SHELL P K BELANGRIJK T.V. NIEUWS Fa. Z. Graaf Binnen enkele weken ELECTROHUIS BAKKER Dansschool Henk Craanen Hotel- en Pensionhouders A-B-C koffer schrijfmachine de keus van mensen die Pure J£waliteit wensen m JAN AGTER zorgt er vo Voor al Uw FOTO-ARTIKELEN LANGEVELD DE R00IJ N.V. Het Nieuwe Spoorboekje Boekhandel „Parkstraat" Wilt u geen wol? Anti-rheumatisch gezondheidtricot herenondergoed komt de steunzender Den Helder in de lucht PHILIPS De Speciaalzaak Prijsverlaging; rundvlees Goënga's slagerij, Den Hoorn N. V. Langeveld &deRoo T u de heer G. Coevert Meer plezier in het leven met,.SHELL BUTAGAS" in de keuken „Zij kochten mijn kind'' Wilt U een gezellige kamer voor de herfst- en wintermaanden Wij hebben voor u ruime keuze behang. Supralux en Histor lakverf in 70 kleuren. Grondlakken. Muurverven. Kwasten enz. Hoogerstraat „Shell" haardolie PK wordt u geleverd door: J. C. Rab N.V. Kantoorstraat 11 Den Burg/Texel tel. 42 Mocht hierboven geen „SHELL" PK-detaillist in uw omgeving zijn genoemd, belt of schrijft u dan even Shell Nederland N.V., Postbus 69. Den Haag Tel. 070-18.34.00. toestel 202. Ruim een half miljoeni stellen in Nederland plaatst. Wilt u ook werkelijk nieten van een mooi b, van een prima service de le Texelse erke reparatie-inrichting Profileren van onze jarige ervaring met Philips TV. Slel u dan met ons eerbinding en vraag oi klanten of ze tevreden Telefoon VOOR FA. FRANS ZEGEL KZ Den Burg - Oudeschild Zendt vroegtijdig Uw advertenties in! KOGERSTR.EN HOGERSTR Voor wie geen wol kan of wil dragen en toch graag iets warms heeft is er het ideale merk lansen en Tilanus Warm en toch niet „plankerig" Waait niet door op de bromfiets. Gemaakt van de mooiste, sterkste garens Komt u 't eens bekijken bij textlelhuis VOORDELEN VOOR TEXEL BETERE ONTVANGST MINDER STORING Lager Kleiner Antenne Goedkoper Voor antenne zie model op dak van de wagen van onze vertegenwoordiger Het is Uw eigen belang deze punten te overwegen alvorens u een T.V. aanschaft. Wij zullen u gaarne voorlichten DANSLESSEN voor beginners, gevorderden, gehuwden, clubs en privé beginnen half oktobtr. Voor deze lessen kunt u inschrijven vanaf 3 oktober tot de aanvang. Schilderend 93, tel. 128 Door export van biefstuk er. roastbeef naar Frankrijk bieden wij u aan van le kwaliteit runderen Zeldzaam mooie runderlappen 2.40 per 500 gram Doorregen runderlappen (niet vet) 1,90 Gehakt met zaxje kruiden 1,90 Telefoon 252 onmisbaar in Uw bedrijl de nieuwe In luxe koffer slechts f26 Telefoon II, Den Burg uil De Wij hebben een zeer prettige regeling om uw aankoop te financieren. ERKENDE PHILIPS RADIO SERVICE Onze vertegenwoordiger Telefoon 276 Den Hoorn De dagelijkse afwas behoeft geen karwei te zijn! Het kan zo gauw en gemakkelijk Tenminste... met „SHELL BUTAGAS" in de keuken, 't Is een genot voor de huisvrouw - en bovendien voordelig! Met één fles „SHELL BUTAGAS" (inhoud 13 kg!) doet u weken Maar let goed op- a^ecn SHELL levert het échte BUTAGAS in de bluuwe fles. alleen SHELL heeft meer dan 25 jaar ervaring met flessengas. Vraag de depothouder inlichtingen over het zuinige en handige „SHELL BUTAGAS" voor modern comfort) tautsy BUTAGAS HoofddepóthouderBakker's Ijzerhandel Voor OosterendS. Rentenaar Voor Oudeschild J. Witvliet Azn. FEUILLETON: door HANOL SPOOR, fc. Aan haar was het te danken, dat hij zich alleen met de allervoornaamste kan toorzaken behoefde bezig te houden. Verder rustte alle verantwoordelijkheid bij haar. Ze had zich onvervangbaar ge weten. De laatste vierentwintig uur kreeg echter haar zelfvertrouwen de ene schok na de andere. Welke geheime krachten schuilden er in Jane, dat ze tot nu toe als een onbeduidend wicht had beschouwd? Weg was ineens alle tevre denheid met haar vooraanstaande positie en haar macht op het kantoor. Nu bleek toch dat alle verstand en ijver niet wa ren opgewassen tegen dat ondefinieer bare, die geheimzinnige macht, die som mige vrouwen schenen te bezitten. Had Jane dan zoveel charme? Was zij, Vera, dan lelijk? Ongemerkt gleden haar blikken onder zoekend over Jane's figuur, en ze haalde haar schouders op. Haar toestand bleef niet geheel meer verborgen. Het kind had beter gedaan om de laatste maanden rustig thuis te blijven. Deze morgen had ze nog snaterend verteld, dat haar man dat immers ook wilde Haar man.... Rudy heette hij zeevarend hm, misschien dat hier nog een kleine kans lag. Zou hij iets kunnen doen. dat Jane toch nog met stille trom zou vertrekken? Wanneer die Rudy een beetje flink was, dan zou hij zijn eens genomen besluit niet herroepenHij moest Jane gelasten het kantoorwerk te laten varen en thuis te blijven.Dat zou voor iedereen te wensen zijn Vera fronste haar fijngetekende wenk brauwen. Met duistere blikken keek ze naar Jane, die daar zo zelfgenoegzaam zat te werken. Ze zag hoe er telkens een verwachtingsvolle glimlach over haar ge zicht gleed. Een jaloerse pijn bekroop haar. Ze wond zich steeds meer op. Hoe veel jaren was ze nu al hier? Nog nooit had Bennickhoff het in zijn hoofd ge naaid om héar uit te nodigen. Een enkele keer had ze op het kantoor zijn vrouw gezien, maar haar nog nooit van dichtbij meegemaakt. Ze had dat kleine figuurtje, dat altijd zo op de achtergrond bleef zo gemakkelijk kunnen wegdenken Hoe dikwijls had ze niet, in aangename dromerijen, in de toekomst zien gebeu ren, dat hij haar, Vera, met zich mee zou nemen op een van zijn zakenreizen. Ze was toch zijn privé-secretaresse. Vaak had ze haar garderobe geïnspecteerd, voor het geval, dat zijn verzoek heel on verwacht zou komen. Wat had zij zich niet gevleid met het denkbeeld, dat velen zouden menen, dat zij zijn vrouw was. Ze zou wel zorgen dat ze een goed figuur sloeg. Ze mocht gezien worden. Aan haar was eer te behalen, maar dan aan dat oppervlakkige schepsel, die Jane, die haar nu toch blijkbaar verslagen had. Tenminste.ais ze geen strijd leverde Nu was toch de tijd gekomen om haar plaats te verdedigen. Vera's boosheid steeg met het uur. Zou ze dit vernederende spelletje nu iedere dag gaan beleven? Maar dat hield ze im mers niet uitMoest ze dan haar mooie betrekking in de steek laten? Dat was toch al te dol. Wat was haar leven plotseling veranderd. Daar zat nu dat wezen, een en al zegepraal en zij voelde zich steeds ongelukkiger. Moest ze nu haar plaats zonder enig verweer af staan? Dat nooit.... Maar wat te doen, om alles weer in normale banen te lei den? Dat was alleen mogelijk als Jane verdween.... Hoe kon ze dit bereiken? Met behulp van haar man Kon ze hem inschakelen, zonder zelf op de voorgrond te komen....? Als ze Jane's man eens alleen maar op de hoog te bracht van het zonderlinge gedrag van Bennickhoff. Zomaar de naakte fei ten. Ze hoefde zich dan niet bekend te maken. Ze zou geen leugens vertellen. Alleen maar de nadruk leggen op de eigenaardige gedragingen van Bennick hoff en terloops opmerken dat een en ander nogal onverklaarbaar aandeed. Terwijl aan Jane's bureau de toekomst met gouden letters getekend, werden er enige meters verder duistere plannen ge smeed, om dezelfde toekomst in scherven uiteen te doen vallen. Jane voelde wel even verwondering, toen ze na sluitingstijd overhaast naar hoed en mantel greep en van Vera een vriendelijk knikje kreeg. Maar haar hoofd was zo vol over de avond, die haar wachtte, dat ze tegelijk met het dicht doen van de deur, die vreemde indruk al weer kwijt was. Met bleek gezicht en samengeknepen lippen stond Vera langzaam op. Een on beschreven blad papier ritselde in haar bevende hand. Even stond ze roerloos bij haar schrijfmachine, dan schudde ze haar hoofd „Nee, niet op mijn eigen machine", fluisterde ze. Ze belde naar een andere afdeling, maar kreeg geen gehoor. Ze knikte goed keurend. Iedereen was vertrokken. Vera voelde zich als een dief in eigen huis toen ze naar het andere kantoor sloop en voor een der typemachines plaatsnam. Nu aarzelde ze niet meer. Met een re soluut gebaar haalde ze de kap weg en draaide het papier in de machine. Ter wijl ze de voorbereidingen maakte, re kende ze al uit, wanneer de brief hem bereiken zou. Ze had nu voordeel van Jane's mededeelzaamheid. Schip en ha vens waren haar bekend. Gewetensbe zwaren konden nu niet gelden, want het ging om haar bestaan.... Als ze heel eerlijk was tegenover zichzelf. ging het grotendeels om haar angstvallig ver- torgen liefde voor Bennickhoff. De ge dachte, dat ze zijn belangstelling zou verliezen, dat ze uren samenzijn met hem zou moeten missen, deed haar alle beden kingen opzij zetten. Er kwam een bijna wreed licht in haar ogen toen ze aansloeg. Jane vindt een nieuw tehuis Voor Jane ging op de avond, dat ze voor de eerste maal aan het diner, ten huize van Bennickhoff mee aanzat, een nieuwe wereld open. Lang had ze voor de kleerkast gestaan en geaarzeld wat ze moest aantrekken. Haar keus viel ten slotte op een eenvoudig lichtblauw ja ponnetje, zonder ceintuur. Een eenvou dige. maar geraffineerde coupe gaf aan dit model juist dat geklede, dat ze deze omstandigheden nodig had en oo nog dragen kon. Haar figuur maakte h; noodzakelijk, dat ze een model koos, di haar lijnen enigszins verdoezelde. Ho trots ze ook was op haar aanstaand mof derschap, ze wenste er tevens zo voordf lig mogelijk uit te zien. Zorgvuldig gaf ze zich een lich! make-up. Haar blonde haren hadden no niets van de schoonheid en glans ingi boet. Bij een laatste inspectie voor spiegel, geloofde Jane dat ze tevredc kon zijn. Ze zag een frisse jonge vrouv eenvoudig en smaakvol gekleed. In haf ogen was een warme gloed van spannin cn verwachting, maar ook iets van streelde ijdelheid, omdat juist zij was, waarnaar de belangstelling van hu grote directeur uitging. In stilte uitte de bede, dat ze ook in de smaak van zij vrouw zou vallen, dan was haar toe komst en die van Rtidy en vanzelf oo van hun kind verzekerd. Een paar lichtgekleurde schoentji completeerden haar toilet. Met kloppen hart wachtte ze nu op het geluid van auto. Eindelijk meende ze hem te horen daar klonk dan ook de huisbel al. Go haast greep ze haar mantel en hoed. Zi griste haar tasje van de stoel en bijnl ademloos rende ze de trappen af. Still pret had ze om de onmiskenbaar ver baasde, maar ook afkeurende blikkei van de hoofdbewoonster van het hui* Ze kon als het ware de onuitgesproker gedachten van haar gezicht lezen. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 6