9 roen /wa in het harL, KOU n gevat/ ITALIANO CASTROL de lekkere BABYDERM de Uooïgeschfo&Oen Babyverzorging Het bevolkingsonderzoek gaat beginnen 'n Bloedzuiverende kuur met Kruschen Salts, ZATERDAG 3 OKTOBER 1959 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7392 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Het onderzoek zal zich uitstrekken over de periode van 6 tot 21 oktober. De eerste drie en de laatste twee dagen zal Den Burg worden bezocht en in de tus- sengelegen tijd de buitendorpen. Na alles wat wij reeds van t.b.c. ge hoord of gelezen hebben, zal het nauwe- ïjks nodig zijn om U nog eens het belang van een regelmatig onderzoek uiteen te zetten. Wij volstaan met er op te wijzen, dat het een der gevaarlijkste en besmettelijk- ste volksziekten is en dat wij daarom gezamenlijk alles in het werk moeten stellen om dit gevaar voorgoed te keren. U begrijpt, dat dit slechts mogelijk is wanneer van allen een röntgenfoto wordt gemaakt. U bent derhalve jegens U zelf én jegens Uw medemensen verplicht om U te laten onderzoeken. Wij hopen van harte, dat U allen Uw volle medewerking aan dit onderzoek zult verlenen. Mededelingen in verband met het onderzoek: Alle personen geboren vóór 1 januari 1945 ontvangen een oproepkaart en worden verzocht zich stipt aan tijd stip en plaats van het onderzoek, wel ke daarop staan aangegeven, te hou den; de oproepkaart moet op de plaats van het onderzoek worden afgegeven. De kosten bedragen 1,50 per per soon en dienen ter plaatse te worden voldaan; betaalt U vooral met gepast geld, des te vlotter zal iedereen ge holpen zijn. Voor het maken van de foto is ont kleden niet nodig; wel wordt verzocht er op toe te zien, dat knopen in de kleding alleen voorkomen over het midden van de borst en rug. De bewoners van Den Burg, die thans nog geen oproep voor 6, 7 of 8 okto ber hebben ontvangen, worden op 20 en 21 oktober onderzocht; de röntgen- auto zal standplaats innemen bij het Witte Kruisgebouw. De bewoners van huize Irene, Gol- lardsstichting, huize St. Jan en Jan Dirksoord worden ter plaatse door de auto bezocht, i De bewoners van de volgende buurt schappen zullen worden opgeroepen om op de volgende plaatsen te ver schijnen: Spang: Hoeve „Schiller"; Zd.-Haffel, Nieuw K.I.-Station; Gerritsland: Jac. Verseput; De Westen: D. W Keijser, P.H. Polder: H. G. Timmer; Oost: Dorpshuis Oost. ook voor Uw auto! VOORDRACHT VAN MEVR. TIESSEN-SPAANS De buurtverenigingen van Midden- en Zuid-Eierland beginen hun winterpro- gramma hedenavond met een voordracht van mevr. Tiessen-Spaans, over haar reis naar Italië. Mevr. Tiessen vertoont daarbij een aantal kleurendia's, die ons een veel zijdig beeld geven van de schoonheid van dit land. Het belooft een interessante en leerzame avond te worden De besturen hopen dan ook op een goede opkomst SCHOUW GEMEENSCHAPPELIJKE POLDERS UITGESTELD Verwijzende naar de advertentie in dit nummer, wordt door het bestuur van de Gem Polders nader medegedeeld, dat door uitblijven van de regen de tocht sloten praktisch in het gehele waterschap droog liggen. Teneinde te voorkomen dat veehouders nog meer worden gedupeerd door het wegvallen van heining voor het vee meent het bestuur d<5 schouw noodge dwongen te moeten uitstellen tot 21 ok tober 1959. g. Alleen in bijzondere gevallen (ziekte, vakantie, beroepswerkzaamheden) mag men op een andere tijd of plaats dan op de oproepkaart staat vermeld, worden onderzocht. Onderzoekschema week 4 t.m. 10 oktober Dinsdag 6 okt.: 13.30 - 17.00 uur Den Burg, Witte Kruisgebouw; 18.30 - 20.15 uur Den Burg, idem. Woensdag 7 okt.: 13.30 - 17.00 uur Den Burg, Witte Kruisgebouw; 18.30 - 20.15 uur Den Burg, idem. Donderdag 8 okt.: 13.30 - 14.30 uur Den Burg, Witte Kruisgebouw; 14.45 - 15.00 uur Den Burg, Huize Irene; 15.00 - 15.30 uur Den Burg, Gollardsstichting; 15.30 - 16.15 uur Den Burg, Jan Dirksoord; 16.30 - 17.00 uur Den Burg, Huize St. Jan; 18.30 - 20.15 uur Den Burg, Witte Kruisgebouw. Vrijdag 9 okt.: 13.30 - 17.00 uur Oude- schild. Eigen Gebouw; 18.30 - 20.25 uur Oudeschild, idem. Zaterdag 10 okt.: 9.00 - 10.00 uur Oude schild, Eigen Gebouw; 10.20 - 12.00 uur De Westen, D. W. Keijser. Het Bestuur van Het Witte Kruis KLEINE VERGISSING Een vergissing is menselijk, dat is alom bekend. De ambtenaren, belast met het verzenden van de oproepkaarten betreffende het be volkingsonderzoek hebben ook zo'n kleine vergissing begaan. Bewoners van Oudeschild, die zaterdag 10 okt. moeten ver schijnen, let U even op! Op uw oproepkaart is een wij ziging aangebracht. Nu is verge ten door te halen het woordje „Namiddags". Maar in ieder geval zijn de aangegeven tijden juist, maar dan in de voormiddag. Wij geloven dat een ieder dit zal aanvaarden. SCHAAKNIEUWS De uitslag van de 4e ronde was: P. Eelman-J. Wieten 01 J. L. Veldhuis-H. Rugenbrink 10 A. de Haan-N. v. Heeringen 10 C. Schulte-C. Joustra 01 H. Veldhuis-A. J. Hörst 10 J. Doornbos-J. Hoogerheide 01 A. Terpstra-J. Hooijberg 01 S.V. TEXEL Zondag staat in het Jeken van de in terlandontmoeting Nederland-België. De wedstrijd wordt door de radio uitgezon den. T.V. stuitte af op het niet toestaan door de Belgische voetbalbond. Programma voor zondag: Texel 1 en 2 vrij. Jun. Texel-Tex. Boys, zondag 12 uur. Adsp.: ZDH-Texel, heden middag 4 uur. Voor elftallen zie kastje. Handbal: JHC 2-Texel. Maar nu van het begin af op volle toeren dames! SPORTNIEUWS S.V.C. Zondag speelt het 2de en wel thuis tegen ZDH 2. In verband met de inter landwedstrijd Holland-België wordt om half één gespeeld. Met ingang van de volgende week worden geen berichtkaarten verstuurd in De Cocksdorp en omgeving. Midden- en Zuid-Eierland gaat gewoon door. Het programma voor 11 oktober luidt' SVC 1- Helder 4; Helder 6-SVC 2. INGEZONDEN Enkele weken geleden heeft men kun nen lezen, dat de mogelijkheid bestaat, dat aan de Texelse schapenhouders een geldelijke uitkering zal worden verstrekt door het Produktschap van Vee en Vlees. Een ieder, die maar enigszins met de schapenhouderij op de hoogte is, weet, dat op het prijsniveau van 1959 van een lonende schapenhouderij geen sprake is. Wanneer er echter een uitkering zal komen en daar twijfel ik niet aan, dan dient men wel te bedenken, dat de Texel se boer al jarenlang grote bedragen heeft moeten betalen aan monopolieheffingen middels het veevoeder, dat hij aan zijn schapen verstrekt, zonder dat er van enige restitutie van deze heffingen spra ke is geweest, dit in tegenstelling met de restituties aan de rundvee-, varkens- en pluimveehouders. Dit laatste moet men goed in het oog houden, anders zal de „buitenwereld" van steun gaan spreken en dit woord heeft in dit verband toch wel een minder goede klank. In aansluiting op het bovenstaande komt bij mij de vraag op, of het niet de hoogste tijd wordt om tot kostprijsbere kening op de Texelse gemengde schapen- bedrijven over te gaan. We weten precies, op de cent nauw keurig, wat de kostprijs van 100 kg. tar we, 100 liter melk, een kippeëi is, maar kostprijsberekeningen over de schapen houderij of de uitkomsten daarvan, vindt men nergens. Het verdient aanbeveling het L.E.I. eens een onderzoek te laten in stellen naar de kostprijzen van lammeren b.v. Mijns inziens ligt hier een taak voor de landbouworganisaties. Utrecht, K. Lap ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 25 september t.m. 1 oktober 1959 Geboren: Francois Leopoldus. zv. Cor nells A. de Grave en Josephina M. Smit; Hendrik Dirk, zv. Hendrik de Lugt en Sophia M. Parlevliet; Hannie Louise, dv. Rudolf Kamstra en Annie Bekker; Her- manus Joseph Cornelis, zv. Hendrik Barhorst en Elisabeth M. op den Kelder; Huibertje, dv. Pieter Bakker en Sara Mechielsen. Ondertrouwd: Jan Witte en Sophia A. Slegh. Overleden: Lodewijk Vermeulen, oud 86 jaar. echtgen. van Antje Boon. INGEKOMEN PERSONEN Johannes C. de Graaf, van Beusichem, Lekdijk Oost 9 naar E 86; Hiltje Hamstra van Leeuwarden, Nieuwstad 3 naar K 99c; Nelly M. Kikkert, van Den Haag, v. Boetzelaerlaan 85. Den Hoorn 1. PROGRAMME DE LA SOIREE FRANCAISE Woensdagavond hebben wij ons een ogenblik in Frankrijk gewaand. De leer lingen van onze RHBS hadden, in samen werking met de Franse Ambassade, een „Franse avond" georganiseerd. In zijn openingswoord mocht de heer W. A. K. H. Boere, leraar Frans van onze RHBS, talrijke bezoekers welkom heten. Dat er zoveel aan de oproep van de „Schakel", de schoolkrant van de hbs. gehoor heb ben gegeven, verheugt ons. Een bijzonder woord van dank richtte spreker tot de heer Kellner, eigenaar van Casino, voor 't belangeloos beschik baar stellen van zijn zaal. Deze avond draagt een Frans karak ter, aldus de heer Boere, en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Franse ambassade. De films waren het zien zeker waard! Voor de pauze werden vertoond: „Aan val op de Eiffeltoren", een film die een staaltje van vier Alpinisten weergaf. Deze keer beklommen zij nu eens de Eiffeltoren, maar niet langs de normale weg, via trap of lift, nee. langs de buiten kant. Verder een film van Zanzabella, een zeer leuke tekenfilm. De belevenis sen van een leerling, stellig van een HBS, werden ons getoond in de film „Prettige vakantie". Voor de laagste klassen leek ons deze minder geschikt. Tijdens de pauze werd gecollecteerd voor het werk van het Franse Rode Kruis. Een tweetal dames, in verpleeg- sterscostuum, hebben hun best gedaan de bussen zo vol mogelijk te krijgen. De eerste film na de pauze was zeker het hoogtepunt van de avond. „Witte Manen" liet ons het leven zien van de ongetemde paarden in de vrije natuur. Het kon niet uitblijven, na het zien van deze prachtige rolprent, dat diverse kin deren de tranen over de wangen rolden. De opnamen waren meesterlijk. Tot slot „Marcel Marceau", een pan- tomine in het stadspark. Wonderlijk en meesterlijk deze alleenspelende figuur in een omgeving van een bank en een vuil nisbak in een Frans park We mogen zeker niet vergeten lof toe te zwaaien aan Leo Keijser. Op een voortreffelijke wijze verzorgde hij de muziek en speelde tevens als operateur. De avond werd besloten met het aan horen van de „Marseillaise". MUZIEKSCHOOL TEXEL De heer Rijf, leraar muziekschool, hoopt heden z'n lessen weer te hervatten. De leerlingen, die gewend waren naar de CVO-school in Den Burg te komen, wor den er vandaag verwacht. Ook de lessen in Midden-Eierland en Oudeschild be ginnen weer. Volgende week gaan de lessen weer normaal verder. CURSUSSEN IN DE LANDBOUWSCHOOL De Algemene tuinbouwcursus heeft 16 deelnemers en begint dinsdag 6 oktober; de cursus touwsplitsen heeft 19 deelne mers en begint woensdag 7 oktober; de cursus spreken in het openbaar heeft 13 deelnemers en begint vrijdag 9 okotber. De cursussen Engelse taal en boekhou den gaan niet door wegens te geringe deelname, resp. 5 en 2 deelnemers. REIZENDE BIBLIOTHEEK MIDDEN-EIERLAND De uitleningen van boeken der Reizen de Bibliotheek te Midden-Eierland van gen weer aan op woensdag 7 oktober a.s. U kunt dan weer terecht in de o.l. school, 's middags van 4-5 uur. Het leesgeld bedraagt 7 cent per week per boek. Oude en nieuwe lezers van harte welkom. BRANDSIRENE TE DE COCKSDORP Woensdag werd De Cocksdorp wakker geschud door het loeien van de brand- sirene. De eerste maal betrof het een vonk in afgewerkte benzine in de ga rage Barends. Het liep goed af; voordat de brandweer aanwezig was, was het vuur gedoofd. Het tweede alarm betrof een duin brandje, ontstaan door het verbranden van ruigte op het land van Labora. Door gebrek aan water kreeg de spuit vrijaf. Met schoppen is de brand ge blust. Ongeveer anderhalve hectare duin kreeg een minder fraai aanzien. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 3 oktober Den Burg, „Oranjeboom", Toneeluitvoe ring gezelschap Tetman de Vries voor A.N.A.B. Zuid-Eierland, Vliegveld lezing door mevr. Tiessen-Spaans over Italië. Dinsdag 6 oktober Den Burg, „Casino", Opvoering solo- toneelstuk „De krijtkring" van Nel Oost hout voor de Kunstkring. Donderdag 8 oktober Den Burg, Dorpshuis, bijeenkomst foto club „De Kiekendief". Vrijdag 9 oktober Oudeschild, Verkoopdag t.b.v. de Ned. Herv. Gemeente Oudeschild. Zaterdag 10 oktober Oudeschild, Verkoopdag t.b.v. de Ned. Herv. Gemeente Oudeschild. DUITSE CURSUSSEN In Den Hoorn is onder grote belang stelling de cursus: Duitse Conversatie in het Dorpshuis gestart. In onderling over leg werd de maandag als meest ge schikte avond gekozen Met ingang dus van maandag 5 oktober beginnen de Hoornders zich alweer op het nieuwe seizoen voor te bereiden. Dinsdag 6 oktober begint ook in Den Burg een nieuwe cursus Beginnelingen en meer gevorderden in de Duitse taal kunnen om acht uur in de ULO-school terecht. Cnmn!»ta B»huHArm.S«l m»l nnlrt»rchn«k an Complete Babyderm-Set met Doktersboek en voor navulling der Set: Poeder-Zalf-Olle-Zeep Uil PRODUKT VAN KING- ÉN RANGFABRIEKEN TONNEMA N.V. SNEEK OVERDENKING: DOORLICHTING Het is weer zo ver: we moeten als bevolking van Texel opnieuw doorge licht worden, d.w.z. onderzocht worden op de gezondheidstoestand van onze borst en longen. Of we ook, zonder dat we 't weten, ziektekiemen in ons om dragen, die gevaarlijk zijn voor onszelf en anderen. Een goede maatregel!! Zal ze effectief zijn, behoren we allen mee te werken. We zijn mensen met verant woordelijkheid voor het welzijn van onze medemensen. Voor mij niet nodig zegt u ik ben kerngezond. Ja, maar er zijn er ge weest, die dat ook zeiden, en ze kwamen voor het toestel van de dokter en het slot van het verhaal was, dat ze toch niet kerngezond waren. Zonder dat ze het wisten, droegen ze de kiemen van een kwaal bij zich. Daarom is het zo nodig, dat u en ik, wij allemaal, ons aan dit bevolkingsonderzoek onderwerpen. Ja, dat toestel van de geneeskundige dienst is een allermerkwaardigst toestel. Een doorlichtingsapparaat. De dokter, die het bedient, kijkt er mee dwars door je heen. Aan dat toestel moet ik denken, als ik in de bijbel lees, dat iemand van God zegt: Here, Gij doorgrondt en kent mij (Psalm 139). Dat herinnert mij aan dat doorlichtingsapparaat voor het bevol kingsonderzoek. Er is geen ding in ons leven, dat God niet ziet. We kunnen voor de buiten wacht heel fatsoenlijke mensen zijn, op wie niets valt aan te merken, maar God bekijkt ons met andere ogen dan de men sen. Hij kijkt dwars door ons heen. Hij ziet wat er in ons hart leeft. Hij door grondt ons. Dat wil zeggen: Hij kijkt tot op de bodem. Endaar ziet het er niet zo mooi uit. Wat uit dat hart naar boven komt ik zeg niet altijd in woor den en daden, maar wel in gedachten nu, wie eerlijk is, zal moeten toestem men: het is lang niet fraai. In ons Hollandse waterland heb je van die sloten met stilstaand troebel water. Als je er naar kijkt, zie je op een gegeven ogenblik plotseling een bel naar boven borrelen. Het is moerasgas, dat zich daar op de modderige bodem heeft ont wikkeld. Zo is het ook met ons hart. Uit de donkere diepten komen gedachten naar boven. Gedachten, die tot woorden worden. Soms tot daden, waar je van schrikt. Als God. Die alles weet en kent ons zo ziet, dan zegt Hij net als de dok ter: ziek! U denkt, dat u gezond bent, maar u bent ziek! Er moet wat aan ge daan worden om weer gezond te worden! God zegt dit ook tot u en tot mij. Hij zegt: Geef Mij dat hart van u. Ik zal het nieuw maken. Om Jezus' wil wil Hij ons van de zon den verlossen. Wie er Hem om bidt, geeft Hij een ander, een nieuw hart, dat Hem wil dienen en daar gelukkig in wordt. Je schrikt telkens weer voor je zelf als je in de bijbel het rapport over Gods onder zoek van je te lezen krijgt. Maar als je daar over de Here Jezus leest, sta je al meer verwonderd, dat deze God je niet wegstuurt, maar vergeving schenkt en in Zijn dienst gebruiken wil. Zoals Petrus verwonderd stond, toen de Heer hem na zijn verloochening toch weer als discipel en apostel aannam. Maar hij kon dan ook zeggen: Here. Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb (Joh. 21 17). Gelukkig, als Gods doorlichting zó uit valt! Gelukkig, als dat de stand van ons hart is! Dan kennen we het geheim der eeuwige gezondheid. F. J. S. EVANGELISATIE-AVOND TE DEN BURG Dinsdag houdt de Evangelisatie-com missie van Den Burg haar maandelijkse bijeenkomst in het dorpshuis. Ds. Visser, uit Amsterdam, zal dan spreken over Het duizendjarig Vrederijk". Belang stellenden zijn hartelijk welkom. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 7 oktober consultatiebureau Woensdag 7 oktober a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. kan ook U verlossen van die rheumatische pijn. Lijders aan onzuiver bloed, worden stee vast ook slachtoffer van Rheumatische pijnen. Daarom is een bloedzuiverende kuur met Kruschen zo weldadig. Kruschen spoort de bloedzuiverende organen aan tot krachtige werking onzuiverheden in het bloed worden weg gevaagd en kunnen zich niet meer vast zetten. Spieren en gewrichten bewegen zich weer normaal, zonder een zweem van pijn! 'n Heerlijke uitkomst die Kruschen Salts. TWEE TONEELVOORSTELLINGEN VOOR DE JEUGD Woensdag zullen de scholieren van di verse scholen op ons eiland in de gele genheid zijn een toneelspel van Nel Oost hout bij te wonen Voor de jeugd brengt zij „De onsterflijke dwazen" van Gallico. Ook voor deze uitvoeringen, 's morgens om 10 en 's middags om twee uur zal zeker belangstelling bestaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1