Cjrocn '7ivartï jexelsin het De T.E.M. verwerkt jaarlijks tnderhalf miljoen liter gasolie Vijfmiljoenste schaap BABYDERM cüz xkHftgesch/t&üen Spit, Spierpijn Babyverzorging Nieuwe telefooncentrale voor het komende seizoen in gebruik. ;ATERDAG 24 OKTOBER 1959 TEXELSE 74. JAARGANG No. 7598 COURANT fitgave N.V. v.h. Lcmgeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij )en Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdag* Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm U ziet mannen van de plaatwellerij uit felsen druk in de weer om een deel van e enorme tank op de juiste stand te rijgen. Achter het T.E.M.-gebouw verrijst mo- oenteel een olieopslagplaats van maar iefst 660.000 liter. Dit is een grote verbe- ering, want thans beschikt men over een roorraadruimte van 300.000 liter. Vooral OPERA'S ENMARIONETTEN Op vrijdag 6 november a.s. zal het iarionettentheater van Bert Brugman „De Oranjeboom" opvoeren de we- eldberoemde en populairste aller opera's Faust" van Charles Gounod. Losse kaarten voor dit optreden zijn anaf heden verkrijgbaar bij het WV- antoor te Den Burg en mevr. Luberti te )e Koog en voorts via de bestuursleden an de Kunstkring Texel. De prijs is 2 Leo Riemens schreef over het werk 'an Bert Brugmans o.m.: „In onze tijd heeft de poppen-opera en bijzondere functie. Op deze wijze kan ie opera gebracht worden naar kleine teden en in kleine zalen, waar anders leze kunstvorm volkomen onbekend zou •lijven. Het marionetten-theater van Jert Brugman voert de opera's parti- uur-getrouw op, op verkleinde schaal, ?aarbij natuurlijk de bijzondere moge- ijkheden van het poppenspel niet ver- [eten worden. De muzikale uitvoering geschiedt loor middel van geperfectioneerde mo- gjfterne grammofoonplaten. Dit heeft een ia >epaald voordeel, daar de zangpartijen ,a m worden uitgevoerd door de allereerste 0I nternationale sterren, met een vol koor ld in orkest. Het bijzondere bewegingssysteem van tert Brugman veroorlooft de poppen ook 0; e „zingen". Men heeft steeds de illusie le zangers voor zich te zien. Ofschoon ierekend onder de marionetten zijn deze e >oppen in feite iets geheel nieuws en hun 'ewegingen zijn directer en intenser dan >ij welk ander systeem ook. Een bijzonderheid is, dat alle bespelers Jehoren tot één familie: vader, moeder (n zes zonen. Een dergelijke kunstzinnige lamilie treft men bij uitzondering aan. De voorbereiding van een marionetten- •pera vergt maanden intensieve studie. )e poppen moeten ontworpen en ver- aardigd worden (eveneens een familie- angelegenheid). De décors en costumes vorden ontworpen door de eerste kun- •tenaars. De bespelers moeten rolvast 'ijn, daar iedere toon door een mondbe weging moet worden gevolgd. In feite zingen de bespelers hun rollen zelf mee, Waarvoor een grote muzikaliteit vereist in de wintermaanden is dit van beteke nis, want dan kan het voorkomen, dat de aanvoer van grondstoffen belemmerd wordt door weersomstandigheden. De T.E.M. verwerkt jaarlijks anderhalf miljoen liter gasolie. Met ongeveer vier a vijf weken hoopt men de tank in gebruik te nemen. Stuk voor stuk worden de platen van 1000 kg. geplaatst. Een enorm karwei. Eerst worden ze voorlopig vastgezet en daarna wordt het geheel gelast. De tank heeft een doorsnee van 10 meter. De mannen hadden weinig tijd voor ons, dat is, gezien het werk, begrijpelijk. Een ogenblik van onoplettendheid, kan ongelukken veroorzaken, want de plaat stopt niet als hij tegenstand voelt. INTERESSANTE FILMAVOND VAN FIRMA DE GRAAF EN SCHOORL Dinsdag was het twaalfeneenhalf jaar geleden dat bovengenoemde firma haar werkzaamheden begon op ons eiland. In de afgelopen jaren is er heel wat veranderd. Het bedrijf is gegroeid en be hoort thans tot een van de grootste werk plaatsen op ons eiland. We mogen gerust spreken van een industrie. Het werk van de firma De Graaf en Schoorl blijft niet alleen op ons eiland; diverse pick-up- haspels en andere machines zijn naar de vastewal verhuisd. Honderden tractoren zijn er de laatste jaren schoongemaakt en gerepareerd. De heer P. Schoorl mocht een behoor lijk aantal belangstellenden welkom he ten. Deze avond was georganiseerd in samenwerking met de BP. de bekende benzine en petroleum Handel Mij. N.V. Er werden aardige films vertoond. Films, hoe kan het anders, voor tractor- bezitters zeer interessant. In de eerste film kwam duidelijk naar voren welke voordelen de BP Energal Tractor Oil Universal biedt. Zomer en winter voor de trekker slechts één soort olie. De hoofdfilm „Dwars over de Zuid pool" dwong ieders bewondering af. Men sen, die alle comfort ontberen om hun ideaal, de Zuidpool, te bereiken: De firma De Graaf en Schoorl wensen wij nog vele jaren in een gezond bedrijf. en reumatische pijnen wrijft U eveneens weg met (INGEZONDEN) Geachte Redactie, J.l. dinsdag bezocht ik met nog meer dere Texelaars, de beroemde paarden markt te Zuidlaren. Daar wij nog een ruime middag voor de boeg hadden, werd besloten, terug te rijden via Assen enz, In Assen hebben wij als Texelaars een moment halt gehouden voor de bank, door de Texelaars als dank gegeven. Heeft toen niet een delegatie Texelaars deze bank overgedragen aan het Ge meentebestuur van Assen, en werd toen niet gesproken om dit monumentje in ere te doen houden. Nu wij verschoten ervan, in welk een verwaarloosde toestand onze bank zich bevond. Hier toch moet wel even verzocht worden om deze bank te gebruiken en te onderhouden zo dit be hoort. Hoort er in de bakken naast die bank geen bloemetje. Ook daar met mo numenten, net als overal, zie Texels monument voor Hen die vielen. Redactie, vriendelijk dank, R. Vrijdag 30 oktober a.s. zal Leiden, evenals andere vrijdagen, in het teken staan van de wekelijkse veemarkt. Maar toch is het dan anders dan an ders. Dan wordt namelijk, sedert de in stelling van de Schapenmarkt, de aan voer van het vijfmiljoenste schaap ver wacht. Uiteraard zal dit feit enigszins feeste lijk worden herdacht. Tussen zeven en Echt uur 's morgens, vermoedelijke tijd van aankomst van het vee, waarin zich ook het vijfmiljoenste schaap bevindt, zal de heer Joh. Karens, voorzitter van de Zuidhollandse Bond van Veehande laren, het schaap voor de Gemeente Lei den aankopen. 's Middags zal het schaap worden over gebracht naar de boerderij in de „Leidse Hout", waar het zal verblijven tot het van ouderdom sterft. Het marktterrein zal feestelijk worden versierd, terwijl voor de nodige muzikale opluistering zal worden gezorgd. zal het 'n Texelse 2ijn Wacht U niet te lang met het kopen van kaarten, want de zaal is reeds voor neer dan de helft gevuld door abonné's. U zou dan wel eens te laat kunnen zijn. MET de eerste boot vertrokken Vanmorgen zijn de leerlingen van de vijfde klas HBS naar Parijs vertrokken. Gezien het programma wacht hen een interessante week. KLAVERJASCLUB DE GRAAF De stand na dinsdag 20 oktober: (Resp. punten en marsen) 1Zuidewind-Kiewiet 27.458 2. v.d. Hoort-v.d. Molen 27.202 3. Borgman-Barhorst 25.316 4. de Hartog-Stobbe 25.077 5. Echtpaar Bruin 23.864 6. v. Heerwaarde-mw. Kiewiet 23.622 7. Prins-mevr. Kooij 22.678 8. v. Leersum-v. Dorp 22.113 9. v.d. Slikke-Tuinder 21.671 10. C. Medendorp 21.671 11. A. J. Huisman-mej. Bagge 19.028 12. Tj. Huisman-Bakker 18.597 13. Witte-Kramer 16.358 Er zijn 16 partijen gespeeld, behalve door de laatste 3 koppels, welke 12 par tijen hebben gespeeld. Cnmnlala Rahuri«rm.Rst mAt nnktarahnakan p% W Mb Ba «vm jv M m a ha Complete Babyderm-Set met Doktersboek en voor navulling der Set: Poeder-Zalt-Olie-Zeep S.V. DE KOOG De uitslagen van het afgelopen week end waren: Kaag vogels 3-De Koog 1 25; Zeemacht 2-De Koog 2 40 Oosterend b-De Koog a 04. Het eerste had minder moeite met Kaagvogels dan verwacht werd. De Koog stond al spoedig met 30 voor en zij konden zich na de rust, tegen de sterke wind ook zeer gemakkelijk handhaven en de score nog verhogen. Het tweede bracht het er tegen Zee macht 2 lang niet slecht af. Een kwartier voor tijd was de stand maar 10 voor de sailors. Een geheid buitenspeldoelpunt vernietigde echter alle illusies op een gelijkspel. Zeemacht profiteerde van deze teleurstelling en scoorde nog twee doel punten. Het programma voor dit weekend ver meldt alleen de wedstrijd De Koog 2- WGW 4, aanvang 1.30 uur. Mannen, speel met net zoveel enthousiasme als zondag, dan blijven de punten thuis. INGEKOMEN PERSONEN Hendrik Witte, van Luxemburg naar K 92a; Anna A. v.d. Wetering, van Luxemburg naar O 151; Wicher Pleijzier, van Amsterdam, Spiegelgracht 28 hs nr. Den Burg. Groeneplaats 1; Rijnsburg je de Jong en Martha M. Müller, van Tiel, Weerstraat 33 naar O 118. VERTROKKEN PERSONEN Petronella A. Bakker, van Oudeschild 223 naar Duitsland; Martina Dros, van Schilderend 58 naar Leiden, Rapenburg 131; Wilhelm Bakker, van H 8 naar Hoorn, Venenlaan 117; Petronella H. Bakker, van Kaapstraat 1, De Koog, naar Alkmaar. Verdronkenoord 9. COLLECTE TEN BATE VAN HET WERELDVLUCHTELINGENJAAR Volgende week zal onder auspiciën van het plaatselijke Vluchtelingencomité een collecte worden gehouden ten bate van het Wereldvluchtelingenjaar. Deze actie heeft, zoals U bekend zal zijn, ten doel door een wereldomvattende aanpak te komen tot een opheffing van de nog steeds bestaande vluchtelingenkampen. De huis-aan-huis-collecte zal zich uit strekken over alle dorpen van het eiland. Voor deze collecte heeft zich reeds een groot aantal vrouwenorganisaties tot medewerking bereid verklaard. Ook de plaatselijke muziekverenigingen hebben zich reeds bereid verklaard de inzame lingsactie muzikaal te ondersteunen. De collectes zullen worden gehouden te: Den Burg op dinsdag- en woensdag avond. Dinsdagavond zal de drumband van de Gidsengroep Margaretha Sinclair de collectrices bij hun werk ondersteu nen en de offerbereidheid van de inwo ners helpen vergroten; woensdagavond zal het Koninklijk Texels Fanfarecorps zulks doen. De Waal op woensdagavond met onder steuning van het fanfarekorps VIOS. De Cocksdorp op vrijdagavond eveneens met ondersteuning van VIOS. De tijdstippen van de collecten in Den Hoorn, Oosterend, Oudeschild en De Koog worden nog nader bekend gemaakt. Het plaatselijk vluchtelingencomité heeft expresselijk afgezien van een lijst- collecte, omdat zulk een collecte ook on sympathieke kanten heeft. Laat U hier echter niet door weerhouden toch een zo groot mogelijk offer te brengen (de bus sen zijn ook op papiergeld berekend) en eventueel kunt U Uw bijdragen ook torten op de rekening van het plaatse lijk Vluchtelingencomité bij de Coöp. Boerenleenbank te Den Burg. OVERDENKING: LATE REGEN „Zie de landman wacht op de koste lijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop ge vallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij" (Jac. 5: 7, 8). Voor de landman hier was de late re gen wel erg laat, te laat, voor de vee houder zeker. Op de kostelijke vrucht des lands zal men' een ander jaar moeten wachten. Daar is door mensen niets aan te doen. Er is meer, waar door mensen niets aan te doen is, waardoor het ver keerd gaat. Het zijn dingen, die men maar heeft af te wachten, maar die aan 's mensen vermogen ontgaan. Daaraan ga je wel eens denken, als je de troosteloze gele prairies op ons eiland gezien hebt. Toch geloven wij, Christenen, niet in een noodlot, in een bovennatuurlijke willekeur. Wel geloven wij in wat Jezus de mensen liet weten van de Allerhoog ste, die het al bestuurt en die zich wil laten noemen „Onze Vader", omdat Hij ons liefheeft en Zich over ons ontfermt als een vader dat zijn kinderen doet. Al gelooft men dat, met hart en mond, daarom kunnen de velden van ons leven wel eens dor en doods worden en -de ge wassen verschrompelen of niet opkomen. Een beetje regen van de hemel om te kunnen groeien en niet uit te drogen en om te komen, wordt daarom ook wel eens smartelijk verwacht. Dan is het: oefent ook gij geduld, sterkt uw harten. Maar die regen, het levende water, dat voor goed lest, komt nooit te laat, of het moest zijn, dat een mens die niet vraagt. Dat water uit de hemel stroomt op de dor stige akker van ons leven neer, telkens wanneer Christus het hart van ons be reikt. Dat is nu nog een geestelijke er varing alleen, hoe ook het tastbare ver andert. Eens zal het een allesomvattende werkelijkheid zijn. als de Heer Jezus terugkeert als Heer der wereld en als Rechter. Nu laat God het nog regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, dan zal het verschil tussen hen uitgemaakt worden en de zegenende regen van het eeuwigheidswater nieuw en eeuwig leven schenken aan hen, die met hun ogen ge richt op Jezus Christus door alles heen volhard hebben, ervan overtuigd, dat Zijn komst toch nab^j te achten was. Waa. De fa. Tot en Beeis van Zaandam verzorgt het elektrawerk. De heer W. Dijk stra is druk bezig, want er wordt als het ware op gewacht. Hoe eerder zij klaar zijn des te vlugger kunnen de vakmensen van de PTT er zelf terecht. Verschillende onderdelen voor de automatisering zijn reeds klaar en kunnen straks zo in het nieuwe gebouw worden geplaatst. Het is een monumentaal gebouw ge worden de nieuwe PTT-centrale aan de Waalderweg. De hoofdaannemers Koop man en Sepers hopen eind november gereed te zijn met de v/erkzaamheden. Schilder Klomp van Oudeschild is reeds met zijn personeel begonnen met het schilderwerk. Enorme kamers bevinden zich in het gebouw. Groot, hoog en solide. Opvallend is dat de elektrische leidingen geheel zichtbaar zijn aangebracht. De heer Bak ker, hoofdopzichter, vertelde ons dat dit was gedaan met het oog op eventuele storingen. Het is een bedrijfsgebouw, dus direct storend is het niet, maar het doet niettemin wat vreemd aan. In augustus 1958 is men met de bouw begonnen. Bijzondere gebeurtenissen hebben er zich in de afgelopen maanden niet afgespeeld. Stagnatie van betekenis is er niet geweest als we tenminste de 211 uur regenverlet niet meetellen. Die uren zijn in ieder geval niet deze zomer geboekt. De centrale verwarmingsinstallatie en de waterleiding is aangebracht door de fa. Schoo. Het gebouw heeft een afmeting van 32,60 bij 30 meter. Aan de buitenkant is een rand kunstnatuursteen verwerkt, ge leverd door de fa. Ko en Wildeboer uit Groningen, die het geheel zeer verfraait. Bouw en installatie komen op vier ton. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 16 tot en met 22 oktober 1959: Geboren: Gretha, dv. Marten de Vries en Harmke A. de Graaf; Nicolaas Johan nes Wilhelmina Hendrikus, zv. Cornelis Schermer en Elisabeth P. P. M. v.d. Kamp; Laura Petronella Maria, dv. Wil lem J. Bakker en Johanna A. Bakker; Afina Thea, dv. Jan Bruijn en Jacoba C. Kooiman; Klaas Dirk, zv. Luit Burgman en Mart je de Vries. Ondertrouwd: Maarten Boon en Hille- gonda Vlaming; George C. de Raat en Adilea Haarsma. Getrouwd: Jan Witte en Sophia A. Slegh; Paulus G. A. M. Rogmans en Anna A. Bakker.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1