Kou m CASTROL Belangrijke wijziging in de verkeerswetgeving Nationale Raiffeisendag natuurlijk de natuurzuivere eede blad DAM PO De eerste coöperatieve bank werd in 1848 gesticht Bejaardenrit van De Waal Als er iets verkeerd bij U valt en zuurbrand laait op nit uw maag... TEXELSE COURANT ZATERDAG 10 OKTOBER 1D5S Je mogen dan op ons eiland een stille periode zijn ingegaan, toch lijkt het ons tig op het onderstaande te wijzen. Tunnels zijn op Texel nog toekomstdromen, X er zijn tal van autobezitters op ons eiland, die wekelijks een der tunnels >ns land door snorren. er 1 oktober zijn wederom een aantal wijzigingen van de verkeerswetgeving verking getreden. Teneinde te voorkomen dat men door onwetendheid moei- freden krijgt, volgt hieronder een korte opsomming van de voornaamste wij ngen. Verlichting. i verband met het grote gevaar dat ;taat door het rijden in de scheme- zonder de vereiste verlichting te ren, is het tijdstip van ontsteken der •tuigenverlichting vervroegd tot een rtier na zonsondergang (vroeger een uur). In de vroege ochtenduren dient Jw verlichting te voeren tot een artier voor zonsopkomst (ook dit was eger een half uur). Tunnelwegen 'oor de Texelaars, die aan de overkant en met voertuigen kan het van be- w zijn op de hoogte te zijn met de vol de nieuwe bepalingen, en tunnelweg wordt als zodanig aan- rezen door de overheid, en na deze wijzing wordt een dergelijke weg geduid met een rond blauw bord, trop in witte tekens een auto en een nelsymbool. Het is slechts bestuur- i met motorrijtuigen geoorloofd van dergelijke weg gebruik te maken. Op gelijke wegen mag men niet stoppen, n of achteruit rijden. Bij deze wegen men borden aantreffen, waarbij de erkte snelheid van 50 km. of 70 km. dt aangegeven. Hiervan bestaat in aaide gevallen een uitzondering voor tie, brandweer en ziekenvervoer. Iotorrijtuigen, die niet sneller kunnen nogen rijden dan 20 km per uur, mo- van een tunnelweg geen gebruik ma lais bij snelwegen). )verigens betekenen op tunnelwegen: en licht: doorrijden; oranje knipper- t: voorzichtig rijden; rood licht: stop motor afzetten. ndien op tunnelwegen een dubbele rgaande streep op het wegdek voor- nt betekent dit: leze strepen mogen niet worden over- »chreden; )p deze strook mag niet worden in- jehaald, ongeacht de breedte van het vegdek; (tweewielers dus ook niet), ndien wordt gereden met een snel heid boven de 30 km/uur moet men 20 meter afstand bewaren op zijn voor ganger; de bestuurders van zware vrachtauto's en autobussen moeten op de uiterste rechterzijde van de rijbaan rijden. ,n het algemeen is het vervoer van ge- irlijke stoffen op tunnelwegen verbo- i. literaard is een tunnelweg een weg egangswegen), waarin een tunnel aan- zig is. Uitritten tfen mag, hoe dan ook en met welk voermiddel ook, of met dieren, een rit niet uitgaan, indien men daardoor verkeer op de weg belemmert. Wen mag een voertuig niet plaatsen: een bushalte: over een afstand van ten hoogste 36 meter, indien langs de weg een wit/ zwart geblokte trottoirband aanwezig is (dus langs deze geblokte band); indien een dergelijke band niet aan wezig is, 12 meter ter weerszijde van de aanduiding „Bushalte". Deze bepalingen gelden thans slechts n die zijde der weg, waar de bushalte geplaatst. De andere zijde der weg is s vrij ten opzichte van deze bepaling. iudt echter rekening met het vastzet- van het verkeer door het wachten (enover een bushalte. Aanvankelijk is het verboden te wachten binnen vijf iter van een zogenaamde beschermde ersteekplaats (knipperbollen). Deze be ling is thans echter uitgebreid tot alle ngegeven oversteekplaatsen voor voet- ngers (alle zebrapaden dus). Tot heden mocht U niet wachten (par- ren) binnen een afstand van 10 meter n een straathoek en werden hierbij de tanden van 10 meter in alle richtin- n, vanaf het hoekpunt, hieronder be- Dkken, hetgeen inhield dat U bijvoor- eld bij een T-kruising ook tegenover zijstraat binnen de 10 meter viel en iar dus strafbaar parkeerde. Ten op- :hte van dit laatste is nu een wijziging getreden. De 10 meter wordt slechts rekend aan die zijde, waar de zijstraat 1 de weg uitkomt. Aan de andere zijde n de weg mag U nu wel wachten in- en U 5 meter vanuit het hoekpunt met zijstraat blijft. (In veel gevallen is dus i parkeren tegenover een zijstraat ge >rloofd). deze bepaling zit echter een angeltje. Dit in verband met de van kracht ge- even bepaling, dat men voor of op een uispunt niet op het linkerweggedeelte ag komen. Door een tegenover een zij raat geparkeerd voertuig kunt U dus noodzaakt worden op de kruising op ;t linkerweggedeelte te komen. VOOR HET AUTORIJDEN EEN KORT GEBED Een anglicaanse predikant heeft in Engeland, waar het af gelopen jaar meer dan zesduizend personen bij verkeersongelukken om het leven kwamen en er drie honderdduizend mensen gewond werden, de automobilisten voor gesteld in hun wagen de tekst van een tien-seconden-gebed op te hangen en dat gebed bij de aan vang van iedere rit uit te spreken. Het gebed luidt: Help mijo God, als ik rijd dat ik mijn naaste liefheb als mijzelf, dat ik niets doen zal wat een van Uw kinderen in gevaar kan brengen of kan ver wonden. Bevrijd mij van de geest der rivaliteit en van alle ergernis over eens andermans daden en breng mij veilig naar mijn doel. Aldus „De Autokampioen" FILMNIEUWS: Zaterdagavond en zondagmiddag: „TARZAN IN NEW YORK" Een nieuw opwindend avontuur van Tarzan. die de jungle verlaat om in New York zijn ontvoerde zoontje op te sporen. De vredige rust van Tarzan's wildernis wordt verstoord. Drie mannen dringen Tarzan's domein binnen om leeuwen te vangen voor een circus. Zijn zoon Boy wordt ontvoerd en per vliegtuig naar Amerika vervoerd. De bedoeling is deze Boy als attractie in een circus te laten optreden. Daneen hachelijk avon tuur van Tarzan, die de gekidnapte zoon gaat zoeken. Wereldnieuws O.a. Bom-aanslag op een school in Texas; Heliport op een warenhuis in Tokio; Nieuwe wandschilderingen van Pablo Picasso; Zweeds-Japans conflict om een camera; Circus in het Dynamo stadion in Moskou; Volleybal-toernooi in Parijs: Rusland-China. waarop drie pijlen in een cirkelvorm met witte kleur zijn aangegeven. Een dergelijk plein heeft dus éénrich- tingverkeer. Met ingang van 1 januari 1960 treedt de bepaling in werking, dat ook de ach terwielen van auto's van spatlappen moeten zijn voorzien. Deze afscherming moet zodanig zijn aangebracht dat de af stand van deze afscherming tot de weg 2/5 deel mag bedragen van de afstand van de as tot de bescherming. Van deze bepaling zijn vrijgesteld mo torrijtuigen op twee wielen al of niet met zijspanwagen; motorrijtuigen welke niet sneller mogen of kunnen rijden dan 20 km/uur; motorrijtuigen zonder volledig koetswerk (trekkers). Rechter buitenspiegel Auto's moeten per 1 oktober voorzien zijn van een of meer spiegels, waarmede het linker weggedeelte achter de auto kan wordep overzien, (dit mag een bin nen- of buitenspiegel zijn) Tevens moeten deze auto's voorzien zijn van een buitenspiegel aan ,de rech terzijde, waarmede het rechts achterge legen wegdeel kan worden overzien. Overigens zijn buiten de genoemde verkeersborden, te weten tunnelweg en circulatieplein, nog een aantal andere borden vastgesteld, namelijk bord „einde tunnelweg", uitgevoerd als „tunnelweg met witte balk er door; Bord „kampeer terrein", bord „kampeerwagenterrein", bord „kampeer- en kampeerwagenter rein". SIRENE VAN OOSTEREND IN WERKING In de nacht van maandag op dinsdag om plm. 1 uur werd Oosterend opge schrikt door de branweersirene voor een begin van brand in de schuur achter het huis van Ds. Klijnsma. Door snel in grijpen waren de reeds behoorlijke vlam men spoedig gedoofd. Om voor Oosterend precies te zijn 12 50 uur sirene - 1.00 uur brandje uit - 1.30 uur Oosterend weer een stil slapend dorp, waaraan men niet meer kon zien, dat het plotseling uit zijn eerste slaap werd gehaald. en pijn weg* wrijven* met ZON. MAAN EN HOOG WATER De zon komt 10 oktober op om 6.55 uur en gaat onder om 18.00 uur. Maan: 16 okt. V.M.; 24 okt. L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 10 okt. 1.24 en 13.35; 11 okt. 2.41 en 15.02; 12 okt. 4.16 en 16.40; 13 okt. 5.49 en 18.02; 14 okt. 7.00 en 19.04; 15 okt. 7.51 en 1952; 16 okt. 8.30 en 20.35; 17 okt. 9.05 en 21.10 Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 14 oktober consultatiebureau Woensdag 14 oktober a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. Het is precies een jaar geleden, dat president Eisenhower de volgende woor den gebruikte: „De sterke groei van de onderlinge spaar- en leenbanken laat me duidelijk zien, dat de begrippen van de wederzijdse hulp en samenwerking, die in deze banken verankerd zijn, van be langrijke economische betekenis zijn ge worden". Hij zei dit ter gelegenheid van de 110e internationale Raiffeisendag, die in de Verenigde Staten een herdenkingsdag is geworden voor miljoenen mensen, ver enigd in de z.g.n. Credit Unions. En weer is de derde donderdag in oktober in tal van landen aangewezen om de naam te eren van de man, wiens leven gewijd was aan het welzijn van anderen. In 1848 kwam F. W. Raiffeisen voor het eerst tot uitvoering van zijn finan cieel systeem, dat destijds volkomen nieuwe inzichten bracht. Zijn ideaal was namelijk een onbaat zuchtige samenwerking in verenigings verband om geldelijke bijstand te kunnen verlenen in de vorm van passend en billijk krediet. Dit betekende tevens, dat de strijd werd aangebonden tegen tal van misstanden op dit gebied. Sedertdien is het voorbeeld van Raif- feisen over de gehele wereld nagevolgd, zij het ook onder verschillende namen. In ons land wordt de 15e oktober als Raiffeisendag gevierd door een groot aantal coöperatieve boerenleenbanken en Raiffeisenbanken, aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht. Gedurende de week van 12 t.m. 17 ok tober zal het sparen met verschillende middelen worden aangemoedigd en op de bewuste donderdag gaat de vlag in top. Een bezoek aan de bank zal dan een ex tra feestelijk tintje hebben. En daar is alle reden voor! In ruim 60 jaar hebben de 1300 boeren leenbanken en Raiffeisenbanken in ons land zich krachtig ontwikkeld. Verenigd in de beide centrale banken te Utrecht en Eindhoven vormen zij twee hechte groe peringen met een totaal ingelegd tegoed aan spaargelden van plm. 3V2 miljard gulden. Dit spaargeld is afkomstig uit alle be volkingsgroepen en getuigt van een toe nemend vertrouwen in deze landelijke organisaties. In het stelsel van Raiffeisen is het sparen echter geen doel op zichzelf, eer der een middel om te komen tot finan ciële onafhankelijkheid. De bank waarborgt op vele manieren de veiligheid der belegde gelden, doch past de gebundelde krachten toe in een veel omvattende kredietverlening. De stimulerende werking van het Raif- feisenkrediet heeft veel bijgedragen tot de opbloei van het bedrijfsleven op het platteland. Dit is mede mogelijk geworden door de AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 10 oktober Oudeschild, Verkoopdag t.b.v. de Ned. Herv. Gemeente Oudeschild. De Waal, Dorpshuis, Fancy-fair t.b.v. de Redmer IJska-school. Zondag 11 oktober Den Burg, Stenenplaats, 9 uur vertrek dagexcursie Noordzeestrand NJN Texel. De Waal, Dorpshuis, Fancy-fair t.b.v. de Redmer IJska-school. Maandag 12 oktober Den Burg, Lakeman, Jaarvergadering Nutsdepartement Texel. Woensdag 14 oktober Oosterend. o.l. school, Ouderavond o.l. school. Oosterend, Verkoopdag Ned. Herv. zus- terkringen. Vrijdag 16 oktober Den Burg, bijeenkomst personeelsvereni ging gemeente. DEN HELDER KRIJGT GEEN VEERDIENST MET KRISTIANSAND Schreven wij een maand geleden, dat er een mogelijkheid zou zijn een veer dienst Den Helder-Noorwegen tot stand te brengen, de Minister van Defensie heeft anders beslist. Zij heeft de Amsterdamse Rederij, die bij de plannen van deze verbinding be trokken was. medegedeeld, dat in Den Helder noch faciliteiten noch ligplaats kunnen worden toegewezen. Ook Rijkswaterstaat ziet geen moge lijkheden, aangezien de haven van de Texelse veerboot zelfs voor de schepen van een beperkte veerdienst te nauw is, Men heeft nu het oog op Delfzijl als eventuele Nederlandse haven. talloos velen; die hun belangeloze krach ten hebben gegeven om dit werk overal in den lande te besturen. En ook dit is een reden om deze 111e internationale Raiffeisendag dankbaar te gedenken. GIFTEN WITTE KRUIS Den Burg: M. 2.50; v. H. 2,50; V. A. 50; K. 2,50; V. 2,50; B. 2,50; B. 2,50. Den Hoorn: L. 2,50; Z. 1, Oudeschild: W. 2,50. De bejaarden van De Waal en omge ving zijn zondagmiddag en 's avonds de gast geweest van het Dorpshuisbestuur. Toen om kwart voor twee de veertien auto's vertrokken, was het zonnetje nog steeds niet door de damp heengebroken. Via de Sommeltjesweg, Oosterenderweg ging het langs gemaal Dijkmanshuizen naar Oudeschild. Langs de dijk, de Schans naar Den Burg. Een flink rondje door Den Burg, langs en door het be jaardencentrum aldaar, waarna de stoet zich via de Beatrixlaan over de nieuwe weg naar Den Hoorn bewoog. Helaas viel één der wagens uit. wegens kortsluiting bij de accu. De heer P. Smit verleende assistentie met het doven der vlammen, doch garage Van der Slikke moest gebeld worden om een nieuwe wagen, welke prompt aanwezig was. Dus ging het voort in een grote Chevrolet. De anderen zaten inmiddels op Loodsmansduin te wachten bij de thee. Daar werd gauw even geluisterd naar de stand van Hol- land-België. De goede stand (50) ver hoogde de gezel1 igheid. Via de Westen, door de Dennen naar De Koog, door het bungalowdorp, langs het voetbalveld naar vliegveld Eierland. De heer Kikkert had de koffie al klaar staan. Dat smaakte. De toestand van het land in Eierland werd in ogenschouw genomen. De weiden zien niet groen maar bruin. Arme beesten, die er in lopen. Verder noordwaarts reden we door De Cocksdorp en langs de molen van Het Noorden, door Oost en Oosterend weer naar De Waal. Het. is een mooie tocht geweest, temeer daar reeds op Loodmansduin het zon netje doorbrak. Toen de stoet in De Waal arriveerde om tien voor half zeven, moest meester helaas vernemen, dat enige minuten te voren zijn oudse zoon zijn arm gebroken had. Dat was minder prettig. Opname in het ziekenhuis bleek noodzakelijk. De avond werd wederom verzorgd door mevr. Craanen, Goede wijn behoeft geen krans. Ook nu weer wist zij de stemming (een gezellige!) erin te houden met muziek, zang en spelletjes tot half elf. De heer De Wolf sprak namens de aanwezigen een woord van dank, tot allen, die aan het welslagen van deze dag hadden medegewerkt. De financiële medewerking, het be schikbaar stellen van auto's, de verzor ging van het avondprogramma en de activiteiten van het dorpshuisbestuur werden zeer op prijs gesteld. Om kwart voor elf ging een ieder voldaan naar huis. NATUURZUIVER OPWEKKEND VERKWIKKEN Eén of tweo Ronnies nemen en aUe leed is geleden. En dat is dan eigenlijk het hele verhaal - verhaal met een blij slot voor iedere lijder aan brandend maagzuur. Neem óók Rennies. Tienduizenden gingen U voor en zegenen de dag waarop ze Ren nies leerden kennen - en waarderen. S.V. TEXEL Programma voor zondag: 4e kl. KNVB: LSVV-RKAFC; De Fores- tcrs-BKC; Hollandia T.-Helder; Schagen- Vio; Texel-USVU. De andere elftallen zijn vrij. Dit is onze eerste thuiswedstrijd en we mogen een flinke belangstelling ver wachten. Ten zeerste hopen we dat wij allen bevredigd worden door een prima wedstrijd. Elke wedstrijd in onze afd. vraagt van de spelers de volle inzet. Goed voorbereiden is van het grootste belang, maar ook de wetenschap dat we het gezamenlijk moeten doen en elke speler z'n medespeler als gelijkwaardig ten volle vertrouwt. Bedenk, dat snel heid en doorzetten noodzakelijk zullen zijn en door niets, tegenslag of iets der gelijks, je laten beïnvloeden. Dan hebben we een kans op beide punten. Zo dat is dan afgesproken. Succes toegewenst. S.V.O.-NIEUVVS Maandag 5 oktober was het een fees telijke dag voor het echtpaar Rozendaal. Ze waren nl, I2V2 jaar getrouwd. Namens de gehele vereniging nog van harte ge feliciteerd. Dit weekend is voor onze elftallen druk bezet. Adsp. a gaan naar Tex. Boys a, aanvang 4 uur; Tex. Boys b komt bij ons b-elftal op bezoek De welpen gaan met a mee naar Den Burg. Zondag 12 uur speelt Oosterend 2 te gen WGW 4 en om 1.30 uur Oosterend 1 tegen Helder 5. Jongens doe je best. Terreindienst: M. Mosk en A. de Zwart

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3