Kinder- Ledi- kantje 2,49 PYAMA'S Enkabé top-hit Fa Klaas Boon Zo f 45,- f9,95 .«Sf Denkt u er aai ATTENTIE! Hulp voor de zwaarst door de droogte getroffen Texelse veehoudersbedrijven Vasteland-boeren steken helpende hand toe KOE 't Nut vrije woning Transparant de Croncels Fa v. d. IVIeer- Langeveld Te koop Jovanda nylons Dansschool Henk Craanen koster Komova overalls plus piek sluier Bijpassende matras MAIONAIS ROOMKLOPIf Onmisbaar in droomkeuki Een pracht collectie voor vader, moeder, zoon dochter SPIJKERBROEKEN In wollen garens FANCY-FAIR haar verkoopmiddag -avond. Alles moet weg Ballerina onderjurken iets aparts N.V. P. H. Vlessing Landbouwers die beschikken o een overschot aan ruw voedei hun bedrijven worden verzc dit voorlopig nog niet naar elc te verkopen gezien de te wachte tekorten op het eiland 5 daverende aanbiedingen De droogte, die ons dierbare „Gouden Boltje" naast andere gebieden in Neder land zo zwaar teistert, blijkt steeds meer tot de verbeelding van het grote publiek te gaan spreken. Dagelijks lezen wij in de dagbladen hoe de suikerbietenverbou wers hun collega's op de hoge droge zandgronden helpen. Waarlijk een pracht staaltje van boerensolidariteit! In een tijd, waar ieder alles van de overheid verwacht, doet het deugd te ervaren wat particulier initiatief nog vermag. Dat ook Texel niet vergeten wordt is deze week gebleken. Donderdag heeft de heer A. v.d. Hoek, provinciaal voedsel- commissaris met zijn medewerker de heer Ir. Leep een bezoek aan Texel ge bracht, waarbij zij een juiste indruk van de noodtoestand op ons eiland hebben gekregen. Bij dit bezoek werd medege deeld, dat ook voor de Texelse boeren voorlopig plm. 60 ton bietenkoppen be schikbaar is gesteld. Naar verwacht wordt zullen begin volgende week de eerste vrachten op Texel arriveren. Aan de hand van de inventarisatiegegevens zal uitgemaakt worden, welke bedrijven voor deze hulp in aanmerking komen. Hoewel deze hulp uiteraard ten zeerste wordt gewaardeerd, hebben de besturen van de Texelse landbouworganisaties dit aanbod met een bezwaard hart aanvaard. Het is n.l. een bekend feit, dat nog steeds hooi en andere ruwvoederartikelen ver scheept worden naar de overkant. Het is voor de boeren van het vasteland, die hun bietenkoppen en andere producten geheel belangeloos ter beschikking stel len een klap in het gezicht, wanneer zij SIEM DE WAAL IN OUDESCHILD Woensdag heeft Siem de Waal zijn films vertoond voor een geheel bezet Eigen Gebouw". De aanwezigen hebben genoten, zowel van de films als van de toelichting, die erbij gegeven werd. Ook de film van Oudeschild werd zeer gewaardeerd. We hopen, dat Siem bij een volgend bezoek aan Texel weer een dergelijke mooie avond zal kunnen verzorgen. HOOFDPRIJS: AUTO! i De winkeliersvereniging „Den Burg" start eind van deze maand met een vier weken durende verkoopactie. Er zal een splinternieuwe auto te verdienen zijn! Slagzinnen behoeven niet te worden bedacht. Ingewikkeld geschrijf is er ook niet bij nodig. Tevens hoopt de vereni ging St. Nicolaas op even luisterrijke wijze als verleden jaar in te halen. EERSTE ONTWIKKELINGSAVOND IN OOSTEREND Het seizoen 1959-'60 begint voor de Ontwikkelingsclub van Oosterend a.s. dinsdagavond in de o.l. school. Het be stuur heeft voor deze avond de heer Siem de Waal bereid gevonden het een en ander te vertellen over Afrika etc., terwijl ook verschillende films vertoond zullen worden. Het bestuur rekent voor deze eerste avond weer op een grote op komst, temeer omdat zeer velen al eens iets hoorden en konden lezen over het geen Siem de Waal heeft meegemaakt en gezien in voor de meeste Texelaars vreemde landen. (Zie adv.) MARINIER VEROORDEELD Woensdag heeft voor de zeekrijgsraad terecht gestaan de 2de klasse zeemiliciën H. H., verdacht van het veroorzaken van een ongeval met een militaire wagen, waarbij twee personen om het leven kwamen. We herinneren ons ongetwijfeld het tragisch ongeval op 14 april aan de Mok- weg. De zeswielige truck sloeg om en twee van de acht inzittenden in de laad bak kwamen onder de auto terecht, met dodelijke afloop. Aan verdachte werd nu verweten dat hij te hard heeft gereden, terwijl de kampcommandant een maximum snel heid van ongeveer 17 km. had voorge schreven. (Dit met het oog op de zeer slechte weg). De verdediger, luitenant ter zee 1ste klasse H^ Donker, merkte hierover op dat de desbetreffende order tot de officieren en het kader en niet tot de chauffeurs was gericht. De fiscaal, mr. N. B. Spoor, meende dat, afgezien van de vraag of verdachte al of niet de voorschriften van de snel heidsbepaling kende, hij toch, gezien de toestand van de weg, veel te snel had gereden. Die toestand van de weg, zo zei Mr. Spoor, tart elke beschrijving, en het verwonderde hem dat diverse comman danten nooit hebben bevorderd dat aan deze weg iets werd verbeterd. Mr. Spoor, die de zeekrijgsraad de sug gestie deed zich ter plaatse op de hoogte te stellen, eiste wegens dood door schuld, twee maal gepleegd, twee maanden ge vangenisstraf De verdachte werd veroordeeld tot twintig dagen hechtenis. KLEIN ONGELUK Op de Hallerweg gebeurde een klein ongeluk. Zuster Brouwer van Tjandi kwam met haar bromfiets uit richting Oudeschild en bromde de Hallerweg op. Even voorbij het kruispunt raakte zij de achterzijde van een zandauto van de fa. Goedkoop en De Vries. Enige lichte ver wondingen aan hoofd en been waren het gevolg. NIEUWE STEUNZENDER IN GEBRUIK De steunzender Den Helder is deze week in gebruik genomen. Ook de TV- bezitters op Texel profiteren er van. De ontvangst te Den Burg, Oudeschild en De Koog was stukken beter. Het beste kunnen de TV-bezitters afstemmen op kanaal 10. Wij komen hier woensdag op terug. boren, dat hier nog ruwvoeders tegen hoge prijzen naar elders worden afgezet. Laten wij, Texelse boeren, daarom tonen, dat wij waard zijn beholpen te worden. Laat geen kilogram ruw- voeder meer van het eiland afgaan. Hier wordt niet alleen de medewer king gevraagd van de landbouwers, die een overschot hebben, maar ook aan de veehouders, die een tekort hebben. Laten zij zo spoedig moge lijk hun behoeften indekken, opdat de boeren met een overschot weten waar zij aan toe zijn! De gezamenlijke landbouworganisaties DE SOOS DRAAIT Den Hoorn. Donderdagmiddag is in „De Waldhoorn" de bejaardensociëteit van Den Hoorn, P.H. Polder en de Westen feestelijk geopend. Mevr. H. Lap-Schrier als voorzitster van de bejaardencommissie, kon 29 be jaarden welkom heten. Ook Burgemees ter De Koning en kapelaan Suydgeest woonden de opening bij. Ds. Wolfens- berger was verhinderd. De burgemeester sprak de aanwezigen hartelijk toe in het Dorpshuis. Het werd een heel leuke gezellige middag. De heer J. Drijver hield een praatje over de vogeltrek. Het lag in de bedoeling om enkele dia's te vertonen, maar die moesten te goed worden ge houden, daar het niet ging met de oude toverlantaarn die op de kop getikt was. Tot 5 uur bleven de aanwezigen intiem bijeen.Over 14 dagen volgt de tweede middag. We hopen dat dan nog meer ouderen de weg naar „De Waldhoorn" zullen vinden. DE JUISTE KANT! „Elke zaak heeft drie kanten, uw kant, mijn kant en de juiste kant". Ook de PIT-collecte. die volgende week wordt gehouden heeft drie kanten: De kant van degenen, die voor het PIT op pad zouden kunnen gaan, maar zeggen: „Collecteren? Geen prettig werk; ik doe niet mee". De tweede kant (van hen aan wie een gift wordt gevraagd): „Al die collectes, je kunt wel aan de gang blijven". De derde en wellicht de juiste kant: het is voor U uiteindelijk de meest ge makkelijke manier om het werk dat er met het gecollecteerde geld wordt ver licht, te steunen! En mocht u geen collectant tegenko men, gireert u dan het bedrag dat u wilt afstaan? Het nummer is 5163. Protestants Interkerkelijk Thuisfront, Utrecht. JAARVERGADERING S.O.O.S. Oosterend Maandag hield de S.O.O.S. in de o.l. school haar jaarverga dering. Het ligt in de bedoeling maan dag a.s. te starten met de werkzaam heden voor de te houden bazar. In ons volgend nummer volgt uitvoerig verslag. Z.D.H.-NIEUWS Het eerste gaat zondag naar Callants- oog 1. Dit wordt een zware opgave. De stand aan de kop luidt: ZDH 4 4 0 0 8 24— 3 Geel Zwart 2 4 3 0 1 6 15—11 Callantsoog 2 2 0 0 4 134 Het tweede speelt thuis tegen Water vogels, half twee. De adsp. spelen thuis tegen De Koog adsp., aanvang 4 uur. Alle elftallen veel succes. TEXELSE BOYS-NIEUWS Boys 1 speelde zondag thuis tegen KSV. Dit is een zeer spannende wedstrijd geworden, waarin de Boys als overwin naar uit het veld kwamen. In de 2de helft wist A. Boogaard 2 maal te scoren, terwijl de Boys-achterhoede de tegen partij geen gelegenheid gaf te doel punten. Boys 2 was op bezoek bij Wie- ringerwaard 2 en moest met 103 in laatstgenoemde haar meerdere erkennen. De junioren waren bij Texel op bezoek en verloren in een goede wedstrijd met 30. Ad9p. a waren bij De Koog a op bezoek en werden met een 41 neder laag naar huis gestuurd. Zondag a.s. gaat het eerste op bezoek bij Petten 1. Denken de leden erom dat de boot nu om 11 00 uur vertrekt, dus om 10.30 uur vanaf Postkantoor. Boys 2 speelt om 1.30 uur thuis tegen Watervogels 3. De junioren spelen thuis tegen ZAP b. aanvang 3.15 uur. Adsp. a spelen zaterdag thuis tegen Oosterend a, aanvang 4.00 uur. Boys b gaat uit naar Oosterend b, aanvang 4.00 uur. Vertrek om 3.45 uur per fiets vanaf De Zwaan". Terreindienst: B. Witte en S. v. Heer waarden. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam Bediening H. Avondmaal 19.30 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Bediening H. Doop Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Koog 10 uur Ds. Waardenburg De Waal 19.30 uur Ds. Waardenburg Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Heilig Avondmaal Oudeschild 19.30 uur Ds. Klijnsma Heilig Avondmaal GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. Schol ten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10 en 15.30 uur Dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 19.30 uur Ds. Van Bilderbeek Broederschapsdag Woensdag 14 oktober Doopsgez. Zuster- kring te Oudeschild. Puikbeste aardappelen. 16 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Radio herstellen? Vonk opbellen. Een goed idee, geef het met de vracht rijder mee naar Vonk, voor radio en T.V. Tel. 78 en 273 Te koop prima con sumptieaardappelen, 16 ct. per kg. afgehaald. Brakenstein Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika, Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B.. Den Burg, tel. 85 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Te k. grote partij board sloophout en diversen. Tegen concur r. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur. tel. 1369 Voor kinderfoto's aan huis te ontbieden. Foto- bedrijf Jan de Waal, We verstraat 51, Den Burg, tel. 353 Voor kwaliteitskleding. de maatkledingspecialist Carel Schmidt, Model- kleermakerij, Boom- kampsitraat, tel. 3615, Alkmaar B.z.a. werkster voor 2 dagen per week. Brieven onder no. 1324 bur. T.C Prima eigenheimers te koop. Boekhof, De Cocks dorp C 107 Te koop 'n best partijtje gele crocus- sen, DKW motor 98 cc. prima linnenkast eiken hout, straalkachel 1000 watt en 4 stoelen, prima Wittekruislaan 13 Te koop bladriet voor bol lendek. Tevens houten electr. wasmachine. Van Maldegem, Jachtlust Te k. 1 paar bruine he renschoenen, nieuw, m 8V2. R. P. Keijserstr. 11, Den Burg Te koop aangeb., wegens plaats gebrek, crapauds, nieuw bekleed. J. A. v. Enst, Gollardsstichting Te koop 4 clubjes, tafels, spiraals enz. Weststr, Den Burg Wie heeft mijn donkerblauwe jop per gevonden? (in Den Burg). Jaap Kreeft, Pol derweg 9, De Waal Te koop jongensfiets, van 8-12 jaar. Lakeman, Emmalaan Jan Muste en Dora Eelman hebben de eer U kennis te geven van hun voorgeno men huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvin den op vrijdag 23 okt. a s. des nm. 3 uur ten gemeente huize te Den Burg. Den Helder, Basstraat 6 De Koog, Dorpsstraat 10 5 oktober 1959 Receptievrijdag 23 okt. as. nm van 5—7 uur, Dorpsstraat 10, De Koog Voorlopig adresDorps straat 10, De Koog Henk Zijm en Henny Ran geven U hierbij Kennis van hun voorgenomen huwelijk waarvan de inzegening zal plaats hebben op zaterdag 31 oktober as. in de paro chiekerk van de H joannes de Doper te Den Burg om 9,30 uur, waarna tot hunner intentie een H. Mis zal worden opgedragen Gasthuisstraat 14 Emmalaan 5 Texel, oktober 1959. Receptie op de trouwdag van 3 tot 4,30 uur in hotel Lakeman. Toekomstig adres: Eerste Groenelaan 131, Castricum Jos van der Vooit en Gury Hopman hebben het genoegen U kennis te geven, dat zij elkaar het H. Sacra ment van het huwelijk zul len toedienen op donder dag 29 oktober a.s tijdens de gezongen H Mis van elf uur, die ter hunner intentie wordt opgedragen in de parochiekerk van St Joannes de Doper te Den Burg, Texel. Breezand, Hyacintenstr. 6 De Koog, Boodtlaan 8 Texel, 11 oktober 1959 Receptie van 4-5 uur in „De Branding", De Koog Toek. adres Boodtlaan De Koog, Texel Vrijdag 16 oktober hopen onze lieve ouders Th. v.d. Wulp en G. v.d. Wulp-Kooiman de dag te herdenken, dat zij veertig jaar geleden in het huwelijk traden. Hun dankbare kinderen: G. Kiewiet-v.d. Wulp B. Kiewiet I. Boon-v.d. Wulp W. Boon N. v. Boven-v.d. Wulp J. H. v Boven Th. v.d. Wulp E. v.d. Wulp-Smit P. v.d. Wulp L. v.d. Wulp R. v.d. Wulp-Tijdema Den Burg, Binnenburg 13 Vrijdag 16 oktober hopen Oma en Opa Th. v.d. Wulp en G. v.d. Wulp-Kooiman de dag te herdenken, dat zij veertig jaar geleden in het huwelijk traden. Hun dankbare kleinkinderen De 12V2-jarige echtver- eniging van mijn lieve kinderen Dick en Annie hoop ik zondag 11 okto ber met hen te vieren. Hun liefhebbende moeder. Enige en algemene kennisgeving Hiermede geven we kennis van het plotse ling overlijden van onze lieve moeder, be huwd- en grootmoe der, zuster en tante Klazina Pereboom, weduwe van J. Kikkert, in de ouderdom van 68 jaar.. 3189 East 4 the Ave, Vancouver 12, B.C., Canada: B. C. Kikkert M. Kikkert-Roeper North. Augusta, R.R. 2 Ontario. Canada: T. G. de Vries- Kikkert K. de Vries Tasmanweg 99, Hoek van Holland: K. Kikkert A. Kikkert-Lion en kleinkinderen. Den Burg, Texel, 8 oktober 1959. Geen bezoek. De teraardebestel ling zal plaats vinden op de Algemene Be graafplaats te Den Burg, maandag 12 ok tober, n.m. 2 uur van uit Gollardsstichting. Te koop gevraagd okt. - nov. kalven. G. HIN, De Mars Te koop 75 roe suikerbietenkoppen A. ZIELMAN, Telefoon 352, De Laagte houdt op maandag 12 oktober 1959, 8 uur n.m. haar JAARLIJKSE LEDENVERGADERING in Hotel „Lakeman" te Den Burg. Voor spoedige indienst treding gevraagd MONTEUR CHAUFFEUR voor onderhoud van en omgang met tractoren en werktuigen. Bekendheid met las- en smidswerk vereist. RUTTEN, Eendracht Ontwikkelingsclub Oosterend A.s. dinsdagavond 8 uur in de o.l. school spreekt en filmt SIEM DE WAAL over zijn reizen in Afrika en verschillende andere landen. Ook niet-leden zijn weer hartelijk welkom. Het Bestuur. Voordelige aanbieding een salonkoleiïkachel. Verder oliehaarden en -kachels, van 6000 tot 13.000 K.cal./U. Volle garantie; vakkun dige plaatsing. Erkend Haarden- en kachelsmid Fa. J. H. SLAMAN ZN. Oudeschild 80 - Tel. 420 Te huur een mooie niet ver van haven, met 8 slaapplaatsen. Ook mooie grote kamers te huur bij J. Rosevelt, Dorpsstraat 14, tel. 570, Breskens. Zendt vroegtijdig Uw advertenties in! VOOR DE KLEUTERSCHOOL VAN OOSTEREND Hedenavond in het ge bouw v. Chr. Belangen films van Dokter Renout en C. Bremer. Er zijn ook enige aardige lachfilms. Aanvang 8 uur. Toegang 75 cent. 25 ct per kg Legipoint 25 ct per kg Doyenné du Cornice Nederlands beste handpeer 10 sinaasappelen voor f 1,- 6 kroppen sla voorfi,- Bloemkool 55 ct per stuk Dagelijks vers gekookte bieten Mijn pracht Duitse Dog teef; 1 Gordon Setter teef; 1 Eng. Foxterrier teef; 1 Dobberman teef. Alle met prima stambo men. Tevens enige trio's raskippen en krielen, als zwart patrijs. Buff. Koek. patrijs legh., zilv. bra kels, fries zilv. pel. en zwart. Tevens vele sier- duiven. Br. m. betaald antw. aan Sportfokkerij „Theresia", De Ruiterstraat 13, Borne (Ov.) Ook fokhanen van deze rassen af te geven. in de nieuwe Herfsttinten, vanaf 2,95 TEXTIELHANDEL DOGGER Oudeschild - Telef. 144 Danslessen vangen aan vrijdag 16 oktober om 8 uur in „Casino". Voor deze clubs kunt U zich dagelijks inschrijven Schilderend 93. tel. 128. Leerlingen voor club Den Hoorn kunnen zich op geven bij de heer Bak ker, Loodsmanswelvaren. School met de Bijbel te Oosterend vraagt voor direct een Brieven worden inge wacht voor zaterdag 17 oktober bij H. Mulder, waar ook inlichtingen zijn te verkrijgen. Het Bestuur. Dat is de overall, die steeds correct zit, ook na vaak wassen èn krimp- vrij. Tijdelijk 14,50 Den Hoorn - Telef. 258 TE KOOP Hobart schrapmachine z g a n en weegschaal merk „Nationaal" D. Vermeulen, Oudeschid Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend 1 Kapper Bakker, Tel. 203 Telefoon 2213 Den Helder BAKKERS IJZERHANDEL en inhoud '/2 lite glazen pot FA. FRANS ZEGE Den Burg - Oud( in alle soorten en n.aten. Lange corduroy br< in zwart, blauw en grijs hebben wij de grootste sortering Bij iedere 500 gram „Neveda" wol, ontvanj gratis een kluwenhouder van de Redmer Yska School in het Dorpst te De Waal op 10 en II oktober Geopend van 15 - 17 uur en 19.30 - 22 i Woensdag 14 oktober houdt de N H Zusterl te Oosterend Wij tonen U de nieuw Ballerina onderjurken Deze zijn in de nieuw pasteltinten te verkrijg alléén voor Texel 150 jaren de zaak van Tex ZIET ONZE SFECIA BALLERINA ETALAf De Gezamenlijke Texelse Landbouworgani van maandag 12 lm. zaterdag 17 oktober 1 250 gram heerlijke gekruide speculaas 2 2 pak prima lucifers 3 500 gram Leidse kaas 4 Grote pot zure haring 8 stuks en 20 Enkabé zegels 5 500 gram vet spek Als klap op de vuurpijl 100 gram mentholines C. HUISMAN, WEVERSTRAAT R. BEUVING, KOGERSTRAAT KIKKERT, DE COCKSDORP A. VAN LIERE, OOST

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2