KOU 0 gevat/ ITALIANO CASTROL V 3kurm}*v*huld? de lekkere Pa had gelijk Ruilverkavelen vanuit de lucht Mi Aan dat gemartel met brandend maagznnr moet V een einde maken. Bennies nemen. TWEEDE BLAD TEXELSE COURANT IAILRUAU Z4 UlVlAJÖÜ-tt 1»33 Van 24-31 oktober houden de spaarbanken, aangesloten bij de Ne derlandse Spaarbankbond, de Spaar- bankweek met als hoogtepunt daarin de Wereldspaardag op 30 oktober. Kan men in deze tijd nog een lans breken voor het vormen van een spaarsom als een appeltje voor de dorst? Vele sociale voorzieningen schijnen deze noodzaak minder dwingend te maken dan voorheen. Dat zich in een mensenleven telkens weer omstandigheden kunnen voor doen, waarin men dankbaar zal zijn, toch over een financiële reserve te kunnen beschikken, weet Henri Knap in de volgende korte schets wel zeer overtuigend te vertellen. Mijn vader wilde, dat ik spaarde. Daarom begaf hij zich reeds twee uren na mijn geboorte naar een spaarbank, de poneerde 10,toen een héél bedrag, en liet die op een boekje op mijn naam zetten, met de bepaling, dat ik er pas geld zou mogen afhalen als ik achttien jaar oud zou zijn. Ik was er. zodra ik de gave des onder scheids kreeg, en die kreeg ik al héél jong, tegen. „Wat heb ik daar nou aan?" riep ik, elke keer als ik een deel van gekregen geld moest afstaan voor dat vermaledijde spaarbankboekje. „Wacht maar, als je achttien bent!", zei pa. „Dat ben ik pas over honderd jaar", riep ik. „Misschien ga ik wel héél jong dood". „Onzin", zei pa. „Zulke dingen mag je niet eens dénken, laat staan zeggen. Wie spaart wordt onafhankelijk. Als jij spaart hoef je geen mens naar de ogen te zien". En zo spaarde ik, tegen heug en meug. Als ik van oom Henri uit Den Helder voor mijn verjaardag en riks kreeg, moest er 1,50 naar „het boekje". Ik plakte etiketjes met pa's naam en adres in al zijn boeken en verdiende daarmee 1,waarvan zestig cent voor „het boekje". Ik zag er geen brood in. Voor mij was elke cent, die naar dat boekje ging, ge woon weggegooid geld. Zó had je een gulden, zó had je nog maar veertig cent. Zestig cent eenvoudig verdwenen, naar een of andere duistere instelling, die ik nog nooit had gezien. Want dat boekje zag ik óók nooit. Het lag in pa's brand kast. En nimmer stond ik dan ook enig geld voor die Moloch af zonder luide protesten. Op mijn achttiende verjaardag kreeg ik, mét het cadeau, dan eindelijk dat boekje. Maar vóór pa het mij toever trouwde sprak hij mij ernstig toe. „Jongen", zei hij, „er staat nu 336,18 op. Beloof mij. dat je er alleen maar dèn geld af zult halen als je het echt nodig hebt. Want déar spaart een mens voor: om wat geld te hebben als hij het nodig heeft. Een spaarbankboekje is een soort reddingsloep. Daarmee kun je wegroeien van het zinkende schip. Bewaar het voor 2ulke onverhoopte tegenslagen. En spaar dóór." Nu dat deed ik. Of liever gezegd: Pa deed het. Aangezien hij mijn werkgever was (hij was directeur-hoofdredacteur van een provinciaal dagblad) maakte hij 20% van mijn salaris op die spaarbank over, en liet mij 80% in contanten uit betalen. Op een goede dag ontmoette ik een meisje. Tot twee uur wandelde ik met haar in het park. Toen begaf ik mij met mijn hoofd in de wolken huiswaarts. On der de deur van pa's slaapkamer scheen licht. Ik klopte aan. „Ja!" riep pa. Hij lag in bed een detec tiveroman te lezen. „Wat is er?" „Pa, ik heb mij verloofd". „Jij bent gek". „Waarom is dat gek?" „Je bent pas negentien". In minder tijd dan ik nodig had gehad om dat meisje „ja" te laten zeggen had den pa en ik hooglopende ruzie. Tenslotte riep ik: „Goed, dan ga ik morgen de deur uit". En dat deed ik. Ik huurde een kamer en moest 60,vooruit betalen. Een ogenblik zat ik verslagen. Toen dacht ik aan hét boekje. „Ik breng het u binnen het uur". Toen pa mij met mijn koffer de trap zag afkomen, trok hij hoog zijn wenk brauwen op. „Wat betekent dèt?", riep hij. „Ik ga op een kamer wonen, pa". „Jongen dat kun je niet. Het is pas over een week de eerste. Waar wou je dat allemaal van betalen?" „Van het boekje, pa". Het duurde wel even voor hij dat naar behoren had verwerkt. Toen riep hij tra gisch: „Heb ik je daarvoor leren sparen?" „Jazeker pa. U zei toch altijd: als je spaart ben je onafhankelijk, dan hoef je niemand naar de ogen te zien, dan kun je het zinkende schip verlaten? Nou, ik roei". Ach, een week later ontving hij zéér hartelijk dat meisje. En toen jaren later een vent met een mal snorretje en een spuuglok heel ons land en heel ons volk wilde ringeloren toen hoefde ik wéér niet onder het juk, maar dan een schandelijk en liefdeloos juk, door te gaan. Datzelfde boekje, in middels flink aangedikt, zorgde toen een heel eind voor dat meisje en haar kinde ren. Tot vier Engelse soldaten met ligus- tertakken in netten over hun helmen de voortuin in kwamen, onze kinderen cho cola gaven, mijn vrouw een blikje mar garine, mij een doosje Players en ons al len de vrijheid. Pa had gelijk. Als je een spaarbank boekje hebt kun je de sloep nemen, als de kapitein je niet zint. En daarom, lieve kinderen, als jullie straks de baas wilt kunnen spelen over jezelf, neemt dan een spaarbankboekje. Je maakt er héél ge makkelijk een trouwboekje van en het brengt je altijd nóg verder dan zelfs het spoorboekje. HENRI KNAP. Babydemtenap CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 28 oktober consultatiebureau Woensdag 28 oktober a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. ingaande 4 oktober 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 11.00 16.00 18.25 Van Den Helder: 9.15 12.10 17.15 19.30 ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 28 oktober op om 7.26 uur en gaat onder om 17.21 uur. Maan: 24 okt. L.K.; 31 okt. N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 24 okt. 12 38 en 25 okt 0.36 en 13.25; 26 okt. 1.30 en 14.33; 27 okt. 2.44 en 15.56; 28 okt. 4.16 en 17.27; 29 okt. 5.43 en 18.49 30 okt. 7 01 en 19.51; 31 okt. 8.02 en 20.40 Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. DIEFSTAL OP „DE DAGERAAD" De afgelopen week is er een radio toestel ontvreemd op „De Dageraad". De dief was goed op de hoogte; hij verleen de zich toegang tot het vertrek door de deur. Deze was normaal met een sleutel geopend. DR. ALB. VIS VEERTIG JAAR PREDIKANT Deze foto plaatsten wij ter gelegenheid van het afscheid op 3 september 1939 2 november zal het 40 jaar geleden zijn dat dr. Alb. Vis tot predikant werd be noemd te Witmarsum. Thans staat de predikant te Beverwijk. Veertien jaar heeft dr. Vis de Doops gezinde Gemeente Texel gediend en wel van 1925 tot 1939. Dat is nu alweer twin tig jaar geleden. Maar er zijn nog talrijke Texelaars, die zich de tijd, dat de predi kant op Texel stond, nog best herinneren. Zondag 1 november wordt te Bever wijk een speciale dienst aan' dit jubileum gewijd. Wij twijfelen er niet aan of Texel zal daar vertegenwoordigd zijn. Deze dienst begint 's middags om half drie. De tekst van de afscheidspreek was: ,De liefde zij ongeveinsd". Iets van die liefde is bij de Menniste Broeders blijven hangen. Wij hadden de afgelopen dagen een gesprek met een van de gemeente leden, die ons vertelde: „De tijd van dr. Vis vergeet ik mijn leven niet". Dr. Vis, ook „De Texelaar" wenst U nog vele goede jaren. SPORTNIEUWS S.V.C. Morgen speelt het 2de thuis tegen HRC, aanvang 1.30 uur. Blijven de pun ten weer thuis jongens. DenJc aan de po sitie aan de kop en maak geen fout. Het eerste gaat wederom uit en wel naar Vesdo in Schagerbrug. Aanvang 2 uur. Scheidsrechter is de heer A. Broer- sen. Vertrek boot 11 uur. GESLAAGD Oudeschild. Onze plaatsgenoot, de heer P. J. Witte, is bij de op 16 oktober j.l gehouden examens geslaagd voor het diploma B scheepswerktuigkundige. Twee jaar geleden waren vliegtuigen, die op een hoogte van 1200 tot 1600 m. evenwijdige banen vlogen een alledaags verschijnsel op Texel, om dat nu zo maar eens uit te drukken. Misschien is het U bekend, dat die vliegtuigen iets met de ruilverkaveling op Uw eiland te maken hadden? En mocht dat inderdaad het geval zijn, dan zullen er misschien ook wel enkelen zijn, die weten wat die piloten nu eigenlijk aan het doen waren. Velen zullen daar van echter vermoed ik niet op de hoogte zijn. Reden, waarom ik een klein tipje moge oplichten van de sluier, welke mogelijk nog over dit „luchtige" werkje hangt. Die vliegtuigen hadden inderdaad iets met het grote ruilverkavelingsplan van Texel te maken. Dat zit zo: een ruilverkaveling berust voornamelijk op de feitelijke toestand. Of met andere woorden: op de terrein toestand van het ogenblik. Die toestand moet men „op kaart" hebben, alvorens men kan gaan zeggen hoé er verkaveld moet worden. Dus wélke werkzaamheden verricht moeten worden en hoe uitein delijk het terrein er na de verkave ling zal uitzien. Dat in kaart brengen van het terrein gebeurde tot voor betrekkelijk korte tijd door landmeters, die, gewapend met hun waterpassen en wat dies meer zij, het terrein op gingen meten om het daarna in kaart te brengen. Landmeters zijn Én er vandaag mee beginnen. Dan nooit meer zorg en pijnen door overtollig maagzuur. U blust die brand prompt met één of twee Rennies. Makkelijk in te nemen en nog smakelijk ook. Uw apo theker of drogist verkoopt Rennies. En véél. S.V.O.-NIEUWS J.l. zondag verloor Oosterend 1 met 21 van Wieringerwaard. Door een ge- luksdoelpunt kreeg W. de beide punten. Morgen spelen we thuis tegen Kaagvo gels 2, aanvang 1.30 uur. Terreindienst: KI. Burger en P. Kalf. Oosterend 2 vrij. Adsp. a ontvangt Tex. Boys a, terwijl Oosterend b naar ZDH a gaat. Succes, jongens! Onze toto draait weer volop. De hoofdprijs is het niet te versmaden be drag van plm. 130.000.Waag ook eens een kans. Formulieren kunt U krij gen bij A. Kalis en P. Beuving. Piet haalt donderdags de toto's op. Wilt U ze dan ingevuld klaar leggen, zodat hij niet hoeft te wachten? Hij doet dit graag voor ons, maar als hij overal lang moet wachten, wordt het voor hem ook te laat! Donderdag, vrijdag en zaterdag, 29, 30 en 31 oktober, hebben wij onze Fancy- Fair. We zoeken nog enige medewerkers (sters). Willen die zich even bij L. van Kooten of G. Kuyper opgeven? Er zijn diverse attracties en er zijn zeer veel mooie prijzen te winnen. Ook vragen wij nog enkele jongens voor ons 2de elftal. Jongens blijf niet aan de kant staan. Als jullie werkelijk tin hebben in voetballen, onze vereniging kan jullie gebruiken. Geef je zo spoedig mogelijk op. CCN PRODUKT VAN KING. EN RANGFABRIEKEN TONNEMA N.V. SNEE* S.V. TEXEL Programma voor zondag: 4e kl. A. KNVB: De Foresters-LSW; Hollandia T.-RKAFC; Schagen-BKC: Texel-Helder; Limmen-Vios. Afd. N.H: Texel 2 vrij. Jun.: Helder b- Texel; Adsp.: Texel a-Tex. Boys b. Dat kan zondagmiddag weer een span nende partij worden. Helder staat in punten bij Texel ten achter, maar heeft toch al een paar klinkende overwinnin gen op haar naam staan. Daarom Texel, direct flink van start en voor de volle honderd procent of zo mogelijk nog iets meer. Het moet een elftal stimuleren om in de running te blijven. We mogen stel lig op een grote belangstelling rekenen. In de morgenuren gaan de junioren op bezoek bij Helder b. Dit zal wel niet zo gemakkelijk gaan als tegen WGW b. Maar flink aangepakt en met jullie goed combinerende aanval moet er een kans zijn. We mogen aannemen, dat Texel-adsp. van Tex. Boys b zal kunnen winnen. WIE BETAALT DE KOSTEN VAN GENEESKUNDIGE HULP BIJ EEN ONGEVAL? Algemeen Ziekenfonds Texel meldt: Ondanks alle maatregelen, die geno men worden om de verkeersveiligheid te bevorderen, blijft het aantal ongevallen een onrustbarend getal. De ene dag mis schien wat minder als de andere, maar elke dag zonder uitzondering is er sprake van een of meerdere ongevallen, waarbij doden of zwaar gewonden te betreuren zijn. Wij kunnen nooit genoeg doen om de verkeersveiligheid te doen toenemen, elke weggebruiker voetganger fietser automobilist moet daaraan medewerken. Daarom laten wij ook in dit blad even een waarschuwend geluid horen. De gevolgen van een ongeval de hulp, die geboden moet worden, de beta ling van die doktershulp ev. ziekenhuis, etc. brachten voor de ziekenfondsverze kerden geen moeilijkheden. Het Zieken fonds betaalde en moest ook betalen, ook al kon de verzekerde niets aan hel onge val doen. Degene, die aansprakelijk voor het ongeluk was, kon, wat deze kosten betrof, gerust zijn, die behoefde hij (of zijn verzekeringsmaatschappij) niet te betalen. Dit is nu echter anders gewor den. De Hoge Raad der Nederlanden, ons hoogste rechtscollege, heeft n.l. onlangs vastgesteld, dat aan de ziekenfondsen het verhaalsrecht moet worden toegekend. Dat wil dus zeggen, dat het zieken fonds dus voortaan de kosten van ge neeskundige hulp kan terugvorderen bij degene, die het ongeluk heeft veroor zaakt, of door wiens schuld het ongeval gebeurde. Hiervoor heeft het ziekenfonds echter wel de medewerking van de verzekerde nodig. Hij dient het ziekenfonds zo spoe dig mogelijk hiervan in kennis te stellen, opdat het fonds namens hen tot verhaal van de gemaakte kosten kan overgaan. De verzekerde mag in geen geval zon der voorkennis van het ziekenfonds een regeling treffen met de schuldige of diens verzekeringsinstelling. Wanneer de verzekerde ons deze me dewerking wil geven, zullen wij vaak grqte bedragen, welke in eerste instantie wei door ons zijn betaald, kunnen terug vorderen. BOERDERIJBRANDEN IN JUNI In de maand juni zijn 39 boerderij- branden voorgekomen, waarbij de boer derij verwoest of zwaar beschadigd werd. Zes van deze branden kwamen voor in Groningen; zeven in Friesland; vier in Drente; vijf in Overijssel; vier in Gel derland; twee in Noordholland; een in Zeeland; acht in Noordbrabant en twee in Limburg. De directe schade door deze branden aangericht wordt geraamd op 1.418.500. Een van deze branden werd veroor zaakt door een brandende petroleumver- gasser in de nabijheid van een butagas- installatie; zes door het spelen met vuur; vier door hooibroei; één door defecte slang aan fles met butagas; één door glazen dakpan als brandglas gewerkt; twee door vonken uit schoorsteen; één door pan met vet; één door bliksemin slag; twee door aard- c.q. kortsluiting; één door lekkage van olieregelaar van oliekachel; één door brandende sigaret; één door vliegvuur, terwijl in zeventien gevallen de oorzaak onbekend bleef Bij deze branden kwamen 31 varkens, stuks kleinvee en 72 stuks pluimvee om. kunstenaars in hun vak en wat bijv. de topograische dienst van het Departement van Oorlog uitbrengt in de vorm van „stafkaarten" is precisiewerk van de eerste rang. Maar.... dat opmeten en in kaart brengen „te voet" kost zeer veel tijd en toen de luchtvaart zich wat ontwikkeld had, kwamen de militaire waarnemers er al spoedig toe om het terrein te gaan fotograferen ten behoeve van de hun opgedragen verkenningen. Nu is fotogra feren voor dit doel nog heel iets anders dan het „in kaart brengen", want U be grijpt, dat een „vogelvlucht-overzicht" van een terreingedeelte, van een stad of een dorp of van wat dan ook, alleen vrij nauwkeurig en bruikbaar kan zijn wan neer de foto's aan elkaar sluiten en alle op dezelfde hoogte genomen zijn. Niet alle terreinen zijn vanuit de lucht gemakkelijk te herkennen. Wanneer men bijv. van een uitgestrekt bos- of heide gebied een paar honderd foto's moet ne men, dan kon het wel eens tot onover- komenlijke moeilijkheden leiden, wan neer men al die uiterlijk allemaal op el kaar lijkende stukjes van de legkaart tot een met de werkelijkheid overeenkomend geheel moet aaneen passen. Daar heeft men wat op gevonden. Men moet n.l. „vaste punten" in het terrein hebben, zoals kerktorens, boerderijen, wegenkruispunten e.d. Om daar nu niet op aangewezen te zijn, gebruikt men ron de aluminium schijven met een diameter van 30 cm. en waarop staat te lezen „Teken in de zin van de Waterstaatwet 1900. Verboden aan te raken". Die din gen worden op bepaalde plaatsen in het te fotograferen terrein neergelegd en het zal zonder meer duidelijk zijn, dat die glimmende witte schijven vanuit de lucht zich duidelijk in het landschap afteke nen. En dus tekenen zij zich óók af op de van dat landschap genomen foto. Men heeft dan op elke foto op die ma nier merktekens, waarvan men zich be dient om na het ontwikkelen, de foto's tegen (en over) elkaar te leggen doch zó danig, dat zij één aaneensluitend geheel vormen, dat met de werkelijkheid over een komt. Het is de Cultuurtechnische Dienst, welke met de vliegtuigen de onder zijn toezicht uit te voeren ruilverkavelingen sneller tot stand kan brengen. Met het in kaart brengen is door de inzet van vlieg tuigen veel minder tijd gemoeid. Toch is dit natuurlijk ook nog maar betrekkelijk, want die luchtkartering zoals dat heet is sterk afhankelijk van de weersge steldheid. Het moet mooi en helder weer zijn. Men is nauwelijks dertig jaar met die luchtkartering bezig. Het begon met het uitgestrekte moeras-, water- en rietge- bied van de Biesbos. Ook de Loosdrecht- se plassen werden vóór de oorlog op die manier in kaart gebracht. En dan kon ook de Eemnesserpolder onder Amers foort nog net vóór de oorlog vanuit de lucht gefotografeerd worden. Daarna lag het werk stil tot 1953, in welk jaar op nieuw geëxperimenteerd werd in de Achterhoek (Beltrum). Men is toen op 1600 m. gaan werken (vliegen) en toen bleek, dat men het in kaart brengen precies in de helft van de tijd kon klaar spelen, welke men nodig had als men het vanaf de begane grond zou doen. Dat scheelt nogal wat en dit speelt natuurlijk bij de honderdduizen den ha. te verkavelen grond in Neder land een rol van doorslaande betekenis. Misschien zoudt U denken, dat weliswaar er tijd gewonnen werd, maar dat het vliegend-karteren toch wel duurder zou zijn. Dit is óók al voordeliger omdat de kosten zelfs nog niet eens de helft be dragen van die van de landmeters. En zo werden dan vanuit de lucht ge karteerd Schouwen-Duiveland. Het land van Maas en Waal, Vleuten, het Bene- öen-Dinkel gebied, de Schelphoek en de Betuwe-sector Echteld-Lienden. Tenslotte zij terloops nog vermeld, dat behalve voor verkavelingen de luchtfotografie ook nog van belang is ge bleken voor geologen, die studie maken van grondsoorten en wat daar zo bij be hoort, voor historici, die uit de toestand van de bodem soms kunnen nagaan waar eeuwen geleden kastelen of kerken of wat dan ook hebben gestaan. Landbouw kundigen, hydrografen en bosbouwers hebben ieder op hun terrein soms veel aan zo'n vogelvluchtfoto of vogelvlucht- kaart. Wél moet men evenals bij gewone kaarten die luchtfoto's leren „lezen". Een leek haalt er misschien nog geen 10% uit van wat een ingewijde er uit kan halen. Het is dan ook een wetenschap ge worden, die luchtfotografie en het ge bruik van die foto's. Ons land staat daar in vooraan, althans mede vooraan. Niet in het minst door het „Intern. Oplei dingscentrum voor onderzoekingen van uit de lucht" te Delft, dat daar in 1956 werd gevestigd onder een Engelse naam: International Training Centre for Aerial Survey. Het kwam tot stand in het ka der der hulpverlening aan onder-ont wikkelde gebieden, één der vele taken, welke de z.g. UNESCO op haar schou ders gelegd heeft gekregen. Verschillende vreemdelingen werden in Delft reeds voor dit werk opgeleid. Slob voor Uw auto!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3