Cjroen TwarL-Jexels in het harL, ri'ootse taak voor het gemeentebestuur n Eerste ervaringen met gediepploegde grond De bollenoogst was beneden normaal an de catastrofe van '28-'29 zich herhalen :n'*)roge bollengronden en Jonge agrariërs vol P1 annen 'I Je moet maar hebben pech Bovengebrachte laag blijkt geen spier te zijn lENSDAG 21 OKTOBER 1959 74e JAARGANG No. 7397 FEXELSEWCOURANT gave N.V. v.h. Langeveld <5 de Rooij oek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm elukkig heeft het de afgelopen dagen geregend. Maar de enkele millime- zijn nog lang niet voldoende om de goi ogte van deze zomer af te schrijven, s )e heer H. Bruijn, voorzitter van 13 embollencultuur, schrijft hieronder over de bollenteelt in verband met droogte. )ank zij de zachte winter en het mooie ege voorjaar stonden de bolgewassen in de maanden maart en april best ir en het leek er op dat we dit jaar een oogst zouden krijgen. Maar toen de Ien uitbleef zag het er al spoedig an- s uit en in mei was de kans op een te oogst al verkeken. Jelukkig waren door het mooie weer bollen vroeg beginnen te groeien, zo- we, ondanks de geringe regenval, van redelijk goede oogst konden spreken. I )p Texel was de oogst evenwel bene- I normaal. Bij de Sions kwam dit tot I Irukking door een tekort aan grote J len, evenals bij de gele krokussen, n deze laatste was de oogst maar ma- over het algemeen een vermeerde- l van 100% in plaats van 150%. "oals gezegd: over het algemeen, want enkelen die hun bollen op zuchtig d hadden staan, kregen een beste [St. hiidelijker dan ooit kwam dit jaar ir voren van hoeveel belang goede wa- ioudende grond voor de bollenkweker In vermoedelijk ook voor het volgend r zal blijken te zijn. Want de bollen- inden waar de kweker thans zijn bol- aan toevertrouwt, zijn vooral op ho- gelegen plaatsen ontzettend droog en t zorg in het hart vraagt hij zich af, t daarvan terecht moet komen, laarbij denkt hij aan de herfst van toen het ook abnormaal droog was die gevolgd werd door de strenge win- van 1929. Hij denkt aan al die bollen, ondanks het feit, dat ze wel wortels dden gemaakt (iets waar hij nu zo uwsgierig naar is) toch bevroren door- de vorst meer dan een halve meter p de droge grond in drong. Haar de bollen, die op goede water- idende grond waren geplant, kwamen e barre winter ongehinderd door. Jit dit alles blijkt wel van hoe groot ang goede bollengrond voor de kwe- is. )e vraag hiernaar is dan ook groot, ar ondanks het feit, dat de kwekers ;te prijzen willen betalen, is goed bol- iland moeilijk te bekomen, ofschoon tientallen bunders best bollenland lig- die echter angstvallig groen worden DEZE WINTER ALGEMENE IRKEERSCURSUS TE DE KOOG EN DEN BURG a de komende maanden zullen te De og en Den Burg zeven lesavonden rden gehouden -in verband met alge- ne verkeersproblemen. Het cursusgeld Iraagt 5,per persoon. De juiste ta wordt nader bekend gemaakt. MIDDENSTANDSSHOW )en Hoorn. In de week van 15 tot november wordt er door de Hoornder ddenstanders een grote Sint-Nicolaas- >w gehouden in „De Waldhoorn". SIEM DE WAAL WEER IN PIETER MARITZBURG )e heer Siem de Waal is het afgelopen ekend weer naar zijn huidige vader- id vertrokken. Kort voor dat hij af leid nam overhandigde hij ons een ef, die hij van pater Witte had ont- ïgen. Iet schrijven begint zo: J)at was een ouderwetse verrassing n vanmiddag je cheque uit de postzak melde. Hartelijk dank". Jater Witte besluit dit schrijven met: fik heb je tochtjes door de landen via „Texelaar" gevolgd. Tegenwoordig s ik liever van lastige reizen dan dat ze zelf maak. Ik ben een heel stuk der geworden de laatste 5-6 jaar. om en stief. Maar ja, 65 is geen 35 ier". Ook wij wensen de heer De Waal weer el succes in zijn „Texel". CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag consultatiebureau tot 4 uur lensdag 21 oktober consultatiebureau Woensdag 21 oktober a.s. worden de 'eders van Den Burg en Oudeschild fwacht tot vier uur. gehouden. Jammer voor de kwekers, maar jammer ook voor Texel in het al gemeen. Van de 100 ha. bollen, die op ons eiland worden geteeld, wordt jaarlijks voor meer dan een miljoen gulden aan de ex porteurs verkocht, dat is voor rond 10.000,per ha. De vraag naar Texelse bollen is groot; wat dat betreft kunnen we er nog wel 100 bunders bij gaan kweken. Gezien de grote opbrengst per ha. en de aan vele handen werk verschaffende cultuur is het voor Texel toch wel van zeer groot belang, dat de bollenteelt zo veel mogelijk op beste gronden wordt uitgeoefend en daarnaast zoveel mogelijk wordt uitgebreid. Land, goed bollenland is daarvoor nodig. Hier ligt toch wel een prachtige taak voor het gemeentebestuur om, in overleg met de plaatselijke commis sie voor de ruilverkaveling, grondig te onderzoeken welke mogelijkheden er thans, nu men aan het verkavelen is, voor de kwekers aanwezig zijn. Zulks niet alleen in het belang der bollenkwekers, maar ook in het be lang van Texel in het algemeen. „SAMEN STERK" Voor ons ligt 'n prachtig geïllustreerd blad „Samen Sterk", dat slechts eenmaal wordt uitgegeven en wel ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Cen traal Bureau G.A. Het C.B. is een vereniging, niet van enkelingen, maar een vereniging van verenigingen. De ongeveer 400 verenigin gen waardoor het gevormd wordt, tellen samen bijna 90.000 persoonlijke leden. Dinsdag j.l. is de oprichting te Rotter dam herdacht. Vrijdagavond hielden de Oud-leerlin gen van de Landbouwschool hun jaarlijk se najaarsvergadering. Dit keer met een bijzondere attractie. De wisselbeker van de ploegwedstrijd werd uitgedeeld. De heer André Hin, voorzitter, sprak in zijn openingswoord speciale woorden van welkom tot de nieuwe onderwijzers van de landbouwschool. De Landdag is tot stand gekomen door de jongere generatie uit onze vereniging, aldus de heer Hin. De ouderen waren wat pessimistisch en dachten dat het toch niets zou worden. Gelukkig zijn ze be schaamd. Onze ploegwedstrijd is alles zins een succes geworden. Ter gelegenheid van het 25-jarig be staan op 27 november zal de vereniging een revue brengen. De data van opvoe ring is gesteld op 23 en 30 januari 1960. De eerste stappen hiervoor zijn de afge lopen week genomen. Roeper junior van „De Fenne" geeft hierna als secretaris het wel en wee van het afgelopen jaar. Gezien zijn korte za kelijkheid kan hij zeker straks zijn vader opvolgen, die als secretaris van diverse verenigingen een behoorlijk pensioen verdiend heeft. Uit dit verslag kwam naar voren dat de vereniging 230 leden telt. De heer G. Schraag stelt de „pennin gen" aan de orde. Als aftredend penning meester kan hij een behoorlijke kas overdragen aan zijn opvolger, de heer C. Tollenaar. Na de pauze de uitreiking van de prij zen aan de winnaars van de ploegwed strijd. Het jurylid, de heer P. Witte van 's-Hertogenbosch, overhandigde de wis selbeker aan de heer H. Flens. „Deze be ker moet twee maal achter elkaar ge wonnen worden of driemaal in totaal, wil zij Uw eigendom blijven, dus doe Uw best". De overige winnaars ontvingen een medaille. Ter gelegenheid van het vijfen twintig-jarig bestaan werd tevens aan alle deelnemers een foto van de ploeg- werkzaamheden aangeboden. De heer Laan besprak hierna het win- terprogramma. Diverse lezingen kunnen de jonge agrariërs weer volgen de ko mende winter. De cursussen draaien en misschien dat er in de toekomst nog en kele lessen zullen komen over Streekver- betering. Hiervoor vroeg de heer Laan speciale aandacht van de jongeren, want juist voor jonge mensen is dit van groot belang. Een cursus behandeling melkmachines is in voorbereiding in samenwerking met de Zuivelfabriek. Tot slot van deze prettige vergadering werden dia's vertoond van de gehouden landdag. DORPSHUIS „DE WIELEWAAL" De jongens van de Hobbyclub te D« Waal wordt er op gewezen, dat a.s. vrijdagavond de clubactiviteiten onder leiding van de heren C. van Heerwaar- den en W. Sweere weer beginnen. Nieuwe leden (vanaf 12 jaar) zijn na tuurlijk van harte welkom. Ook voor de andere avonden wordt het Dorpshuis weer opengesteld. De toneel vereniging is reeds druk aan het repete ren op maandagavond. De wekelijkse kaartavond (en biljar ten) wordt wederom gehouden op don derdagavond. De avond voor de meisjesclub moet nog nader worden bepaald. Het Dorps huis is bezig met de aanschaf van een ping-pong-tafel. Zodra deze klaar is, kunnen de meisjes naar hartelust hierop spelen. Verder staan voor het komende win terseizoen enige lezingen op het pro gramma, terwijl voorts gedacht wordt aan enige filmavonden. Bekend is reeds, dat op 28 december 's avonds de heer Jan P. Strijbos komt met zijn nieuwste lezing en film over Finland. Het Bestuur hoopt, dat velen weer de weg zullen weten te vinden naar „De Wielewaal". De heer Wieten, leraar aan de ULO, heeft maandagmiddag geen strafwerk aan zijn leerlingen ver strekt. Hij had andere bezigheden. Om even vier uur kwam hij met het zweet op het hoofd (gelukkig van de regen) het gemeentehuis binnen. Weldra zat de onderwij zer op een voortreffelijke stoel, zeer benieuwd naar punt 20 van de raadsagenda. Dit punt betrof: „Bespreking van een onderwzijs- aangelegenheid". Helaas moest de heer Wieten zonder iets wijzer te zijn gewor den, weer vertrekken. Het punt werd verschoven tot na de rond vraag en met gesloten deuren be handeld. Nu was er eens belangstelling en nu werd er zo gehandeld. Het zal beslist nodig geweest zijn. NOG ENKELE DAGEN Nog slechts enkele dagen dan zullen de spaarders, die gewend zijn hun duiten te brengen bij „Het Nut" terecht kunnen in de Binnenburg. De officiële opening van het nieuwe kantoor is aanstaande. ONDER DE POMP 't Sezoen is foor Joop Jellema zeker niet al te best weest, wönt hee stroopt er nou wat bee! O ja, hoe dót zo? Nou, hee is tegewoordig an 't fazante fange in de snackbar! POSTZEGELNIEUWS Maandag a.s. houden we weer ruil beurs in hotel De Graaf. Daar de op komst op de eerste ruilavond bepaald niet groot was. werd besloten de jaarver gadering uit te stellen tot 26 oktober 1959. De agenda vermeldt o.a. bestuurs verkiezing in verband met periodieke aftreding van de heren J. van Laar en C. Bakker (beiden herkiesbaar). Aan de leden wordt medegedeeld, dat op de beurs verkrijgbaar zijn de monu mentenserie van de Ned. Antillen 2,10, de Kroonduifserie van Ned. Nieuw Gui nea, alsmede één zegel van de Ned. An tillen voor tezamen 0,77. Degenen, die niet in de gelegenheid zijn de ruilbeurs te bezoeken kunnen de zegels afhalen bij de heer M. J. Witte, Julianastraat 7, Den Burg. ONTHOOFD Zondagmorgen werd door de wind een boom onthoofd op het Schilderend te Den Burg. Met krakend geweld viel de top precies naast het huis van de heer Kager en kwam op het schoolplein van de ULO terecht. Mannen van gemeente werken hadden het obstakel spoedig ver wijderd. Dat „spoedig" heeft inmiddels drie jaar geduurd. Bewoners van het Schil derend zijn reeds drie jaar in de baan om de gemeente er van te overtuigen, dat diverse bomen een gevaar zijn. De heer Kager had enkele minuten voor dat de top van de boom naar beneden kwam, juist zijn kinderen weggehaald. Maan dagmorgen heeft de heer Kager wederom de gemeente verzocht de overige bomen ook gedeeltelijk te snoeien, zo, dat ze geen gevaar meer zijn voor de bevolking. Het motief waarom het niet eerder is gebeurd De heer Veldstra vertelde ons het volgende: „Het was niet te zien, dat deze boom inwendig zo ver heen was. We heb ben enkele maanden geleden dit exem plaar nog bekeken en niets bijzonders kunnen constateren. Het vocht in deze boom is van onderen af opgetrokken tot aan de vergane plaats. Dit was niet te zien. Vast staat echter dat wij van nu af een scherpere controle zullen toepassen. Gelukkig is dit goed afgelopen, maar het had anders kunnen zijn". AFD. TEXEL VAN VEILIG VERKEER VRAAGT OOK DE KOMENDE WINTER UW AANDACHT Vorige week heeft de Afdeling Texel van Veilig Verkeer haar winterpro- gramma samengesteld. In alle dorpen wordt in de komende maanden een gezellige avond georgani seerd. Gezellig en leerzaam^ enkele films zullen worden vertoond, de wijzigingen in de verkeerswetgeving zullen worden behandeld. De politie zal een aantal on gelukken bespreken, die ook op ons eiland dikwijls veroorzaakt worden door onvoldoende kennis van de verkeers borden. De leden van de Texelse afde ling van Veilig Verkeer hebben op deze avonden vrij toegang. Niet-leden kunnen tegen betaling van 1 gulden zo'n gezel lige avond bijwonen, waardoor zij met een voor een jaar lid zijn van genoemde afdeling. BIBLIOTHEEK GEOPEND Den Hoorn Vrijdag wordt in De Waldhoorn weer de Reizende Bibliotheek geopend. Liefhebbers kunnen terecht van half 6 tot half 7. OPBRENGST A.V.O.-COLLECTE De opbrengst was dit jaar een bedrag van 389,waarvoor wij in de eerste plaats de milde geversi(sters) willen dan ken, doch ook in het bijzonder de collec tanten en collectrices en ander personen, die op enigerlei wijze hun medewerking bij de collecte hebben verleend. Namens het bestuur van de afd. Den Helder en Omstreken, G. H. Böhmer, secretaris HERV. GEMEENTE DEN BURG Zondag 1 november doopdienst. Aan gifte a.s. vrijdag n.m. 8 uur in de kerke- kamer. DOOPSGEZINDE ZUSTERKRING DE WAAL Vanavond om 19.45 uur is er weer Zusterkring te De Waal. DEZE WEEK VERLICHTINGSACTIE Fietsers en bromfietsers hebben maar al te dikwijls te lijden van hinderlijke, ongedimde autolampen. Daar moet U eens wat aan doen, heren automobilisten. Toon uw correctheid. Maar ook in het verkeer kan de liefde niet van één kant komen. (Brom)fietser, ook gij.... verblind niet! SIEM DE WAAL TE DE WAAL Woensdagavond, 14 oktober, heeft de heer Siem de Waal ook te De Waal in het Dorpshuis „De Wielewaal" zijn prachtige films vertoond over Zuid- Afrika, Griekenland, Israël, Lourdes en Texel. De volle zaal genoot van het ge hele programma. Meester Albers sprak aan het eind van de avond de wens uit, dat de heer Siem de Waal bij een volgend bezoek aan ons Texel wederom ook weer een avond op De Waal zal verschijnen. VROLIJKE KLANKEN IN DEN HOORN In „De Waldhoorn" wordt zaterdag avond een uitvoering gegeven door de accordeonclub van de heer J. Visser „Texels jeugd musiceert". Hierbij zijn ook 10 jeugdige Hoornders aangesloten. Na de pauze wordt een toneelstukje in twee bedrijven opgevoerd door leden van de Koger zangvereniging „Advendo". De opbrengst is geheel voor de Hoorn der bejaardensoos. (Zie ook adv.) FANCY-FAIR VOOR DE WALDHOORN Den Hoorn In samenwerking met de Dorpscommissie is er een fancy-fair- commissie gevormd. Het ligt in de be doeling op 13 en 14 november een fancy- fair te organiseren ten bate van „De Waldhoorn". HOORNDER BEJAARDENSOOS Donderdagmiddag is er weer een ge zellige middag voor alle bejaarden boven de 60 jaar. Het is al weer enkele weken geleden, dat de Fa. Van Damme het zware ma teriaal, dat gebruikt werd voor de proef met diepe grondbewerking naar de an dere zijde van het Marsdiep bracht. Me de in verband met de grote belangstel ling, die er voor deze proef is, willen wij in dit artikel nog eens iets over dit on derwerp vertellen. Dat die belangstelling er is bleek wel heel duidelijk op de laatste dag, dat de Fa. Van Damme aan het werk was op het bedrijf van de heer C. Vlaming in polder het Noorden. Plm. 200 personen zijn op die dag het werk wezen be kijken. Op sommige momenten was het zo erg, dat het personeel van de Fa., Van Damme er verlegen mee werd. Zoals we reeds eerder vermeldden wa ren de reacties over de té verwachten re sultaten zeer verschillend. Naast land bouwers en andere belangstellenden, die er wel iets of zelfs veel van verwachtten waren er toch ook zeer velen, die het werk erg sceptisch bekeken. Tot de laatste dag toe hoorden we tel kens weer zeggen: „Deze grond heeft niets met klei te maken. Het is „spier", die na het opdrogen uit elkaar valt en het zal dan wel blijken, dat het niets an ders is dan zand". Eén van de personen, die we telkens op het werk tegen kwa men, vertelde ons later dat hij een kluit ondergrond meegenomen had om na dro ging te bewijzen, dat het „spier" was. „Maar", zo verklaarde hij ons eerlijk, „ik heb me vergist". Verder waren er veel bezoekers, die zich afvroegen hoe dit „woeste geval" ooit goed bewerkbaar land zou worden. En het zou in ieder geval wel „tijden" duren voordat men met een normaal werktuig op deze percelen kon komen. Over deze reacties hebben we ons hele maal niet verwonderd en ook wij hebben vaak gedacht: Het lijkt toch ook eigen lijk meer op een „maanlandschap" .dan op grond, waarop volgend jaar weer nor maal een gewas moet worden gezaaid. Tijdens de uitvoering van het werk is gebleken, dat de omstandigheden voor een vlot verloop van het werk op ons eiland veel minder zijn dan in de Wie- ringermeer. In de eerste plaats bleek de hoogte van het grondwater zelfs in deze droge zomer nog een beletsel voor vlot werk. Verder bleek de kleilaag zeer slap te zijn. Deze factoren hadden tot gevolg, dat het telkens de grootste moeite kostte om wegzakken van het zware materiaal te voorkomen. Met deze omstandigheden zullen we bij voortzetting van het werk zeker rekening moeten houden. Er zijn aanwijzingen, dat het diep- ploegen beter verloopt als de betreffende percelen al een paar jaar als kunstweide in gebruik zijn. Overigens is wel gebleken, dat het per soneel van de Fa. Van Damme voor geen kleintje vervaard is en er zelfs in de moeilijkste omstandigheden nog in slaagt behoorlijk werk te leveren. In het begin van de maand oktober is het personeel van de heer Van Damme opnieuw op ons eiland gekomen. Dank zij het buitengewoon droge weer was er n.l. in de naar boven gebrachte zavellaag al flink verandering gekomen. De blauwe kleur verdween en ook verder begon deze grond al tekenen van normale landbouw grond te vertonen. Om de droging te bespoedigen moest op één van de perce len een bewerking met de schijvenegge worden uitgevoerd. Op de andere perce len kon direct met een sleepbord worden gewerkt. Na deze bewerkingen bleek de grond plaatselijk toch nog het beeld van een woelige zee te hebben. Maar ook hiervoor bleek raad te zijn. Met de zgn. „grond- schaaf", een soort draaiend molbord kon den verdere oneffenheden worden weg gewerkt. We zeggen niet te veel als we vertel len, dat de betreffende landbouwers en ook wij zelf dit alles met enige verbazing hebben aangekeken. We hadden het niet voor mogelijk gehouden, dat reeds na zo korte tijd het aanzien van deze percelen zo zou veranderen. En met de grootste voldoening hebben we geconstateerd, dat de Fa. Van Damme alles in het werk heeft gesteld een goed stuk werk te le veren. Na het egaliseren verklaarde de heer Van Damme zich n.l. ook nog bereid om tot slot de percelen normaal te ploegen. Nu dit gebeurd is zijn om zo te zeggen alle nadelige sporen van het diepploegen verdwenen. Met nadruk zegggen wij: alle nadelige sporen. Wat gebleven is, is de duidelijke verandering van de bouwvoor. Inplaats van een lichte, hu- musarme, stuivende zandgrond hebben we een zavelgrond gekregen. Weliswaar is deze op twee van de vier percelen vrij licht, maar gevaar van stuiven is er ze ker niet meer. En er is alle reden om te geloven, dat de droogtegevoeligheid heel veel minder is geworden en mogelijk wel geheel verdwenen is. De zomer van 1959 laat ons wel heel duidelijk zien wat dit waard is. Wij zijn van oordeel, dat deze grond nu in de eerste plaats behoefte heeft aan een flinke hoeveelheid regen. Het is n.l. wel zeker, dat in deze grond vrij wat zout aanwezig is. Dit zout moet door voldoen de regen naar diepere lagen worden ge bracht. Verder hopen we op een winter met enige vorst om wat „structuur" in de grond te brengen. Voor het overige zijn we vol goede moed, dat het resultaat van deze proef wel eens een lichtpuntje kon zijn na de speciaal voor de Eierlandse boeren nog lang heugende zomer van 1959. C. v. Gr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1