Cjroen '7warL-JexeU in het harL, Middenstand en Vakantie ganger Pannes r VJ f Mevrouw Nel Oosthout Prachtige voordracht ts O**"* 19^ COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK TE TEXEL PorA cedeheesif ItERDAG 10 OKTOBER 1959 74e JAARGANG No. 7394 qcrve N.V. v.h. Langeveld de Rooij ek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij In Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm ■Hoewel de economische invloed van toerisme zich in alle geledingen van samenleving doet gevoelen, is het toch Boral de middenstand, die naast de lo- esverstrekker direct profiteert van het ikantiebudget der toeristen. Niet alleen de horeca- en vervoersbe- ijven hebben voordeel bij de toeneming m de toeristenstroom, ook de kleinhan- >1 in levens- en genotsmiddelen (die ivendien vaak leverancier is van de eine en middelgrote hotels, pensions, fé's en restaurants), de verkopers van uvenirs, van strand- en drogisterij- tikelen. de fietsenmaker. Naarmate het eemdelingenverkeer toeneemt, zal met ime de kleinhandel grotere omzetten an behalen en grotere welvaart voor detaillist betekent meer werk voor hilder, timmerman enz. Dat VW-werk alleen de horeca- en irvoersbedrijven ten goede zou komen dus beslist niet waar. In het rapport van de Waddeneilanden zen wij hierover ook het een en ander. Winkeldichtheid Dat detailhandel en ambacht profite- n van de groei var het toerisme bewijst ;t constant blijven van het aantal vesti ngen op de eilanden sedert 1951. Van tt jaar af is namelijk in Nederland het intal middenstandsondernemingen met in Friesland zelfs met 12 procent ruggelopen. Het consumentgemiddelde ligt op de Waddeneilanden, met uitzondering van exel, aanmerkelijk lager dan op het ssteland. Texel draagt ook in andere opzichten eer het karakter van een vastelands- •meente en heeft vrijwel dezelfde win- eldichtheid als overig Nederland. Een itzondering vormt de bakkersbranche. antal inwoners per ederland riesland exel bakker 771 377 447 slager 1113 819 1039 Kruidenier resp Groentehandelaar ederland 450 709 riesland 299 654 exel 433 799 Dit lage consumentgemiddelde wijst er p, dat er daarnaast nog een bron van ïkomsten moet bestaan en die bron 'ordt gevormd door de tijdelijke consu lenten, de toeristen. De aanwezigheid an de gasten, vaak een veelvoud van de igen bevolking, noopt de middenstan- ers tot een grotere capaciteit aan win- elruimte, apparatuur en vaak ook per- oneel dan voor eigen bevolking nodig ou zijn. Het betekent, dat de midden- tand gedurende negen a tien maanden en overcapaciteit heeft aan ruimte etc. Dit alles zal in aanmerking moeten /orden genomen als men spreekt over de winsten", die de middenstand op ons iland maakt. Prijzenbeleid Gasten klagen nogal eens dat het leven p het eiland zo duur is. Misschien zijn bewoners er zelf aan gewend; lachten van de eilanders zelf zijn er laar weinig. De middenstanders zijn er /el van overtuigd, dat op de eilanden zo- eel mogelijk dezelfde prijzen moeten 'elden als op het vasteland. De hogere rachtkosten (die evenwel niet voor alle irtikelen en grondstoffen gelden) en het eel tijd vergende horen en bezorgen, naken het echter niet mogelijk, aan deze egel de hand te houden. Voor het toeristische klimaat op de ilanden is het een belang van de eerste >rde, dat klachten op het gebied van de Jrijzen zeer serieus worden behandeld, 'ïjvoorbeeld door inschakeling van het VVV-bestuur. Het systeem van zelfbe- liening komt de commissie uitermate ge- chikt voor op de Waddeneilanden. Kampwinkels De studiecommissie van de Wadden eilanden kan geen aanleiding vinden zich egen de vestiging van kampwinkels uit RECLASSERINGSCOLLECTE 1959 BRACHT 392,84 OP De „Reclasseringscollecte 1959" heeft als eindresultaat een bedrag van 392,84 opgeleverd, een resultaat waarvoor allen, fte hieraan medewerkten hartelijk wor- cn bedankt. Onderstaand vindt U de op brengsten van de verschillende dorpen over de laatste drie jaar: Den Burg Den Hoorn Oosterend De Koog Oudeschild De Cocksdorp De Waal Zuid-Eierland Midden-Eierland Totaal 1957 1958 1959 125,96 122.07 113,11 21,35 16,87 23,50 73.92 55,86 46,33 55, 19,04 39,05 50,93 88,05 108,15 33,87 18,20 14,73 20,93 14,23 11,54 13,12 16,67 13,24 19,76 381,96 360,68 392,84 te spreken, ook niet in kampen die in de nabijheid van een dorp zijn gelegen. Wordt het kamp niet geëxploiteerd door een risico-dragende ondernemer, maar bijvoorbeeld door een stichting, dan zal de kleinhandel in de gelegenheid moeten worden gesteld, de exploitatie van de kampwinkel op redelijke voor waarden ter hand te nemen. Niemand zal er bezwaar tegen kunnen hebben, dat er in de kampen van stich tingen e.d., waar geen kampwinkel is, petroleum, touw etc. voor de kampeer ders beschikbaar worden gesteld. De service aan de gasten brengt mee dat in een plotseling opkomende behoefte in dit opzicht moet kunnen worden voorzien. BEVOLKINGSONDERZOEK Onderzoekschema maandag 12 oktober tot en met zaterdag 17 oktober: Maandag 12 okt 13.30 - 15.30 uur Ger- ritsland, Jac. Verseput; 16.00 - 17.15 uur Den Hoorn, Dorpshuis; 18.45 - 20.45 uur Den Hoorn, idem. Dinsdag 13 okt.: 10.45 - 12.00 uur P.H. Polder, H. G. Timmer; 15.15 - 17.00 uur De Cocksdorp, Geb. Chr. Belangen; 18.30 - 20.15 uur De Cocksdorp, idem. Woensdag 14 okt.: 13.30 - 15.00 uur Mid den-Eierland; Hoeve „Propagatie"; 15.15 - 17.00 uur Zuid-Eierland, Kapel; 18.30 - 19.00 uur Zuid-Eierland, Hoeve „Propagatie". Donderdag 15 okt..: 13.30 - 17.00 uur De Koog, Dorpshuis; 18.30 - 20.30 uur De Koog, idem. Vrijdag 16 okt.: 13.30 - 17.00 uur Ooster end, Geb. Chr. Belangen; 18.30 - 20.15 u. Oosterend, idem. Zaterdag 17 okt.: 9.00 - 10.15 uur Ooster end, Geb. Chr. Belangen; 10.45 - 11.45 u. Zuid-Haffel, K.I -station. Wij willen nog even wijzen op de volgende mededelingen in verband met het onderzoek- a. Alle personen geboren vóór 1 januari 1945 ontvangen een oproepkaart en worden verzocht zich stipt aan tijd stip en plaats van het onderzoek, wel ke daarop staan aangegeven, te hou den; de oproepkaart moet op de plaats van het onderzoek worden afgegeven, b De kosten bedragen ƒ1,50 per per soon en dienen ter plaatse te worden voldaan; betaalt U vooral met gepast geld, des te vlotter zal iedereen ge holpen zijn. c. Voor het maken van de foto's in ont kleden niet nodig; wel wordt verzocht er op toe te zien, dat knopen in de kleding alleen voorkomen over het midden van dë borst en rug. d. De bewoners van Den Burg, die thans nog geen oproep voor 6, 7 of 8 okto ber hebben ontvangen, worden op 20 en 21 oktober onderzocht; de röntgen- auto zal standplaats innemen bij het Witte Kruisgebouw. e. De bewoners van de volgende buurt schappen zullen worden opgeroepen om op de volgende plaatsen te ver schijnen: Spang: Hoeve „Schiller"; Zuid-Haffel: Nieuwe K.I.-Station; Gerritsland: Jac. Verseput; De Westen: D. W. Keijser; P.H. Polder: H. G. Timmer; Oost: Dorpshuis Oost. i Alleen in bijzondere gevallen (ziekte, vakantie, beroepswerkzaamheden) mag men op een andere tijd of plaats dan op de oproepkaart staat vermeld, worden onderzocht. Het Bestuur van Het Witte Kruis FANCY-FAIR REDMER IJSKA-SCHOOL De jaarlijkse fancy-fair der Redmer IJska-school wordt gehouden op zaterdag (vandaag) en zondag, 10 en 11 oktober, in het Dorpshuis „De Wielewaal" te De Waal. De opbrengst is geheel bestemd voor de schoolkas, welke ondanks het succes van de oliebollenactie nog steeds nood lijdend is. De fancy-fair is geopend beide dagen 's middags van 3 tot 5 uur en 's avonds van 7.30 tot 10 uur Een ieder is van harte welkom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Zondag 11 oktober a.s. wordt door de Doopsgezinde Gemeente Texel de eerste Broederschapsdag gevierd. Dat gebeurt in het gehele land. Op die dag zal er alleen in Den Burg dienst zijn, en wel 's avonds om 7.30 uur. Na de dienst wordt er koffie geschonken en daarna volgen enkele bijdragen door de D.J.B. Om deze reden is de avond gekozen, zodat ieder iets langer kan blijven. De leden uit de andere dorpen kunnen desgewenst met auto's gehaald worden. Er is tevens gelegenheid om de ge deeltelijke restauratie van de kerk te bezien. Er wordt momenteel hard ge werkt om voor zondag zoveel mogelijk alles gereed te hebben. VOLLEYBALCLUB G.D.S. HEEFT PLAATS VOOR NIEUWE LEDEN Eindelijk, na een tijd lang wachten, hebben we de beschikking gekregen over enkele uren per week meer trainen in de zaal. Wij zijn daar zéér verheugd om, daar nu ons toekomstplan steeds dichter bij komt. En dat plan houdt op de eerste plaats in, dat we meer leden kunnen ge bruiken en zodoende vooruit komen. We hebben nu 2 uren bestemd voor onze adspiranten, n.l. donderdagmiddags van 17.00 - 19.00 uur. Het eerste uur komen de jongsten vanaf 8 jaar, terwijl het uur daarna de meisjes komen tot en met 14 jaar. 's Avonds volgen dan de oudere le den van 19.00 - 21.00 uur. Dames vanaf 15 jaar kunnen zich hier voor opgeven. Wie het volleybalspel goed, sportief en prettig wil leren, zijn van harte welkom in het gymlokaal aan de Keesomlaan op bovengenoemde uren. Tot ziens, het Bestuur. SCHAAKNIEUWS De uitslag van de 5de ronde was: H. Rugenbrink-C. Schulte 1—0 A. J. Hörst-J. Doornbos 0—1 N. v. Heeringen-J. L. Veldhuis 0—1 C. Joustra-A. Terpstra 0—1 J. Wieten-A. de Haan 0—1 J. Bergman-P. Eelman 0—1 Met het optreden van mevrouw Nel Ocsthout, voordrachtskunstenares, mag weer een deel van het programma van de Kunstkring Texel voorbij zijn, verge ten is het zeker niet. Met bewondering hebben de aanwezi gen dinsdagavond in Casino het toneel spel van Nel Oosthout gevolgd „De Krijlkring" van Klabund ver plaatste ons naar China. Tal van perso nen werden door de kunstenares op het toneel gebracht. We zagen de kleine Tong, een theehuishouder, Tshang Hai- tang, het jonge meisje, haar moeder en haar broer. Wonderlijk is het hoe Nel Oosthout al deze personen tot leven brengt. Ademloos hebben de aanwezigen haar spel gevolgd. Tot het laatste mo ment was er spanning, spanning die tot het Salomo's-oordeel voelbaar was. Het motief van de krijtkring is drie- BOUW ULO-SCHOOL In dit nummer plaatst Gemeente Texel een advertenite betreffende uitbreidings- plan-in-onderdelen. Het betreft hier de bouw (in het jaar....?) van de nieuwe ULO. De school zal verrijzen achter het VTB-gebouw aan het Schilderend en uit lopen tot de Hallerweg. De situatie tekening geeft een beeld van de omvang rijkheid van dit object KLAVERJASDRIVE T.B.V. DE BEJAARDENSOCIËTEIT De dinsdagavond j.l. te Oudeschild ge houden klaverjasdrive t.b.v. de Bejaar- densocieteit is uitstekend geslaagd. Er werd door 36 koppels aan deelgenomen en aan de soos kan een bedrag van 45,worden overhandigd. De uilslag van de drive was: 1. mevr. D. Hemelrijk-Kl Vlas 7450 pnt. 2. P Vos-T. Eelman 7391 pnt. 3. C. Merkx-H. Groot jen 7171 pnt. 4. H. Bekker-K. de Jong 7116 pnt. 5. P. Hartog-Ch v.d. Slikke 7059 pnt. 6. P. de Brok-Jn Barhorst £653 pnt. De klaverjasclub zal, zoals ieder jaar gebruikelijk, in november een drive houden t.b.v. de VARA-speelgoedactie. maal aangebracht. De eerste maal tijdens een discours, waarbij de cirkel de grens is tussen het niets en het al. De tweede maal bij het werpen van het mes. Zal het in of buiten de cirkel komen? Symbolisch loopt het motief hier vooruit op zijn derde verschijning: het omstreden kind in de cirkel en de vrouwen voor de op dracht het eruit te trekken. In dit Salo mo's-oordeel op Chinese wijze wint na tuurlijk ook de zuivere moederliefde. De heer H. A Elias was zeker de tolk van allen, toen hij mevrouw Oosthout, met de overhandiging van een bouquet, dank bracht voor haar buitengewoon mooie spel. Het optreden voor de oudste leerlingen der scholen Ook woensdagmorgen zagen wij me vrouw Oosthout op de planken. Voor de jeugd bracht zij: „De onsterfelijke dwa zen". Een stuk van Paul Gallico. Voor het gedrag van de jeugd, op wie nogal eens gemopperd wordt, hebben wij alle lof Met genoegen hebben wij gezien, dat zij belangstelling toonden voor dit optreden. Twee uur stil zitten is een toer, maar het is gepresteerd, ondanks dat het spel voor diverse jongeren moei lijk verwerkbaar was. Een nabespreking op de scholen zal zeker diverse delen verduidelijkt hebben. Het is te waarderen, dat de Stichting Kunstkring Texel ook de jongeren direct in contact brengt met Kunstuitingen op verantwoord niveau. S.V. DE KOOG Voor vandaag en morgen was aanvan kelijk een volledig programma samen gesteld. De wedstrijd van het tweede is echter uitgesteld. De adsp. gaan vanmiddag naar het eveneens nog ongeslagen ZDH. Neem de punten mee, jongens! Aanvang 4 uur. De Koog 1 gaat morgen op bezoek bij Oudesluis 2. Mogen we op de punten re kenen, mannen? De boot vertrekt om 11 uur. De wedstrijd begint om 2 uur. Willen de leden en donateurs rekening houden met het feit, dat de secretaris verhuisd is van de Vogelmient naar de Dorpsstraat en thans achter garage Bonne verblijft? Ook in verband met de inlevering van de totoformulieren. Spaar op de Raiffeisen-dag of in de Raiffeisen-week van 12 t/m 17 tober 1Sfi9 aangesloten bij de Coöp. Centrale Raifteisenbank, Utrecht VERTROKKEN PERSONEN Arie van den Berg. van O 19 naar Vlaardingen, Ripperdastr. 14; Mattheus J. Bakker van H 12 naar Hoorn, Veenen- laan 117; Dina P. Westdorp van Oude schild 182 naar Zaandam, Fr. Halsstr. 29; Marie Nota, van De Cocksdorp 5 naar 's Gravenhage, Regentesselaan 35; Jo hannes W. H. Boks, van Weverstraat 12 naar Almelo, Ambtstr. 45; Gustaaf H. Th. Bak, van H 131 naar Den Helder, Buiten haven 5; Jacobus Bink (en gezin), van Burgwal 6 naar Australië; Afina C. Bak ker van H 12 naar Den Helder. Polder weg 65. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 2 tot en met 8 oktober 1959 Geboren: Joost, zv Pieter Brouwer en Antje C. Hooijmeijer; Benno Anthonio, zv. Harm Wiegers en Hendrika Cats; Petronella, dv. Jan Drijver en Trijntje Eelman; Johanna, dv. Johannes Stevens en Roelofje Strijk; Joke, dv. Jacob C-. Dros en Marretje Daalder; Jacob Bert, zv. Albert Buning en Anna Mooij. Getrouwd: Franciscus L. W. Reitsma en Anna J. de Wit. Overleden. Pieter v.d. Gaag, oud 79 jr., echtgen. van C. Jonker; Aaltje Kiewiet, oud 39 jr., echtgen. van IJ. Brouwer. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK INGEKOMEN PERSONEN Anje Eisma. van Appingedam, Fivel- kade 22 naar Hogerstraat 14; Elisabeth A. J. Beers, van Brussel, naar Groene- plaats 13; Stijni Benit, van Wijdenes D 85, naar Groeneplaats 12; Jan Gernaat (en gezin) van Barneveld, Ringlaan 14, naar S 20; Grietje Gootjes, van Den Hel der, Fazantenstr. 27 naar Groeneplaats 14; Hendrik van den Bremen, van En schede, Stadsgravenstr. 45 naar Keesom laan 3. TER OVERDENKING: BENT U TEVREDEN? Er is een tijd geweest, dat haast in elke winkel een bordje of een briefje te vinden was, waarop stond: bent U te vreden - zegt het anderen, hebt U klachten, zegt het ons. Ik heb de indruk dat de kopers er zich niet veel aan stoorden. Als er klachten waren, dan bleven ze weg uit zo'n zaak. En wanneer zegt een mens dat hij te vreden is? Is het niet een vanzelfspre kend iets, dat men in een zaak goed be diend wordt en waar voor z'n geld krijgt. Daar hebben we toch recht op: de klant is koning. Bent tevreden? U zult zeggen: het kan altijd beter! Neem nu ons eiland. De boeren hebben zitten snakken naar re gen, die met kwam. Zijn zij niet goed be diend? De zakenmensen, de hotels en pensions hebben het overdadig druk ge had. Dié kunnen toch wel tevreden zijn! Zijn ze het ook? Wie. wordt er eigenlijk goed bediend door de grote Gever, door God? Men zegt, dat er in de wereld een heleboel ontevreden mensen zijn. En men bedoelt dit dan zó: er zijn heelwat ondankbare mensen. Dat mag niet. Want laten ze letten op wat ze nog hebben en wat ze nog zijn. Laten ze eens denken aan zoveel anderen, die het nog veel minder hebben! Toch is dit laatste geen antwoord dat ieder bevredigt. Het eigenaardige is, dat de bijbel de ontevreden mens in zekere zin gelijk geeft. Let wel: in zekere zin. Want het Evangelie zegt ons, dat we ons niet moeten neerleggen bij de wereld en de mensen zoals ze zijn. Het gaat om een andere wereld en om de andere mens. En daarom bidt de kerk om de komst van het Rijk /an de Heer, om die andere orde. Laten we dankbaar zijn voor wat we in 't heden nog hebben en zijn. Maar te gelijkertijd met een heilige ontevreden heid uitzien naar dat Rijk, waarin het inderdaad vrede zijn zal. v. R. handen ruw of schroot HAMEA-GELEllisüüsl INGEVOERD VEE OP TEXEL In de maand september werd ingevoerd: 16 koeien, 3 pinken, 24 graskalveren; 12 nuka's, 53 biggen; 2 zeugen en 1 ram. „ST. JAN" BRENGT „PIGMALION" De Toneelvereniging „St. Jan" maakt bekend, dat zij op zaterdag 24 oktober a.s. het toneelspel „Pigmalion" voor het voetlicht zal brengen. SCHIETWEDSTRIJD OP AMFIBISCH OEFENKAMP TEXEL Het Amfibisch Oefenkamp van de Mariniers Texel was woensdagmiddag getuige van een schietwedstrijd op het pistool. Hiertoe had zich een groep scherpschutters van de Rijkspolitie van Den Burg, onder leiding van adjudant Gulmans, en een geselecteerd team van de Koninklijke Marechaussee, onder lei ding van adjudant Snijders uit Den Hel der verenigd op de schietbaan van de A.O.K. Texel, om in sportieve strijd de schutterscapaciteiten te meten met de Mariniers. Dokter Anker, die in zijn bijfunctie van O. S O.-officier deze wedstrijd organiseerde, heette de aanwezigen wel kom en stelde de winnaar een zeer grote beker, de zgn. „Tesselhorsbeker" in het vooruitzicht. Aldus gestimuleerd trokken de deelne mers een voor een ten strijde in de in het duin uitgegraven schietbaan, in hun verrichtingen aandachtig gadegeslagen door een steeds groeiende schare van be langstellenden. Mariniers en Marechaussee betoonden zich al spoedig de grootste concurrenten voor de beker De marechaussee wist tenslotte een kleine voorsprong in defi nitieve winst om te zetten. De politie van Den Burg sloot de gele deren. Ongeoefend als zij in het strijd perk traden, waar hen van overheids wege slechts een minieme hoeveelheid oefenammunitie ter beschikking staat, boden zij niettemin goede tegenstand. Onder hen verraste adjudant Gulmans de aanwezigen door enige welgemikte schoten in de richting van de roos. Aan het slot van de middag verrichtte de commandant van de A.O.K. Texel, de Majoor der Mariniers Th. Ernste, de prijsuitreiking. Hierbij verdween het leeuwendeel der prijzen naar de over kant (marechaussee), met name de beker en de eerste en derde prijs, resp. naar de heren Stoel en Van der Reep, terwijl de tweede prijs voor individuele schietvaar digheid uitgereikt werd aan de eerste luitenant der mariniers Bunt. Adjudant Gulmans van de Rijkspolitie te Den Burg werd tenslotte de trotse bezitter van de rozenprijs.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1