KNITTAX Hulp aan het gevogelte goed boek montycoats De koning der breimachines sneller dan 100 handen Boekhandel Parkstraat nette r-k tractor chauffeur 9 beste biggen Taxi nodig vaste knecht De kenner en weter zegt Roest vlees is beter Staatsloterij Dansschool Henk Craanen speciale aanbieding montycoats 29.75 Handweef- rokken 14,75 - 12.75 DAMES TRUITJES LODEN MANTELS WEVENIT BROEKEN 10.95 JAC. BRUIJN, Stenenplaats Dat de aanhoudende droogte ook voor de vogelwereld een groot gevaar bete kent, bewijzen de honderden gestorven kievieten, die overal gevonden worden. Deze diertjes hebben dan nog maar lU van hun normale gewicht. Van de zijde van het Staatsbosbeheer PRIJSUITREIKING PLOEGWEDSTRIJD De prijsuitreiking ploegwedstrijd zal vrijdag a.s. geschieden op de najaars vergadering in de Landbouwschool. De fraaie wisselbeker, uitgeloofd door onze Vereniging zal door een der juryleden worden overgedragen aan H. Flens. Hij en de vier volgend geklasseerden ont vangen een medaille, aangeboden door de afdelingen der standsorganisaties van ons eiland. Daarnaast wacht iedere deel nemer een speciale verrassing. Wanneer de tijd het toelaat, wordt een serie kleurendia's, opgenomen van de landdag, geprojecteerd. Zie verder adv. BEVOLKINGSONDERZOEK Onderzoekschema woensdag 14 oktober tot en met zaterdag 17 oktober: Woensdag 14 okt.: 13.30 - 15.00 uur Mid- den-Eierland. Hoeve „Propagatie" 15.15 - 17.00 uur Zuid-Eierland, Kapel 18.30 - 19.00 uur Zuid-Eierland, Kapel: 19.15 - 20.15 uur Midden-Eierland, Hoeve „Propagatie". Donderdag 15 okt.: 13.30 - 17.00 uur De Koog, Dorpshuis; 18.30 - 20.30 uur De Koog, idem. Vrijdag 16 okt.: 13.30 - 17.00 uur Ooster end, Geb. Chr. Belangen; 18.30 - 20.15 u. Oosterend, idem. Zaterdag 17 okt.: 9.00 - 10.15 uur Ooster end. Geb. Chr. Belangen; 10.45 - 11.45 u. Zuid-Haffel, K.I.-station. BOOTDIENSTREGELING TJE.S.O. ingaande 4 oktober 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 VanDenHelder: 6.30 9.15 10.30 15.30 11.40 16.40 13.00 18.00 14.20 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 11.00 16.00 18.25 Van Den Helder: 9.15 12.10 17.15 19.30 WEER HERREZEN Eierland De landbouwschuur van hoeve „De Oorsprong", destijds door brand in de as gelegd, is weer en wel vergroot opgebouwd. De eigenaar, de heer Dijkshoorn, heeft tevens voor de schuur een fraai woonhuis laten bouwen. Een kapitale behuizing is weer in de polder herrezen. Het werk werd uitge voerd door de firma H. Daalder Zonen. Ook de grote landbouwschuur van hoeve „Madura", verleden jaar verwoest, is weer opgebouwd. 125-JARIG BESTAAN Eierland. Dezer dagen kwamen in Hotel „De Hoop" te De Cocksdorp afge vaardigden van alle verenigingen in Eierland en ook het bestuur van de polder bijeen. Daar werd besloten in 1960 het 125-jarig bestaan van de polder Eierland feestelijk te herdenken. (Mag de redactie even het adres ver nemen van de schrijver van dit berichtje) TEXELSE BOYS-NIEUWS Boys 1 was op bezoek bij Petten en moest met een 11 gelijkspel genoegen nemen, ondanks een regelmatig Boys- overwicht. Door goed keeperswerk van de doelman van Petten en het bekende geluk van Vrouwe Fortuna bleef de stand voor Petten gelijk. Het tweede speelde thuis tegen Water vogels. In de eerste helft waren de Boys iets in de meerderheid en was het een aardige wedstrijd. Tijdens deze over- wichtsperiode verzuimde de Boys de scoringskansen te benutten, waardoor de rust met een 11 stand inging. Na de hervatting was Watervogels heer en meester op het veld en wist zodoende een verdiende 42 overwinning te be halen. De junioren speelden thuis tegen ZAP b-junioren. In de eerste periode was dit een gelijkopgaande strijd, waarin ZAP het eerst wist te scoren. Ruststand 21 voor ZAP. In de 2de helft waren de Boys enigszins in de meerderheid, waar door zij de stand wisten te veranderen in 52 in hun voordeel. Jammer was het, dat enkele spelers de bal te lang bij zich hielden, waardoor de aanvallen in snel heid verloren. Voortaan hier even meer op letten, jongens, en trachten te plaat sen, want dit laat nog wel eens wat te wensen over. De adspiranten moesten, ondanks een veldoverwicht, met een 20 nederlaag tegen Oosterend a genoegen nemen. Hier is het gebrek aan schieten wel de oor zaak. Jongens bedenk, dat indien je een wedstrijd wilt winnen, je ook op doel schieten moet. Probeer dit eens bij de volgende wedstrijd. Boys b gaf in de eerste wedstrijd aar dig partij. In een leuke wedstrijd werden de punten broederlijk met Oosterend b gedeeld; eindstand 11. Zondag a.s.: Tex. Boys 1-Zeemacht 1; Kreileroord 1-Tex. Boys 2; Tex. Boys jun.-Wa ter vogels jun. Zaterdag: Tex. Boys a-Texel a, 4.00 uur; Tex. Boys b- ZDH a, 2.45 uur. Training. Donderdagavond a.s. begint de zaal- training. en wel voor de junioren om 7.30 uur en voor de senioren om 8.30 uur. De training is in het gymnastieklokaal van de HBS. Tijdens de wedstrijden heb ben we kunnen constateren, dat de trai ning lang geen overbodige luxe is. Daar om Boys, als we iets willen bereiken, verzuimen we de training in geen geval, want hier wordt toch de basis gelegd voor een elftal, dat op elkaar is inge speeld. Houd daarom deze winter de donderdagavond vrij voor de training. Terreindienst: P. Hopman, a. Boogaard. vernamen wij, dat er momenteel een actie gaande is om te trachten aan deze vogelsterfte een einde te maken. Hierin werken samen Gemeente, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten en en kele particulieren. Zo heeft Natuurmonu menten reeds een perceel land onder water laten lopen, wat direct al een ge weldig succes was. Duizenden vogels be volkten meteen het drassige land om hun honger te stillen. Hetzelfde zal ge beuren bij Den Hoorn, waarvoor daar de brandweer ingeschakeld is, terwijl men in de buurt van Pension Tatenhove te De Koog een stuk land kunstmatig zal laten beregenen. Alles zal worden gedaan om de vogels voor de hongerdood te behoeden. Wij hopen dat deze actie zal slagen, opdat de vogelwereld van Texel op peil zal blijven. HERV. GEMEENTE OOSTEREND Vandaag vanaf vanmiddag 3 uur ver koping op de kerkekamer t.b.v. de kerk. Vrijdag begint de catechisatie niet om 7 uur maar om 8 uur. ONDER DE POMP Hèwe ze d'r in Strend weer een kerk bee? Hoe dót zo? Nou ze frage deer een koster. Ninnet, die hèwe ze nodig an de skool! RAIFFEISENDAG - SPAARDAG Door tal van coöperatieve boerenleen banken (Raiffeisenbanken) is een spaar actie georganiseerd ter inleiding van de 111e internationale Raiffeisendag, vast gesteld op donderdag 15 oktober. Voor velen betekent dit een extra be zoek aan de bank, die men jarenlang kent en waardeert. Maar die men nu even met andere ogen beziet. Het is goed, dat tenminste éénmaal per jaar de naam in herinnering wordt ge bracht van de man, die in 1848 de eerste spaar- en leenbank stichtte op coöpera tieve grondslag. Het was het levensdoel van F. W. Raiffeisen om door samenwerking op financieel gebied nieuwe kredietmoge lijkheden te scheppen ter vergroting van de algemene welvaart. Zijn onbaatzuchtig werk is uitgegroeid in een bankstelsel, dat in vele landen ter wereld navolging vond en opbloeide. In ons land zijn de coöperatieve boe renleenbanken en Raiffeisenbanken me de bekend als algemene spaarbank, het geen nog eens wordt onderstreept door het sparen onder de aandacht te brengen op deze Raiffeisendag. FILMNIEUWS: Zaterdagavond en zondagmiddag: „DE ZOON VAN DE WREKER" Jack Slade is op zoek naar een „Vrij- buitershol", zijn gestolen pistool en het jonge meisje. Hij vindt ze alle drie op een plaats en bovendien een gewetenloze schurk met wie hij nog wat had af te rekenen. Hij weet zijn betrouwbaarheid te tonen en wordt opgenomen in de ben de. In dit verhaal, waarin de liefde ook een rol speelt, wordt heel wat kruit ver schoten om eindelijk te komen tot een slot van: een thuisliefde en kinderen. Zondag- en maandagavond: „IK WAS AAN HEM VERSLAAFD" Dit is het drama van een rijke vrouw, die haar vermogen opoffert aan de liefde voor een man, die een oplichter, een chanteur en een handelaar in blanke slavinnen blijkt te zijn. Een verhaal, dat gebaseerd is op een verschrikkelijke werkelijkheid, kort ge leden gepubliceerd in een Duits week blad. Hier is een misdaad in het spel, waarmee de president van het Gerechts hof in Bremen geen raad wist: „Een mis daad die niet gestraft kan worden" zei hij. Hij doelde op het doden van een liefde. Daaraan maakt Hans Stein zich schul dig. Hij bindt de fabriekseigenares Anette Klinger aan zich door een geraf fineerde leugen. Op een sluwe manier troggelt hij haar al haar geld en goed af. En intussen laat hij andere vrouwen in zijn vallen lopen. Toch blijft Anette in hem geloven en van hem houden. Maar er is nog en goede vriend van Anette, die ingrijpt. Het eind speelt in de rechtszaal. Uitstekende rollen van Barbara Rütting en Carlos Thomson. Nederlands nieuws O.a.: Mysterie in Wormer, Hoe ont stond gat in weiland?; Nationale type- wedstrijden in Den Haag; Eerste hoofd stedelijke motocross; Schilderen achter Rembrandts rug; Nieuws uit Suriname, Dierenleven in het oerwoud. Wereldnieuws O.a.: Vliegramp bij Bordeaux; Een nieuwe sluiting voor de kleding; Juwe- lententoonstelling in Londen; Grond voor arme Egyptische boeren; Toledo ontvangt de wielrenner Bahamontes; Bierfeest in München; Het wereldkam pioenschap speedway; Frans-Zweedse a tletiekontmöetingen. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 12 oktober 1959: 5 kalveren 80125; 20 biggen en schram men 4068; 6 graskalveren 315340 4 koeien 650950; 40 lammeren 6075; 15 ramlammeren 60140; 10 rammen 75—150. De handel in wolvee was ook deze maandag weer stug. 126,— VOOR OOSTERENDER KLEUTERSCHOOL De heer C. Bremer verzorgde voor de kleuterschool te Ooöterend een film avond, die een ruime belangstelling ten deel viel. Er werden diverse films ge draaid over het dorpsleven en de kleu terschool. Na afloop kon de penning meester zijn saldo verhogen met ƒ126, een behoorlijk resultaat. NAZOMER De aarde is gelijk een dorre vlakte, De zomerzon scheen eindeloos en hel. Terwijl tenslotte mens en dier naar water snakte, Trots heerlijk zomerweer en zonneschijn zo tel. Verbrand zijn haast de anders groene weiden. Waarop het vee nu dromend gaat. Het gras is op sinds lange tijden, Wijl nergens meer een enkel sprietje staat. De winterkost moet worden aangesproken. De dieren kijken droevig naar hun maal. Straks kan de schoorsteen bij de boer niet roken. Door het tekort, dan is de pot haast schraal. Het wachten is alleen nog op de regen. De vogel vindt geen voedsel en verkwijnd. Een bede stijgt omhoog om ene enkele zegen, Om regen, opdat daarna, de zon alom weer schijnt. Zuid-Eierland, oktober 1959. A. van Leeuwen-Boon JAN LIGTHART-HUIS Als je dan zo van het rustige Texel, waar je bij ons in „De Prins" de stilte kunt snijden, met een luttel verschil van een paar uur op zaterdagmiddag in de Jordaan arriveert en bovendien het „Festival" een aanvang neemt, dan stokt even je adem. Een snelle blik op de schrijftafel, over tuigt ons dat de posterijen niet hebben gestaakt. Ook blijkt na enkele maanden bastaard-Texelaar te zijn geweest de telefoon nog uitstekend te functioneren Tijdens het Jordaanfestival, was in de Noorderkerk een „Feestlicht bij het Fes tival" georganiseerd, welke in die week 5000 bezoekers heeft getrokken. Als bij de opening in de Noorderkerk, de politie je komt weghalen en namens de Hoofdcommissaris een beroep op het J. L. huis wordt gedaan en 's avonds op de Lindengracht lekker geknokt wordt. dan weet je echt wat je op Texel achterliet. Overigens, afgezien dan van het sneu velen van een enkele spiegelruit en ge vechten der oudere jeugd uit het J. L.- huis met een zekere groepering jongeren buiten de Jordaan, is het een tamme bedoening geweest. Jongeren, die helaas niet in een clubhuis opgevangen worden en met de minder fraaie naam van „no zems" worden aangeduid. Bij ons in Am sterdam was er zelfs een „ondernemen de" zakenman, die met krijt op een bord aankondigde plus de prijs er bij: .Nozems kijken". Ik heb altijd al een hekel gehad aan mensen die persé aan de jeugd willen verdienen, maar deze men taliteit is wel heel „grijs". Nee, dan denk ik aan de zakenmensen op Texel, die ons bedienden gedurende de kampweken. Ik mag helaas geen na men noemen, want dat zou t.o.v. anderen ongeoorloofde reclame zijn, maar langs deze weg proberen we dan toch onze dank en erkentelijkheid uit te spreken voor de ongevraagde verrassingen en geschenken. De desbetreffende mensen weten heel goed, wat en wie ik daarmee bedoel. Onze dank gaat ook uit naar onze buren (waarbij het begrip buren, nogal rekbaar is bij ons in De Prins), voor de herhaalde medewerking ondervonden. De collecten t.b.v. het J. L.-huis van de Herv. Gemeenten Den Burg en Oosterend brachten onderscheidenlijk 62,86 en ƒ60,12 op. Overbodig te zeggen, dat deze giften niet minder dankbaar zijn aan vaard. De deuren van het clubhuis zijn weer open en mijn kamer heeft alweer tjokvol met televisie-kijkertjes gezeten bij kin- deruurtjes of andere evenementen. De muziekclub is ook weer gestart, zodat het „bedrijf" op wintertoeren gaat draaien en pas goed als 10 tafeltennis-teams zich in de competitiestrijd gaan werpen. We zijn alweer betrokken geworden bij een stuk huwelijksellende, waar ik maar mee zeggen wil, dat het clubhuis werk bij ons in de Jordaan, waard is geleefd te worden. Zoals het langdurige zomerweer onbegrijpelijk is (en ons je gens uw boerenstand op Texel met zorg vervuld) verbazen wij ons er over, dat met het mooie weer zoveel jeugd ons huis bevolkt iedere dag. Eén avond in de week is alleen bestemd voor meisjes, vanwege het opleiden van „prima-balle rina's". Voor de jongens is het dan beslist taboe. Maar wat doe je als er acht wer kende jongens aanbellen en verzoeken beleefd doch dringend binnen gelaten te worden, want zij vervelen zich zo „Wij worden anders nozems!" Tenslotte, hetgeen u mogelijk aan Jor- daanflitsen onlangs op de televisie hebt gezien was valse romantiek en ultra- ordinair, wordt onze Jordaan en haar bewoners geen dienst mee bewezen, als U begrijpt wat ik bedoel Joh. K. A. Schreuder. Voor een TEXELAABTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Voor al uw vervoer Van Boven's Transport en Taxi-Onderneming Bestel voor uw bagage een kleine vrachtauto. Billijk tarief. Oudeschild 53, tel. Den Burg 421 of 380 Bestel nu bloembollen. Wij hebben nu voorradig vele soorten Tulpen, Narcissen, Crocussen, Hyacinten, Ixia, Blauwe druifjes, Scilla, Chionodoxa, Witte lelies, Fritilaria e a. Bloembollen kwekerij en Handel F. J Halsema, Gerritsland B 170 Den Burg Puikbeste aardappelen, 16 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Radio herstellen? Vonk opbellen. Een goed idee, geef het met de vracht rijder mee naar VoDk, voor radio en T.V. Tel. 78 en 273 Te koop prima con sumptieaardappelen, 16 ct. per kg. afgehaald. Brakenstein Te k. I Bes petroleumka chel N.H kerk, Oudeschild Te k I paar zg.a.n rolschaatsen en zakketeltje Singel 359, Oudeschild Met dankbaarheid en grote blijdschap geven wij ken nis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Jacoba Maria (Onny) A Visser—v Sijp L. Visser Anja en Hanneke Wagecingseweg C 45k Eierland, Texel 12 oktober 1959 Met grote vreugde geven wij kennis van de geb jorte onzer zonen Ferdinand (Freddy) en Ronald (Ronny) Amsterdam, 8 okt. 1959 Slatuinenweg 7 Tijdelijk adres: Luth Diakonessenhuis Koninginneweg 3 Met grote blijdschap ge ven wij u kennis van de geboorte van onze zoon en broertje Eric M. P. Langeveld B Langeveld-Schenk Madeion 14 september 1959 Boss-Mines Mashaba S Rhodesia Morgen 15 okt hopen onze geliefde vader en pleegmoeder Ant. v. Heerwaarde en E.M. v. Heerwaarde- Wesseling hun 12'/2-jarig huwelijks feest te vieren Dat God hen nog lang moge sparen is de wens van hun dankbare kinderen Toon Gerrit Henk en verloofde Nel Den Burg „lepenhof" B 103 In plaats van kaarten. Op zaterdag 17 oktober hopen onze lieve ouders J. de Wolf en J. de Wolf-de Hoop hun 25-jarige huwelijks feest te vieren Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen Ko, Adrie, Cor - Rie Martinus - Roelie Ada Receptie: zaterdag 16.00- 17.00 uur in restaurant Vliegveld. De Waal, 28 sept. 1959 Langs deze weg zeggen wij hartelijk dank voorde zeer vele blijken van deel neming betoond bij het overlijden van onze lieve en zorgzame vader, be huwd- en grootvader ANTONIUS VAN BEEK In 't bijzonder dank aan de leden van de L.T B afd. Eierland en buren. Namens de familie Van Beek Texel, september 1959 Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van on ze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootva der LEENDERT WETSTEEN in 't bijzonder Ds Soesan voor zijn troostwoorden en dragers en kleedopleg- sters van de Holl. Mij v. Landbouw afd. Eierland voor de laatste eer de overledene bewezen. Uil aller naam K. Wetsteen Eierland, Texel Namens wederzijdse fami lie zeggen wij u hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling, voor en bij ons huwelijk onder vonden. A. Vonk A. Vonk-v. Velzen Bresxens, oktober 1959 Molenwater 20 Aan allen, die door hun belangstelling en mede leven, de voor ons zo moeilijke weken hebben verlicht, onze hartelijke dank. K. Mantje A. C Manlje-Bonne BIEDT ZICH AAN: op loon- of akkerbouw bedrijf, extern, event, voor jaar 1960. Br. onder no. 1327 bur. van dit blad De vaatwas is kinderwerk met Juncker's Gasgeyser BAKKERS IJZERHANDEL TE KOOP 2 zeugen met biggen 4 drachtige zeugen Rutten, Eendracht Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Gevraagd per 1 nov. as. woning beschikbaar C. Jongejan, „De Vrijheid" Eierland, Texel Carbonade 1,75 per 500 gram Speklappen 0,98 per 500 gram Vrijdag en zaterdag HEDEN weer loten afhalen Beperkt aantal verkrijgbaar P. Stechweij. Morgen, donderdag 15 okt. begint de Bejaarden- Sociëteit Cocksdorp in hotel De Hoop. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Aanvang 2,30 uur Danslessen vangen aai vrijdag 16 oktober om uur in „Casino". Voor deze clubs kunt j zich dagelijks inschrijver Schilderend 93, tel. 128 Leerlingen voor club Dei Hoorn kunnen zich opge. ven bij de heer Bak kei Loodsmanswelvaren In De Bijenkorf Uw modecentrum Dames- en bakvis- en AUTOCOATS van zware wollen duf fel. Heerlijk warm, ideaal voor fiets en brommer. Hoogst sportieve mo dellen met cap. In marine en antraciet of moderne ruiten 49,75 34,75 Meerkleurige vrolijke dessins. Leuk, fris en sportief. Kan bij elke blouse worden gedra gen. Iets bijzonders van prachtige nieuwe wollen bouclétricot in modetinten, zoals lin de, lila, oranje, geel, groen. Snoezige mo dellen 1Q 7 R 21,75 - 19,75 lO.fü voor jongens en meis jes, in marine of an traciet. Van warme duffel, sportief model. Of autocoats in mo derne ruiten voor meisjes. Met teddy of wollen voering. Voor 4 tot 14 jaar. Prijzen 44,50 - 34,50 Oil 7R 29,50 0 voor meisjes. Ideaal voor nu, voor de herfst en de winter. Heerlijk warm en regendicht. Sportief model met capuchon in mooie effen tinten of modieuze ruitjes, van 5 6 jaar tot 14 jaar. Prijzen als t)A 7C 39,75 - 32,50 J in 5 moderne kleuren met moderne streep jes en werkjes. IJzersterk door 75% wol met 25% nylon. Voor meisjes van 3 tot 11 a 12 jaar. 16,75 - 14,50 12,85 Het is maar een weet, dat.de Bijenkorf ook uw meisjes beter kleedt. GES UW MODECENTRUM Koop nu en verdien de hele koopsom terug. Vraag inlichtingen bij naaimachinehandel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2