9 roen /wa in het harL, De Waddeneilanden De komende activiteiten Kapport van de studiecommissie Waddeneilanden ingesteld door de Provinciale Friese V.V.V. Centraal Jeugdoverleg Texel IwOENSDAG 7 OKTOBER 1959 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7393 COURANT [Jitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm 5? Sedert 1945 wordt ieder jaar de Wad- denconferentie gehouden. Ook Texel is iaarin betrokken. Aan het eind van deze maand wordt deze jaarlijkse vergadering 'ehouden op Ameland. De bezoekers worden daar weer ge confronteerd met een bij voortduring wassende stroom van toeristen naar de ulanden. Na 1948 is het bezoek aan de Waddeneilanden verdubbeld: in 1948 wa ren er op de vijf eilanden in totaal 124.000 logeergasten, in 1958 waren het ;r meer dan 250.000. Deze cijfers stem- nen tot nadenken en doen de vraag stel en waar dit heen gaat. In 1957 werd de .Studiecommissie Waddeneilanden" ge- nstalleerd. Thans, na twee jaren, is er een rapport verschenen dat door ge noemde commissie werd opgemaakt. Voor ons eiland hebben daarin zitting ge- ïad de heren J. C. Quint, als secretaris, en de heer F. L. Faber. Het rapport zegt, dat er nog het een en ander zal moeten worden gedaan, willen de eilanden aan hun doel beant woorden. De eilanden hebben ook een sociale functie, landelijk gezien. De be- anghebbende particulieren hebben een taak, in het belang van de badgast en daardoor tevens in hun eigen belang. Doch ook de overheid zal niet kunnen en r.ogen achterblijven: zorg voor veilig- leid, zedelijkheid en eventuele steunver lening bij het tot stand brengen van de accommodatie, voor de eilanden even ïelangrijk als een aan te trekken indus trie elders. De gemeentebesturen hebben hier een grote taak, doch niet de midde len. Het verschenen rapport geeft enkele suggesties. De ontwikkeling van het vreemdelingenverkeer. Als vaststaand mag worden aangeno men, dat de omvang van het vreemde lingenverkeer in de nabije toekomst sterk zal toenemen. Deze ontwikkeling zal grote investeringen vragen, met name van de betrokken bedrijven en deze in vesteringen zullen bedrijfseconomisch alleen verantwoord zijn als men er in daagt het toeristenseizoen te verlengen en een zo groot mogelijke combinatie van vakantiegangers met dagrecreanten te krijgen. De commissie is van mening dat het voor de Waddeneilanden gewenst is, dat in de toekomst wordt gestreefd naar het aantrekken van een eigen publiek, door iets te bieden wat in het algemeen steeds zeldzamer wordt: de rust, de ruimte, het natuurschoon en de vrijheid van bewegen. Men zal moeten zorgen voor een eenvoudige accommodatie, maar wat men biedt zal van goede kwaliteit moeten zijn. wil men niet achterblijven bij de stijgende eisen en tot de „Tweede rangs" vakantieoorden afzakken. „Druk op ruimte" Hoeveel gasten de Waddeneilanden tunnen herbergen zonder het huidige larakter te verliezen, wordt bepaald door de „druk op de ruimte", dat wil zeggen: door de opnamecapaciteit van de latuur. Zodra er bossen en duinen voor iet publiek gesloten moeten worden, worden de gasten in hun vrijheid van lewegen geknot. Hiervan is op de eilan den nog geen sprake. De „veilige uitloop" Er kan nog een steiging van het bezoek worden opgevangen. Dit brengt de com missie onder in de zgn. „veilige uitloop". 3f deze uitloop altijd veilig is, willen wij in het midden laten. Wel zijn wij van mening, dat dan het toezicht op de aan gesloten bedrijven dient te worden ver zwaard. Want ook dit jaar is op ons iland gebleken, dat niet elke „veilige utloop", voldeed aan bepaalde eisen. Die uitloop is voor Texel: (respectie velijk huidige aantal slaapplaatsen; vei- Jge uitloop tot): ïotels en pensions 1520 2420 3em. woningen en kamers 1675 2275 Somerhuisjes 1569 7569 kampeerterreinen 3730 6680 Kampeerboerderijen e.d. 870 600 Kamphuizen 485 885 Kindertehuizen 15 65 Jeugdherberg 76 226 Totaal slaapplaatsen 9904 20720 De toename bedraagt rond 100 pet. 10.780 vanterreintjes en een kampeerterrein voor jeugdgroepen onder leiding. Voor de inrichting van het laatste komen in aanmerking de terreinen van Stichting Sociaal Toerisme. De particuliere ter reinen zijn, op enkele na, nog niet aan hun maximum toe. Er is nog plaats voor twee a drie kamphuizen, met name voor een nieuw type kamphuis voor gezinnen. De Cocksdorp, waar een nieuw recreatie centrum kan worden gesticht, zou daar voor misschien plaats kunnen bieden. Voorzieningen ten behoeve van het dagverblijf Ook dit rapport spreekt van de moge lijkheid tot aanstelling van een recreatie leider. In de seizoenmaanden in dienst van de VW, maar deze kracht zal dan de overige maanden moeten worden op gevangen door de gemeente. Ons eiland zal dan moeten beschikken over een behoorlijke zaal, waarin deze leider bij slecht weer jong en oud kan bezig houden. De financiën Het is nog met mogelijk alle voorzie ningen op ons eiland te baseren op de maximumbezetting tijdens het hoogsei zoen. Dat zou namelijk betekenen, dat straten, trottoirs, rijwielpaden, riolering enz. tegen de tijd dat de „veilige uitloop" is gerealiseerd, op Texel gebaseerd zou moeten worden op een bevolkingscijfer van 30 700 (inclusief de 10.000 inwoners). Het is de studie-commissie bekend, dat de uitkeringen per inwoner aan de eilandgemeenten relatief hoog zijn, maar zij staan toch nog in geen verhouding tot wat van de gemeente wordt gevraagd ter bevordering van het toerisme. Wat dit betreft zou de commissie het billijk ach- ten, dat de uitkering uit het Gemeente- fonds aan onze gemeente zou worden j verhoogd op basis van het gemiddelde j aantal inwoners, dat verkregen wordt als men 350 overnachtingen van vreemde- 1 lingen gelijk stelt met het aantal over nachtingen van één inwoner per jaar. Texel zou dan een inwonertal hebben van (nu 10.000) 13.552. Wij willen het hierbij laten. Het rap port omvat nog enkele andere onder werpen namelijk: taak en wezen der VVV's, Middenstandsaangelegenheden en enkele financiële opsommingen. Wij hopen dat dit rapport zal leiden tot verwezenlijking van de verlangens. JEUGDKOOR DE KOOG Voor het Jeugdkoor gaven zich reeds 23 kinderen op. Er kunnen er echter nog meer bij, vooral jongens. Toe jongens, geef jullie nog vlug bij een der bestuurs leden op, want a.s. dinsdag om kwart voor zeven begint de eerste repetitie. INSTUIF TE DE KOOG WEER OPEN De Instuif te De Koog in het Herv. Jeugdhuis is iedere zondag om 8 uur weer geopend. De jongelui kunnen weer biljarten, tafeltennissen enz. Jongens en meisjes van 14 jaar en ouder zijn harte lijk welkom. i ONDER DE POMP Hei jee het ok hoort, Dekker is er uut en Spigt zal het wel weer overneme. DAMCLUB TEXEL Vrijdag 2 oktober werd de eerste damavond weer gehouden en de uitsla gen waren: S. v. Heerwaarden-C. Meedendorp 11 C. v. Heerwaarden-W. A. v. Zeijlen 11 S. Ros-J. Hooijberg 02 S. v. Heerwaarden Jzn.-A. Vinke 20 Jac. v. Heerwaarden-G. Dros 20 R. Zijm-Jn. Stam 20 D. v.d. Werf-C. P. Burger 02 C. v.d. Werf-A. v.d. Slikke 0—2 S. Bakker-P. Bruijn 02 Jb. Koorn-J. A. van Enst 20 C. Vinke-F. v. Sambeek 02 A. de Haan-C. C. Barhorst 20 Zoals meer gebeurd liepen de beste partijen remise. A. Vinke verknoeide een gunstige stand, terwijl Jac. van Heer waarden goed profiteerde van minder zichtbare complikaties in een moeilijke partij. BRIDGEN Uitslag 1ste competitiewedstrijd: B.: 1. Bruin-Blom 56.55°/o 2. Echtpaar v.d. Heerik 54.17% 3. Gebr. Van Sambeek 52.38% 4. Backer-Raven 51.79% 5. mevr. Kooijman-Wessels 51.19% j 6. Echtpaar Jouwersma 45.83% i 7. Dam-Dros 45.24% 8 Kellner-Van Lente 42.86% A.: lVt. Bakker-Huizinga 60.42% 1%. mevr. Keijser-Brücher 60.42% 3V2. Roeper-v.d. Werf 45.83% 3V2. Bakker-Kuiper 45.83% 5. Bos-Stolk 37,50% 1 Volgende drive woensdag 14 oktober a.s.. aanvang 8 uur. TWAALF RIIBS'ERS NAAR PARIJS 31 oktober vertrekken 12 scholieren van onze RHBS naar Parijs. Onder lei ding van de heer Boere, leraar Frans, zullen zij daar een studieweek houden. Het programma ziet er prima uit. De leerlingen zullen zelfs een tocht door de Parijse riolen maken. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 5 oktober 1959: 1 koe 875; 8 graskalveren 300325; 20 rammen 75150; 22 ramlammeren 75 150; 80 lammeren 3555; 100 schapen 50—80. DR. P. GLAS 45 JAAR PREDIKANT Zondag 4 oktober was het vijfenveertig jaar geleden, dat dr. P. Glas uit 's-Gra- venhage werd bevestigd als predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk. Dr. Glas werd op 8 september 1883 uit een landbouwersgezin te Hoogwoud in Noordholland geboren. Hij bezocht eerst de rijkskweekschool te Haarlem en was daarna enige jaren als onderwijzer werkzaam te Hilversum en te 's-Graven- hage. In 1907 deed de heer Glas staats examen en studeerde vervolgens nog aan de rijksuniversiteit te Leiden, waar hij op 7 juli 1920 bij wijlen prof. dr. K. H. Roessingh op een proefschrift „Heinrich Llotzky" promoveerde tot doctor in de fakulteit van de Godgeleerdheid. Nadat dr. Glas in november 1913 door het provinciaal kerkbestuur van Over ijssel was toegelaten tot de evangeliebe diening in de Nederlandse Hervormde Kerk, werd hij op 4 oktober van het daaropvolgend jaar (1914) door wijlen ds. H. Buiskool uit Hoorn, toen nog vloot- predikant te Den Helder in dienst van de vereniging „Geestelijke Bijstand", te Oudeschild op Texel in het ambt beves tigd. Daarna stond de jubilaris verder nog te Kwadijk in de classis Edam 1917 - 1920; Boskoop 1920 - 1932; Scheemda 1932 - 1946; en tenslotte nog ruim drie jaar te Westerbork in de classis Emmen, waar hem met ingang van 24 juli 1949 op bijna zesenzestig-jarige leeftijd emeri taat werd verleend. Na zijn emeritaat vestigde dr. Glas zich metterwoon te 's-Gravenhage, waar hij tot 15 november 1954 nog ruim vijf jaar werkzaam is ge weest als predikant-voorganger van de afdeling van de Nederlandse Protestan ten Bond. Tevens was hij ook geestelijk verzorger van de tuberculose-patiënten van het ziekenpaviljoen in de Stevin- straat te Scheveningen en in het ge meenteziekenhuis aan de Zuidwal te 's-Gravenhage. Dr. Glas geniet nog een goede gezond heid en vervult nog vaak preekbeurten voor afdelingen van de N P.B. en van de vereniging van Vrijz. Hervormden S.V. TEXEL Uitslagen van zondag: jun.*Texel-Tex. Boys 30; Adsp. ZDH-Texel 32. Handbal: JHC 2-Texel 18. De junioren hebben een prima wed strijd gespeeld tegen Tex. Boys. Hoewel voor de rust de partijen meer tegen el kaar opwogen, was toch de T-aanval ge vaarlijker en keeper Ran wist tot de rust met veel bravour. maar ook met een tik keltje geluk zijn doel schoon te houden. Ook Texel liet de bezoekers weinig kans door prima verdedigen. Thijs was met Harry en Jan bijzonder goed op stoot en er bestond een keurige samenwerking tussen hen en Fokko, die steeds op de goede plaats stond. De gevaarlijke speler van Tex. Boys was de linksbuiten, die goed bewaakt werd. Tot de rust bleven de doelen schoon. De 2de helft werd Texel gaandeweg sterker. Wel wisten de Boys voorlopig stand te houden, totdat Frans een mooie voorzet plaatste, die door Hans werd benut. Uit een mooie aanval plaatste Abe naar Hans, die zuiver en onhoudbaar in schoot, terwijl Frans met een mooi schot keeper Ran voor de 3de maal liet vissen. Ook de adsp. hebben in Den Hoorn goed partij gegeven. De dames namen geen halve maatrege len en wonnen wel overtuigend van een sterke tegenstander. A.s. zondag: Texel-USVU. Texel 2, jun. en adspiranten zijn vrij. Trainingsschema van deze week: Welpen woensdagmiddag 4.30 - 5.30 uur en adsp. woensdagmiddag van 5.30 - 6.30 uur op het Sportterrein. Junioren en senioren 7.45 uur in het gymlokaal o.l. school. Geen hinder van de duisternis, dus nu allemaal present. Zonder training geen succes. Z.D.H.-NIEUWS Het eerste behaalde in Anna Paulowna op ZAP 4 een 51 overwinning. Met de rust was het al 50. Na de rust was het geen beste wedstrijd meer. Het tweede verloor in De Cocksdorp met 53 van de SVC-reserves. De adsp. wonnen thuis met 32 van Texel adsp. Dit was de 3de overwinning. Het programma voor het komende weekend: Callantsoog 1-ZDH 1; ZDH 2- Watervogels 4, aanvang 1.30 u. Scheids rechter de heer P. A. Zegers. ZDH adsp.-De Koog adsp., zaterdag, aanvang 4 uur. Denken de leden om de training don derdagavond 7-8 uur adsp. en 8-9 uur senioren. OP VOEDSEL UIT! Het komt de laatste weken voor dat kieviten een ander terrein zoeken. Er werden er een paar aangetroffen bij een woning aan de Wilhelminalaan. Druk in de weer om zich van voedsel te voor zien had een kievit geen erg in een aan komende kat. Gelukkig wist de bewoon ster de dieren te scheiden. De kievit is later toch weer teruggekomen. Het land biedt de dieren weinig voed sel nu de droogte nog steeds aanhoud. TWEE VERKOOPDAGEN I De Oudeschilder Hervormde Zuster- kring kennende, zullen de verkoopdagen zeker weer de moeite waard zijn te be zoeken. De Hervormde pastorie is voor een be zoek aan dit evenement geopend op vrij dag en zaterdag a.s. van 3 - 5 en van 8-10 uur. De opbrengst is bestemd voor de aankoop van een orgel. IN STUDIE GENOMEN De Koog De Duinkanters hebben een toneelstuk van René Bos „Gevaar lijke wending" in studie genomen. MOEDERS OPGELET! VANDAAG GEEN ZITTING CONSULTATIEBUREAU Men deelt ons mede, dat er vandaag GEEN zitting van 't consultatiebureau is. „'T AMATEURTJE" DE WAAL Naar wij vernemen zal de Waalder toneelvereniging ,,'t Amateurtje" op de woensdagen 21 en 28 november een op voering geven in het Dorpshuis „De Wielewaal" van het toneelspel „Het straatje" door Hans Nesna HERV. GEMEENTE DEN BURG A.s. vrijdag, n.m. 8 uur in de pastorie Praatkring voor de jonge lidmaten. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Donderdag 8 oktober Den Burg, Dorpshuis, bijeenkomst foto club „De Kiekendief". Vrijdag 9 oktober Oudeschild, Verkoopdag t.b.v. de Ned. Herv. Gemeente Oudeschild. Zaterdag 10 oktober Oudeschild, Verkoopdag t.b.v. de Ned. Herv. Gemeente Oudeschild. Vrijdagavond j.l. waren een 34-tal af gevaardigden van jeugdverenigingen bij een in het Dorpshuis „De Wielewaal" te De Waal, alwaar een vergadering was belegd van het Centraal Jeugdoverleg Texel. De voorzitter, Ds. A. W. F. Waarden burg. opende de vergadering met een woord van welkom en sprak tevens de wens uit, dat de komende winter, wat de activiteiten van het C.J.O.T. betreft, het zelfde succes zou hebben als het voor gaande winterseizoen. Hierna werden enige nieuwe bestuurs leden gekozen. Het huidige bestuur trad n.l. in zijn geheel af. Mevr. A. Zoete- Blom en de heer A. Welboren stelden zich niet herkiesbaar. Mej.»G. Dros moest bedanken door vertrek naar elders. Na de verkiezing kwamen de volgende be stuursleden uit de bus: Ds. Waardenburg, voorz., mej. K. Beekenkamp (N.H ver enigingen), mevr. E. I. Albers-van Zon neveld en de heer J. F. W. Veldwisch (niet confessionele ver.), kapelaan J. Koopman, en als toegevoegd administra teur. de heer G. Oskam. Er zijn nog drie vacatures open; n.l. voor de Doopsgezin de en de Gereformeerde verenigingen en een adviseur van de Sportraad. Ds. Waardenburg sprak een hartelijk woord van dank tot de aanwezige schei dende bestuursleden. Hij wees op het feit, dat de start van het C.J.O.T. lang niet gemakkelijk was. De financiële ad ministratie werd door mevr. Zoete altijd punctueel verzorgd. Ook de heer Wel boren had, ondanks weinig tijd door drukte in het zakenleven, toch kans ge zien veel te presteren in het belang van C J.O.T. Als administrateur werd de heer G. Oskam aan het dagelijks bestuur, waarin hij geen officiële zitting heeft, toege voegd. Een hartelijk applaus onder streepte de woorden van de voorzitter. Vervolgens kwam ter sprake het pro gramma voor het seizoen 1959-1960. De cursus handenarbeid, welke vorig jaar werd begonnen, zal worden voort gezet. Echter zal nu meer de vervaardi ging van cadeautjes voor Sinterklaas en Kerstmis worden behandeld. Cursus leidster zal zijn mevr. Vliegenthart-Ver- hoef uit Bergen. Gedacht werd aan knutselen met waardeloos materiaal, leer- en touwwerk, linoleumsnijwerk, sieraden vervaardigen uit metaaldraad, werken met hout en natuurprodukten, papierwerk Waarschijnlijk zal na Nieuwjaar we derom een cursus zaalspelen worden ge organiseerd. Het plan is verder een in structie-avond voor pantomime te orga niseren. Hiervoor zal worden aangezocht de heer Jan Bronk, leider van de Neder landse Stichting voor pantomime. Het volgende punt, t.w. een Texelse Jeugddag, bijv. met Luilak 1960 lokte nogal wat discussie uit. De voorzitter stelde voor op de Luilak-zaterdag de jeugd bijeen te trekken, bijv. met een sterrit vanaf alle dorpen naar Den Burg, om daarna een of andere gezamenlijke manifestatie te organiseren. De heer Kleinhuis zag liever een 5 mei viering, georganiseerd door de verschil lende dorpscommissies, welk idee door meerdere aanwezigen werd overgenomen. Na deze besprekingen, welke nader in het dagelijks bestuur besproken zullen worden, gaf de voorzitter gaarne het woord aan Wika de heer J. Roos, secre taris van de Herv. Jeugdraad te Amster dam, die een inleiding hield over het on derwerp: „Hoe ontvang je de jeugd?" Wil men de jeugd op de juiste wijze ontvangen, aldus de heer Roos, dan zal men iets van die jeugd moeten weten. Wie is die jeugd, wat wil ze. hoe leeft ze? Maar ook is belangrijk de wereld, waar in wij leven te kennen. In zeer snel tem po vinden er grote veranderingen plaats tegenwoordig. Men denke aan radio en televisie, verkeer en techniek. We moe ten veel begrip hebben voor de situatie, waarin de jeugd opgroeit. Het nozemverschijnsel moet niet wor den goedgekeurd, doch wel moet er be grip zijn bij hun benadering. Het is een protest tegen de samenleving, welke zij niet aankunnen. Erkenning, vriendschap, een luisterend oor. dat is belangrijk om die jeugd te pakken. De jeugd moet niet op zichzelf gezien worden. Het is geen zelfstandige groot heid, doch immer verbonden aan een ge zin, een dorp, een school. Vroeger werd hier geen aandacht aan geschonken, tegenwoordig kennen we het jeugdwerk. Dit is ingesteld op hun voor bereiding op hun volwassenheid, op de wereld van straks. Het is in verschillende streken van ons land gebleken, dat jeugdwerk, maat schappelijk werk en vormingswerk sa men moeten gaan. De jeugd heeft zeer zeker idealen. Het is aan de ouderen hen perspectieven te bieden en hen daarbij te leiden. Heel be langrijk is dus het leiderschap. De jeugd lot 14, 15 jaar voelt zich thuis in de be kende jeugdbewegingen. Wanneer dit goed en fris wordt opgezet, zal dit zeker stand blijven houden. Bij de oudere jeugd wordt dit moei lijker. Ze worden bewuster. Het reizen naar een school per boot bijv. heeft zijn grote invloed. Datgene, wat in het land gebeurt gaat hun aandacht trekken. De heer Roos merkte verder op, dat 14% van de jongeren wordt bereikt door jeugdorganisaties, 15% in de sport en 2% door jeugdzorgwerk (clubhuiswerk). Met tweederde van de jongeren hebben we dus geen georganiseerd contact. De agrarische jeugd, de HBS-jeugd, Gym- nasiumjeugd, het zijn allen verschillende typen en stellen verschillende vragen en eisen. Het eigenlijke jeugdwerk speelt zich af in de kleinere groepen. Hier zijn meer mogelijkheden, men groeit hier aan de gezinsactiviteit. Wat men doet? Velerlei. In Z.O. Drente is een kinderboerderij ontstaan. De jongelui, wonende in de hoge flats (waar men veelal geen dieren mag hou den!) miste de omgang met dieren. Andere mogelijkheden zijn: hobby clubs. handenarbeidsclub, lekenspel, ge spreksgroepen, fietsen- en bromfietsen repareren, radio's bouwen, fotoclubs, filmclubs, muziek- en jazzbesprekingen enz. De leiders moeten de jeugd zoveel mogelijk de gelegenheid geven creatief bezig te zijn. Geef ze concrete taken. De nozems van Engeland, de Teddy-boys, hebben vorig jaar bij een grote trein ramp vrijwillig voorbeeldig geholpen. Na deze inleiding werd de vraag naar voren gebracht: Wie moeten jeugdleider zijn? Volgens de heer Roos moeten zij met zorg worden uitgekozen. Het slagen van een jeugdvereniging hangt van hen af. Bij het leiderschap zijn drie fazen te onderscheiden: 1. Velen blijven in de eerste faze steken, door verlegenheid, onzekerheid, gebrek ran humor; 2. vervolgens moet de jeugdleider zich meer bekwamen, door cursussen te vol gen, waarna 3. de volwassenheid van het jeugdleider schap wordt bereikt. Naar aanleiding van een vraag over het instuifwerk, merkte de heer Roos op, dat dit sedert de volle bloei vlak na de oorlog aan het teruglopen is. Dit is erg jammer. In de instuif moet men peilen wat of daar op dat moment aan de gang is: zweefvliegtuig bouwen of iets anders. Wat men echter is begonnen, moet wor den afgemaakt. De leider moet ook wel eens zijn tanden laten zien. Hij is ten slotte de leider! Na een gezellige discussie werd de vergadering door Ds. Waardenburg ge sloten. waarbij hij de wens uitsprak, dat het C.J.O.T. in de nabije toekomst zegen rijk werk zal verrichten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1