D# Textielhuis Zegel ,Zij kochten mijn kind' 68.: Texel 1 versloeg; US VU in spannende strijd „FORMOSA" Broodje kroket f 0,50 Koffie per kop f 0,35 Gehakt met broodf 1,50 Huzarensalade met brood f 1,75 Hele uitsmijter f 2,— Prima BABY WEEGSCHALEN te huur bij N. WONDER. Schilderend 8 DUBBEL ZEGELS 29ct 1.00 2.15 64ct 25ct GRAF. MONUMENTEN Llinchschotel van de week - ^68»n8.V. DE SPARRETJES van Je WEEK CHOC. HAGEL v°or 60 1 fles SLAOLIE v°°- 99 CHOCOLADE MOLTON DWEIL 49 "79 1 Wij hebben *"33^ MÜW 'n speciale voorkeur voor °v *-* Het terrein, dat door de goede zorgen van Gemeentewerken in prima conditie verkeerde, lokte tot een mooie partij voetbal. Vanaf deze plaats dan onze waardering voor het prima werk, dat onder deze ongunstige weersomstandig heden voor een dergelijk werk is gepres teerd. US VU beschikt over een stevige ploeg; flinke grote kerels. Een heel verschil met onze jonge ploeg. Het is een spannende wedstrijd ge worden, waarin tot het einde de beslis sing zou kunnen veranderen. Er werd een flink tempo ingezet. USVU speelt met verre lange trappen en stoten meteen snel door, waardoor onze verdediging wel bijzonder op haar tellen moest passen. Over het algemeen klopte het vrijwel, hoewel de dekking nog meer moet worden toegepast. Bertus was wel ineen bijzonder goede vorm en heeft in menige hachelijke si tuatie redding gebracht. Een steunpilaar is onze Harry. Hij geeft z'n medespelers zelfvertrouwen. Niek Vos speelde dik wijls heel goed. Ook Piet Keijser komt er goed in en kan een prima steun voor ons elftal worden. In de voorhoede speelde Hans een prima wedstrijd: snel, doortastend, goed aangeven, met schieten had hij geen ge luk. Kees deed het wel goed, maar de dubbele taak, de verdediging steunen en meetrekken in de aanval is een lastige opgaaf. Dit geldt ook voor Ruud, èn achter èn meteen weer voor, zó moet het worden, maar de competitie is nog jong. Max was wel actief, maar moet zich be heersen. Samen met Hans werd er vaak prima en tacties gespeeld. Onze rechts buiten Kees Groen heeft zeer wel vol daan en zal zich spoedig thuis gevoelen. Samen met Ruud en Niek kan hij een nuttige vleugel vormen. De wedstrijd Direct werd er een flink tempo inge zet. Texel trekt ten aanval, terwijl U. op snelle doorbraken speelde. USVU werd het eerst gevaarlijk, maar het schot gaat naast. Dan ging Harry langs de lijn, een mooie voorzet, maar niemand was ter plaatse. Als U. komt opzetten speelt Kees terug naar Harry, maar de rechtsbuiten had het doorzien, breekt door en zijn voorzet werd fraai benut. 01 na 7 min. Texel zet niet ontmoedigd door en we zien een spannende strijd, met om beurten aanvallen, die een aantal cor ners opleveren maar worden afgeslagen. Uit een aanval van rechts plaatst Ruud op de lat, een tweede schot van hem gaat naast. De U.-aanvallen strandden veelal op buitenspel. Een hard schot van Kees wordt gestopt en opnieuw is Texel terug door Hans, die naast schiet. Dan wordt USVU gevaarlijk, een mooie voorzet wordt door Niek tot corner gekopt, pre cies op tijd. Cees geeft mooi door, maar de bal wordt gemist. Bob probeert een schot, maar dat gaat naast. Een vrije schop over rechts genomen wordt door Kees Groen met een fraaie omhaal in geschoten: 11. Er is dan 35 min. ge speeld. Niek geeft nu prachtig door. Een ge vaarlijke aanval wordt gemist. U. wordt gevaarlijk, maar Bertus redt prachtig een aanval van rechts. Uit een vrije schop mist Max de kans van de dag door van 2 meter over te schieten. Een schot van Kees Groen wordt door de keeper tot corner gewerkt. Rust. De 2de helft begint met een zeer ge vaarlijke USVU-aanval. Een voorzet belandt via de lat precies in de handen van Bertus. In de voorhoede vlot het niet erg. We begrijpen elkaar niet best. Kees Groen plaatst een voorzet, Max loopt door en passeert de keeper op de juiste wijze. 5 min. in de 2de helft. Weer een pracht schot van Kees tegen de paal en meteen is U. gevaarlijk. Corner afge slagen. Kees is nu zeer actief. Bertus grijpt prachtig in bij een scherpe aanval en redt ten koste van een corner. U. wordt gevaarlijker en Texel heeft moeite zich staande te houden. Goede Texel- aanval van Hans, Max en Groen, maar de keeper redt. U. breekt door, Piet mist, maar hersteld zich en speelt nog juist op tijd terug. Dan een T-aanval, een pracht voorzet, maar Max mist onbegrijpelijk. Hans komt langs de lijn, zwenkt naar binnen en schiet, jammergenoeg, tegen de paal. Een gevaarlijke U. aanval wordt FEUILLETON: door HANOL SPOOR. 11. Een kind in huis, ook al was het een aangenomen kind, zou al haar moeder lijke verlangens bevredigen. Nooit zou hij zijn geheim behoeven prijs te geven. Het ideaal, dat Iris zich van hem ge vormd had, kon ongeschonden blijven. Haar liefde voor hem werd geen geweld aangedaan. Nooit zou hij de moed hebben opgebracht, om haar zonder meer alle hoop op kinderen te ontnemen, welke oorzaak dat ook kon zijn. Nu hij boven dien de wetenschap bij zich droeg, dat de belemmering van haar liefste wens, door hem werd veroorzaakt, ook al trof hem daarvoor geen enkel persoonlijk verwijt, zou hij doorvechten voor haar geluk, zonder ooit zijn kaarten open op tafel te leggen. Het zou wel nodig zijn, dat hij heel voorzichtig te werk ging, zo dat Jane langzaam en geleidelijk van haar baby verwijderd werd. Wanneer dit echter weer te lang zou duren, kon de moederbinding te sterk zijn en dan zou de aardige en meegaande Jane wel eens in een klauwende en brullende leeuwin kunnen veranderen. Een leeu win, die haar welp voor geen enkele ver lokking in de steek zou laten. Uitslagen van zondag: 4e kl. A KNVB: LSW-RKAFC 2—0; De Foresters-BKC 21; Hollandia T.-Helder 33; Schagen- Vios 3—0; Texel-USVU 2—1. Handbal: Texel-Vliegensvlug 23. door Bertus uit de lucht geplukt. Harry geeft door naar voren, maar Max loopt er niet op. Max gaat langs de lijn, z'n voorzet is veel te hard. USVU werkt voor de gelijkmaker, maar Texel houdt stand. Nog talrijke duels volgen, echter zonder resultaat. Groen gaat langs de lijn, maar schiet zelf. De keeper stopt. Zo komt onder grote spanning het einde van deze snelle sportieve strijd. Texel speelde technisch beter, maar U. werkte harder, waardoor de partijen tegen el kaar opwogen. De leiding was prima; rustig en welbewust. De handbalsters verloren in een span nende strijd van Vliegensvlug met 23. A.s. zondag: Vios-Texel; Texel 2- Succes 3; jun.: Texel-WGW b; adsp. Tex. Boys-Texel. Training als vorige week en allen present DAMCLUB TEXEL De uitslagen van 9 oktober waren: J. Hooijberg-C. Dijker 02 Jac. v. Heerwaarden- S. v. Heerwaarden Jzn. 02 Jas Vinke-R. Zijm 20 C. P. Burger-S. v. Heerwaarden 02 A. v.d. Slikke-C. Meedendorp 02 C. v. Heerwaarden-P. Bruijn 20 S. Ros-Jb. Koorn 2—0 A. Vinke-A. de Haan 20 G. Dros-F. v. Sambeek 11 D. v.d. Werf-Jn. Stam 02 S. Bakker-C. v.d. Werf 20 Slechts drie spelers zijn nog zonder verliespunten. Hiervan speelden C. Dij ker en Jas. Vinke hun eerste partij, ter wijl S. v. Heerwaarden Jzn. de tweede overwinning boekte. Van de grote ver schuiving in het klassement na de eerste ronde kan alleen F. v. Sambeek zich handhaven door een remise met G. Dros. Toch waren er interessante partijen. R. Zijm ging pas in het eindspel door de knieën en ook A. v.d. Slikke gaf lang goed partij. Het eerste tiental moet zaterdag de eerste comp.-wedstrijd spelen tegen ROE te Den Helder. Deze wedstrijd moet gewonnen kunnen worden, maar toch is zo volledig mogelijk opkomen gewenst. S.O.O.S. HIELD HAAR JAARVERGADERING Oosterend. Vorige week maandag hield de S.O.O.S. in de o.l. school haar jaarvergadering. Als de voorzitter, de heer Jb. Visman deze vergadering opent, blijkt de opkomst der leden niet bijster groot te zijn. Uit de verslagen blijkt, dat de verbetering van de schoolzolder, met name van het toneel, plm. 350,heeft gekost, hetgeen voor de kas een flinke hap is geweest. Hierop volgt de bestuursverkiezing. De voorzitter was niet herkiesbaar. Na een 3x gehouden stemming werd de heer Jb. Kikkert in zijn plaats gekozen. Vervolgens kwamen de winterplannen ter sprake. Wat betreft de kuntselclub, die op maandagavond gehouden wordt, geeft mevr. Daalder uitvoerige toelich tingen, zoals b.v, voor de heren het op knappen van de schoolzolder, terwijl er nog genoeg te doen is voor de komende bazar, welke men in de Paasvakantie houden wil. Wat betreft plannen om trent het toneel geeft de heer Snoek een uitvoerige toelichting. En ondanks dat er bij het dameszangkoor nog wel vakante plaatsen zijn, blijkt het grootste tekort aan de mannenkant te zijn. Op hen wordt wat betreft de verschillende activiteiten het meest een beroep gedaan om mee te v/erken. Na de pauze, waarin door de dames thee geserveerd werd, vertoonde de heer A. Hin prachtige dia's van zijn reis naar Noorwegen. Zweden en Denemarken. De voorzitter dankte de heer Hin har telijk voor zijn mooie causerie, terwijl de heer W. Witte de scheidende voorzitter, de heer Visman, dankte voor het vele werk, dat hij vanaf de oprichting heeft gedaan, hetwelk gepaard ging met een kleine attentie in de vorm van een geu rige doos sigaren. NIEUWE SMALFILM OVER TEXEL Het is al weer een heel tijdje geleden, dat de heer J. Nauta zijn plannen bekend maakte om een kleurenfilm over ons eiland te gaan maken. Een moedige on derneming, want de meesten weten wel, dat het maken van een dergelijke film de nodige hoofdbrekens kost. Desgevraagd stelde de heer Nauta ons met genoegen op de hoogte van zijn vor deringen en nodigde ons uit naar zijn atelier te komen. Onwillekeurig kregen wij de indruk van een miniatuur film studio. Vooral de montagekamer, een hoek van het atelier, was het toneel van noeste vlijt. Hier zat de oudste zoon van de heer Nauta, Jook, aan de plakpers en de viewer, druk bezig de verschillende stukjes film aan elkaar te plakken. „Ja", vertelt ons de heer Nauta, „op het mon teren komt het aan bij een dergelijke film. Bij het opnemen van de scènes is natuurlijk belangrijk meer materiaal op genomen, dan strikt nodig was. Het beste wordt er uitgeknipt en verwerkt". In een hoek van het vertrek staat een grote mand. boordevol met stukjes film. Op onze vraag of dit werkelijk allemaal waardeloos was, knikt de heer Nauta bevestigend. Kosten per minuut speel- duur: 11 gulden! Maar het materiaal is dan ook fantastisch mooi: 16 mm. kleu renfilm, haarscherp en schitterend van brillance. „Na het monteren zal er onge veer anderhalf uur overblijven", vertelt de heer Nauta. „Wanneer alles goed gaat, komen we vandaag klaar met de ruwe montage. Als U zin hebt om eens wat te zien, dan kan het vanavond". Hoewel de Texelfilm van Van der Horst filmisch gezien beslist goed is, is hij toch sterk verouderd en vele interes- isanté aspekten uit het Texelse leven worden nog verwaarloosd. Met name de kottervisserij en de folklore. Wellicht zou filmer Nauta ons een waardige opvolger brengen? Wij moeten eerlijk zeggen en dat wilde Nauta beslist enige kri tiek hebben wij wel op de film zoals hij nu is. Het meest opvallende is wel het gemis aan close-ups, dichtbij-opnamen dus. Bijna alle scènes zijn opgenomen in totaal (ten voeten uit). Hierdoor gaat een belangrijk deel van het dynamische, dat een documentaire zo boeiend kan maken, verloren. Ook is het jammer, dat de overgangen van de verschillende delen van de film niet wat vloeiender zijn. Soms worden we wel wat erg abrupt in een nieuwe situatie geplaatst. Ook wordt, naar onze smaak, een te grote ruimte in de film aan de schapenfokkerij besteed. Maar de „fijne" montage zal deze fouten voor een groot deel kunnen wegwerken. Wat de vrije natuuropnamen betreft, hier herkenden wij direkt fotograaf Nauta. Elke scène is een pracht, goed van kleur en compositie. Het waren de vogel opnamen, die ons grootste respect af dwongen. We zien sterntjes elkaar bij het broeden aflossen en diverse andere vogelsoorten, w.o. de lepelaars, broeden en jongen voeren. Van de gelegenheid heeft Nauta tevens gebruik gemaakt om enkele „gewone" foto-opnamen te maken. Ook deze zijn net zo goed als de film zelf en kunnen later als .standfoto's" dienen voor de film. Wat de algemene indruk van de film betreft: Er wordt wel echt het rustige eiland getekend zonder vakantiegangers. Het liefst zou de heer Nauta helemaal geen mensen in zijn film willen hebben in navolging van Disney's natuurfilms. Maar vaak is dit niet mogelijk. Mensen kunnen soms heel aardig een „draad" in het verhaal brengen. Eén brok voorspoed is de filmerij ech ter niet geweest. Getuige het feit. dat de opnamen van Ouwe Sunderklaas nog ontbraken Herinnert U zich nog het miezerige weer op die dag vorig jaar? Tijdens het filmen begon het te regenen en de gloeiend hete fotolampen knalden uiteen onder de sterke afkoeling! Maar het werk gaat door. Over enige maanden zal de film geheel compleet zijn en wordt het geluid er bij gemaakt. De heer Nauta is echter met zijn bescheiden arsenaal apparaten niet in staat dit ge luid op de film aan te brengen. Het zal waarschijnlijk worden verzorgd door Multifilm of Polygoon in Hilversum. Wel zal de heer Nauta er met bandop nameapparaat op uit trekken om vogel geluiden op te nemen. U ziet het, er groeit iets in deze kleine studio. Café-Restaurant Koningstraat - Den Helder GELD credieten uitsluitend groot fl. 1600,— k 3% zonder borg verkrijgbaar, voor elk doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden, wisselende wachttijd. Vraagt inlichtingen Samenwerking", Verstolk- straat 31, Leeuwarden. m SPECIALE PRIJZEN VERMICELLI en 12 zegels p. pak SPECULAAS en 40 zegels p. pak CARANSAC en 86 zegels p. fles APPELSTROOP en 26 zegels p. beker SOEPGROENTEN en 10 zegels busje BTOOMSTEENMOUWERU W. F. STOEL t Zn LUTT1K OUDORP 25.ALKMAAR VRAAGT CATALOOUS Agenten Den Burg M. W. KOORN Wilhelminalaan 54 Den Hoorn G. BAKE- LAAR Kerkstraat 85 De KoogP. EELMAN, Brink 6 De CocksdorpC. BOS Hollandseweg C57 Eierland B GIEZE, E 117a Dus op deze 5 artikelen 20% korting COCOSTONGEN ct Croquant 250 gr. O4* 13 zegels 10% korting FONDANT, 200 gram 49 Ct' 10 zegels 10% korting Ham Leverkaas Boterhamworst 50 gr. 10% korting Zakje a 250 gram en 12 zegels. Dus 2G ct. goedkoper Bij aankoop van 3 pakjes SPARMARGARINE. en SPARZEGELS ct. 1 tablet echte Melk of Puur en SPARZEGELS 1 zware witto en SPARZEGELS ct. ct. Gaat U ook naar de gratis Spar Bonte avond 1960 Voll. inlichtingen bij uw Spar-kruidenler 14-21-10 10'/0 KORTING - 100°/,, KWALITEIT En U zult dat ook hebben, zodra U een Pas-Tunettc corset of beha hebt aangepast. De Pas-Tunette in Uw maat, voor Uw lijn, is er (dank zij het Nederlands maatsysteem) altijd. Zie hoe correct alles U kleedt met een Pas-Tunette. Voel hoe prettig U zich beweegt.. Veel steun en veel bewegingsvrijheid... De l breed, stevig elastiek in de rug, corrigeert Uw figuur voorbeeldig! in „Sanfor" katoen f 6.50 dat geeft U dit middellange corset met dubbel, extra flexibel voorpand. Heerlijk soepel, verstevigd met horizontaal lopende baleintjes. Prettige rek door de royale elastieken inzetsels. De sluiting zit opzij, met de rugveter regelt U zelf de steun naar wens. in uni corset-satijn f 22.95 Maar komaan, als alles zo soepel en voorspoedig bleef gaan, als tot nu toe, hoefde hij zich geen kopzorg te maken. Voorlopig moest hij de dingen alleen 'n beetje op een afstand regelen en aan moedigen. Verder de vrouwen zo maar hun gang laten gaan. Jane werd door de omgang met de Bennickhoff's een heel andere persoon lijkheid. Ze dweepte met Iris en ver eerde haar zo, dat ze onwillekeurig pro beerde in alles haar evenbeeld te zijn. Iris voelde zich dikwijls bezwaard door zoveel aanhankelijkheid. Ze begon tegen haar wil voor Jane genegenheid te voe len, terwijl toch eigenlijk Jane er de oor zaak van was, dat zij zich voortdurend in tweestrijd bevond. Het was feitelijk Jane's schuld, dat zij haar huwelijk in gevaar achtte. Maar in de ogenblikken dat Jane haar, met haar klare blauwe ogen zo vol vertrouwen aanblikte, smol ten alle bedenkingen weg. Dan vroeg ze zich af, of ze zich niet heel sterk vergiste en of er misschien helemaal niets was geweest tussen Walter en Jane. Natuurlijk, dacht ze dan weer, waren er momenten in het leven, dat het ver stand het onderspit dolf en de menselijke hartstochten overwonnen, maar het be drag van Jane was zo vrij en ongedwon gen en haar gesprekken zo openhartig, dat Iris in alle andere omstandigheden persoonlijk voor haar zou durven in staan. Nu echter haar hart zo nauw bij de dingen betrokken was, bleef ze voort durend wikken en wegen en kwam dan telkens op haar eens ingenomen stand punt terug, dat er ergens iets niet in orde was. Jane was haar opgedrongen. Walter was buitengewoon verheugd, dat ze met elkaar vriendschap hadden ge sloten en moedigde dat voortdurend aan. Doorlopend had ze het gevoel dat hij iets trachtte goed te maken. Onhandige en doorzichtige opmerkingen, waardoor mannen dikwijls hun fouten verraden, deden haar twijfel dan weer in zeker heid verkeren. Het werd een bijna on houdbare toestand. Bij de minste gele genheid schoof Walter Jane naar voren. De vriendschap en de daaraan verbonden gunsten, die Jane heel tactvol werden toegedacht, schenen Walter nog niet ge noeg te zijn. Uit alles bleek, dat hij een ander en veel ingrijpender doel na streefde. Zou hij het kind willen adop teren Iris meende nu toch zeker te weten, dat ze zich over Walters liefde voor haar niet ongerust hoefde te maken. Dat maakte alles wel veel beter te dragen. Alleen het feit, dat er iets belangrijks niet tussen hen was uitgesproken bracht soms een beklemmende sfeer in huis. In de eerste plaats was er de vraag, of zij dit kind zouden adopteren en dan rees ook dadelijk de moeilijkheid of Jane zon der meer afstand van haar kind zou doen, of bepaalde eisen zou stellen. Dik wijls kreeg ze de indruk, dat Walters gedachten betreffende het kind, dezelfde baan volgden als de hare. Hun gesprek kon opeens stokken, omdat ze beiden beseften dat ze de toekomst van Jane's aanstaande baby bespraken, alsof het hun eigen kind betrof. Dan vermeden ze het om elkaar in de ogen te kijken. Iris wilde niet laten blijken, dat ze de mis stap van haar man begreep en in zekere zin ook al had aanvaard en Walter poog de onbevangen te doen, maar voelde zich op zulke momenten een bedrieger, omdat hij Iris niet bekende, wat hen verhin derde om normaal het ouderschap te verwerven. Iris zag hem dan schuldbe wust kijken en het versterkte telkens haar mening, dat Walter voor Jane's baby een bijzondere aansprakelijkheid voelde. Walter en Iris kregen er een nieuwe zorg bij, toen bleek dat Jane langzaam maar zeker haar oude levendigheid ver loor. Eerst dachten zij dat haar toestand daaraan niet vreemd was, doch ze ver scheen soms met roodbeschreiden ogen en haar aandacht voor mooie kleren en voor een vrouw opwindende gebeurte nissen, bleef tot een minimum beperkt. Iris had Jane meermalen wat van haar mooiste en duurste kledingstukken ge geven. Jane moest dat zien als een ver goeding voor de vele en gezellige uren, die Iris met haar genoot. Iris wist het altijd zo tactvol aan te bieden, dat Jane onmogelijk kon weigeren, of zich bele digd gevoelen. Het was leuk om Jane mooie kleren te geven. Ze had een dank baar figuurtje, ondanks het feit dat de komende gebeurtenis zich steeds duide lijker aftekende. Op een van die dagen, dat Jane weer zo opvallend lusteloos was, kwam na een paar belangstellende opmerkingen van Iris, de uitbarsting van verdriet. Onder een vloed van tranen vertelde Jane, hoe zich langzaam maar zeker tus sen haar en Rudy een misverstand had ontwikkeld. Rudy misgunde haar de leuke uitstapjes en wenste dat zij zich opsloot in de enge zolderkamertjes, wai ze zich als woning mee tevreden moe stellen. Iris herinnerde haar eraan hoe blij i trots ze eerst was geweest op hun kleii woonruimte. Jane snikte dat Rudy hs het plezier in de woning helemaal b dorven had door zijn dwingende brieve Iris sprak troostwoorden en zei, d alles zich wel weer ten goede zou kere Het kwam wel meer voor, dat men kaar per brief niet zo goed begreep. I tijd zou de scheprste kantjes wel slijten. Maar de klachten van Jane werdl steeds ernstiger. Iris vermoedde d Rudy waarschijnlijk ook in kennis W gesteld van de bijzondere omgang m hen, door iemand,, die de plotselinge ii tense vriendschap ook in een vreen licht had gezien. Toch keurde ze de crii sche brieven van Rudy ook af. Jane j te zeer onder de verkoeling gebukt. Hi die Rudy met zijn verwijten niet kunni wachten tot het kind geboren was? Langzaam zagen Walter en Iris komen, dat de woordenwisseling brief 'n hoogtepunt bereikte. Dit strooi te niet geheel met hun plannen, al hl ieder daar voor zichzelf heel andere 1 dachten over. Een ding begrepen beide wel. Rudy moest Jane niet van zich a stoten, want dat zou Jane in de toekom voorgoed aan hen kunnen binden en d was beslist de bedoeling niet. Integö deel, als Rudy terug kwam moest voor de nodige afleiding zorgen, opd Jane niet meer naar haar baby zou vd langen. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4