Groen Twartr jexels in het hartL Gevolgen van droogte krijgen omvang ramp op ons van een eiland Texel en de droogte Betaalt U contant? Graag Vluchtelingenjaar WOENSDAG 14 OKTOBER 1959 74e JAARGANG No. 7395 T E X E LS EWCOURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Het is niet de eerste keer, dat o.g. zich zet tot het schrijven van een artikel over de gevolgen van droogte voor ons eiland. En oudere boeren kunnen U diverse „jaartallen" noemen, die bekend zijn door de schadelijke gevolgen van droogte voor landbouw en veehouderij. Je kunt het nu echter meemaken, dat één van die oudere boeren verklaart: „Wat we nu be leven is voorzover ik kan nagaan nog niet gebeurd". Het feit, dat de gevolgen van de droogte ons eiland op het moment in het grote nieuws brengen, bewijst ook wel duidelijk, dat er inderdaad iets aan de hand is. In deze omstandigheden is het geen wonder, dat de redactie van de „Texe laar" ons de vraag heeft gesteld onze „kijk" op de gevolgen van de droogte aan de lezers kenbaar te maken. Het is daarbij wel nodig er aan te denken, dat ons overzicht uiteraard een algemeen overzicht is. Hoewel er practisch geen bedrijf op Texel is, dat geen nadeel on dervindt van de droogte, is de toestand van bedrijf tot bedrijf toch zeer ver schillend. De akkerbouw De Texelse akkerbouwers kunnen de gevolgen van de droogte op de opbrengst van hun gewassen al grotendeels over zien. Practisch alle graangewassen zijn afgedorst en het graan is opgeslagen in schuren en pakhuizen. Daarbij is wel naar voren gekomen, dat speciaal de op brengst van tarwe en zeer in het bij zonder van zomertarwe zeer slecht is geweest. Wij menen wel te mogen vast stellen, dat deze opbrengst zeker 30°/« lager dan normaal is. Wij willen er nog eens op wijzen, dat dit niet betekent, dat de akkerbouw hierdoor dus 30°/o minder op zijn tarwe verdient. Neen, dat wil zeggen, dat die 25 of 30°/o waar een boer het in normale jaren van moet hebben er niet is. En dat een landbouwer aan dit gewas dus geen cent verdient of er geld op moet toeleggen. Wat de haver en gerst betreft ligt het maar weinig anders. Ook hier kan wel gerekend worden op een opbrengst, die 25°/o beneden normaal ligt. Mogelijk ligt dit voor haver ook wel in de buurt van 30%. De opbrengst van winterrogge va rieerde vrij sterk. Naast percelen met een normale tot goede opbrengst waren er meerderen, die de landbouwers geen cent winst opleverden. Wat 'het gewas aardappelen betreft moeten we vaststellen, dat de droogte ook hier nadelige gevolgen heeft gehad. Vooral op de zwaardere en stugge zavel- en kleigronden ligt de opbrengst ver be neden een opbrengst, die we normaal plegen te noemen. Plaatselijk moest zelfs van een misgewas worden gesproken. Op de zandgronden, en speciaal de enigszins vochthoudende zandgrond was de toe stand minder slecht, hoewel ook hier tonnen per ha. minder gerooid worden dan vorig jaar. Bovendien trad op vrij wel alle percelen ernstige doorwas op, waardoor het nodig werd de aardappelen in een te vroeg stadium te rooien. Het laat zich aanzien, dat door dit euvel ook de kwaliteit plaatselijk zal hebben ge leden. Bij de voor pootgoed geteelde aard appelen doet zich nog een ander „kwaad' voor, dat het naar zich laat aanzien zeer nadelige geldelijke gevolgen zal hebben Door de buitengewoon droge, zonnige zomer was het aantal bladluizen dit jaar zeer groot. De funeste gevolgen hiervan zijn niet uitgebleven. Diverse partijen zijn ernstig aangetast door virusziekten, wat aanleiding geeft tot verlaging in klasse of algehele afkeuring van de partij. In verschillende gevallen geeft dit groot financieel nadeel. De enige gewassen, die nog geoogst moeten worden n.l. de suiker- en voeder bieten tonen wel een zeer droevig beeld. Aan de wijze, waarop bezoekers van de vaste wal reageren bij het zien van de percelen bieten in polder Eierland duidelijk te bemerken, dat men zoiets niet verwachtte. Heel wat percelen zul len een opbrengst geven, die niet meer dan 40% van normaal is Men behoeft geen akkerbouwer te wezen om te be grijpen wat een enorme schadepost dit betekent. Het is wel zeker, dat op de meeste be drijven de touwtjes dit jaar niet aan el kaar te krijgen zullen zijn en een aantal zeker in financiële moeilijkheden zal komen. We hopen, dat hiervoor een op lossing zal worden gevonden. Het grasland Het beeld, dat het grasland op dit moment biedt is uitermate droevig. We zijn op Texel heel wat gewend, maar wat de geheel verschroeide weiden ons nu te zien geven is eigenlijk niet te beschrij ven. En je verwondert je er telkens weer over hoe de dieren op deze „weiden" het leven houden. Maar het is niet alleen de toestand van dit moment, die de gras- boer zorgen geven. Weliswaar werd het hooi dit jaar goed gewonnen. De hoeveel heid was echter kleiner dan normaal. Tot augustus leefde de veehouder echter in de verwachting, dat het weer toch wel eens veranderen zou en in de nazomer de wintervoorraad nog wat aangevuld kon worden. Deze hoop is ijdel gebleken. En inplaats van een aanvulling van de wintervoorraad is het op veel bedrijven een ernstige aantasting van deze voor raad geworden. Heel veel veehouders hebben de dieren al maanden aan het hooi en inplaats van een winterperiode van 6 maanden wordt dit voor veel be drijven 8 maanden. Naast hooi is op de meeste bedrijven al veel aangekocht krachtvoer vervoederd. En al deze extra- kosten kunnen niet voorkomen, dat de melkgift duidelijk lager is dan normaal, Hoewel de directe gevolgen van de droogte op de schapen op het moment uiteraard minder duidelijk zijn dan bij het rundvee hebben we niet de illusie, dat de droogte de schapenbedrijven on beroerd zal laten. Weliswaar is de directe oorzaak van de zgn. „dronken" schapen nog niet bekend, maar bijna iedereen is ei toch wel van overtuigd, dat er ver band bestaat tussen de droogte en deze merkwaardige ziekte. En ook verder maakt de schapenboer zich zorgen. De hele bedrijfsvoering van de Texelse schapenboeren is er op ge richt om in de tweede helft van septem ber enkele frisse weiden beschikbaar te hebben voor de dieren, waarbij in het laatst van oktober de ram wordt toege laten. De ervaring heeft hem n.l. ge leerd, dat deze frisse weiden een eerste eis zijn voor een goede vruchtbaarheid van de schapen. De winst van het scha- penbedrijf wordt voor een goed deel be paald door het aantal lammeren per schaap. En nu deze frisse weiden ont breken wordt de kans op een voldoende aantal lammeren wel zeer klein. Er dus grote kans, dat de gevolgen van deze droge zomer zich ook het volgend jaar nog zullen laten gevoelen. Dit zal niet alleen op de schapenbe drijven het geval zijn. Als gevolg van de abnormale zomer zijn practisch alle nieuw ingezaaide percelen grasland en kunstweiden mislukt. Hierdoor is een kapitaal aan gras- en klaverzaad verlo ren gegaan en mist men volgend jaar de opbrengst van deze productieve nieuwe weiden. We zullen er ook mee moeten rekenen, dat het grasland door de droog te zodanig zal hebben geleden, dat veel goede grassen verdwenen zijn en de pro ductiviteit aanzienlijk minder is gewor den. Als we dan ook nog denken aan het mislukken van vele percelen stoppel knollen kan onze eindconclusie zijn, dat we niet te veel zeggen als in de aanhef van dit artikel van een ramp wordt ge sproken. En hoewel er alle reden is om dank baar te zijn voor de hulp van collega landbouwers van de vastewal voor de verstrekking van ruwvoeder vrezen we toch, dat met deze hulpverlening onze landbouwers niet volledig geholpen zul len zijn. C. v. Gr. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 14 okt. 7.00 en 19.04, 15 okt. 7.51 en 1952; 16 okt. 8.30 en 20.35; 17 okt. 9.05 en 21.10. NIEUW SOORT SCHAPENKAAS Maandagmorgen hoorden wij voor de ïadio plotseling de stem van een Texe laar. De heer Wieringa, directeur van de Zuivelfabriek „Eendracht", gaf in een vraaggesprek voor de NCRV-radiokrant, weinig commentaar op de vraag: „Een nieuw soort schapenkaas van Texel". „De afgelopen zomer zijn er proeven genomen, maar het stadium is nog niet ver genoeg om hier al breedvoerig over uit te wijden". Een zelfde antwoord kregen wij van de heer Wieringa: „Als het zover is dat er „Nieuws" is, hoort U het wel". De proeven zijn nog in volle gang. VERGADERING VAN DE RAAD Vergadering van de raad der gemeente Texel op maandag 19 oktober 1959, n.m. 2,30 uur ten gemeentehuize. Texel, 9 oktober 1959. De burgemeester van Texel, C. DE KONING. 1. Notulen. Ingekomen stukken en mededelingen. Benoeming van enkele leden van de plaatselijke commissie van toezicht op de Rijks-H.B.S. Aanbevolen worden: In de vakature Ds. C. H. van Rhijn: 1. de heer J. R. van Wijland, 2. de heer Ds. G. H. van Wolfensberger. In de vakature Ds. T. van der Zwaag: 1. de heer Ds. H. van Bilderbeek; 2. de heer C. P. Laan. In de vakature Pastoor Z. v.d. Klein: de heer F. L. de Grave; 2. de heer Th. M. Graaf. 4. Verlening van eervol ontslag aan de heer L. G. Weldering als onderwijzer aan de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs te Den Burg. Bepaling van het maximaal toelaat bare krediet voor 1960 op grond van de met de N.V. Bank voor Nederlandse Ge meenten aangegane rekening-courant overeenkomst. 6. Aangaan van een rekening-courant overeenkomst met het kantoor Den Burg van de Rotterdamse Bank N.V. voor het jaar 1960. 7. Aangaan van een rekening-courant overeenkomst met de Coöperatieve Boe renleenbank te Den Burg voor het jaar 1960. Aangaan van een rekening-courant overeenkomst met de „Stichting Sociaal Toerisme Texel". 9. Machtiging tot het aangaan van kas geldleningen ten behoeve van de dienst 1960. 10. Wijziging van het raadsbesluit van 10 juli 1959, no. 15, inzake het aangaan van een geldlening. 11. Voorlopige vaststelling van het be drag der uitgaven voor het openbaar la ger en uitgebreid lager onderwijs over 1958. als bedoeld in artikel 55 ter der Lager-Onderwijswet 1920. 12. Voorlopige vaststelling van het be drag der uitgaven voor het openbaar buitengewoon lager onderwijs over 1958 als bedoeld in artikel 33 van het Besluit buitengewoon lager onderwijs 1949. 13. Het instellen van beroep bij de Kroon tegen gedeeltelijke onthouding van goed keuring aan de le wijziging van net uit breidingsplan in hoofdzaken der ge meente door Gedeputeerde Staten. 14. Vaststelling van de 2e wijziging van het uitbreidingsplan in hoofdzaken der gemeente. 15. Beoordeling van het verzoek van de heer R. Hooijberg te De Cocksdorp om toekenning van en uitkering op grond van de „Schadevergoedingsverordening gemeente Texel". 16. Verkoop van een strookje grond te Den Burg aan de heer C. Schuijl, aldaar. 17. Wijziging gemeentebegroting voor het jaar 1959. HEEMRAAD HERBENOEMD De heer A. Garritsen is bij K.B. per 1 oktober j.l. herbenoemd tot heemraad van de polder Eierland. MUTATIES WITTE KRUIS In verband met haar voorgenomen huwelijk is aan Zr. C. Bottema met in gang van 1 november a.s. op de meest eervolle wijze ontslag verleend als wijk verpleegster bij onze vereniging. Naar aanleiding hiervan is Zr. Baars van De Cocksdorp overgeplaatst naar Den Burg, eveneens per 1 november. In haar plaats is met ingang van omstreeks 1 december a.s. benoemd als wijkverpleegster Zr. A. Rietveld, op het ogenblik tijdelijk als als zodanig werkzaam op Terschelling. Aangezien Zr. Fortgens door ziekte geruime tijd buiten dienst is. zal haar wijk gedurende de maand november worden waargenomen door de Zrs. Kreu- mer en Baars. Over deze periode heeft onze vereniging derhalve slechts de be schikking over twee wijkverpleegsters. Wij verzoeken onze leden hiermede, zo nodig, rekening te houden. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 14 oktober Oosterend. o.l. school, Ouderavond o.l. school. Oosterend, Verkoopdag Ned. Herv. zus- terk ringen. Vrijdag 16 oktober Den Burg, bijeenkomst personeelsvereni ging gemeente. TOCH RIJKE OOGST De heer J. Vinke, Weverstraat, had in zijn tuin geen last van droogte. De oogst van één aardappelplant was ruim 6 kg. Om precies te zijn 132 aardappelen. Een rijke oogst. P.T.T. waarschuwt: LAAT TV-ANTENNES STAAN IN DEN HELDER De enthousiaste televisie-kijkers in Den Helder, die sinds vorige week dins dagavond door de frequentiewisselaar op de Lange Jaap een prachtige ont vangst hebben en waarvan sommigen reeds de televisiemasten van het dak hebben gehaald maken een fout, is de mening van de PTT in Den Haag. Hoewel het nu mogelijk is zelfs zonder antenne te ontvangen, zal dit, wanneer PTT verdere proeven neemt, misschien niet meer het geval zijn. De mensen die hun televisiemasten in hun enthousiasme wegdoen, ontnemen zichzelf de mogelijk heid om bij storing door proefnemingen, over te schakelen op de zender Lopik. In het algemeen kan gezegd worden, dat juist de TV-ontvangers die dicht bij de zender wonen, dus in Huisduinen, door de reflexies vaker last van storing zullen hebben. Hun toestel dient bijzon der zuiver te worden afgesteld. Vooral deze kijkers moeten hun antenne niet wegdoen. Alleen Den Helder en Texel PTT wijst er verder op, dat de steun- zender op de Lange Jaap alleen bedoeld is voor Den Helder en Texel en niet voor d.e rest van de kop van Noord-Holland. Hier zal de ontvangst verbeteren als op het eind van het volgend jaar de zender van Lopik, nu 25 kw.. wordt versterkt tot 100 kw. De frequentiewisselaar op de Helderse vuurtoren zendt met een sterkte van 1 kw. uit in de richting Den Burg en met een sterkte van 1 kw. in de richting Den Helder. De technici van PTT waren over de ontvangst in Den Helder nog lang niet tevreden, ondanks de enorme vooruit gang. Er zal nog veel aan gedokterd moeten worden. Het beeld is nog lang niet ideaal, was hun oordeel. Men heeft voor deze proefnemingen echter de tijd tot de zender Irnsum voor goed gaat verdwijnen en de Lange Jaap officieel in gebruik wordt gesteld als steunzender. Uw Texelse Leveranciers NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN Den Burg no. 616 Ant. Bakker, pluim veehouder, Marsweg B 11; no. 615 J. Keijser, Schilderweg B 42; no. 467 Joh. Kikkert, Landb.-veehouder, Molenstraat; no. 617, Y. Kikkert, B 61. Eierland: no. 202 N. J. de Wit, Post weg E 77. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Vandaag, woensdag 14 okt. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. SIEM DE WAAL TE DE WAAL Vanavond houdt de heer Siem de Waal een lezing in het Dorpshuis „De Wiele waal". Wat Siem de Waal vertoont is goed, dat is bekend. Hij zal nu praten over Afrika, waarbij ook films worden vertoond, zowel over Afrika als over Europa. Zie verder de adv. Z.D.H.-NIEUW7S Het eerste heeft de belangrijke wed r-trijd in Callantsoog verloren met 21. De rust kwam met 10 voor C. Het was jammer, dat de wedstrijd zo onple zierig was. Gauw deze wedstrijd maar vergeten. Het tweede speelde 00 thuis tegen Watervogels 4. De adspiranten behaalden alleen de volle winst binnen met 40 tegen De Koog a. Zondag: ZDH 1-SVC 1, aanvang 2.30 u. Het tweede is vrij. Tex. Boys b-ZDH a, aanvang 2.45 uur. Trainen: Donderdagavond 7-8 uur t'dsp., 8-9 uur senioren. Allemaal pre sent. Deze week heeft H.M. de Koningin persoonlijk de ervaringen gehoord van de Letse dominee Urdze. Dominee Urdze, zelf vluchteling, is een van de geestelijke leiders van de Letten in het vluchtelin genkamp Ohmstede (Duitsland). Ohm slede is een van de projecten, die in het kader van het Wereldvluchtelingenjaar zijn toegewezen aan Nederland. Dominee Urdze kwam. in een vergade ring van het bestuur van het Nederland se Comité Vluchtelingenjaar, die door Koningin Juliana werd bijgewoond, ver tellen van de materiële maar vooral ook de geestelijke nood, waarin zijn kolonie van bijna vierhonderd Letse vluchtelin gen verkeert. Hij sprak tegenover de Koningin en het bestuur van het comité Vluchtelingenjaar 1959-60 de hoop uit, dat de vluchtelingen van Ohmstede en van alle kampen in Europa die nog moe ten worden opgeruimd, deze keer niet wéér voor een teleurstelling zullen wor den geplaatst. „Dat", zo zei dominee I Urdze. „is in de afgelopen veertien, vijf- I tien jaar reeds zo vaak gebeurd, dat zij het waarschijnlijk deze keer niet meer te boven zouden komen" In de laatste helft van deze oktober maand wordt in het grootste deel van ons land de eerste grote actie ten bate van de vluchtelingen gestart. Men zal er ongetwijfeld nog meer van horen, maar wie reeds nu de lijfelijke en de 1 geestelijke nood wil lenigen van hen, die soms al meer dan veertien jaar in een kamp verblijven: het gironummer van het comité Vluchtelingenjaar is: 1959 60.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1