Cjrocn TwarLr Jexels in het hart— )p de eilanden niet meerde rust van 10 jaar geleden Moeder rTBABYDERM^K Veertig jaar voor de klas liet altijd even kieskeurig ten aanzien van de dependance-kamers" )verzicht seizoen 1959 Waddenconferentie filtert^ de heerlijkste Koffie Fa. Frans Zegel Kz. Opening van de Texelse Nutsspaarbank V luchtelingenactie li ItERDAG 31 OKTOBER 1959 1 EXELSE 74e JAARGANG No. 7400 COURANT [gave N.V. v.h. Langeveld de Rooij >ek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij t Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coop. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn-pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Bleg| m der bloe :at [lend lts ïkini VAlj ND kwi vo -°Pe slee ige itga De heer J. C. Quint, oud-directeur van Ie V.V.V., heeft op de Waddenconfe- [tie een overzicht gegeven over 1959. langdurige en uitermate prachtige |ner is zeker van invloed geweest op vreemdelingenverkeer. Vroege zomer be zomer begon dit jaar op 3 mei, het Ide hebben we nog maar nauwelijks Iter de rug. De langdurige, vaak sub- Ipische zomer heeft een duidelijk stern- gedrukt op het vreemdelingenver- lr naar en in ons land: in de steden Irt men in het algemeen weinig opti- |tische geluiden t.a.v. de resultaten i het seizoen 1959 (begrijpelijk: men vluchtte de stad), de badplaatsen Irentegen, ook de eilanden, kunnen kragen van een nieuw recordjaar om- buiten de normale volle maat, die vacht mocht worden, de uitzonder- Ie weersomstandigheden er nog een ke schep bovenop deden. Aantal overnachtingen met 20gestegen lijfers inzake het aantal overnachtin- zijn nog niet beschikbaar. Wel is 'n irlopige conclusie mogelijk t.a.v. Texel. Igens een voorzichtige raming is op grootste der eilanden het aantal over- tingen ten opzichte van 1958 geste met ongeveer 20%. Easis van deze ing vormen de vervoerscijfers van r.V. TESO, het feit dat de gemiddel- verblijfsduur van de gasten langer is eest dan in 1958 (niemand had haast weg te komen, men plakte er liever een paar dagen aan vast en niemand oals in andere jaren vele kampeer- eerder weggeregend) en peilingen werden gedaan bij verschillende |rten van logiesbedrijven. De toename het aantal logeergasten op Texel kan iteld worden op 15% t.o.v. 1958, we- 'om op grond o.m. van de vervoers- !ers van de N.V. TESO. Ir is geen reden om te veronderstellen, de andere eilanden bij de procen- fle stijging, zoals Texel die te zien •ft gegeven, zouden zijn achtergeble- (extra vervoerscapaciteit van Rederij ksen). Jet enige reserve (omdat definitieve |ers pas later bekend zullen worden), daarom gesteld mogen worden, dat aantal overnachtingen op de geza- lijke eilanden globaal is toegenomen 20% (in 1958 werd het aantal over- :htingen becijferd op 2.100.000), het ital logeergasten met globaal 15% ruim 250.000 logeergasten), 'at onder invloed van het aanhouden- |zomerse weer ook het dagbezoek aan- kelijk is toegenomen, staat buiten Overigens vervult dit dagbezoek op [eilanden nog altijd een ondergeschikte ictie. <eker is. dat het massale bezoek van afgelopen seizoen alle eilanden een ke stap nader heeft gebracht tot het Ie streepje, dat de Studiecommissie markering van het voorlopig opti- voor de onderscheidene eilanden leend heeft te moeten plaatsen en irvoor de bestaande uitbreidings ten aan de cijfers van 1958 als uit- igspunt hebben gediend. Voor niet- twijden zij vermeld, dat dit voorlopig urn beschouwd moet worden als de irschijnlijke grens van het opne- 'gsvermogen van de eilanden, zonder de rust, het natuurschoon, de ruimte de vrijheid, in het algemeen: zonder het specifieke eilandkarakter in be nende mate wordt aangetast, zonder de druk op de ruimte te groot zou worden. hoeverre de veelgeprezen rust op eilanden in de afgelopen zomer hier aar al een kneusje gekregen heeft, is Pal een kwestie van persoonlijke iak. Alles is nu eenmaal betrekkelijk, het begrip rust. Zeer zeker vindt op de eilanden in de zomermaanden meer de rust van een 10 of 20 jaar len. Trekken we echter een verge- 'g met de badplaatsen op het vaste- dan kunnen we verheugd vaststel dat het nog altijd goed toeven is op ilanden. Juli topmaand °or-, hoog- en naseizoen hebben elk meJ ^eel gehad van de toeneming van de advi 15tenstroom» ziJ het dat het hoog- w< #°en ^e^.. Srootste aandeel voor zich ft opgeëist. Juli was uitgesproken de as vel n?and en heeft, met name wat de "zit helft van die niaand betreft, alle maande records van seizoendrukte star gebroken. De oorzaak daarvan 'ekend: in West-Duitsland vielen, in ijking van vorige jaren, de school werk en eslai ror tevil >rzit' iens vakanties overwegend in juli. Ze over lapten daarmee in de tweede helft van juli de schoolvakanties in Nederland en een deel van de bouwvakvakanties. Voor de eerste helft van juli had de vakantie regeling in West-Duitsland althans dit voordeel, dat die helft thans uitstekend bezet raakte, terwijl in andere jaren de eerste weken van juli vaak niet de volle maat konden halen, met name in de ho tels en pensions. Het waren overigens weer de weken tussen half juli en half augustus, waarin zich traditiegetrouw de grootste seizoen- drukte kristalliseerde met een piek. zoals gezegd, in de tweede helft van juli (week 18-25 juli) toen in vele gevallen van een overbezetting van veel bedrijven kon v/orden gesproken. Overbezetting minder gewenst Dat die overbezetting wel eens tot minder gewenste situaties en ook wel tot klachten heeft geleid, is niet te ontken nen. Dezelfde klachten heeft men ook kunnen vernemen uit de badplaatsen op het vasteland. Wij doelen hier in de eerste plaats op de overbezetting van sommige kampeer terreinen en op het euvel van de dépen dance van hotels en pensions. Een logisch gevolg van de overbezet ting van kampeerterreinen is, dat de sa nitaire voorzieningen voorzover althans ir. redelijke mate aanwezig, tekort moe ten schieten. Een ander gevolg is, dat het zo noodzakelijke toezicht op de terreinen in ernstige mate bemoeilijkt wordt, ter wijl juist dat toezicht als een dringende eis gesteld moet worden. Weer een ander gevolg is, om een variant van de bekende zegswijze te gebruiken, dat men als kampeerder door de vele tenten de nor men van fatsoen niet meer ziet en de neiging vertoont z'n richtingsgevoel te verliezen. Wij onderschrijven ten volle hetgeen terzake in het Studierapport on der het hoofd Kampeerterreinen is op gemerkt, n.l.: „Willen de excessen, die zich nu op enkele terreinen voordoen, niet leiden tot een totale negatie van de regels van orde en zedelijkheid en dus tot een devaluatie van de eilanden als recreatiegebied, dan zullen maatregelen genomen moeten worden, die een inten sief en streng toezicht waarborgen. Dit toezicht kan, gezien de omvang die het kamperen op de eilanden aanneemt, niet in alle gevallen aan de (vaak particulier) kampbeheerder worden overgelaten, ter wijl er oók bezwaren kunnen rijzen tegen „politiële" bewaking. Men zou kunnen indenken dat deze kiese taak na over leg met de exploitanten van de terreinen werd uitgeoefend door een aantal plaatselijke „mentoren" of kampraden, met een kern van vaste kampeerders. Zij zullen koste wat kost moeten voorkomen, dat de ouders aarzelen hun dochters naar een kampeerterrein op de eilanden te laten gaan. Aan hun optreden moet een strenger controle op de kampkaarten gekoppeld, opdat het intrekken van zo'n kaart als een zeer zware straf wordt ge voeld, daar het een verder gebruik van de kampeerterreinen uitsluit". Tegen de achtergrond van deze opmer kingen zien wij een begin van een no zemprobleem en van dat der zgn. Halb- starken. Een feit is, dat in het afgelopen seizoen ook talloze jeugdige kampeerders uit het buitenland de weg naar onze kampeerterreinen heeft gevonden en dat zij niet altijd van het beste allooi zijn gebleken. Het zal zeer zeker nodig zijn, dat men ook een „greep" krijgt op de buitenlandse kampeerder, die tot dusver zónder kampkaart hier z'n tent kan op slaan. Of deze greep gerealiseerd zal dienen te worden via een verplicht kam- peercarnet of via een gemeentelijke kampkaart of vergunning, kan buiten discussie blijven. In hoeverre tenslotte een „stop" voor de kampeerterreinen zou zijn in te voe ren, teneinde overbevolking te voorko men, zou nader overwogen kunnen worg den. Dit probleem ligt niet zo heel een- INGEKOMEN PERSONEN Gerrigje A. Spierenburg, van Barne- veld, Schoonderbekerweg 10 naar S 20. KLAVERJASCLUB „DE GRAAF" De stand na de 5de comp.-avond is: 1 Zuidewind-Kiewiet 33.906 15 2. v.d. Molen-v.d. Hoort 33.882 8 3. Hartog-Stobbe 31.523 11 4. Borgman-Barhorst 31.393 11 5. Echtpaar Bruin 30.068 7 6. van Heerwaarden-mevr. Kiewiet 29.303 4 7. J. Prins-mevr. Kooij 27.656 3 8. v.d. Slikke-Tuinder 26.958 6 9. Witte-Kramer 26.873 4 10. Huisman-mej. Bagge 26.317 10 11. Tj. Huisman-Bakker 24.339 6 12. van Leersum-van Dorp 22.113 4 13. C. Meedendorp 21.671 2 En zijn 20 partijen gespeeld, met uit zondering van de 4 laatsten, die resp. 17. 16, 16 en 16 partijen speelden. Op deze pagina treft U een eer ste beschouwing aan over de Waddenconferentie 1959, die van 20 tot 22 oktober op Ameland is gehouden. Het laat zich raden, dat deze conferentie en de resultaten daar van zich niet in klein bestek laten behandelen. Volgend op dit eerste algemene overzicht hopen wij nader terug te komen op: a. conclusies sectievergaderingen 1958; b. suggesties sectievergaderingen 1959; c. algemene aspecten van de toe ristische problematiek voor de komende jaren in verband met het rapport „De Wadden eilanden". De redactie. voudig. [(Eventueel noodterrein in te stellen?) Dependances Een overbezetting heeft zich ook, uiteraard alleen in het hoogseizoen ge manifesteerd in sommige hotels en pen sions. In dit verband een enkel woord over de zgn. dependances. Als we hier van een euvel spreken, dan is dit niet omdat wij het houden van gasten in de pendances op zichzelf verwerpelijk zou den achten (uitbreiding van het eigen bedrijf is zeer kostbaar en vaak niet ren dabel te maken), maar wel omdat inci denteel een neiging tot overdrijving ge constateerd kan worden. Dat wil zeggen, dat vaak veel meer gasten worden aangenomen dan met het comfort en de „levensruimte", waarop iedere gast in z'n hotel of pension aanspraak kan maken, in overeenstemming is te brengen. Men is daarbij niet altijd even kieskeurig ten aanzien van de kwaliteit van de dependancekamers en „vergeet" bo vendien soms, de gast bij reservering mee te delen, dat hij niet in het be drijf zelf maar elders op het eiland z'n slaapstee zal vinden. De klachten komen vooral bij slecht weer als men met veel te veel gasten opgepropt zit in de conversatie- of eetkamer van het bedrijf. Wensen en verlangens van de V.V.V.'s: 1. een verder gaande vakantiespreiding en zo mogelijk coördinering van het be leid terzake met dat in de ons omringen- Den Burg Oudeschild c'.e landen, met name West-Duitsland. 2. een spreiding van de massale aan voeren in het hoogseizoen op de zater dagen: noch de vervoerders noch de V.V.V.'s zullen op den duur die stroom kunnen blijven verwerken; hier is mede werking nodig van de logiesbedrijven, die niet uitsluitend moeten reserveren van zaterdag tot zaterdag. 3. maatregelen tegen het toenemende bromfietsvandalisme. 4. tijdige en krachtige aanpak van het nozemprobleem. Men zal dit probleem niet alleen van de negatieve zijde kunnen benaderen. Er ligt hier voor kampleiders enz. ook een opvoedende taak. Wij den ken hier aan het scheppen van de nodige ontspanningsmogelijkheden (dansavon den), anderzijds door ze bij wangedrag tot een onvrijwillige terugreis te dwin gen. Samenvatting De eilanden hebben een lang en goed seizoen gehad. De V.V.V.'s zijn tevreden, de gasten waren in grote meerderheid tevreden, de bedrijven die direct of in direct met het toerisme te maken hebben, kunnen geen enkele reden aanvoeren om niet tevreden te zijn. Wat bovenal belangrijk is: deze unieke zomer is de best denkbare, tevens de goedkoopste propaganda geweest voor het volgende seizoen. Bij voorbaat kan dat dan ook met louter optimisme tege moet worden gezien. Met dit hoopvolle perspectief willen we dit overzicht besluiten. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 23 tot en met 29 oktober 1959 Geboren: Arend, zv. D. C. Schuitema ker en K. van Duijn; Roelof Cornelis, zv. D. van Heerwaarden en C. A. Schouw- vlieger; Yvonne, dv. B. W. Kalshoven en A. Delfos. VERTROKKEN PERSONEN Hijltje Dijkstra, van C la naar Sneek, Gangboord 31 (met gezin); Dora Eelman (ev. Muste) van Dorpsstraat 10, De Koog naar Den Helder; Johan van de Kerkhof van Kogerstraat 11 naar Zaandam; Ghristina H. F. Knol, van Schilderend 54 naar Amsterdam. Grimburgwal 10; Anna P. E. Bakker, van Den Hoorn 17 naar Amsterdam, Koninginneweg 52hs. Burgemeester C. de Koning zal heden middag om 3 uur het nieuwe gebouw van de Nutsspaarbank in de Binnenburg openen. Het bijkantoor van de Helderse Nuts spaarbank werd geopend 2 januari 1951 ten huize van de tegenwoordige beheer der van het bijkantoor, de heer W. N. de Wijn, Kogerstraat 34 te Den Burg. Al spoedig bleek, dat het bijkantoor op te primitieve wijze was ondergebracht en de plaats te geïsoleerd was, gezien van uit het centrum van Den Burg. Dankzij de grote activiteit van de beheerder heeft het bijkantoor zich toch geleidelijk ont wikkeld, en dankzij de goede service en de bereidwilligheid van de beheerder, een goede naam, niet alleen te Den Burg, doch ook in andere dorpen van Texel verworven. De activiteit bepaalde zich niet alleen op het ontvangen en terug betalen van spaargelden, doch ook door het verlenen van hypotheken. Deze wer den op grote schaal op het eiland ver strekt. waaronder aan een rusthuis en een kerk. Spoedig deed zich derhalve de behoefte aan betere huisvesting zich gevoelen en werd ras naar een goede plaats in het centrum van het dorp uitgezien. Het duurde enige jaren voordat de spaarbank hierin slaagde. Het perceel Binnenburg 9 werd voor afbraak aangekocht. Met de stichting van een nieuw gebouw kon niet zodra worden begonnen, omdat de vorige eigenaar er niet in slaagde een nieuwe woning te vinden. Daarop kwam er allerlei stagnatie in verband met de bestedingsbeperking, maar tenslotte kon den de plannen voor de bouw worden uitgevoerd en kon in maart 1957 door de Gemeente Texel een vergunning tot de bouw worden verleend. Op 12 augustus 1957 werd het pand aanbesteed en de bouw gegund aan de laagste inschrijver, de heer Duyn. Inmiddels ontwikkelde het bijkantoor zich steeds. Het bedrag der inlage pas seerde inmiddels één miljoen gulden, ter wijl thans het tegoed der spaarders onge veer 13 ton bedraagt. Ook het aantal spaarders nam geleidelijk toe. Ondanks de beperking ten gevolge van primitieve huisvesting kan ongetwijfeld worden gezegd, dat de Nutsspaarbank op cp dit eiland burgerrecht heeft ver worven. De Directie deelt ons bovendien nog mede, dat het nieuwe kantoor van de Spaarbank maandag a.s. voor het publiek wordt geopend. De openstelling is dage lijks van 9-12 uur en 2 - 4 uur en bo vendien dinsdags en vrijdags van 7-9 uur 's avonds. Als bijzondere attractie ontvangt elke nieuwe spaarder een sierlijk plateel as bakje cadeau. WOONHUIS ONDERHANDS VERKOCHT Het woonhuis, Groeneplaats 9, is on derhands gekocht door de heer J. v.d. Vis Azn., Oosterend. Wat er precies met de woning zal ge beuren staat nog niet geheel vast, wel zijn er veranderingen op komst. De eerste bussen voor de Vluchtelin- genactie zijn geteld en geven een zeer hoopvolle opbrengst te zien. Zo werd in 4 van de 14 wijken te Den Burg reeds een bedrag van 140,bijeengebracht. De rondgang van de Sinclair-Band kon j.l. dinsdagavond wegens het slechte weer geen doorgang vinden. In plaats hiervan wordt nu een rondgang door De Koog of door Oudeschild in het begin van de volgende week overwogen. Het beroep op de plaatselijke vereni gingen om in enigerlei vorm mede te werken aan de actie t.b.v. het Vluchte- lingenjaar begint ook door te werken. Zo wordt a.s. dinsdag in „Casino" een kla- verjas-drive t.b.v. de Vluchtelingen ge houden, terwijl in De Waal op 13 novem ber a.s. een filmprogramma over Joego slavië wordt vertoond eveneens ten bate van de Vluchtelingen. Een plaatselijke toneelgroep overweegt voorts een optre den t.b.v. het Vluchtelingenwerk en ook een padvindersgroep heeft in principe haar medewerking voor een speciale actie toegezegd. Kortom de actie begint thans aller- wege door te werken en aldus zal Texel hopelijk in staat zijn een belangrijke steen bij te dragen aan de leniging van de vluchtelingennood. Zij, die niet door de collectrices be reikt werden, kunnen hun bijdragen le veren door storting op de rekening van het Vluchtelingencomité Texel bij de Coöp. Boerenleenbank te Den Burg. DOOPSGEZINDE GEMEENTE TEXEL Ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van dr. Alb. Vis te Be verwijk, is er morgenmiddag om 3 uur een kerkdienst te Beverwijk. Indien er nog leden op Texel zijn, die deze dienst willen bijwonen, wordt hen verzocht om vandaag, zaterdag 31 okto ber, voor 12 uur 's middags de Doops gezinde Pastorie op te bellen om zich op te geven (tel. 486). Bij voldoende be langstelling zal dan getracht worden om gezamenlijk een bus te huren. De kerkeraad. mm HAMFA.f handen ruw of schroot H AME A-GE LEI ZITTING RUILVERKAVELING OOSTEREND Ook op de tweede zitting bleek duide lijk, dat hiermede in een behoefte wordt voorzien Onder verwijzing naar de ad vertentie in dit nummer wordt er de aandacht op gevestigd, dat de zitting volgende week op donderdag wordt ge houden. C. v. Gr. COLLECTANTEN NODIG Voor de Klaprooscollecte, die dit jaar wordt gehouden van 9 t.m. 15 november is nog een aantal collectanten nodig. Wie stelt zich beschikbaar? Opgaven worden ter secretarie inge wacht. Ook dit jaar wordt weer een aan tal collectanten in de gelegenheid gesteld een reis naar Engeland te maken. Hier zien wij de heer P. B. Riteco bezig met zijn daqelijkse arbeid. Tal van kinderen hebben van de jubilaris onderwijs genoten. Ineke Keesom doet haar best de les zo goed mogelijk te volbrengen. Vrijdag 30 oktober is in de geschie denis van de R.-K. St. Jozefschool een bijzondere dag geworden. Leerlingen, oudleerlingen, ouders, vrienden en collega's hebben samen met de familie Riteco het jubileum gevierd. Wij komen in ons volgend nummer hier uitvoe riger op terug.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1