Cjrocn 'Twartsjexels in het harL, W balm Hier komt de helpende hand De slapende rentekaart op Texel g-iuid genezing 11 Goede nachtrust Beroep bij de Kroon Uitkering aan schapenhouders Rundvee-marktprijzen niet verontrustend ZATERDAG IV OKTOBER 1959 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7396 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Reeds enkele dagen zijn transportbe drijven druk in de weer wagens vol bietekoppen naar Texel te vervoeren. Voorlopig zullen er zestig ton biete- 1 oppen naar ons eiland worden vervoerd. Diverse bedrijven hebben al een deel ontvangen. De boeren hebben het dank baar aanvaard. Zoals wij vorige week reeds schreven gaat dit uit van de landelijke actie, waarvoor de heer A. v.d. Hoek, provin- Iciaal voedselcommissaris, en zijn mede werker, de heer Ir Leep, een bezoek aan tns eiland hebben gebracht. Boeren- solidariteit, een pracht woord. IMaar het zijn in deze niet alleen de boeren die de helpende hand bieden. Diverse transportondernemingen en de N.V. TESO hebben spontaan hun mede werking aangeboden. Voor een luttel be- INGEKOMEN PERSONEN Maria W. Kuiper (ev. Bonne) van Den Helder, Wezenstr. 57, naar Dorpsstraat 34, De Koog; Antonetta H. Smit, van Duitsland naar E 79; Henderikus N. Witte, van Amsterdam, Galileïplantsoen 113 naar Warmoesstraat 47; Willy Keij- ser, van Amsterdam, Biesbosstraat 9 hs. naar B 28; Jacobus L. Schilders, van Coevorden, Thorbeckestr. 28 naar Brink 30, De Koog. FILMAVOND BEJAARDEN SOCIËTEIT De heer J. C. Bruin heeft het voorne men dinsdag 20 oktober a.s., 's avonds 8 uur in de Bejaardensociëteit te Den Burg aan de leden een filmvoorstelling te geven over zijn reis naar Griekenland. Ieder, die het vorig jaar de filmopna men over Spanje en Frankrijk heeft ge zien, weet hoe bijzonder boeiend zo'n avond zal zijn. GESLAAGDE OUDERAVOND VAN DE O.L. SCHOOL TE OOSTEREND Woensdagavond opende de voorzitster, mevr. Witte-Kager, de ouderavond, wel ke zeer goed was bezocht, met een harte lijk welkom aan de aanwezigen. Na voorlezing van de notulen door mevr. Timmer-Blooker, kwamen de verschil lende belangrijke punten, de school be treffende, ter sprake, o.a. het St. Nico- iaasfeest, waarvoor een goede bijdrage in de bussen wordt gevraagd. Speciale aandacht wordt gevraagd de kinderen niet te vroeg naar school te sturen, omdat voor kwart voor negen geen verantwoording genomen wordt voor hun bezigheden in de onmiddellijke omgeving van de school. In aansluiting hierop drong het hoofd der school aan op schriftelijke mededelingen van ziekte etc., zodat misverstand of verkeerde be richten hierdoor uitgesloten worden, ter wijl tevens uitdrukkelijk wordt gezegd, dat evenals op de andere scholen ook hier bijlessen gegeven kunnen worden. Wat betreft de overblijvers zegt het hoofd der school, dat het voor een enke- Üng ondoenlijk is een dienstregeling in te voeren, maar met minimum van 5 zal gezorgd worden voor toezicht. Verschillende punten omtrent de vo rige week gehouden S.O.O.S.-vergade- ring passeren de revue, om hier extra de aandacht op te vestigen, terwijl ook nog even gewezen wordt op de school- tandartsdienst, welke met een tekort van 30.000,verstek laat gaan. De school reisjes komen ook nog even ter sprake, waarbij nogmaals dank wordt gebracht voor het gebruiken van de verschillende auto's, met de hoop, dat ook het volgend jaar hiervan weer gebruik kan worden gemaakt. Daar alle punten vrij vlot en uitvoerig zijn besproken, is er weinig ambitie voor de rondvraag, zodat de pauze volgt met het gebruikelijke kopje thee. Hierna werd deze vlotte en aangename avond besloten met een filmpje over Venetië, de Bloemenveiling in Aalsmeer en een tekenfilmpje. Een aardig sluitstuk van een genoeglijke ouderavond van de o l. school Oosterend. drag wordt het voer over het Marsdiep gebracht en brengen de chauffeurs het naar de plaatsen waar de nood het hoogst is. Hulde voor deze solidariteit. HET BILJART OP DE BEJAARDEN SOCIËTEIT TE DEN BURG PRIJKT MET EEN NIEUW LAKEN Als voorzitter van het „Klein Bestuur" van de Bejaardensociëteit te Den Burg, vervul ik de aangename taak namens alle leden en in het bijzonder van alle heren biljarters, dank uit te spreken aan allen, die, in welke vorm ook, hebben medegewerkt dit evenement te bewerk stelligen. Bij het lezen van dit epistel hoop ik, dat zij allen even vervuld worden van een prettige gedachte, die nu eenmaal onafscheidelijk is verbonden aan het weten, meegeholpen te hebben aan een goed doel. Hoogachtend, J. A. van Enst AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zondag 18 oktober Den Burg, 2 uur, Waalderweg, Start puzzelrit M.A.B.-club Texel. Woensdag 21 oktober Den Burg, „De Zwaan", bijeenkomst r.-k. Vrouwenbond, afd. Gilde. Den Burg „Texel", vrije bridgedrive. Donderdag 22 oktober Den Burg, Dorpshuis, bijeenkomst foto club „De Kiekendief". Zaterdag 24 oktober Den Hoorn, Dorpshuis De Waldhoorn, Optreden accordeonclub o.l.v. Jn. Visser. Den Burg, Oranjeboom, „St. Jan" voert op het stuk „Pygmalion". GRONDAANKOOP De heren gebroeders Bruin, Den Burg, hebben van de heer Zoetelief, „Vrede- lust" aangekocht 10 ha land, geschikt voor kampeerterrein. HANDELSREGISTER In „Handelsregister" lezen wij onder wijzigingen: W. Ie Noble Zoon, Texel, Den Hoorn 106. Kruideniersbedrijf enz. Kruideniers- bedr. en kleinhandel in tabak w.v.d. J. Ie Noble o. eig. n. klh. in aardappelen, groenten en fruit en petroleum w.v.d. W. Ie Noble o. eig. naam. Huidzuiverheid - Huidgezondheid Puislies verdrogen door Purol-poeder CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag consultatiebureau tot 4 uur Woensdag 21 oktober consultatiebureau Woensdag 21 oktober a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht tot vier uur. TEXELSE BOYS-NIEUWS Boys 1 speelt thuis tegen Zeemacht 1, aanvang 1.30 uur. Dit is een tegenstan der, welke niet te taxeren is, vandaar Boys, deze wedstrijd beginnen in een snel tempo. Boys 2 gaat op bezoek bij Kreileroord 1. Vertrek om 10.30 uur vanaf het Post kantoor. De Boys-junioren spelen zondag om 12 uur thuis tegen Watervogels junioren. Adsp. a spelen vanmiddag thuis tegen Texel a, aanvang 4.00 uur. Boys b speelt om 2.45 uur thuis tegen ZDH a. Hedenmiddag worden de tegels voor de tent gelegd. Daar dit in één middag klaar moet, verzoeken wij de leden, die kunnen komen, deze middag op het veld aanwe zig te zijn. Nog even doorzetten, Boys, dan kan de tent binnenkort officieel in gebruik worden genomen. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 9 tot en met 15 oktober 1959 Geboren: Peter, zv. Geert Dijkstra en Petronella Heikoop; Gerardus, zv. Hen drik P. Hooijschuur en Maartje A. Wet steen; Ans, dv. Frederik Tuitman en Catharina M. P. Buis; Jacoba Maria, dv. Lieuwe Visser en Alida van Sijp. Ondertrouwd: Cornelis Nota en Aagje Hoep; Johannes J. v.d. Voort en Geer- Vruida Hopman. Overleden: Klasina Pereboom, oud 68 jaar, wed. van J. Kikkert. Wij vernemen van bevoegde zijde, dat de veel gesmade rente- kaart, onder bepaalde omstandig heden een bijzonder waardevol bezit kan zijn. Zo werden een dezer dagen in het gebied van de Raad van Ar beid Alkmaar, en wel op Texel, twee weduwen met kinderen in het genot gesteld van wezenrente voor deze kinderen, met de daar bij behorende kinderbijslag voor rentetrekkers. Het geval wilde, dat de vaders van deze gezinnen een aantal ja ren geleden waren overleden, doch uit onwetendheid werd geen wezenrente bij de Raad van Ar beid aangevraagd. Deze nu alsnog aangevraagde wezenrente werd toegekend, en gaat uiteraard in op datum over lijden van de vader, dus met te rugwerkende kracht. Mede als gevolg van de bij deze wezenrente behorende kinderbij slag rentetrekkers, ontving de ene weduwe ineens ruim 3600,en de andere ruim 7200, VERTROKKEN PERSONEN Maria E. Baijs (ev. Mozes; en gezin), van Vogelmient 37 naar Wieringen, Wes- terklief 15; Tinie G. I. Beumkes, van H 46 naar Amsterdam, Chasséstraat 46; Anna J. de Wit (ev. Reitsma) van E 58 naar Bilthoven, Nachtegaallaan 24; Trientje van Leersum, van Schilderend 62 naar Utrecht, Otterstraat 45bis; Feikje de Jong, van Dorpsstraat 45, De Koog, naar Workum, Nonnestr. 5; Hendrica Moor, van Wilhelminalaan 86 naar Haar lem, Florapark 8; Remmert L. Kalf (en gezin) van C 101c naar Egmond a.d. Hoef, Herenweg 225; Jan Kloosterman, van W 61a naar Alkmaar, Kennemer- straatweg 169; Nelly H. den Braven van S 25 naar Heemstede, Achterweg 5. door Zenuwrust MijnhardPs Zenuwtabletten ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 18 oktober op om 7.08 uur en gaat onder om 17.42 uur. Maan: 24 okt. L.K.; 31 okt. N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 17 okt. 9.05 en 21.10; 18 okt. 9.37 en 21.40; 19 okt. 10.04 en 22.10; 20 okt. 10.32 en 22.37; 21 okt. 10.52 en 23.06; 22 okt. 11.32 en 23.31; 23 okt. 12.02 en 23.58; 24 okt. 12.38 en Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. AANVULLENDE AGENDA Aanvullende agenda voor de vergade ring van de raad der gemeente Texel, te houden op 19 oktober 1959. Texel, 15 oktober 1959. De burgemeester van Texel, C. H. Roeper, l.-b. 18 Wijziging van de begroting, dienst 1960. 19. Verlening van een aanvullend voor schot aan de woningbouwvereniging „Texel" ten behoeve van de aansluiting van 97 van haar woningen aan het wa terleidingnet. 20. Bespreking van een onderwijs-aange- legenheid. S.V. DE KOOG De uitslagen van het afgelopen week end luiden: ZDH a-De Koog a 40, Ou- desluis 2-De Koog 1 12; Oosterend 2- De Koog 2 54. Dit weekend hebben we weer een vol ledig programma. Vanmiddag gaan de adsp. op bezoek bij Oosterend b. Het eerste en tweede gaan beide naar de overkant. De Koog 1 gaat op bezoek bij Kaagvogels 3. Aanvang 2.00 uur. De Koog 2 blijft in Den Helder om Zee macht 2 te bestrijden. Aanvang eveneens 2 uur. De boot vertrekt om 11 uur. Zijn we allen op tijd, mannen, en laten we met volledige ploegen de strijd aan binden. Maandag komt tijdens de raadsverga dering ter tafel: het instellen van beroep bij de Kroon tegen gedeeltelijke onthou ding van goedkeuring aan de le wijzi ging van het uitbreidingsplan in hoofd zaken der gemeente Texel door Gedepu teerde Staten. Deze gedeeltelijke onthouding betreft o.a. de bestemming van een perceel bos van 7 ha. westelijk van Hotel Californie, voor recreatieve doeleinden. Gedeputeerde Staten brengt in dit ver band het volgende naar voren: Dat het meest westelijke deel van dit uitbreidingsplan, uitmakende een perceel bos, behorende bij hotel „Californië", is bestemd voor recreatieve doeleinden, al waar kamphuisjes zijn toegelatentot een maximum van 6 ha; dat gebleken is, dat bedoeld bos uit bosbouwkundig oogpunt een specifieke waarde heeft; dat het bos een fraai element vormt in het landschap ter plaatse en tevens een functie vervult ter bescherming tegen stuifgevaar in het onmiddellijk daaraan grenzende natuurmonument „Het Mien- tje"; dat volgens inlichtingen van deskundi gen het als vrij zeker moet worden aan genomen, dat het bos op de duur ver loren zal gaan, indien daarin openingen uilen worden gekapt ten behoeve van de bouw van kamphuisjes. Gelet op vorenstaande, de in het plan opgenomen bestemming voor het bos perceel onaanvaardbaar moet worden geacht. De raad kan binnen een maand tegen een dergelijk bezwaar van Ged. Staten beroep instellen. B. en W. stellen voor dit te doen voor enkele weigeringen. GESLAAGD Oudeschild. Onze plaatsgenoot, de heer Fup Krijnen Dzn., is bij de op 13 oktober j.l. gehouden examens geslaagd voor het diploma „verre visserij". Hij werd ook nu weer opgeleid door de heer D. M. Vlas. BIJEENKOMST PLATTELANDS VROUWEN, AFD. DE COCKSDORP De Bond van Plattelandsvrouwen, afd. De Cocksdorp-Eierland, heeft 12 oktober j.l. een bijeenkomst gehouden in Hotel „De Hoop". De nieuwe afdeling is ge start met een ledental van plm. 50 dames We kunnen zeggen: een pracht resultaat. Na opening door mevr. Meindertsma- IJbema werden enkele huishoudelijke besprekingen gehouden o.a. verkiezing van vijf dames voor zitting in het be stuur. Hierin werden gekozen de dames Meindertsma-IJbema, van 't Noordende- Louwman, Paagman-Witte, Langeveld- Keijser en Saal-Zwaag. Het ligt in de bedoeling, dat de nieuwe afdeling zich per 1 januari 1960 zal aan sluiten bij de Ned. Bond van Plattelands vrouwen. Na de pauze hield de heer B. de Geus een causerie over zijn belevenissen in Lybië, welke met kleurendia's werden verduidelijkt. Alle dames hebben zeer ze ker van het gebodene genoten. Mevr. Meindertsma sloot plm. 11 uur de bijeen komst. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELLAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) ONDERHANDS VERKOCHT De Koog Pension Tatenhove werd verkocht aan de heren Eijselaar uit Kam pen. De heer Eijselaar junior heeft het koksdiploma op zak, zodat verwacht kan worden dat de smulpapen onder de toe risten de weg naar „Tatenhove" zullen blijven vinden. SCHAAKNIEUWS Uitslag 6de ronde: A. Terpstra-H. Rugenbrink 10 N. v. Heeringen-J. Hoogerheide 01 H. Veldhuis-J. Wieten 10 J. Doornbos-J. Hooijberg 01 C. Schulte-J. L. Veldhuis 10 A. de Haan-A. J. Hörst afgebroken BAZAR TE ZUID-EIERLAND Traditiegetrouw houden wij ook dit jaar weer een bazar in ons gebouw „Bethel". Dit niet alleen om de traditie, maar ook om de noodzaak, daar het ge bouw financieel niet kan draaien. Er worden offers gevraagd voor de Kerkbouwactie en de opbrengst is boven verwachting. Daarom durven wij nogeens een beroep op U te doen, en nu voor de eigen Gemeente. Dat wil zeggen, bezoekt allen onze bazar en kijkt U nog eens thuis of U iets kunt missen, dat eventueel als prijs dienen kan bij de vele attracties, die er weer zullen zijn. Gelieve U dat dan even op te geven bij de bekende adressen. Zie verder adv. in de krant van woensdag a.s. ONTHEFFINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE VERPLICHTE VRUCHT WISSELING VAN AARDAPPELEN VOOR HET TEELTJAAR 1960 Overeenkomstig het Besluit bestrijding Aardappelmoeheid mogen geen aardap pelen of tomaten worden verbouwd op grond waarop zich in de twee vooraf gaande jaren ook aardappelen of tomaten hebben bevonden. Dit wil dus zeggen, dat in 1960 de teelt van aardappelen of tomaten slechts daar is toegestaan waar in 1958 of 1959 geen aardappelen of to maten hebben gestaan. Het is echter mo gelijk voor het teeltjaar 1960 in bepaalde gevallen ontheffing te verkrijgen van deze vruchtwisselingsbepalingen. Het is gewenst de hiervoor bestemde aanvraagformulieren voor 21 februari I960 in te dienen. Bij inlevering na 21 februari kan geen garantie worden ge geven voor een tijdige afwerking. Met nadruk wordt erop gewezen, dat men ontheffingsaanvragen zo vroeg mo gelijk moet indienen, omdat alleen dan zekerheid bestaat, dat deze vóór het plantseizoen kunnen worden afgewerkt. Nimmer wordt een ontheffing verleend als de aardapeplen reeds gepoot blijken te zijn. Het telen zonder ontheffing, ook al had men deze bij tijdig aanvragen wel kunnen verkrijgen, wordt als overtreding beschouwd en wordt als zodanig ver volgd. Formulieren voor het aanvragen van een ontheffing zijn verkrijgbaar bij de Gewestelijke Raad voor Noordholland van het Landbouwschap, Kenaupark 28, Haarlem. BOOTDIENSTREGELING TK.S.O. ingaande 4 oktober 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 11.00 16.00 18.25 Van Den Helder: 9.15 12.10 17.15 19.30 Vergadering Produktschap voor Vee en Vlees Woensdag heeft te Utrecht het Pro- duktschap voor Vee en Vlees vergaderd. De voorzitter, de heer Joh. de Veer, bracht o.m. naar voren dat de prijs voor rundvee op de Nederlandse markt voor lopig niet verontrustend mag worden ge noemd. Wel was hij zorgelijker gestemd, wan neer het weer zal omslaan en de koeien het land uit moeten, zodat de markt overvoerd zal worden. De regering is helaas nog niet bereid om met Denemar ken te gaan praten over het stopzetten, of beperken, van de invoer uit dat land. Schapenhouders Uit de vlees„pot" van het Produkt- shap voor Vee en Vlees komt een bedrag van 233.680,voor schapenhouders op de Waddeneilanden. Een ieder die blij kens de december-telling van 1958 één of meer fokooien hield, krijgt een uitke ring van 10,per gedekte fokooi uit het vleesfonds. De gelden uit dit fonds zijn afkomstig van de heffingen op ingevoerde voeder- granen in de schapensector. Blijkens genoemde telling waren er op Texel 21.749 gedekte fokooien. Wij moeten deze uitkering niet ver warren met de noodtoestand, die er bij de veehouders is ontstaan door de aan houdende droogte, maar zien als com pensatie van kosten gemaakt voor het bijvoeren met granen, die als gevolg van de invoerheffingen op een hoger prijsniveau lagen dan die op de wereld markt. ONTWIKKELINGSCLUB OOSTEREND OPENDE SEIZOEN 1959-1960 Dinsdag j.l. opende de ontwikkelings club het seizoen voor een overvolle zaal. Voorzitter Visman bewelkomde de aanwezigen en speciaal Siem de Waal. De bezoekers hebben ook in Ooster end genoten van de prachtige films over Afrika, welke na een kort inleidend woord werden vertoond. Ook de films van Israël en Spanje verkregen een ieders bewondering, terwijl de twee ge deeltes van de film, welke 3 jaar geleden op Texel werd opgenomen, ook een zeer gunstig onthaal heeft gevonden. Al met al boekte Siem de Waal ook te Ooster end succes. Voorzitter Visman dankte Siem de Waal dan ook uitzonderlijk voor zijn prachtige films en toelichting en de aan wezigen voor hun belangstelling.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1