1,9 dampalen DE BIJENKORF Veertiende Waddenconferentie groot succes u ie nsn ijdi Toerisme opnieuw studie-object voor Commissie Texel blijft centrum van Wadden federatie zware eiken ramen, deut kozijnen Ifita diepvriesgroente en vis Esso petroleu aan huis Voor een goed boek naar Boekhandel Langeveld De Rooij Norton 500 cc Puikbeste aardappelen J.H.van der Ve ATTENTIE houten loods Gratis puin halen tractor- of automonteur Dros' Smederij uien snijd Met gerechtvaardigde trots PRESENTEERT Japonnen Terital de Luxe WAAROM ii u (Van een medewerker) De Texelse deelnemers aan de 14de Waddenconferentie zijn donderdagmiddag niet met lege handen van Ameland teruggekomen. In hun. bagage voerden zij mee: de overtuiging dat het federatieve verband van de Waddeneilanden snel groeiende betekenis krijgt voor de gezamenlijke aanpak van de toeristische problemen; de wetenschap, dat het rapport „De Waddeneilanden" door zijn gunstig onthaal als een „blitzlicht" is op deze problematiek; het rechtvaardige vertrouwen, dat de garantie is verworven, dat „geleerden" en vakmensen zullen voortgaan, langs de weg van de studie, het pad voor de exploitatie theoretisch te effenen; de vreugde over het feit, dat Ameland thans officieel de beschikking heeft over een forse pier, die het mogelijk maakt minder afhankelijk van 't tij te varen; nog eens vreugde over de officiële toezegging, dat Ameland binnen afzienbare tijd wordt aangesloten op de waterleiding; en tenslotte hernieuwd enthousiasme, geput uit de ervaring dat gezamenlijke bezinning onvermijdelijk moet leiden tot het bereiken van verantwoorder en grootser resultaten. Hoewel op de 14de Waddenconferentie de ontspanning niet is verwaarloosd, zijn de gedelegeerden niettemin in totaal rond tien uur in secties of gemeenschap pelijk in vergadering geweest. Opmerke lijk was veelal de zakelijkheid waarmee uiteraard overladen agenda's zijn afge werkt, en de eenstemmigheid over de te bereiken doelen. Waddenfederatie Het bestuur van de Waddenfederatie vergaderde dinsdagavond in Nes. Naast de huishoudelijke hamerstukken stond de herverkiezing van de heer P. Beemster- boer (Texel) op de agenda, die voor de post van secretaris met slechts één sym bolische stem tegen, nieuw mandaat kreeg. Ook bestond er geen belemmering tegen de benoeming van de heer G. H. Fortgens, directeur V.V.V.-Texel, tot voorzitter van de werkcommissie in de vacature J. C. Quint. Enige discussie ontstond over de vraag of het wel juist was het federatiebestuur te steunen in de vorm van een werkcommissie? Gesugge reerd werd over te gaan op een advies commissie dan wel de betrokken vak mensen van de vijf eilanden op te nemen in het bestuur. Het overleg leidde tot handhaving van een werkcommissie, on der met zakelijke motto „what's in a name?"; het werk moet toch gedaan worden Verheugend was de mededeling, dat de Waddenfederatie mag rekenen op subsi die uit gemeentelijke en provinciale kas sen. Bij de behandeling van de begroting is met meerderheid besloten een bedrag van 1000,te bestemmen voor her druk van de Duitse Waddenfolder, waar toe de Provinciale V.V.V.-Friesland stap pen zal ondernemen. Met grote voldoening aanvaardde de vergadering de uitnodiging van de heer J. C. Rab de 15de Waddenconferentie (het DERDE lustrum) in de herfst van 1960 op Texel te organiseren. Bij de rondvraag van deze vergadering der Waddenfederatie (die in feite gezien kan worden als een soort sectie-bespre king van de Wadden-V.V.V.'s) werd van Texelse zijde geageerd tegen het „defai tisme van het gehengel naar subsidie", dit naar aanleiding van een betoog dat pleitte voor een immer stijgend beroep EINDE VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK Het massa-onderzoek naar t.b.c. thans weer ten einde. Woensdagmiddag vertrok de röntgenauto weer naar de vastewal, na een zwerftocht van 6 tot 21 oktober langs de bevolkingscentra op het eiland. Die tocht is niet tevergeefs geweest, want wij vernamen dat enkele personen reeds een oproep voor een herkeuring op het consultatiebureau hebben ont vangen. Overigens zal het uiteindelijk medisch resultaat nog zo spoedig moge lijk worden medegedeeld. Meer kunnen wij momenteel vertellen van het onderzoek zelf. De opkomst naar de röntgenauto is in één woord geweldig geweest. Vooral het fraaie najaarsweer, alsmede het feit, dat het röntgenapparaat thans voor een ieder beter bereikbaar was, zijn factoren die deze bijzonder goede opkomst gunstig hebben beinvloed. Helaas moeten wij betreuren, dat ook nu weer een aantal personen het onder zoek voor zich niet nodig heeft geoor deeld. Een dergelijke houding, die volko men in strijd is met elke opvatting van gemeenschapszin, kan het Bestuur van het Witte Kruis, dat de belangen van de Volksgezondheid zo goed mogelijk tracht te behartigen, niet bijzonder waarderen. Gelukkig neemt deze groep bij elk on derzoek af. Onder deze categorie worden natuur lijk niet begrepen de personen, die we gens ziekte of anderszins tegen hun wil verstek moesten laten gaan. Hoe het ook zij, alle personen, die thans niet zijn verschenen zullen binnen kort nog een oproep ontvangen voor het na-onderzoek, dat op 23 en 24 november wordt gehouden. De auto komt weer op Texel en bezoekt als het kan alle dorpen. De personen, die slecht ter been zijn zul len dan met auto's kunnen worden opge haald. Nadere mededelingen hierover volgen nog. Mogen wij dan tenslotte deze gelegen heid te baat nemen om allen, die, op wel ke wijze dan ook, aan het welslagen van het onderzoek hebben meegewerkt, har telijk dank te zeggen. Speciaal hebben wij daarbij het oog op degenen, die, veel al belangeloos, een lokaliteit voor het team, vaak compleet met verwarmende dronk, beschikbaar stelden. Het medisch team zijn wij vooral ook zeer erkentelijk voor de wijze waarop het zich van zijn taak heeft gekweten. Texel, 23 oktober 1959. Het Bestuur van Het Witte Kruis. Afdeling Texel. op de overheidskas. Uit de Texelse dele gatie werd opgemerkt, dat de roep om subsidie waar gemaakt moet worden door ontplooiing van eigen initiatief en door het brengen van eigen financiële offers vooraf. In andere zalen op Ameland vergader den dezelfde avond eveneens tot diep in de nacht de secties B. W., midden stand. Horeca, justitie/politie, vervoer en kampeerwezen. Op de conclusies van deze besprekingen hopen wij nog uitvoe rig terug te komen. Waddenconferentie Woensdagmorgen kwamen de vele ge delegeerden in Buren (Ameland) bijeen voor de eigenlijke Waddenconferentie. Hier werd verslag gedaan van de resul taten van de sectievergaderingen, waar na een forum bestaande uit zes leden van de betrokken studiecommissie onder voorzitterschap van mr. P. E. van Kreve len (Prov V.V.V.-Friesland) vragen beantwoordde naar aanleiding van het vorige maand gepubliceerde rapport „De Waddeneilanden". Tot zijn grote vreugde kon de voorzitter meedelen, dat alle sec ties de conclusies van het rapport in hun algemeenheid konden ondersteunen. Mr. Van Krevelen had kort na het verschij nen al reden tot de stellige mening, dat het rapport „in goede aarde was geval len". Hij hoopte dat kennismaking ervan door de centrale overheid in Den Haag ertoe zou leiden, dat in nog grotere mate het toerisme gezien zal worden als een belangrijke bijdrage voor de „nationale portemonnaie" en dat deze erkenning zou leiden tot daadwerkelijke steun. Zeer uitvoerig ging het forum in op een reeks van vragen, die beoogden het waardevolle werk van de studiecommis sie op een of andere wijze te bestendigen. Voor invoering van het begrip „actie' naast studie was het forum vooralsnog huiverig; bestendiging van de studie zag het eenstemmig als broodnodig. Na afloop van het forum kreeg de Texelse resolutie tot vorming van een nieuwe studiecommissie met applaus de instemming van de conferentie. Het be stuur zegde toe op korte termijn overleg te plegen teneinde de nieuwe commissie ten doop te kunnen houden. Hiermee was het werkgedeelte van de 14de Waddenconferentie ten einde. Ontspanning Gastheer Ameland heeft zich zorgen noch moeite gespaard om het de deelne mers aan de Waddenconferentie-1959 naar de zin te maken. De dames kregen dinsdagmiddag terwijl de heren zich de hoofden braken een filmprogram ma aangeboden; er was een rondrit over het eiland, en als finalenummer van dit „vuurwerk der gastvrijheid" volgde woensdagavond een feestelijke bijeen komst met cabaret en voetjes-van-de- vloer. Het was een sfeervol en geani meerd slot van een Waddenconferentie die wellicht nog overtuigender dan voor heen bewees, dat de vijf (wadden)-vin gers, gebundeld tot één hand, niet meer genegeerd kan worden als het een voor ogen gesteld doel aanpakt. Zo stelde het de heer J. C. Quint (oud-directeur VW- Texel), die hiermee „zijn" Waddenconfe rentie vaarwel riep, toch niet nadat zijn eigen hand als bewijs van erkentelijkheid een geschenk van bestuur en gedelegeer den had mogen ontvangen. ZITTING RUILVERKAVELING OOSTEREND Wij hebben de indruk, dat de gedachte om een wekelijkse zitdag te gaan houden ten behoeve van grondgebruikers in de omgeving van Oosterend juist is geweest, Op de eerste zitting van woensdag j.l. verschenen reeds diverse landbouwers, Wij zijn voornemens hiermee door te gaan. De eerstvolgende zitting wordt ge houden op woensdag a.s. van 10.30 tot 12.30 uur. C. v. Gr. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 24 oktober Den Hoorn, Dorpshuis De Waldhoorn, Optreden accordeonclub o.l.v. Jn. Visser. Den Burg, „Casino", Sint Jan voert op het stuk „Pygmalion". Zuid-Eierland, „Bethel", 3-5 en 7.30-11 u. Bazar t.b.v. Ned. Herv. kerk. Zondag 25 oktober Den Burg, Stenenplaats, 9 uur Start dag excursie NJN. Maandag 26 oktober Den Burg, „De Graaf", postzegelbeurs. Den Burg. „Lakeman", vergadering afd. Den Burg P. v.d. A. Dinsdag 27 oktober Oudeschild, Eigen Gebouw, vergadering en forumavond P. v.d. A., afd. Oude schild. Den Burg, Landbouwhuishoudschool, filmavond oudleerlingen landbouwhuis houdschool Woensdag 28 oktober De Cocksdorp, „De Hoop", demonstratie avond „Benegas". HEB DANKAMELAND Als Texel in 1960 het vergelijkenderwijs kleine eiland Ameland (2500 inwoners) bij de ontvangst van de 15de Waddenconferentie slechts wil eve naren, dan zal het alle zeilen bij moeten zetten. Want het wordt zo langzamerhand tijd in de Ne derlandse woordenboeken een nieuwe zegswijze op te nemen. Die zegswijze moet dan luiden:. zo gastvrij als Ameland De Amelanders, hun burgervader incluis, heb ben tijdens de conferentiedagen gehold en ge draafd om de organisatie op rolletjes te doen lo pen. Dat hollen en draven deden ze als het ware achter de schermen, want bescheidenheid dreef hen tot onopvallende maar doelmatige actie. Deze opmerkelijke bescheidenheid weerhoudt ons ervan namen te gaan noemen. De 14de Waddenconferentie is niet ontvangen door mijnheer-die of mijnheer-die. Neen, de 14de Waddenconferentie is ontvangen door Ameland als totaal, als eenheid, als eenhoofdige gastheer bij-uitnemendheid. Daarom past hier een „Heb dank, Ameland". BRAVO!! Met vreugde geven wij Kennis van de geboorte van onze dochter Wilhelmina Margaretha C. Eijerman G. Eijerman-Grisnich Kogerstraat 46, Den Burg Texel, 21 oktober 1959 Tijdelijk adres: Lidwina ziekenhuis, Den Helder MODESHOW FA. MOERBEEK De modeshow, die donderdagavond werd gehouden, was een lust om te zien. Wij komen hier woensdag op terug. Ook enkele andere verslagen zullen wij in ons komende nummer plaatsen. DIEFSTAL MET GEVOLGEN De diefstal, die vorige week werd ge pleegd in De Koog heeft een vervolg. De 56-jarige weduwe A. S., die aangifte bij de politie heeft gedaan van diefstal in haar woning, zit nu zelf achter slot. Zij wordt er van beschuldigd ontucht te heb ben gepleegd met minderjarigen. Er kwamen de laatste tijd meerdere jongens bij de weduwe S. Zij zou ver schillende jongens geld hebben gegeven. Bij het verhoor van de politie heeft een tiental minderjarige jongens voor de weduwe bezwarende verklaringen afge legd. Ook de weduwe is naar Alkmaar overgebracht. TEXELSE BOYS-NIEUWS Het eerste gaat op bezoek bij Koedijk. Vertrek 10.30 uur van Postkantoor. Boys 2 speelt thuis tegen Oudesluis 2. Ook hier is het bovenstaande van toepas sing en volhouden tot het einde. Vooral niet twijfelen met aanvallen, aanvang 1.30 uur. De junioren spelen thuis tegen JVC, aanvang 12.00 uur. Deze wedstrijd duurt 2 x 40 min., in verband met de wedstrijd van Boys 2. Adsp. a speelt zaterdag uit tegen Oos terend. Vertrek om 3.15 uur van „De Zwaan". Boys b gaat bij Texel a op be zoek, aanvang 4.00 uur. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Koog 10 uur Ds. Waardenburg Gezins-oogstdankdienst Gaven zaterdagmiddag van 46 uur in de kerk. Geen zondagsschool. De kinderen worden verwacht in de kerk dienst. De Waal 19.30 uur Ds. Waardenburg Jeugddienst Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma, Doop. Maandcollecte voor de kerkvoogdij 19.30 uur Ds. Klijnsma, Jeugddienst Maandcollecte voor de kerkvoogdij Oudeschild 11 uur Ds. Soesan Gezinsdienst Maandcollecte voor de kerkvoogdij GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 uur Leesdienst 5 uur Ds. C. Kapteijn Dzn., Amsterdam Oosterend 10 en 3 uur Ds C. Kapteijn Dz. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10.15 en 15.30 uur Dienst DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. Van Bilderbeek De Waal 11.15 uur Ds. Van Bilderbeek Den Hoorn 19.30 uur Ds. Van Bilderbeek Woensdag 28 okt. zusterkring Den Burg, De Koog en De Waal, filmavond zr. Tiessen-Spaans. Maarten Boon en Hillegonda Vlaming geven U kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op donder dag 12 november 1959, n.m 1,45 uur ten raadhuize te Den Burg, Texel. Kerkelijke inzegening n.m. 3 uur in de Ned. Herv kerk te De Cocksdorp door de Weleerw heer Ds. W A. Soesan. De Cocksdorp 32 B Oosterend O 118 Texel, oktober 1959 Receptie 12 november van 4.30-6 uur in Hotel „De Hoop", De Cocksdorp Toekomstig adresDorps- straat 91Oudeschild, Texel Hout Hout Wij hebben een grote partij Nieuwe binnendeuren f 15,- per stuk. Nieuwe pracht buitendeuren f 50,- p. stuk Verder een grote partij nieuw hout tegen de be kende lage prijzen. A. van der Vis en Zn. Wilhelminalaan 17 tel. 256 TE KOOP en een partij rode blauwe dakpanne J. H. GEUS Grote sortering groenten en fruit MAAS groentehandel Den Burg - O'schild Vanaf heden bezorgen wij nu ook Wordt U ook onze kl# Uw adres bij ons in del of telef. 163 Den Bur| voldoende voor een vl bediening. Beleefd aanbeveli Boonaerts, Gravenslt TE KOOP een lichte en zware platte wagen op luchtbanden, J. H. Geus Voor machinaal bollenplanten 5r verbeterde machi plant direkt opdi< R. S. Smit. Lijnbaan 33, Telefoon George de Raat en Ali Haarsma gever u hierbij kennis van hun voorgenomen huwelijk waarvan de inzegening zal plaats hebben op donder dag 12 november 1959 10 30 uur in de parochie kerk van de H. Joannes de Doper te Den Burg, waarna tot hunner intentie een H. Mis zal worden opgedragen. Amsterdam, Albert Cuypstraat 203B" Den Burg, Texel, Molenstraat 42 Receptiezondag 8 nov van 15 - 17 uur Molen straat 42 Toekomstig adres Kingsbergenstraat 64, Amsterdam West TEXELAARTJES Puikbeste aardappelen, 16 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Radio herstellen? Vonk opbellen. Een goed idee, geef het met de vracht rijder mee naar Vonk, voor radio en T.V. Tel. 78 en 273 Passageburcau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika, Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B., Den Burg, tel. 85 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 Voor kinderfoto's aan huis te ontbieden. Foto- bedrijf Jan de Waal, We verstraat 51, tel. 353 Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17, tel. 256 Uit ons werk ziet U vak werk. Modelkleermakerij Carel Schmidt, Boom kampstraat. tel. 3615, Alkmaar Gevr. tamme konijnen en oude kippen, tegen contante betaling. Te k. 40 éénjarige hen- Te koop zijklep, prima banden alles in pr staat f 200,- P. Mozes, Lijnbaan 31, Den Burg Langs deze weg danken wij allen, die door hun be langstelling del7eoktober tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. J de Wolf J. de Wolf de Hoop De Waal 12 per zak van 35 kilo 20 cent per kilo. Maas Groentehandel Den Burg - O'schild chirurg, Den Held dinsdag 27 oktob geen spreekuur Wij zijn vardaag weer ruim gesorteerd met extra kwa liteit groenten en fruit, wij hebben bloemkool vanaf 25 ct p. stuk Extra hand peren 2 pond voor f 1, Stoofperen 6 pond f 1,- Grote Cox's Orange, exlra mooi 1,5 kg f 1,10 en 3 kg voor f 1,- Dat kan niemand vertonen alleen bij Raven en Zonen Kantoorstraat 7, Den Burg Gevraagd of schuurtje plm. 3,5 x 5 Jn Kooger, Zeven huizen O 129 Telefoon 289, Oosterend en verder aangeboden ramen deuren en di verse soorten hout balken planken op hel terrein „De Lindeboom" GEVRAAGD: eventueel woning beschikbaar Eierland. telefoon 22 GEEN TRANEN meer bij het FA. FRANS ZEGEL Den Burg - Oudescl nen. Bel met spoed 260. Max Rijk, Den Burg Te koop i.g.st.z. Kapteijn Mobylette. Weverstr. 33, tel. 236 Te koop 4 ton prima hooi. Oudeschild 176 Te k. bakkerijge- reedschap: verschillende chocolade- en marsepain- lettervormen, -figuren enz. Weverstr. 20 Te koop Etna doorbrandfor- nuis, i.g.st. Alles kan er mee gestookt worden. Wed. van Maldegem, Jachtlust, Eierland Gevr. bietenrooiers voor 80 are suikerbieten. Joh Daalder, Noorderbuurt Te koop winterjannen, kookpeer. J. Kiljan Jzn., Gasthuisstr.. Den Burg Te koop half mud gele krokussen. Kogerstr. 17 Te koop Gazelle I m. electr. lamp, trommel- remmen en dubb. baga- getas v. klein pers. of jongen; accordeon, Welt- meister, in keurige staat, I1/» jr. oud, 32 bassen. V.d. Berg, Schilderend 89 Geboren Klaas Dirk zoon van L. Burgman M. Burgman-de Vries Schilderweg S 27, Den Burg Texel, 21 oktober 1959 Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje Anna Catharina T. Blanksma-v.d.Zwaag Joh. C. Blanksma Pingjum, 18 oktober 1959 Strand 8 UW MODECENTRUM gemaakt van de opzienbarende, Italiaanse wonderstof Een produkt, waaraan de Terital-weverij in Milaan en talrijke modekunstenaars in Parijs en Amsterdam de uiterste zorg hebben be steed om een in alle opzichten modieuze crea tie te vervaardigen. is Terital de Luxe zo iets bijzonders? Het wordt gemaakt in de wereldberoemde we verijen van Lanerossi in Italië en bestaat voor 55 pet. uit Poiyester-garens, vermengd met 25 pet. pure natuurwol. Volmaakt plissé- en vormhoudend, ook na het wassen. Wasbaar en blijvend in vorm. Souplesse en structuur van het weefsel zijn ongeëvenaard. Kleuren zijn die der haute couture. Het is heerlijk warm en behaaglijk bij koude; licht en verkoelend op warme dagen. Modieuze couturemodellen met blijvende, ideale pasvorm. De prijzen voor deze japonnen, die van textiel de luxe zijn vervaardigd kunnen beslist uiterst laag worden genoemd: Fraaie modellen, waaronder ook met los "7C jasje, v.a. U^jfU Wij nodigen ieder uit die belangstelling heeft voor de prachtige collectie, die wij hebben samengesteld, eens vrijblijvend een kijkje te nemen in onze zaak of in onze speciale Terital de Luxe etalage in de Koningstraat. Het is maar een weet, dat.De Bijenkorf U beter kleedt. SPOORSTRAAT HOEK KONINGSTRAAT UW MODECENTRUM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2