gefeliciteerd met je eerste zelfverdiende geld fiun TT Electrohuis Bakker PunjL RIJKSPOSTSPAARBANK m T.V. NIEUWS Huisduinen is in de lucht Een prachtbeeld SCHOUW SIPÉ3 BETER DAN DE ZON droogt JOJO sneldroger Ml.ax-fi Yank* „FORMOSA" Assurantie kantoor GerDros. Voxft: •Naaimachines! ^Onderdelen —A-Reparatie^ Jac. Bruijn, Stenenplaats Mr F.H.Ferguson 12 tot 17 oktober zeer voordelige aanbiedingen Fa. Kikkert, De Cocksdorp 'n Cadeautje Rijwielen Tandems Solexen Taxi Garage Reij Dit is goed en goedkoop SJ. NOTA Zaterdag 17 oktober 1959 BARKER'S IJZERHANDEL Telefoon 67 ,Zij kochten Ruime keus. Lage prijs. Beste kwaliteit Lange Ieren jassen en mantels vanaf 135. Extra voordelig leren sportjekkers 97,50 Dames fingertip en sportjasjes in kleuren 87,50 Sportieve leren vesten zwart en bruin 75,— Inruilen, repareren, verven onder garantie. Bij aankoop leren jas gratis leren wanten PIET «TROEGOP St. Pancras Tel K 2267588 rima V oordelig maandags op de markt Het adres voor laarzen en regenkleding Zend vroegtijdig Uw advertentie* in. Ü1Ë LU Café-Restaurant Broodje kroket f 0,50 Koffie per kop f 0,35 Gehakt met brood f 1,50 Huzarensalade met brood f 1,75 Hele uitsmijter f 2,— Koningstraat - Den Helder Belangrijk beter en goedkoper bij Neem de proef op de som Telefoon 35! De Koog. Gevestigd als advocaat en procureur Den Helder Middenweg 116 Tel. 02230-2117 In de week van hebben wij in wol, interlock ondergoed, badhanddoeken, enz. Komt u eens kijken Onze verwachting was juist van Den Hoorn tot de Witte Hoek 11 f 695,— Laat u voorlichten alvorens u koopt. voor groot of klein? Dan moet U immers bij J. P. STAM zijn Ie klas huurt u bij ZEGEL Tel. 150. Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101 Geen angst meer voor een regenbui, geen nat wasgoed meer in gang of kamer, geen vocht meer in huis. Met de AMCO snel droger is Uw hele was in enkele minu ten zo goed als strijk- droog. Koop daarom de AMCO sneldroger voor minder geld méér waarde. Alleen verkrijgbaar bij dc AMCO-handelaren, die herkenbaar zijn aan dit embleem. in- en uitwendig geëmailleerd afgewerkt als een juweel roestvrije trommel voetrem A s. maandag op de markt Ongebleekte lakens 1-pers. 140 x 240 5,98 2 pers. lakens iets vuil waarde 10,95 nu 5,98 Aa-Be dekens I- en 2-pers. ver beneden de prijs Pracht zuiver wollen 1-pers. dekens geen 32,50 maar 25,— IJzersterke werkoverhemden waarde 8,95 nu 6,95 Pracht kwaliteit overalls van 14,95 nu 11,95 Ongekende keuze in dames- en herenpyama's voor spotprijzen Halfwollen herenhemden en onderbroeken 5,98 Wij staan tegenover middenstandsbank Het Dagelijks Bestuur van de Prins Hendrikpolder brengt ter kennis, dat de schouw over de tochten en wateringen zal plaats vinden op en nodigt mitsdien de ingelanden uit te zorgen, dat niettegenstaande de alsnog in R v.k.-verband aan de sloten te verrichten werkzaamheden op gemelde da tum alle voorschriften als bij de keur omschreven, stipt zijn nageleefd. Texel, 3 oktober 1959 Het Bestuur voornoemd J M Bakker, voorzitter K. Stoepker, secretaris In diverse pasteltinten 219.- Vraag Uw Amco-handelaar U ook de andere Amco-artikelen te tonen. Alleen verkrijgbaar bij en volledig gegarandeerd door: Ingewikkeld ding zo'n loonstrookje. Maar dat laatste bedrag daar gaat 'torn... dat is voor 'ou. Daar kun je mee doen wat je wilt. Nou adoen wat je wilt't Lijkt meer dan iet is geld is gauw uitgegeven Daarom wees pienter en ga er óók wat van sparen. Profiteer van het Zilvervloot Ideaalspaarplan. Elke keer dat je je geld krijgt, zet je een vast bedrag op je postspaarbankboekje. Dat geeft alvast een aardige rente. En straks krijgje er dan zomaar volle 10% bij - van het Rijk - over het gespaarde geld en de rente samen! Hoe eerder je begint, hoe voordeligerZorg er in ieder geval voor, datje vóór 31 decem ber a.s. f30,- gespaard hebt, dat scheeltje een heel jaar! Loop morgen even bij het post kantoor binnen. Ze weten er daar alles van en ze vertellen het je graag. GEVESTIGD IN ELK POSTKANTOOR FEUILLETON: door HANOL SPOOR. 10. Haar verlangen naar kinderen sproot in hoofdzaak voort, uit de wens om voor hem de meest volmaakte vrouw ter we reld te zijn. Een kind van hen beiden zou voorgoed hun liefde bezegelen Ze wilde een bewijs leveren van haar grote liefde voor hem. Zij koesterde zich altijd in zijn overstelpende attenties en elke keer voelde zij zich degene, die altijd weer ontving en er weinig voor terug kon geven. Mijn geslacht is verzwakt, dacht ze dan bitter. We hebben alleen onze afkomst om trots op te zijn, doch we missen de kracht om voor een nageslacht te zorgen. Hoe meer Walter haar met liefde en zorg omringde hoe meer ze zich verweet dat ze ergens als vrouw tekort schoot. Eindeloos had ze gebeden en gehoopt en steeds waren haar verwachtingen de bo dem ingeslagen. Het maakte haar luste loos en down. Nu was blijkbaar het onaf wendbare gebeurd hoe onwaarschijnlijk het ook klinken mocht. Zij had, met haar zwakke gezondheid. Walter in de armen van een ander gedreven. Nu verbood zijn eergevoel hem, om zich met geld en goede woorden, van dit aardige vrouwtje af te maken Of ging zijn verantwoordelijkheidsge voel nog verder en vond hij, dat hij ook voor de toekomst van het kind moest zor gen? Zou ze op de duur dit jonge vrouw tje dagelijks om zich heen moeten dul den..-? Of hoopte Walter, dat zijn eigen vrouw zich langzaam maar zeker terug zou trekken? Maar hij wist toch, dat ze zonder zijn liefde geen waarde aan het leven hechtte. Hij was de voe dingsbodem van haar bestaan. Zijn don kere ogen op haar te zien rusten en zijn sterke armen om zich heen te voelen, was alles wat ze nodig had. Het verlan gen om eens die ogen van trots te zien stralen, als ze hem een kind had ge schonken, een verlangen dat onvervuld was gebleven had haar doen kwijnen en wegteren Iris verwonderde zich over haar eigen gedachten, die kalm als een zacht stro mend riviertje door haar heen gingen, terwijl de feiten, die letterlijk voor haar ogen werden uitgestald, zo erg waren, dat ze als een vurige godin der wrake, met vernietigende zinnen, haar man en deze vrouw de deur moest wijzen. Maar ze was immers nergens zeker van. O, die verscheurende twijfel. Moest het nog lang duren, aleer men haar de zaken uiteen zou zetten? Moest ze zelf het initiatief nemen, of rustig afwachten tot de anderen de tijd daarvoor rijp achten? Wat kwam eigenlijk een paar maanden er op aan, als daarna het leven dor en vreugdeloos zou zijn. Walter zou op de duur zijn belangstelling voor haar ver liezen en allicht de vrouw kiezen, die hem een kind had geschonken. Kon ze dus niet beter een passieve houding aan nemen en nog genieten van ieder uur, waarin ze de liefde nog in zijn ogen zou lezen. Wat was te verkiezen, een lang zaam zien sterven van iets wat je dier baar was, of aansturen op een crisis, waarbij heftige gevoelens en striemende verwijten aan de oppervlakte zouden ko men en alle kansen tot redding van haar geluk zouden ontnemen. Zelfs de allermooiste herinneringen zouen bedolven raken onder het puin van hartstochtelijk uitgesproken beledigin gen. Hoop en vrees, liefde en wanhoop hiel den Iris gevangen en bezorgden haar een hevige zielesmart. Een aangeboren be schaving deed haar al die gevoelens met geweld onderdrukken, zodat noch Jane, noch Walter een vermoeden hadden van haar innerlijke strijd. Met uiterste wils kracht had ze tegelijkertijd het gesprek gevolgd. Ze wilde geen vernederende scènes. Ze zou al haar krachten sparen. misschien heel misschien kon ze er nog bij winnen. Ze was tot grote offers bereid. Ze wilde Walters liefde niet ontberen. Zijn genegenheid voor haar, was haar levenskracht. Verder gaan zonder Walter was ondenkbaar. Ook zonder kinderen zou hij haar hele bestaan vullen. Als het moest wilde ze dan wel het kind aanvaarden en opvoe den, terwille van zijn gemoedsrust, maar de vrouw moest weg. Wie weet, of Wal ter in dat kind een genoegzame bevredi ging vond en verder zou hij dan weer voor haar alleen zijn. Iris werd weer wat vrolijker gestemd. Ze zag hierin ineens weer een oplossing. Door met een groot en ruim hart het kind van Jane en Walter te aanvaarden, zou ze het gedeelte waarin ze te kort schoot en waarbij ze zichzelf maar niet van schuld kon vrijpleiten, opheffen en goedmaken. Jane was nog jong, er zouden nog meer kinderen komen. Wie weet hoe verheugd ze zou zijn, dat op deze manier haar zij sprong werd opgevangen. Dit plan zou ze doorzetten. Wanneer Walter geen verde re verklaring gaf en geen bezwaren maakte, dan zou ze aannemen dat haar veronderstellingen juist waren. Ze zou er geen drama van maken, maar trach ten uit deze hele ongelukkige geschiede nis nog iets goeds over te houden. Iris nam, na dit besluit weer met volle belangstelling aan het geprek deel. Jane, die zich juist ongerust begon te maken over haar afwezige blikken, was ver heugd dat Iris weer opnieuw zoveel inte resse voor haar toonde en belangstellend vroeg naar haar werk en haar omgeving. Jane genoot intens van de weelde om haar heen. De dikke tapijten en de kost bare schilderijen maakten de kamers le vendig en warm. Tijdens het diner brandden er vele kaarsen, die in zware kandelaars op de rijk gedekte tafel ston den. Overal waren prachtige bloemen neergezet en bijzonder grote planten zorgden voor intieme hoekjes en een gezellige sfeer. Ze vond het een heerlijke sensatie om aan tafel door verschillende personeelsleden bediend te worden, die zich allen bijna geruisloos en onopge merkt door de kamer bewogen. Voort durend was ze zich van het grote voor recht bewust, dit te mogen meemaken Walter en Iris konden moeilijk beweren, dat ze zich niet dankbaar toonde. Ze ge noot zichtbaar van haar onderscheiding. Iris moest erkennen, dat, zo ze niet dat zware vermoeden in zich omdroeg, zij zeker genoten zou hebben van het fris en levenslustig gebabbel van Jane. Er wa ren zelfs momenten dat ze haar verden king volkomen kon loslaten. Ze wilde zich ook niet voortdurend de bedrogen vrouw voelen. Als je de dingen nuchter bekeek, dan was het gebeuren tussen Jane en Walter zo begrijpelijk, zo menselijk. Alleen door een verkeerd op treden kon hier een tragedie uit voort vloeien. Het diner werd voor alle drie een suc ces, ondanks het feit, dat ieder met zo verschillende gedachten aan tafel zat. Jane voelde zich als een pas gekozen koninginnetje. In gedachten schreef ze al een brief naar Rudy, over al die prach tige dingen, die ze gezien en beleefd had. Ook over de goedheid en de hartelijk heid, die ze ondervond van haar direc teur en zijn vrouw. Het afscheid verliep in dezelfde geest. Iris herhaalde een paar maal de uitno diging aan Jane, om weer gauw terug te komen, zonodig hele dagen, vooral als ze haar werk op het kantoor niet meer zou waarnemen. Jane moest beslist ook eens mee gaan winkelen, want Iris vond, dat ze een goede smaak had. Walter voelde zich bijzonder voldaan. Wie zou gedacht hebben dat Iris zo zou opleven van het bezoek van Jane. Haar ogen schitterden, als bij 'n lichte koorts aanval, maar ze was levendig en opge wekt. O. wanneer zijn plan toch eens slagen mocht en het gaf hem zijn levens lustige Iris weer terug, wat zou hij dan dankbaar zijn voor deze inval. Het zou alle moeite en dubbelhartigheid meer dan waard zijn. (Wordt vervolgd). 42. Oei, wat een schrik!! Kijk ze elkaar nu eens aangapen!! Bennie eerst nog wat slaperig en niet begrijpend. ,,Ik geloof, dat ik moet maken, dat ik wegkom", mompelde Sherry tot zich zelf. „Ik vertrouw die vent niets". Het was net op tijd, dat Sherry dat merkte, want Bennie maakte aanstalten om.... Maar ja, daar wachtte Sherry niet op. Hij nam de benen! „Tjonge, tjonge, wat kan die Bennie hard lopen, beter gezegd hobbelen", zei Sherry ang stig. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4