De Raad in vergadering bijeen Fancy Fai Ontwikkelen en afdrukken Arbeiders Fijne handappelen D nette werkster Maandagmiddag zijn de vroede- vaderen en vroeder-vrouwen weer bij een geweest. Bericht van verhin dering was binnengekomen van de heer De Grave. De notulen van de vorige vergadering worden niet zonder meer goedgekeurd. De heer Daalder merkt op, dat hij geen bezwaar heeft gemaakt tegen de subsidie aan culturele en opvoedkundige instel lingen, maar tegen een „verhoging" en dit is uit het verslag niet op te maken. De heer Keijser, WD, maakt enige opmerkingen over de afwezigheid van de WD-fractie in de vorige vergadering. Onze afwezigheid was reeds lang bekend. En wij hopen dan ook dat het volgend jaar een dergelijke vergadering niet meer in de laatste week van september plaats zal vinden. Burgemeester laat hier, zeer begrijpe lijk, op volgen: Waarom? Dan gaat de heer Keijser meestal naai de fokveedag en zijn er dikwijls overige leden met vakantie. Burgemeester De Koning vindt de raadsvergadering een zeer belangrijk iets en acht dat het gewicht van diverse za ken maar moet uitmaken wat voor di verse leden het belangrijkst is. Ingekomen stukken en vragen vorige raad Er zijn enkele goedkeuringen binnen gekomen van Ged. Staten. Terugkomende op vragen door de leden gesteld in de vorige vergadering, kan de voorzitter meedelen, dat het lantaarnpalenpraatjè nog niet geheel is afgerond. Voor bestrating in De Cocksdorp ont breken de middelen en de opheffing van een bushalte zal voortaan in overleg ge schieden. De riolering te De Cocksdorp en Den Hoorn zullen binnenkort worden uitge voerd. Bestemming pand hoek Vismarkt- Groeneplaats Burgemeester De Koning vraagt of de raad er in principe mee akkoord kan gaan dat tot het slopen van genoemd pand kan worden overgegaan. Niet alle raadsleden zijn het hier mee eens. De heer Daalder merkt op: „Zolang er nog zo'n woningnood heerst, en vooral in Den Burg, zou ik voorstellen dit pand voor bewoning in orde te maken. Of het moet uitgesloten zijn dit met geringe kosten mogelijk te maken. De voorzitter: Aan gemeentefinanciën ligt een grens en U weet wat voor een bedrag gemoeid is dit perceel bewoon baar te maken. De heer Smit merkt op dat het dan toch een Krotwoning zal blijven. Mevr. Vrijdag (lachend): kunt U het niet als schuur verhuren? De raadsleden krijgen binnenkort nog eens een financieel rapport over even tueel te maken kosten. Hiermee wordt dit punt verschoven. Nog geen plaatselijke commissie van toezicht voor de RHBS Mevrouw Vrijdag acht het gewenst, dat personen die zitting hebben in ge noemde commissie ook zelf een dergelijk onderwijs hebben gevolgd. Zij verzoekt terugname van dit agendapunt. Het betreft hier voorzieningen in de vakature van: Ds. Van Rhijn: 1. de heer J. R. van Wij- land, 2. Ds. G. H. Wolfensberger. Ds. Van der Zwaag: 1. Ds. H. van Bilder- beek, 2. de heer C. P. Laan. Pastoor Van der Klein: 1. de heer F. L. de Grave, 2. Th. M. Graaf. Voorts maakt zij bezwaar tegen een candidaat uit een onderwijssector. Hier komen diverse stemmen over los. De voorzitter kan zich het eerste be zwaar indenken van mevrouw Vrijdag, dat een niet „geschoolde" zitting heeft in een dergelijke commissie. In het tweede bezwaar kan voorzitter geen argument vinden. De heer Wassenaar: Ook een leek kan goede dingen naar voren brengen. Mevr. Vrijdag: Die horen (en zitten) in een oudercommissie. Na veel gemompel wordt dit punt ver schoven naar volgende vergadering. Eervol ontslag wordt verleend aan de heer L. G. Weldering als onderwijzer aan de openbare school voor Uitgebreid Lager Onderwijs te Den Burg. De punten vijf tot en met dertien wor den als hamerstukken verwerkt. We meenden verwondering op het gezicht van de voorzitter te bespeuren, dat ook het beroep bij de Kroon zonder meer werd aanvaard. Al ging dit beroep wel met „diepe ontroering" van mevr. Vrij dag gepaard, (Zouden alle raadsleden wel zo deskundig zijn en daarvoor onder wijs hebben genoten, om een dergelijk beroep te kunnen verwerken red.) Punt 14. Vaststelling van de tweede wijziging van het uitbreidingsplan in hoofdzaken der gemeente. Het betreft hier een terrein met bestemming Recrea tieve doeleinden. B. en W. stellen voor dat bedoeld terrein weer een agrarische bestemming krijgt. De WD-fractie is hier tegen, met mo tivering: Als je het ene handhaaft en tracht te onteigenen, waarom dan het andere weer vrij gegeven. Het ligt nu in het voornemen van B. en W. om binnenkort een voorstel te doen tot het aanwijzen van vervangende recreatiegrond nabij de Krim. Ook het verzoek van de heer R. Hooij- berg, De Cocksdorp. inzake een schade vergoeding van de gemeente wordt ver schoven. Het blijkt dat niet de heer R. Hooijberg een verzoek had moeten in dienen, maar de heer J. Hooijberg. Het stukje grond aan de Julianastraat komt eveneens in discussie. De heer Van der Vis meent dat de heer Elias ook al eens gevraagd heeft om grond in deze omgeving. Burgemeester: Het betreft hier een rechttrekken van een grensperceel. De heer Roeper: Het verzoek van dokter Elias betrof meer. Wijziging gemeentebegroting 1959 wordt met enige toelichting betreffende de post onderwijswoning Zuid-Eierland aanvaard. Zo ook begrotingswijziging 1960. Woningbouwvereniging krijgt voorschot Een voorlopig voorschot van ƒ93.016,27 werd verleend aan de Woningbouwver eniging „Texel", Den Burg. En wel: 80.198,25 voor het aansluiten van 97 woningwetwoningen op de waterleiding; 10.215,43 voor het plaatsen van geysers in 54 van deze woningen en 2.603,59 voor het plaatsen van boilers in 8 van deze genoemde woningen. De raad heeft haar fiat gegeven aan punt 21: Gemeente Texel stelt zich borg voor een lening van 122.000,aan te gaan door de Stichting Sociaal Toerisme met de Bank voor Nederlandse Gemeen ten. Dit ten behoeve van gedeeltelijke consolidatie van de bestaande vlottende schuld, zomede voor de bouw van kamp huisjes en een opslagplaats. Een lening tegen een rente van 4V*°/o per jaar, af te lossen in 25 jaren. Rondvraag Het zou geen volmaakte raadsvergade ring zijn als er met een lantaarnpaal- praatje gehouden werd. De heer Beum- kes (was stellig van plan het niet te doen) brengt de duisternis in Den Hoorn naar voren. De voorzitter kan de „sten tor" gerust stellen daar het slechts een kwestie is van uitvoering. De toezegging is reeds gedaan. Schooltandarts Mevrouw Koning-Bruin brengt de schooltandverzorging naar voren. Burgemeester De Koning: Wij betreu ren het dat een en ander zo gelopen is met de stichting. Helaas is hier nog gem afgerond geheel voor gevonden.. Wel hopen wij de contacten met het zieken fonds binnenkort te kunnen voltooien. i(Ouders en opvoeders geven wij de raad voorlopig zelf met hun kinderen de Texelse tandarts te bezoeken, daar een en ander nog wel even kan duren. red.) Waddenrapport De heer Westdorp is het niet helemaal eens met de cijfers die genoemd worden in het Waddenrapport betreffende de urgente uitgaven voor onze gemeente. Voorzitter: Inderdaad is dit uittreksel niet geheel naar onze smaak en zal zeker ter tafel komen op de Waddenconferen tie. Overigens vindt spreker het een aar dig rapport. Bromfietsmaniakken De stoere rijders, vooral in het seizoen, is het balletje dat de heer Van der Vis laat rollen. Is er al een rapport binnen uit Zandvoort? Antwoord: Niet speciaal uit Zandvoort, wel hopen wij enkele bepalingen, die in andere gemeenten van kracht zijn ge worden ook hier van toepassing te kun nen brengen. De heer Van der Vis nam hierna een afwachtende houding aan. Tot hoe lang?? Idyllisch huisje In „De Nederlanden" staat een huisje van de heer Hopman. De heer Wassenaar vroeg of het mogelijk was dit huisje te sparen. Burgemeester stelt voor een ver zoek te richten aan Staatsbosbeheer om dit object voof hun rekening te nemen. Om even vier uur sluit burgemeester De Koning de vergadering, tenminste voor het publiek. In besloten zitting wordt hierna de onderwijskwestie be handeld. EEN DUUR BOUTJE De Koog Maandagmorgen vloog een fazant pardoes door een spiegelruit van de Snackbar. Het kostte de vogel zijn leven en is voor de heer Jellema een flinke schadepost. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 16 oktober: C. Dijker-S. v. Heerwaarden Jzn 20 S. v. Heerwaarden-C. v. Heerwaarden 20 C. Meedendorp-W. A. v. Zeijlen 2—0 F. v. Sambeek-S. Ros 02 J. Hooijberg-A. Vinke 20 Jac. v. Heerwaarden- C. P. Burger 11 S. Bakker-Jb. Koorn 20 P. Bruijn-A. de Haan 20 G. Dros-D. v.d. Werf 02 J. de Jager-C. Vinke 11 Texel 1-R.O.E. 1: C. Dijker-J. Keizer 1l S. v. Heerwaarden-M. Kalsbeek 20 C. v. Heerwaarden-P. Ottervanger 20 W. A", v. Zeijlen-G. C. Post 20 Jas. Vinke-W. Post 20 J. Hooijberg-W. Vijver 11 S. v. Heerwaarden Jzn-A. Bos 11 A. Vinke-M. Heerkens 02 Jac. v. Heerwaarden-H. v. Mourik 20 G. Dros-F. Keizer 20 Het verdere rooster voor de bondscom- petitie luidt: 7 nov.: Texel 1-Schagen; Texel 2-Wie- ringen. 29 nov.: HDC 1-Texel 1; HDC 2-Texel 2. 13 dec.: Texel 1-Winkel 1. 20 dec.: Texel 1-Damlust 1; Texel 2- Damlust 2. 2 jan.: Andijk 1-Texel 1; Andijk 2- Texel 2. Het meest opmerkelijke van alle par tijen deze week was wel de fraaie dam- slag, die D. v.d. Werf uitvoerde en waar mee hij zijn eerste punten is de wacht sleepte. GESLAAGD Oudeschild Bij de vorige week in Den Haag gehouden examens, slaagde de heer Jn. de Vries Jr. voor het examen stuurman zeevis vaart. Hij werd opgeleid door de heren D. M. Vlas, C. P. Karsman en dokter W. Renout. GEZINSAVOND TE DE KOOG Vanavond wordt in het Jeugdhuis een gezinsavond gehouden. Het onderwerp is: ,,De gehuwde, werkende vrouw". KERKBOUW-ACTIE DEN BURG De half procent-actie te Den Burg ver loopt prima. Er is thans plm. 4000. bijeen gebracht. Het ziet er naar uit dat de Kerkeraad de actie binnenkort als afgewerkt kan beschouwen. OPERA „FAUST" De Culturele serie Texel 1959 wordt besloten op vrijdag 6 november a.s. met een optreden van het bekende marionet tentheater van Bert Brugmans. Opge voerd zal worden de opera „Faust" op muziek van Charles Gounod. De begeleidende muziekopnamen zijn opnamen van het koor en orkest van de Nationale Opera te Parijs. Solisten zijn o.m.: Victoria de los An geles, Boris Christoff Martha Angelica, Solange Michel en anderen. De prijs van de losse kaarten bedraagt voor deze avond 2, DE PUZZELRIT VAN 18 OKTOBER De door de M.A.B.-club Texel uitge schreven Puzzelrit is goed geslaagd. De heer S. Kooi had deze rit uitgezet en de heer A. Keizer had hem gecontroleerd. Toch moest men ervaren, dat het lang niet meevalt om een rit foutloos te maken. Er waren een paar punten, die niet geheel juist waren. Het werd hen echter helemaal niet kwalijk genomen. Het bestuur is blij, dat er leden zijn, die eens proberen een rit uit te zetten. De rit zat verder goed in elkaar met leuke valletjes. Jammer dat de opkomst niet groter was. 19 auto's, 1 motor en 5 bromfietsen was het hele resultaat wat starter Grisnigt kon laten gaan. Om plm. 5 uur kon de voorzitter dan ook de prijs winnaars bekend maken, na de heer Kooi met zijn staf van medewerkers hartelijk dank te hebben gebracht. Hij deelde mede, dat de nachtrit, welke was be paald op 14 november, nu op zaterdag 7 november verreden zal worden, in ver band met de UDI-uitvoering op 14 nov. De uitslag was als volgt: Auto's: 1. Joop van der Vis, 0 str.; 2. T. van der Heerik 1 str., 3. C. Mets, 2 str., 4. S. Rentenaar 2 str. Brommers: 1. A. Douma, 7 str. T EGELS VOOR HET VOEREN VAN SUIKERBIETEN Op bedrijven waar ter verlichting van de" ruwvoederschaarste suikerbieten worden vervoederd, dient men de vol gende regels in acht te nemen. Onoordeelkundig gebruik van suiker bieten kan immers voor het vee nadelig zijn, aldus de Rijkslandbouwconsulent voor de Veevoeding te Wageningen, ir. F. de Boer. it Voer hoogstens 10 kg. suikerbieten per koe per dag; it Begin suikerbieten voorzichtig te voeren en gewen het vee er lang zaam aan; it Voer naast suikerbieten ook hooi, stro en kaf; it Geef per koe per dag IV2 eetlepel koolzure kalk en V2 eetlepel keuken zout over de bieten. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 21 oktober Den Burg, „De Zwaan", bijeenkomst r.-k. Vrouwenbond, afd. Gilde. Den Burg „Texel", vrije bridgedrive. Donderdag 22 oktober Den Burg, Dorpshuis, bijeenkomst foto club „De Kiekendief". Vrijdag 23 oktober Den Burg, „Texel", 8 uur, Plattelands vrouwen. Spreekster: mevr. Klein over Ceylon". Zaterdag 24 oktober Den Hoorn, Dorpshuis De Waldhoorn, Optreden accordeonclub o.l.v. Jn. Visser. Den Burg, „Casino", Sint Jan voert op het stuk „Pygmalion". GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 18 oktober 1959: Gevonden te Den Burg: rood jongens zwembroekje; beige plastic damesporte monnee; witte damesportemonnee met J 2,75; groen zijden hoofddoekje; regen broek; drie dozen wrijfwas; zilveren doosje waarin rozenkrans; rode porte monnee met ƒ0,10; bruinlederen heren- handschoen; blauwlederen damesporte monnee; grijsgeruit jongenscolbertjasje met in zakken r.-k. kerkboek, rozen krans, voelbalclubspeldje; grijsgroen jack met Nederlandse leeuw op mouw; don kerbruine lederen motorhandschoen. Verloren te Den Burg: zwartlederen motorwant; lips-huissleutel, waarop en kele letters; rode schoolétui met inhoud; grijs jongensjack met blauwgestreepte voering 15 jaar); grijs-wit breiwerkje; donkerblauwe jopper; groene jongens trui; zwarte motorwant; zilveren ket tinkje met kruis (zonder bewerking); dekzeil; geel kindervestje; chroomstrip van auto; grijs konijn (dikke voedster); veelkleurige tas voor breiwerk; grijze vulpen merk Talens; toiletjasje met o.a. poeder en lipstick. Gevonden te Oosterend: timmermans duimstok; collier; rood kindervest; trap je; shagdoosje; zwarte handschoenen. Verloren te Oosterend: roodwollen kindervest; blauw meisjesvest; mond orgel. Verloren te De Koog: bruine porte monnee (portefeuillemodel) met ƒ10,en een Afrikaanse shilling; gou den dameshorloge met wit gevlochten bandje; bruine motorwanten. Het bureau der rijkspolitie te Den Burg is hiervoor geopend op werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur. HET WAS MINDER In het verslag van de vergadering van Het Nut is een zetfout gemaakt om trent de cijfers van de bibliotheek. We geven hieronder de cijfers van de laatste 5 seizoenen: 1000, 1500, 5200, 7351 en voor het afgelopen jaar 7085. Dit is 266 minder dan het voorgaande jaar. „HET GROTE GEHEIM" Vrijdagavond draait in de Gerefor meerde kerk te Den Burg de film „Het grote geheim". Een ieder is welkom. GEEN GEWONDEN Zondag vond in de Hogerstraat te Den Burg een kleine aanrijding plaats. Twee brommers en een auto kwamen met el kaar in aanraking. De bromfietsberijder A. W. reed de auto van de heer M. B. aan. Een tweede bromfietser D. kon ook niet nalaten de auto even te raken. De auto en brommers werden bescha digd, maar er deden zich geen persoon- lij-ke ongelukken voor. DE DIEFSTAL De Rijkspolitie had de dader van de diefstal te De Koog spoedig te pakken. De nog jeugdige W. v.d. K uit Den Burg is zaterdagmorgen naar Alkmaar over gebracht. Hij bekende de diefstal van een aantal sieraden, uit een woning op de Vogelmient, te hebben gepleegd. VOLKSTELLING Volgend jaar mei zal worden begon nen met de volkstelling op ons eiland. Wij hopen voor de gemeente, dat deze arbeid een vlotter verloop zal hebben dan de enkele jaren geleden gehouden woningtelling. GESLAAGD Annelies van Heerwaarden te De Cocksdorp behaalde een dezer dagen het diploma typen op de R.-K. ULO-school te Bergen. BEGRAFENISKLEDINGVERENIGING VAN „DE COCKSDORP-EIERLAND" Vanaf heden kunnen de leden over de kleding beschikken. Voor niet-leden be staat in principe de mogelijkheid deze kleding te huren. Degene, die een ver zorger buiten Eierland verkiest, maar zijn (haar) recht op de kleding wil laten gelden, moet zich tot één van de volgen de heren wenden: C. Bos, R. Buis, Joh. van Leeuwen of A. Zegers. Deze zal dan de kleding distribueren. Het bestuur zal het zeer op prijs stellen, dat zij, die de traditie van kleedoplegsters willen hand haven, hieraan de nodige zorg willen be steden. HERV. GEMEENTE OOSTEREND Vanavond om 8 uur samenkomst in de school van Oost. TER OVERDENKING: ONZE HULP AAN DE VLUCHTELINGEN Vluchtelingcnjaar 1959-'® Wanneer dan de Zoon des mense komt in Zijn heerlijkheid en al de enge len met Hem, dan zal Hij plaats nemt; op de troon zijner heerlijkheid. En al volken zullen vóór Hem verzameld wor den, en Hij zal ze van elkander scheidej zoals de herder de schapen scheidt va: de bokken, en Hij zal de schapen zette: aan zijn rechterhand en de bokken aa- zijn linkerhand. Dan zal de Koning tc hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeg gen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders beërft het Koninkrijk, dat u bereid is va de grondlegging der wereld af. Want I heb honger geleden en gij hebt Mij t eten gegeven, Ik heb dorst geleden en g hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben ee vreemdeling geweest en gij hebt Mij ge huisvest, naakt en gij hebt Mij gekleec ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben i de gevangenis geweest en gij zijt tot M gekomen. Dan zullen de rechtvaardige Hem antwoorden, zeggende: Here, wac )rn neer hebben wij U hongerig gezien e hebben wij U gevoed, of dorstig en heb w ben wij U te drinken gegeven? Wanne* hebben wij U als vreemdeling gezien e hebben U gehuisvest, of naakt, en hebbe r U gekleed? Wanneer hebben wij U zie of in de gevangenis gezien en zijn tot 1 gekomen? )aj En de Koning zal hun antwoorden e zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zo ven gij dit aan één van deze mijn mins; s broeders hebt gedaan, hebt gij het M p gedaan. Dan zal Hij ook tot hen, die aa zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat we van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwi ge vuur, dat voor de duivel en zijn en gelen bereid is. Want Ik heb honger ge leden en gij hebt Mij niet te eten ge ge ven, Ik heb dorst geleden en gij hebt N niet te drinken gegeven. Ik ben ee vreemdeling geweest en gij hebt Mij nit gehuisvest, naakt en gij hebt Mij nie gekleed, ziek en in de gevangenis en g 4 hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook zH Hem antwoorden en zeggen: Here, wam neer hebben wij U hongerig gezien, dorstig, of als vreemdeling, of naakt, K ziek, of in de gevangenis, en hebben JË U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggei Voorwaar, Ik zeg u, in zo verre gij d aan één van deze minsten niet gedaa f hebt, hebt gij het ook aan ^lij niet ge daan. En deze zullen heengaan naar eeuwige straf, maar de rechtvaardige naar het eeuwige leven. Matth. 25, 31—46. M GESLAAGDE VERKOOPAVOND |j HERV. VROUVVENVER. OOSTEREN Deze verkoopavond heeft volledig aa 1 zijn verwachtingen voldaan. Het was al ir vanouds weer gezellig op de kerkekame De vrouwenvereniging kan dan ook m» D plezier terug zien op deze avond. Twee prijzen zijn nog niet terecht, n de no's 828 en 644. Deze kunnen afgt haald worden bij J. Peper, Peperstraa Langeveld De Rooij Den Burg - Texel TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Voor al uw vervoer Van Boven's Transport en Taxi-Onderneming. Bestel voor uw bagage een kleine vrachtauto. Billijk tarief. Oudeschild 53, tel. Den Burg 421 of 380 Bestel nu bloembollen Wij hebben nu voorradig vele soorten Tulpen, Narcissen, Crocussen, Hyacinten, Ixia, Blauwe druifjes, Scilla, Chionodoxa, Witte lelies, Fritilaria e a. Bloembollen- kwekerij en Handel F J. Halsema, Gerritsland 8 170 Den Burg Puikbeste aardappelen, 16 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Radio herstellen? Vonk opbellen. Een goed idee, geef het met de vracht rijder mee naar Vonk, voor radio en T.V. Tel. 78 en 273 Te k. goed onderh. box 80 x 100 cm. Graver.str. 20 Breiwerk gevr. voor breimachine. A. j. Harte, Oost 109, tel. 269, O'end Te k. Sihi pomp met leidingen voor weinig. W. Boersen Te k 2 werk paarden en 2 veulens Jac Dros PznEierland, tel. 224 - Goed tehuis gevr. voor jong hondje. W. Zijm De Westen Staat ter dekking destamboekgeite- bok bij M. v. d Star, Z.- Eierland Met vreugde geven wij u kennis van de geboorte van onze zoon Nicol C. Schermer E P. P. M. Schermer- v. d. Kamp Den Burg, Texel, 16 oktober 1959 Wilhelminalaan 9 Met vreugde en dank baarheid geven wij u ken nis van de geboorte van onze dochter en zusje Laurien Bij het H. Doopsel ontving zij de namen Laura Petronella Maria J A Bakker- Bakker W. J. Bakker Wilco André en Leny Den Hoorn 18 Texel, 19 oktober 1959 Maandag 26 okt. hopen J. Verhoeve en J. Verhoeve-Dijker hun 12'/2-jarige echtver eniging te herdenken. Hun nichten en neven Ter gelegenheid van de 25 jarige huwelijksdag van onze gehelde ouders P. J. Kooger en N. M. Boon is er zondag 25 okt. n m van 3 6 uur gelegenheid tot feliciteren Dat zij nog lang voor ons gespaard mogen blijven is de wens van hun liefheb bende kinderen Aad en Rie Henk en |an De Waal 78 Zeer getroffen door de grote belangstelling ont vangen bij het plotseling overlijden van onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader Sijtse Koolstra eerder weduwnaar van Romkje de Vries betuigen wij hiermede onze hartelijke dank In 't bijzonder Ds. de Lange, heren doktoren, fam. Kok en de buren voor de laatste eer de over ledene bewezen Uit aller naam A. Koolstra—Bakker Eierland, oktober 1959 Langs deze weg willt wij onze hartelijke da» betuigen voor de vele bij ken van belangstelling b ons 25-jarig huwelijksfee ondervonden E van Leersum A. van Leersum- Tuinem GEVRAAGD voor bollenwerk Taterhove, De Koo Cox's Orange A Zielman, Tel. 351 loi Te koop wegens ovi compleet een z g a n heteluchtkachel tnerk „Vroling", maat Prijs f 90,—. Adres: Re gerslraat 9, Den Helder. Bezoekt allen deze Fan» Fair welke gehouden worden in de Kapel Zi Eierland op 23 en 24 ok ten bate van het gebouv Er zijn weer vele attract» Opening vrijdagavond t half acht Zalerdagmiddi van half 3 tot 5 ui 's avonds half 8 tot 11 u: BIEDT ZICH AAN: dinsdag en vrijdag Adres bureau van dit blf BAKKERS IJZERHANDEL Ma Pri Kar Ma Ovi Eer De woi bez

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2