Betalen doet U nooit te vroeg hVEEPE BLAD /pv TEXELSE COURANT WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1959 be| DE RAAD KWAM BIJEEN (Vervolg van pagina 1) 1 Trottoir Emmlaan I Volgens wethouder Roeper is deze ?st*ost zeer urgent. Het verkeer is daar toe- :es*enomen. Tal van schoolkinderen maken d»ebruik van deze weg en een trottoir is lerwingend nodig. De heer Daalder is ech- ^ïer een andere mening toegedaan. Riole- -3t*jng is dringender. Hier antwoordt de leer Wassenaar op: Als wij het één &|chrappen, betekent dit niet dat wij het 2-Indere wel krijgen. De heer Roeper is etlelfs van mening dat binnen niet al te op-lange tijd verbreding van dit wegge- teJeelte noodzakelijk zal worden geacht. 'or-J Na wat heen en weer gebabbel komt -valle heer Daalder met zijn volgende be- jwaar inzake restauratie „Vergulde Kik- ;enlert". De begroting vermeldt: Kosten erl'oorbereiding restauratie Vergulde Kik- kt®ert 6000,Spreker noemt dit een Ó&lbouwvallig geval" en zou deze post wil- Lenlen afvoeren. Wethouder Hin: Ook als ne'Eet Rijk 90 pet. zou willen bijdragen? rdtl Burgemeester: Wat wij aan historische lebouwen hebben is maar klein. Ten dimanzien van dit perceel bestaan er plan- *aplen om de restauratie voor een deel op Ie nemen in een ter plaatse te bouwen laxlioscoop. Hierdoor zal het mogelijk zijn heïiet meest essentiële gedeelte van het ïealebouw in stand te houden, aannemende d«at Rijk en Provincie bereid zijn in de eslestauratiekosten bij te dragen. Zeker- leid in deze bestaat weliswaar nog niet, Boch wij zouden het betreuren indien Boor afvoering van de betreffende post Be restauratie onmogelijk gemaakt zou worden. De raad gaat akkoord. ej| Verkeersborden er-I De heren Daalder en Wassenaar zijn tomet toch nog een keer eens geweest m- ^glake een post op de begroting. Niemand mieter dan de heer Daalder, zo sprak de ufteer Wassenaar, kent de situatie in jefcosterend. Dat er verkeersborden wor telden geplaatst in Oosterend is volgens de ^Mieer Daalder onjuist en kan van de be- ?sproting worden afgevoerd; ik stem daar Inee in! teil Burgemeester De Koning brengt naar islvoren dat indertijd door de verkeers- oAjolitie deze punten zijn bekeken, en als leiöie instantie de plaatsing van een be- ?e|paald bord noodzakelijk acht, leggen B. njen W zich daar bij neer. Maar wij zullen ikldit nog eens gaan bezien. Drie raadsleden Jlstemmen tegen de post van 2040,be- [elstemd voor plaatsing verkeersborden in ■Oosterend. gj Oudeschild in de toekomst I Mevr. Koning-Bruin wilde graag we llen hoe het staat met uitbreiding o.l. ■school Oudeschild. De commissie stelt ■wel voor deze post, in afwachting van ■het sociologisch onderzoek, af te voeren, ^Jmaar ik zou graag toezegging willen 2Wtebben voor schooluitbreiding. Voorzit ster: Het onderwijs gaat ons zeer ter har kte, als er mogelijkheden zijn, ligt toe- Szegging voor de hand. aï Verder geven B. en W in antwoord Saan de commissie het volgende commen- altaar: Daar het aantal leerlingen van deze Jlschool per 1 september gedaald is tot 110, Jizal vanaf 1 januari 1960 aan deze school jlgeen plaats zijn voor vier leerkrachten. Jjln verband hiermee kan deze post van 1de begroting worden afgevoerd. I De heer Daalder brengt in dit verband Snaar voren de toekomst van Oudeschild. SHij herinnert zich het schouderophalen 'Ivan Professor Wieger Bruin in deze. 1 Zullen er straks geen Oudeschilders naar het Horntje gaan verhuizen? I Voorzitter: Gezien de woningnood op Sons eiland zie ik niet in dat er een ver- li andering in het aantal leerlingen voor de Ischool zal komen. Subsidie N.V. TESO i Het doet voor een buitenstaander in- Iderdaad vreemd aan, dat een dergelijke i| maatschappij een subsidie ontvangt van leen arme gemeente. Toen de heer West- Idorp over deze post begon, waren wij stellig van mening, dat „afvoeren" naar 1 voren zou komen. Maar het ging een luidere kant op. De bushaltes, die opge- heven worden door de onderneming, gaat I dat zo maar? Is hier geen overleg met de fl raad nodig? I Een antwoord moest de voorzitter I schuldig blijven, het zal nader worden I onderzocht. Een zwembad op ons eiland I De heer Wassenaar stelde voor toch I ook eens op de begroting te plaatsen de I kosten van een zwembad. Is het koel- I vater van de TEM hier niet voor te ge- I bruiken? I Wethouder Roeper was voor bouw I van eera zwembad op stap geweest met I enkele andere personen. Een bezoek aan I Friesland had heel wat naar voren ge- I bracht, ook een bezoek langs de kust I staat op het programma. Het leeft bij B. I en w. Er zijn echter verschillende moge- I Hjkheden. I Zou het niet mogelijk zijn, aldus de I heer Beumkes, bij Ceres een kleine hoek I m te dammen. Volgens spreker met I minimale kosten te verwezenlijken. Dit I plan is zeker bestudering waard, aldus de I voorzitter. Wij willen graag toezeggen in I deze een afgerond geheel te krijgen. Hierna volgde stemming voor al of niet I aanvaarding van de gemeentebegroting. I Alleen de heer Daalder stemde tegen, de I overige negen leden konden akkoord I gaan. Maatschappelijk werkster benoemd De volgende punten van de agenda verden vlot afgehandeld. Met algemene stemmen werd als opvolgster van zuster Snijder tot maatschappelijk werkster der gemeente benoemd: zuster A. Haasnoot, Assen. Er waren drie sollicitanten, van wie zich een had teruggetrokken. Dit jaar nog zeven woningen te Den Burg De bouw van zeven, woningwetwonin gen is onderhands gegund aan de firma Drijver voor de prijs van 101.500, Dat over deze gang van zaken, onder handse aanbesteding, wat ter tafel zou komen, lag voor de hand. Deze wijze van handelen is nodig geweest, aldus burge meester De Koning, op een andere ma nier hadden wij zeker de toezegging ge mist. De bouw moet nog dit jaar ge schieden. Lukt dit niet, dan is het volume verlopen en zitten wij weer zonder. Deze handelswijze is ook in B. en W. uitvoerig besproken, wij zagen geen andere moge lijkheid. De woningen zullen verrijzen aan de Boogerd te Den Burg. De heer Hin: Wij moeten niet spreken "an een onderhandse aanbesteding, want er-is maar met één aannemer gepraat en een akkoord bereikt. De heer Westdorp: Er staat volgens be stek. Er wordt toch geen dwang uitge oefend inzake een boiler of gas? Ik hoop dat de bewoners hierin vrij zijn. Burgemeester De Koning vond dit een goede opmerking. Hij zal dit doorgeven, een ieder moet inderdaad vrij zijn. Rondvraag Gezien de afwezigheid van een -aantal raadsleden was de rondvraag zeer kort. Ook hier opende de heer Daalder: Hem was ter ore gekomen, dat een gedeelte van een gemeenteschuur werd verhuurd aan een bollenkweker. Een auto van zo'n slordige 16.000 pop moest hierdoor buiten slapen. Is dit juist. De voorzitter werd een en al vraag teken. Van het hele geval was hij onkun dig. maar zijn rechterhand, wethouder Roeper, wist hiervan. Indeidaad is er een gedeelte van de schuur verhuurd Deze ruimte was onbenut en een auto behoeft gerust niet buiten te staan. Deze ruimte werd gebruikt voor het opslaan van vuilnisemmers. De heer Daalder: Ik wil niemand per soonlijk aanvallen (hier werd de blik ge richt op bollenkweker Wassenaar), maar ik acht het onjuist, dat materiaal van de gemeente buiten zou staan. Er werd verzekerd dat dit zeker niet het geval is. Voorts zag de heer Daalder graag plaatsing van een lantaarn bij de ingang van de Koningsweg. B. en W. gaan toch naar Oosterend voor de verkeersborden en zullen dit gelijk bezien. Het volgende was ook een lantaarn praatje en wel van de heer Smit. De ver lichting van de Beatrixlaan zal door de voorzitter worden besproken met de heer Kleinhuis. De heer Beumkes wilde graag nog iets weten over de Waterleiding. Iemand, die 2ich voorheen niet wilde laten aanslui ten, schreeuwt nu om voorrang. Wethouder Hin kon dit standpunt van de heer Beumkes best begrijpen, ook het Horntje is nog niet van water voorzien. Er is echter een gebrek aan een bepaald soort buizen, en nu kan het best zijn dat het materiaal dat in Uw omgeving nodig is, er niet is. en het nodige materiaal voor de aansluiting voor de schreeuwer wel. Wethouder Roeper antwoordt hier nog op: Het werkschema zal niet lang meer moeilijkheden opleveren. Vreemdelingenstatistiek De heer Westdorp was ter ore geko men dat een belastingsambtenaar de op merking had gemaakt Ik kijk wel even in de statistiek, dan neb ik de juiste ge gevens. Is dit mogelijk7 De heer West dorp zag hier gevaar voor het verloop van de statistiek. Burgemeester De Koning vond dit om diverse redenen belachelijk. Ten eerste is een ieder verplicht de juiste belas- tingsopgave te verstrekken En ten twee de staan er op de statistieken geen na men en die worden ook beslist niet ge geven. Er is hier ter secretarie geen amb tenaar, die het geven van inlichtingen hieruit in zijn hoofd haalt. Wethouder Roeper: De belastingamb tenaar is hier zijn boekje te buiten ge gaan. Kom-uitbreiding en bezoek aan vuurtoren te De Cocksdorp Een volgende vraag van de heer West- dorp was de mogelijkheid te bezien of het bord van de maximumsnelheid ver plaatst zou kunnen worden naar het be gin van de Dorpsstraat (herstel: Kikkert- straat). Dit moeten we zeker doen, is zeer belangrijk, aldus de voorzitter Is er nog steeds geen mogelijkheid tot openstellen van de vuurtoren? Moer er niet een beetje water bij de wijn worden gedaan door de een of ander? Zo lan ceerde de heer Westdorp de volgende vraag. „Dat doe ik al m'n hele leven", zei bur gemeester De Koning. Oorzaak van deze ruzie is de vermakelijkheidsbelasting. Wij kunnen deze nie+ afschaffen en bij eerr ander handhaven Misschien dat eén poging voor openstelling nog is aan te wenden. Ook de plannen voor riolering van de dorpen Den Hoorn en De Cocksdorp zag de heer Westdorp graag verwezenlijkt. Het ligt in de lijn van het gemeentebe stuur al deze plannen met spoed klaar te maken. De heer A. Dros bracht de waterlei ding in de Witte Hoek naar voren. Ook hier hetzelfde. De Molendwarsstraat kwam ter tafel via de heer De Grave. Hij vond het on juist dat daar auto's gebruik van maak ten. Is één-richtingverkeer mogelijk? Het zal worden bezien. Tot slot nog eenmaal de stem van de heer Wassenaar, dit maal niet tegen de heer Daalder, want die was het met hem eens. De TESO heeft in De Koog een bushalte vlak voor de deur van een wo ning. De bewoners zijn hierdoor, vooral in de zomermaanden, zeer gedupeerd. De voorzitter sloot deze vergadering met als antwoord: Het staat wel vast, dat hierin verandering komt. Om kwart over zes viel voor de laatste maal de hamer. Gezien de belangrijke agenda hebben wij respect voor voorzitter en leden, die in een betrekkelijk korte tijd, het een en ander wisten te verwerken. TWEE PRACHTIG GESLAAGDE PERSONEELSREIZEN VAN DE N.V. J. C. RAB Evenals vorig jaar mag het personeel van J. C. Rab in Brandstoffen en Bouw materialen N.V. weer terugzien op een geslaagde personeelsreis, goed georgani seerd door de heer Rab en zijn staf en goed verlopen dankzij het prachtige weer en de prima stemming. Ook dit jaar was het personeel weer in twee groepen ge splitst i.v.m. de werkzaamheden. We vertrokken met de boot van 5.20 uur, zodat men het niemand kwalijk mag nemen, dat de meeste dames en heren op de boot eigenlijk pas wakker werden. In Den Helder verliet een vrolijke groep mensen de boot. De bus werd voorge reden en toen het hele gezelschap zich behaaglijk in de stoelen genesteld had, kon de heer Rab chauffeur Duinker op dracht geven de Mercedes-Diesel op gang te brengen. Om acht uur reden we langs de Dokken van Amsterdam om dwars door de stad naar de snelweg Am sterdam-Utrecht te gaan. Doordat één van onze schippers met zijn vrouw de reis ook meemaakte, werden we goed op de hoogte gehouden, welke route onze schippers nu altijd varen en welke slui zen ze passeren. Toen de snelweg bereikt was, kon Kees de snelheid van de bus vol snaterende en pratende mensen behoor lijk hoog opvoeren, zodat we om negen uur Zaltbommel bereikten. Enige kilo meters voorbij deze plaats hielden we halt bij het moderne koffiehuis „De Lucht", een trefpunt voor beroepschauf feurs. Tientallen vrachtwagenchauffeurs zaten hier even hun boterham met een kop koffie te verorberen, hetgeen wij ook deden. Na een half uurtje stapten we op, niet nadat de eerste suikerzakjes natuur lijk bemachtigd waren. We gingen op weg naar Breda. Tegen kwart voor elf bereikten we de stad van ,,'t Turfschip" en daar wij geen turfschip waren, konden we zo binnen rijden. We stopten bij het station, waarna de heer Rab op zoek ging naar z'n oude vriend, de heer G. W. Oskamp, oud-directeur VW Texel en thans van Zeeland. Om elf uur arriveer de de heer Oskamp per trein en de be groeting tussen de beide directeuren was zeer hartelijk. Toen de heer Oskamp ver- \olgens in de bus stapte, gleed zijn blik zoekend door de bus. Hij zag natuurlijk bekende gezichten, maar een glimlach verscheen pas, toen hij mevrouw Netty Molenaar herkende. Netty heeft indertijd verscheidene jaren onder de heer Oskamp gediend op het VVV-kantoor in De Koog. We hadden nu een deskundige in de bus en werden voortdurend op de hoogte gehouden van eventuele bijzonderheden, die de heer Oskamp wist te vertellen van de plaatsjes, die we passeerden. We re den dooi Zundert, het Brabantse dorpje, dat bekend is om z'n bloemencorso's. Spoedig bereikten we de grens en wat sommigen onder ons reeds gevreesd had den, gebeurde ook. Eén paspoort klopte niet, want het was langer dan 5 jaar geleden verlopen. Zulke onverkwikke lijke voorvallen schijnen altijd voor te komen bij reisgezelschappen. In het grenskantoor werd een regeling getrof fen voor de betreffende persoon en we gingen België in. In het begin hadden we hier niet zo zeer erg in, maar spoedig kwamen de eerste verschillen met Ne derland. De onaangenaamste was wel de veel slechtere wegen, oftewel de be ruchte „kinderhoofdjes". We zaten con stant te rammelen en te schudden. De snelheidsbeperking tot 70 km/uur is daar ook wel schuld aan. We kwamen tot de conclusie, dat de mensen daar lang niet arm zijn. Allemaal prachtige villa's, cverwegend met rieten daken. De heer Oskamp wees ons ook op de bijzonderheid, dat in België de rijwiel belasting nog van kracht is. Op elk rij wiel zit een geel driehoekig plaatje, dat aan de voorvork is bevestigd. Na verloop van tijd hoorden wij, dat wij het dorpje Schoten als bestemming hadden, alwaar wij in het nabijgelegen koffiehuis „De Riddershoef" ons brood zouden opeten. Na enig zoeken kwamen we op de juiste plaats aan. Nadat we ons bij de diverse tafeltjes op het terras geïnstalleerd had den, nuttigden wij op ons gemak de lunch. Spoedig gingen enige leden van 't gezelschap op verkenning uit, want ons was ter ore gekomen, dat dit koffiehuis eigenlijk een oude boerderij was van 350 jaar oud. Nou, dat was ook wel te zien aan al die zware balken van binnen en al die antieke voorwerpen, die er hingen of stonden. Na een uurtje werd gestart op weg naar Antwerpen. Hier zouden we eerst een rondrit maken door de stad en langs c-e havens, om vervolgens op eigen gele genheid de stad nog even te verkennen. Antwerpen is een geweldig, imposante stad met zeer hoge huizen en andere bouwwerken. Op zoek naar de havens reden we straat in, straat uit, maar de havens werden niet gevonden. De heer Oskamp moest ons tenslotte schromelijk bekennen, dat hij Antwerpen niet vol doende kende, om ze nog te vinden, zo dat besloten werd, nog een uurtje te passagieren. Voorzien van de nodige sou venirs troffen we elkaar op de afge sproken plaats, waar nog even gewacht moest worden op de jongelui. Die konden de Belgische jongens c.q. meisjes weer r:iet met rust laten. Om precies 3.35 uur vertrokken we uit Antwerpen met als einddoel van deze dag: Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. We gingen onder de Schelde door. Tjonge, wat is dat een lange tunnel. De bouw is vrijwel dezelfde als de Maastunnel. We toerden door verscheidene Belgische plaatsjes, alvorens we St. Niklaas be reikten Een ruime, mooie stad met een prachtig overdekt zwembad. Hierna gin gen we weer op de grens aan, die we i onder moeilijkheden passeerden. Om o 00 uur kwamen we in Hulst aan, waar in Hotel „De Graanbeurs" de nacht door gebracht zou worden. Direkt na aan komst werden de beschikbare, oftewel besproken kamers eerlijk verdeeld, waarna het gehele gezelschap naar boven verdween, om zich een beetje op te fris sen. Ruim half zes verscheen de een na de ander weer in de conversatiezaal, waarna de heer Oskamp voorstelde een wandeling te gaan maken naar de stads wallen. Hierbij vertelde hij de geschiede nis van dit Zeeuwse plaatsje, waarvan de oorspronkelijke vormen zo prachtig bewaard zijn gebleven, zoals het enige eeuwen geleden was. De plaats, waar de kanonnen vroeger hebben gestaan, was direct te bepalen, terwijl de gracht nog vrijwel geheel intakt rondom de stad loopt. Op twee plaatsen is men later bui ten de wallen gaan bouwen, omdat daar binnen geen plaats meer was. Ook vertelde de heer Oskamp ons de reden, waarom men hier zoveel vossen ziet. De naam „Vos" vindt men hier veel Het verhaal van „Reinaert de Vos" schijnt zich volgens het verhaal hier af gespeeld te hebben. Een gedenkplaat slaat dan ook bij een uitvalspoort aan de rand van de stad Deze interessante ex cursie werd besloten met een rondwan deling over de wallen rondom het stadje. Om acht uur zaten wij allen om de tafels geschaard voor het diner, hetwelk wij ons best lieten smaken, terwijl de stemming prima was. Menige grap werd gehoord. In weerwil, dat wij zo vroeg waren op gestaan en al een hele dag achter de rug hadden, besloten we (de jongeren dan) het nachtleven van Hulst nog even te gaan bestuderen, maar dat viel tegen, want er was niets te beleven. Om tien uur waren we terug en spoedig hierna verdwenen de meeste vrijgezellen en echtparen naar hun resp. kamers, om na deze vermoeiende, maar interessante en mooie dag de kooien op te zoeken De volgende morgen om kwart over zeven werden we gewekt. Ons eerste en enige bezoek betrof de „Linex"-fabriek te Koewacht bij de Ned.- Belg. grens. Alvorens de fabriek bezich tigd zou worden, werden we eerst inge licht over het ontstaan van deze indus trie, die nog maar heel jong is en zijn oorsprong vindt in Belgie. Op een zeker ogenblik besloot men het afval van het vlas op de een of andere manier te be nutten, terwijl dit vroeger altijd ver brand werd. Met dit afval gingen de Belgen proeven nemen en men kwam tot de conclusie, dat dit na een goede be werking uitstekend geschikt was voor het vervaardigen van dakplaten, die vooral gebruikt worden bij de bouw van bungalows e.d. Na deze korte uiteenzet ting gingen wij de fabriek binnen om de vervaardiging van nabij te bezien. Eerlijk gezegd viel dit ons tegen, want het is allemaal lopende-band-werk. Veel perso neel zag men ook niet. Het gezuiverde vlasafval werd via een transportband in ten soort silo gebracht, waarna het ver der ging, terwijl een soort lijm werd toe gevoegd. Een enorme hoeveelheid van Uw Tex Is Levtr.incii rs deze platen stond in de fabriek opge slagen. Ons bezoek nam nog geen uur in beslag en om 10.00 uur reden we weg voor 'n rondrit door Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens deze rit vertelde de heer Os kamp ons allerlei bijzonderheden over het Zeeuwse land. Over de verwoestin gen, die hier tijdens de laatste oorlog zijn aangericht stond de heer Oskamp lang stil. Een eenvoudig kruis herinnert hier aan. Overigens moesten wij bekennen, dat Zeeuws-Vlaanderen ons reusachtig is meegevallen wat schoonheid betreft. Via Hulst gingen we door naar Perkpolder. Om tien voor half twaalf vertrokken we met de pont om de Westerschelde over te steken naar Kruiningen op Zuid-Beve land We deden ruim een kwartier over de overtocht, een afstand ongeveer gelijk aan 't Horntje-Den Helder. Bij aankomst vertrokken we meteen in de richting Krabbedijke, waar in Hotel „De Koop mansbeurs" de warme giaaltijd gebruikt zou worden. De sporen van de Waters nood van 1953 zijn hier nog waar te ne men. Men treft hier allemaal jonge aan plant aan, omdat de oudere bomen het tegen het zoute water hebben moeten af leggen, hetgeen te begrijpen is. Vlak voor Krabbedijke gingen we een dijk over en we zaten meteen in een meer bebost ge deelte. Een duidelijk bewijs, dat deze dijk het geweld van water en wind heeft doorstaan. Tijdens het diner bood de heer K. Gieles namens het personeel mevr. Rab een schemerlamp aan, terwijl de heer Rab eveneens verrast werd. De heer Os kamp en onze chauffeur werden even min vergeten Van deze gelegenheid maakte de heer Rab dankbaar gebruik om de heer Oskamp hartelijk te bedan ken voor de buitengewoon goede en prettige wijze, waarop hij ons gezelschap over de Zeeuwse en Belgische wegen had geleid. De heer Oskamp bleef niet achter en bedankte ons voor de betoonde be langstelling tijdens zijn rondleidingen. Bij ons vertrek wenste hij ons allen per soonlijk een goede reis en wij reden naar Bergen op Zoom, terwijl hij weer terugging naar zijn standplaats. Ons is opgevallen, dat ze op legio plaatsen met verbetering van wegen bezig waren en ook met aanleg van nieuwe wegen. Dhar ondervonden we nog wel eens hinder van, doordat we on ze snelheid soms aanmerkelijk moesten verminderen. Spoedig bereikten we Hoofddorp, waar wij in een geweldig mooi en modern beursgebouw nog een AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 30 september Den Burg, „Texel", bridgeclub. Donderdag 1 oktober Den Burg, „Dorpshuis", bijeenkomst fotoclub „De Kiekendief" Den Burg, De Zwaan, R.K. Ontwikke lingsclub, 8 uur, de heer J. Dominictu. spreekt over „Een zomerreis door Vi- kingland" Vrijadg 2 oktober De Waal, „De Wielewaal", bijeenkomst Centraal Jeugdoverleg Texel, Spreker Wika Jac Roos. Zaterdag 3 oktober Den Burg, „Oranjeboom", Toneeluitvoe ring gezelschap Tetman de Vries voor A.N.A.B. CURSUS HUISHOUDELIJKE ZIEKENVERZORGING De cursus Huishoudelijke Ziekenver zorging begint a.s dinsdag 6 oktober om 20.00 uur in het Wijkgebouw te Den Burg BIBLIOTHEEK DE COCKSDORP De bibliotheek der Ned Herv. Ge meente De Cocksdorp (tevens depot van de Reizende bibliotheek) begint op vrij dag 2 oktober as met de uitleningen. De uitlening vindt plaats van 7.30 - 8 00 uur in het wijkgebouw te De Cocksdorp. Be halve boeken voor ouderen zijn er ook boeken voor de jeugd van 12 - 20 jaar aanwezig. VERTROKKEN PERSONEN Cornells v. Kooten (en gezin) van Lijn baan 27 naar Californië; Petrus A. A. Nagtzaam (en gezin) van C 44 naar Rot terdam, Maldenburg 67; Anna M. B. Bakker, van Den Hoorn 12 naar Bergen, Loudelsweg 24; Dirk H. Bakker, van Keesomlaan 14 naar Amsterdam, Vecht- str, 164 II; Emmy Wiegel (ev. Vos) van Peperstr. 77, Oosterend, naar Amster dam. Amstelkade 35 I; Jacobus Engel, van Molenstraat 1, Den Burg, naar Wie- ringen, Gemeenelandsweg 58; Wietske Kampstra (ev. Pol) van O 157 naar Mun- nikenzijl, Kerkstraat 9. ONDER DE POMP Hew ik dót goed sien? Lag d'r een skeép verwenteld bee „Pluk de Dag" an De Koog7 Weiminnet, Kees lag te zonne op dót högè bolte! HERHALINGSOEFENINGEN IN MILITAIRE DIENST Ter voorkoming van misvatting bren gen wij U het volgende onder de aan dacht van de betrokken verzekerden. Degene, die op het tijdstip van ingang van herhalingsoefening in militair dienstverband als verplicht-verzekerde staat ingeschreven, wordt gedurende het tijdvak van herhalingsoefening gehand haafd als verplicht-verzekerde. De indirect-verplicht-verzekerde ge zinsleden behouden gedurende het tijd vak van herhalingsoefening van de rechtstreeks verzekerde recht op indirec te verplichte verzekering. Degene, die vrijwillig-verzekerd is op het tijdstip van ingang van de herha lingsoefening in militair dienstverband, verkrijgt op grond van die herhalings oefening niet het recht op verplichte ver zekering voor zich en eventuele gezins leden. Het komt voor dat men na afloop van de periode van de heihalingsoefening bij het ziekenfonds om restitutie van de be taalde premie voor vrijwillige verzeke ring vraagt. Het ziekenfonds kan zulk een verzoek r.iet inwilligen. Indien de vrijwillig-verzekerde meent, dat hij geen behoefte heeft aan vrijwil lige ziekenfondsverzekering gedurende de periode van herhalingsoefening, zal hij zich vóór de ingangsdatum van de herhalingsoefening dienen af te melden bij het ziekenfonds. Het is wel van belang, dat de vrijwil lige ziekenfondsverzekering voor de ge zinsleden (echtgenote en kinderen bene den de leeftijd van 16 jaar) blijft bestaan. Voor hen is er immers geen risico-dek king uit hoofde van de militaire dienst van de echtgenoot/vader. Opgemerkt wordt nog, dat het vooraf gaande is gebaseerd op de veronderstel ling, dat de herhalingsoefening een kor te periode aan de orde zal zijn (minder dan 100 dagen). Algemeen Ziekenfonds „Texel" kop koffie dronken. De jongelui waagden zich nog even op de vloer, ingeleid door de heer Rab. 't Werd tijd om op te stappen. Onze aanvankelijke bedoeling om via Aals meer te gaan vanwege het Bloemencorso, lieten wij varen en we gingen via Haar lem, om vervolgens de derde tunnel, de Velser tunnel, mee te pikken. Een moe, maar zeer tevreden gezel schap begaf zich aan boord voor de over tocht naar „Het Gouden Boltje". We had den wederom ondervonden, dat de heer Rab een uitstekend organisator is van trips, want we konden niet anders dan lof uitspreken over deze reis. Een personeelslid*-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3