie wed strijden. Onze adsp. verloren thuis van De Koog met 10. Dit was beslist niet nodig ge weest. Bijna de gehele wedstrijd sterker, maar onze voorhoede zag geen kans de K.-doelman ook maar éénmaal te passe ren. Zaterdag uit tegen ZDH beter jon gens! Het juniorenelftal leed de zwaarste nederlaag sinds jaren, thuis tegen HCSC werd met 152 verloren. Hoe het moge lijk is dat een dergelijk elftal in deze af deling werd ingedeeld is ons een raadsel. Onze jongens een pluim voor het moedig volhouden. De H-jun waren allemaal veel groter dan onze jongens. Het is toch geen genoegen voor deze jongens om elke wedstrijd met gemidd. 151 te winnen. Zaterdagmiddag: ZDH-Texel adsp. en zondag: Texel-Tex. Boys junioren. Afd. Handbal. Programma: 4 okt. JHC 2-Texel; 11 okt. Texel-VI. Vlug, JHC-Texel (adsp.); 18 okt. WGW-Texel, Texel-Tonegido adsp.; 8 nov. Texel-Hugo Girls, G.Zwart- Texel adsp 15 nov. Con Brio-Texel; VI. Vlug-Texel adsp.; 22 nov. DWO-Texel, Texel-WGW adsp. en 29 nov. Geel Zwart-Texel. In de thuiswedstrijd tegen Geel Zwart werd er in het begin zo lauw gespeeld, dat het na tien min. spelen reeds 30 voor Geel-Zwart was. Toen werd er beter aangepakt en vooral de bal goed aange geven. Zodat de rust in ging met een 32 achterstand. Na de rust was het spoedig gelijk en werd de stand opge voerd tot 73 in ons voordeel. Waarom nu met direct goed aangepakt? Z.D.H.-NIEUWS Het eerste won, met enkele invallers met 41 van BKC 3. Het tweede kwam met een gelijk spel: 11, uit Den Helder terug, terwijl de adsp. aan Den Hoorn met 43 zegevierden over Oosterend. Goed gedaan jongens. Dat was een goed weekend: 3 gesp. en 5 punten. Het programma voor het komende weekend luidt: ZAP 3-ZDH; ZDH 2-De Cocksdorp 2; Texel adsp.-ZDH adsp. Denken de leden om de training, bij goed weer op het sportterrein, anders in de Waldhoorn: adsp. 7-8 uur. senioren 8-9 uur. Iedere week is er na afloop van de voetbalwedstrijd van het le of 2e wel penvoetbal, waaraan iedereen kan deel nemen. SPORTNIEUWS S.V.C. Zondag speelde het eerste thuis tegen ZAP: 11. S. speelde eerst tegenwind en de eerste aanvallen zijn voor Z. De achterhoede weet er echter wel raad mee en met forse trappen wordt de S.- voorhoede aan het werk gezet. Enkele mooie kansen worden in deze periode Voor familie- druk w erk Drukker^ Texelse Courant TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Voor al uw vervoer Van Boven's Transport en Taxi-Onderneming. Bestel voor uw bagage een kleine vrachtauto. Billijk tarief. Oudeschild 53, tel. Den Burg 421 of 380 Bestel nu bloembollen. Wij hebben nu voorradig vele soorten Tulpen, Narcissen, Crocussen, Hyacinten, Ixia, Blauwe druifjes, Scilla, Chionodoxa, Witte lelies, Fritilaria e a. Bloembollen kwekerij en Handel F. J. Halsema, Gerritsland B 170 Den Burg Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17, tel. 256 Puikbeste aardappelen, 18 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Radio herstellen? Vonk opbellen. Een goed idee, geef het met de vracht rijder mee naar Vonk, voor radio en T.V. Tel. 78 en 273 Te koop prima con sumptieaardappelen, af gehaald. Brakenstein Slordige boeken en losse tijdschriften een doorn in Uw oog? Laat U ze dan inbinden en opknap pen in onze boekbinderij. U krijgt ze dan weer als nieuw terug en de prijs zal U zeker meevallen. Sociale Werkplaats, Burgwal 20, Den Burg Lichamelijk letsel voor komt U door Uw oude mat door een nieuwe te vervangen. Wij tonen U gaarne onze ruime sorte ring in diverse maten en kleuren. Sociale Werk plaats, Burgwal 20, Den Burg Ook voor speciale maten Uw adres Te koop een goed on derhouden bakfiets. C. Dijker, vishandel, Oude schild 152 Te koop aangeb. wandelwagen. M. Bruijn, Parkstraat 22 Te koop 1 paar hoge bruine jongensschoenen, m. 43 en een paar sanda len, m 41, beide z.g.a.n. B. Beumkes, Zwaanstr. 8 Te koop leren jas. z.g. a.n. Weststraat 17, tel. 215, Oosterend Zon dagavond verloren aan Den Hoorn, omg. ,,'t Hoe- kie" herenpolshorloge met nikkelen bandje. Gaarne tegen bel. terug Eddie Drijver, „Happy Days" Te koop stof zuiger met dubbele zuig kracht 30,Schilder end 8 Te koop schuif- ladder 36 sport, kleine bascule, kamerlampen, inmaakpotten, theekast Warmoesstraat 55 - 72, enz. enz. Te bevragen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2