„Diepvrieskluis' 1 BERGPLAATS suikerbieten koppen een centrifugaal kunstmest strooier B. PAAGMAN gesloten De Smulpot komt D. van Peursem man'lijke kracht Ajour nylons Puik beste aardappelen ZITTING J. G. Dekker woonhuis Schilderend 62 'n Cadeautje Taxi Garage Rei in eigen huis Fa. De Graaf Schoorl V.V. v.-VERGADERING AFD. DEN BURG Groot was donderdagavond de belang stelling voor de vergadering der V.V.V. afdeling Den Burg. Of dat nu kwam dat kennis gemaakt kon worden met de nieuwe directeur, of dat de agenda be langrijk was? Wij menen van beide. De heer C. J. van der Kooi, voorzitter, sprak in het begin een bijzonder woord van welkom tot de afgevaardigden van de buitendorpen. Het was voor het eerst dat bestuursleden van zusterverenigin gen aanwezig waren. Wij hopen, aldus spreker, dat dit eerste begin een goede gewoonte zal worden. De notulen, gelezen door de sceretaris, de heer D. G. Toolens, werden onder dank .goedgekeurd. „Toeristisch praatje" De heer Fortgens, directeur VW, hield een algemeen toeristisch praatje. Alge meen, omdat hi] als „nieuweling" in onze VW geen overzicht kon geven van het afgelopen jaar. (Zie voorpagina). Over het Waddenrapport sprekende, kwam de heer Fortgens tot de conclusie dat het toerisme, ook op ons eiland, niet meer is het appeltje voor de dorst, maar een bedrijf dat van belang is geworden. De rondvraag. De agenda van deze vergadering was maar kort. De rondvraag werd waar schijnlijk door de leden als het belang rijkste van de avond beschouwd. Diverse vragen kwamen naar voren. „Waarom is het VW-kantoor in de maand augustus zondagmiddags gesloten. Gasten moeten dan maar zien een onder dak te vinden". De heer Fortgens gaf toe dat het in de zomermaanden wel eens moeilijk is het een ieder naar de zin te maken. Tekort aan personeel zal in dit verband zeker de oorzaak zijn. (Misschien mogen wij opmerken: Het personeel werkt zaterdags van v.m. 8 uur tot middernacht en soms nog later. Het Kantoor te De Koog is zondags gesloten van 1.30 tot 5 uur. Dan geniet het perso neel van de enige vrije uren in de week). Een „standje" kregen de „Balie-meis jes" van Den Burg. Een vrouwelijk lid was niet tevreden; zij had namelijk deze zomer nog diverse lege kamers gehad. Spreekster was herhaaldelijk naar het WV-kantoor geweest op dit te melden, maar had nooit gasten, op zoek naar onderdak, doorgestuurd gekregen. Ook hier gaf de directeur antwoord: Het is voor mij moeilijk hier op te ant woorden. Persoonlijk sta ik hier buiten, maar U heeft in principe een fout ge maakt. U had met Uw klachten zich moe ten wenden tot de directie. Maar ik stel voor deze „fout" samen op het kantoor eens te onderzoeken. De vraag „Wordt er niet teveel voor de jongere en te weinig voor de oudere gas ten georganiseerd?" zal ook onder de loep worden genomen. Eerlijke voorlichting van exploitanten „Wat denkt het bestuur van de aan wezige „minder geslaagde" zomerhuis jes?" „Deze huisjes worden gecontro leerd, maar hier komen wij op de voor lichting van de exploitant. Wat schrijft U aan Uw toekomstige gasten. Mijn huisje is modern ingericht en van alle gemakken voorzien, of schrijft U de wer kelijkheid. Dat er geen badkamer is en geen luxe en comfort. Het ligt aan de aanbieder of de gasten tevreden zijn". Dit was volgens ons een zeer juist ant woord. Ook de overige vragenstellers werden naar tevredenheid beantwoord. De heer Tatenhove sprak namens de afgevaardigden woorden van dank voor de uitnodiging. Om ongeveer half elf sloot de voor zitter deze vergadering. (Het zal voor de WV-personeelsleden waarschijnlijk een hele toer geweest zijn zich stil te houden. Maar wij zijn er van overtuigd, dat daar waar gewerkt wordt, fouten worden gemaakt. Maar is het niet ook zo. dat waar twee kijven er twee schuldig zijn?) BENOEMD Tot Maatschappelijk werker is te Sneek benoemd de heer J. Stevens, thans adjunct-commies bij de Sociale Dienst onzer gemeente. TOT KASSIER BENOEMD De heer Sj. Hoekstra is met ingang van heden benoemd tot kassier van de Boerenleenbank te Loppersum, Gronin gen. Onze felicitatie met deze promotie. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 31 oktober De Koog, „Jeugdhuis", bazar t.b.v een muzieknis. Den Burg, Oranjeboom, Toneelver. Het Masker voert op „Boefje" Oosterend, o.l. school, bazar t.b.v. S.V. Oosterend. Maandag 2 november De Koog, „Pelikaan", aanvang jongeren- praatkring N.H. Gemeente De Koog. Den Burg, Dorpshuis, aanvang handen- arbeidcursus C.J.O.T. Dinsdag 3 november Den Burg, Casino, Klaverjasdrive t.b v de Vluchtelingenactie. Woensdag 4 november De Koog, De Toekomst, aanvang Veilig Verkeerscursus. TEXELSE BOYS-NIEUWS Boys 1 speelt zondag om 1.30 uur thuis tegen St. Adelbert. Boys 2 is vrij. De junioren spelen om 12.00 uur thuis tegen Helder b. Tracht op de ingeslagen weg voort te gaan jongens. Zorg ervoor op tijd aanwezig te zijn. Adsp. a speelt vanmiddag om 3 uur thuis tegen Oosterend b. Boys b gaat op bezoek bij De Koog b. Vertrek om 2.15 u. per fiets vanaf „De Zwaan". Maandagavond wordt de eerste con tactavond gehouden, hetgeen op de ver gadering besproken is. Vanzelfsprekend zijn we allemaal aanwezig. Aanvang 8 u. MUZIEKSCHOOL In verband met de herfstvakantie zul len er op zaterdag 31 oktober en op maandag 2 november a.s. geen lessen ge geven worden door de muziekschool Texel. De lessen zullen weer worden her vat op zaterdag 7 november a.s. op de gebruikelijke plaatsen. GESLAAGD Dinsdag 27 oktober j.l. slaagden te Den Helder voor het diploma Ziekenverple ging A, de dames Iet Witte Pd., 's-Her- togenbosch", Door Smit, Beatrixlaan, Den Burg, en Annie Witte, „Groenen- daal". de Westen. Zij genoten hun op leiding in het St. Lidwina-ziekenhuis. AARDAPPELFUIF Woensdagmiddag werd op de Land- bouwhuishoudschool weer de traditionele aardappelfuif gehouden. Wij kunnen in tussen wel aannemen dat iedere Texe laar weet waarom de oudste leerlingen van de Landbouw- en Landbouwhuis- huishoudschool ieder jaar een diner krij gen aangeboden. De aardappel waaraan dit diner zijn ontstaan en naam te danken heeft vormt er zo langzamerhand nog maar een klein onderdeel van. Weliswaar is het prelu dium nog steeds een zending van ver schillende soorten, door de jongens van ae Landbouwschool geteelde aardappe len. Waarna dan de grote bedrijvigheid op de huishoudschool zich begint te ont plooien; een bedrijvigheid die een werke lijk voortreffelijke maaltijd tot gevolg heeft, compleet met aardappelen. Behalve de leerlingen waren ook aan wezig enkele bestuursleden van beide scholen en de dames en heren leerkrach ten. De stemming was bijzonder goed, di rect al toen 37 min of meer schuchtere jongelingen binnentraden en na voorge steld te zijn aan hun tafeldames een cor sage opgesteld kregen. De directrice van de huishoudschool, mej. Droog, heet te de aanwezigen hartelijk welkom. Na het slaatje vooraf, hield de heer Beum- kes, voorzitter van het bestuur der land bouwschool, een korte toespraak. Tussen de verschillende gangen door traden ar- tisten van de beide scholen op. Aan het eind van deze geslaagde maal tijd sprak de heer Laan een woord van dank aan de harde werkers achter de schermen. En onder de vooraf vaak zo zenuwachtige leerlingen kon men de verzuchting horen, 't was machtig! Jam mer dat we dit maar een keer meemaken. SPORTNIEUWS S.V.C. Morgen ontvangt het eerste de leiders der afd. n.l Callantsoog 1. Aanvang half twee. Het tweede gaat op bezoek bij Wa tervogels 4. Er wordt gespeeld op het B- terrein. Vertrek boot 11 uur. HOUT OP HET STRAND Na de storm is er deze week een flinke hoeveelheid schroten aangespoeld Zeer waarschijnlijk de deklast van een Scan dinavisch schip. RECTIFICATIE Met vastenavond zal „St. Jan" niet het stuk „Carnaval" opvoeren, hetgeen per abuis door de geestelijke adviseur, is aangekondigd, maar ,.St. Jan" brengt op 27 februari het stuk „Pimmetje". ER IS IN DEN BURG WAT TE VERDIENEN! Wat had U gedacht van een auto'tje? U bent er mogelijk nog niet aan toe, maar toch zweven er plannen in het achterhoofd? De winkeliersvereniging Den Burg komt U tegemoet in Uw wensen. De zaak heeft een commercieel tintje, na tuurlijk. Daar zijn de plannenmakers winkeliers voor. Zij willen U. in plaats van aan de overkant, graag in Den Burg laten kopen. En waarom niet. Noem ons een branche die in Den Burg niet goed vertegenwoordigd is. Noem ons een branche in Den Burg die er afzetters- praktijken op nahoudt. Onze Burgse winkeliers hebben er trouwens wat voor over. Wij hadden het al over een auto, en dat blijkt heus waar te zijn. Een volwaardig, spiksplinter nieuw Fiatje staat te wachten op z'n eigenaar. In een advertentie in dit nummer vindt U verteld wat U ervoor moet doen. Hoofdzaak is: kopen in Den Burg. Aan staande maandag zal U de hoofdprijs van de winkeliersactie te pronk zien staan op de markt. De volgende dag, dinsdag 3 november, zal het verleidelijk mooie wagentje, opgesteld op een platte wagen, een rondrit over Texel gaan maken. Men vroeg ons de route even te willen ver melden: 's morgens tegen tienen mag Oudeschild zijn ogen uitkijken, volgen De Waal om half elf, Oosterend om half twaalf, terwijl via Midden-Eierland ge koerst wordt naar De Cocksdorp. waar het wagentje om 2 uur in de middag ver wacht mag worden. Volgen Zuid-Eier- land en De Koog (ca. 3 uur), terwijl tegen half vijf 's middags Den Hoorn wordt aangedaan. Het liegt er allemaal niet om, vinden wij, want naast die hoofdprijs is er nog een aantal prijzen, met een totale waarde van 500,in de wacht te slepen. De samenstelling ervan is nog niet precies bekend. Grote belangstelling verwachten de winkeliers voor de slotavond op dinsdag 8 december in „De Oranjeboom". Daar wordt die dag een gezellige avond op touw gezet, en zullen de 20 „getrokken" kanshebbers krijgen te strijden om de hoofdprijs. Zij krijgen het gewicht van 5 willekeurig uit de zaal aan te wijzen mensen te schatten. En dan is er nog iets: de intocht van St. Nicolaas. Deze wordt door dezelfde winkeliersvereniging zo mogelijk nóg glorieuzer op touw gezet dan verleden jaar. Op zaterdag 21 november zal de goede Sint voet aan Texelse wal zetten. Over de eromheen geweven feestelijkhe den hopen wij U binnenkort nader te mogen inlichten. Wie zei daar, dat de Texelse zakenlieden niet actief zijn? BUITENLANDS BEZOEK Een Deens redacteur, de heer H. Chris- tensen, heeft de afgelopen dagen een be zoek aan ons eiland gebracht. Het artikel dat de Deense journalist over ons eiland gaat schrijven, zal door de heer Harry Tielemans van illustraties worden voor zien. LICHT GEWOND Oudeschild Na een val met zijn bromfiets moest de heer C. Bakker, het Buurtje, Oudeschild, zich onder dokters behandeling stellen. UIT HET VERLEDEN Een munt met het jaartal 1633 werd door Rein van der Vis, Oudeschild 160, opgediept uit zijn tuin. GEZELLIGE S.V.O.-BAZAR De schoolzolder van de o.l. school in Oosterend heeft drie dagen (vandaag is het de laatste dag) weer eens een ander aanzien gekregen door een echter Sport- bazar. Opgeluisterd door wat gezellige muziek, kan men zich heel gezellig enige uren vermaken. Trouwens, met rust ge laten wordt U niet, want, zo zeggen de organisatoren, men moet niet alleen ko men kijken, maar ook deelnemen aan de verschillende attracties. Vooral omdat er deze keer enigszins op toegezien is dat een ieder een kans krijgt om de gelukki ge bezitter te worden van de een of an dere aardige prijs. Er zijn als bijzonder heid twee schiettenten: één voor dag- en weekprijzen, terwijl in de tweede ge schoten kan worden voor een taart of diepvrieskippeboutje. Het S.V.O.-bestuur verwacht, dat van middag en vanavond een record aantal penningen het doel (de kas) van S.V.O. zullen verrijken. Een goede bazar is ook voor S.V.O. grote noodzaak. VEILIG VERKEERSAVOND TE DE WAAL In aansluiting op het berichtje in de ..Texelaar" van 21 oktober j.l., betref fende het winterprogramma van de afd. Texel van Veilig Verkeer, wordt bij deze medegedeeld, dat de eerste gezellige avond voor leden wordt gehouden te De Waal, voor de Waalder leden. Op dinsdagavond 3 november, om 8 uur hoopt meester Albers een volle zaal te kunnen voorstellen aan de voorzitter van deze bijeenkomst. Voor deze avond verwachten we een grote belangstelling. Aan de leden wordt dus verzocht vooral op tijd aanwezig te zijn. Uiteraard hebben ds leden van Veilig Verkeer gratis toegang. Ook niet- leden zijn echter welkom. Zij betalen echter ƒ1,entree, waarmee ze dan te vens voor de duur van een jaar lid zijn van Veilig Verkeer. Men ontvangt dan ook het verkeersblad „Wegwijs". Hierin worden verschillende facetten van het verkeer belicht. Altijd weer up to date! Helaas was het niet mogelijk deze win ter een verkeerscursus te De Waal te or ganiseren, wegens tijdgebrek van de he ren lesgevers. Dit is natuurlijk erg jammer. Op deze avond zal echter gelegenheid gegeven worden voor het stellen van vragen. S.V. DE KOOG Het programma luidt voor dit weekend: De Koog a-Tex. Boys b, aanvang 4 uur vanmiddag. De Koog 1 komt thuis in het veld tegen leider Wieringerwaard 2. De wedstrijd begint 1.30 uur. CURSUS CENTRAAL JEUGDOVERLEG TEXEL De aanmeldingen voor de handvaar- digheidskursus, georganiseerd door het C.J.O.T., hebben nog niet het vereiste minimum-aantal leerlingen bereikt. De cursus beoogt in de eerste plaats een instructie aan jeugdleider i.z. de ver vaardiging van cadeautjes voor Sinter klaas en Kerstmis. De cursus is ook toe gankelijk voor onderwijskrachten en an dere belangstellenden. (5 avonden tegen een prijs van 2,50). Opgaven voor de cursus worden uiter lijk zaterdag ingewacht door G. A. Oskam, Beatrixlaan 78, Den Burg. Zoals bekend zal de eerste cursusavond worden gehouden op maandag 2 novem ber a.s., n.m. 8 uur in het Dorpshuis te Den Burg. Ingeval de cursus door te ge ringe deelname geen doorgang kan vin den, zullen degenen, die zich hiervoor aanmeldden tijdig worden bericht. KINDERPOSTZEGELACTIE Het werk, waar zovelen in den lande hun steentje, in welke vorm ook, toe bij dragen. Iets waarom alle West-Europese landen ons benijden, iets waarop honder den inrichtingen gespannen wachten, iets waar duizenden kinderen afhankelijk van zijn, iets, dat mede onze naam in de wereld bepaalt, als een beschaafd volk, c-at in zijn geheel zorg wil dragen voor de gehandicapten in hun midden. Tot nog toe manifesteerde zich op Texel alleen de scholenactie, met zeer goede resultaten, maar in vele andere plaatsen in ons land, ook de kleinere, heeft men daarnaast de bedrijvenactie en de stands in de postkantoren gedurende enkele weken. Aangezien het werk van de kinderbescherming groeit, zich ver nieuwt en verdiept, hetgeen geld kost, mag de actie niet verstarren en liefst de omzet nog vergroot worden. Alle inrich tingen zullen het bedrag krijgen, dat zij venvachten. Maar wat ér extra binnen komt zal in één keer worden besteed voor de bouw van een nieuw paviljoen, een onderzoek-centrum, een school, een observatiehuis. Om nu deze opbrengst te vergroten, zal het dit jaar ook hier geprobeerd wor den met een stand in het postkantoor en een bedrijven-actie. Overal in den lande zullen de stands op maandag 16 november geopend wor den. Onze burgemeester hoopt de eerste zegels te kunnen kopen ter opening van een stand op de markt op deze dag! Indien er nog dames (of heren!) zijn, welke enige tijd beschikbaar willen stel len om een ochtend of middag, getweeën, in de stand te zitten, gelieve men zich daarvoor op te geven bij mevr. Van Loon, Warmoesstraat, Den Burg. SCHAAKNIEUWS De uitslag van de 8ste ronde luidt: J. Wieten-C. Schulte 0—1 J. Bergman-H. Rugenbrink 10 J. Doornbos-C. Joustra 01 J. Hoogerheide-A. de Haan V*V* N. van Heeringen-P. Eelman 01 J. L. Veldhuis-A. Terpstra 10 A. Keijser-J. Hooijberg 01 CENTRAAL JEUGDOVERLEG TEXEL Tot secretaresse van het Centraal Jeugdoverleg Texel is benoemd mevr. E. I. Albers-van Zonneveld te De Waal. Tot penningmeesteresse werd benoemd mej. K. Beekenkamp te Den Burg. VEILIG VERKEER TE DE KOOG Woensdagavond wordt de eerste cur susavond te De Koog gehouden. Om acht uur hoopt men talrijke bezoekers in Ho tel „De Toekomst" te verwelkomen. De overige avonden zijn vastgesteld op 11, 18 en 25 november, 7. 14 en 21 december. Het beloven weer leerzame avonden te worden. BLIKSEMLOTERIJ Het Koninklijk Texels Fanfare houdt de komende week een bliksemloterij. De trekking is bepaald op 7 november a.s. De actie wordt gehouden voor de uit breiding van de drumband van het Fanfare. TEXELAARTJES Puikbeste aardappelen, 16 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Radio herstellen? Vonk opbellen. Een goed idee, geef het met de vracht rijder mee naar Vonk, voor radio en T.V. Tel. 78 en 273 Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17, tel. 256 Klaverjasclub Den Burg klaverjasdrive t.b.v. de wereldvluchtelingen dins dag 3 november 's avonds 8 uur in Casino, inleggeld f0,75 per persoon P. C. Kaan, Ruyghweg 10 Den Helder, voor emi- gratieverpakkingen naar alle delen der wereld. Zendt ons bericht en wij komen U thuis bezoeken. Pasfoto's, kinderfoto's, flitsmaterialen. Jan de Waal, Weverstraat 51 Voor al Uw textiel Sj. Nota. Maandags op de markt Wij passen en leveren af bij U thuis en komen elke week op Texel. Model kleermakerij Carel Schmidt, Boomkampstr., tel. 3615, Alkmaar Te koop 4 kamerstoelen ƒ30; 3 stoelen met biezenmat 15,haardstoel ƒ15, fauteuil ƒ15,stel over gordijnen ƒ10,stel bontlaarzen, m 47 ƒ10, rond tafeltje 10,J. Pool, Schilderweg S 18 Puikbeste aardappelen Libertas, ook voor win tervoorraad. J. Grisnigt, De Hal B 7 Enkele bedden te koop. Kerk straat 10, Oosterend Wie heeft Peter Neijens zijn donkerblauw jack gevonden? Gaarne terug Emmalaan 11 Te koop jonge kippen in volle leg, Hy-line; Kaapse eenden, Peking eenden, jonge kalkoenen, krielen, pau wen, volière-vogels.. Van der Ban, Pijpersdijk, tel. 352, De Koog Te koop i.g.st.z lange leren he renjas m. 54. Kogerstr. 85a Te koop handnaai machine. Kikkert, Ada v. Hollandstr. 10 Te k. bromfiets, Mobylette, bakfiets. 3 dames- en 1 herenfiets l(gebr.) Joh. Zoetelief, De Cocksdorp 24, tel. 287 Te koop 2 mud gele krokussen; 1 autoped; 1 jongensfiets v. leeftijd 7-10 jr. in goe de staat. M. Knol, De Koog 42 Te k. hoog- drachtige zeug, 2e worp. H. J. Zijm, Warmoesstr. 6, Den Burg Op 1 november .D.V. ho pen onze geliefde ouders en grootouders J. Brouwer en M. Brouwer- v. Groningen de dag te herdenken, dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk traden. Hun dankbare kinderen Corry en Jan Jan Visser—Brouwer F. Visser Piet, Japie en Robby. Gelegenheid tot feliciteren 2 nov. van 16,30 tot 17,30 in het gebouw van Chr. belangen te Oosterend. TE KOOP ook geschikt voor kippenhok Groot 3,70 bij 5 meter en een partijtje ramen ge schikt voor kippenhok J. H. GEUS ONFORTUINLIJKE MELKBOER De heer N. Huisman was donderdag, morgen vrij onfortuinlijk. Zijn kar viel om en 40 liter melk ging verloren. De tank werd beschadigd PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam Doopdienst Maandcollecte kerkvoogdij De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Oogstcollecte Den Hoorn 9.30 uur Ds. Wolfensberger Collecte voor noodlijdende kerken en personen De Koog 19.00 uur Ds. Waardenburg De Waal 10 uur Ds. Waardenburg Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Maandcollecte v.d. kerkeraadskas Oudeschild 11 uur Ds. Wolfensberger GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10.15 en 15.30 uur Dienst DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Bui^j 10 uur Ds. Van Bilderbeek Oosterend 19.30 uur Ds. Van Bilderbeek Woensdag 4 november Zusterkring te Oudeschild. Woensdag 4 november om 7.45 uur Zus terkring te De Waal. Te koop U/2 ha. G C. Bakker, 't Noorden, Telefoon 254, Oosterend NIEUW de eenvoudigste meest nauwkeurige werpradstrooier voor aftakas aandrijving economisch bedrijfszeker rendabel Prijs f 485,— Hij is te zien bij smederij Eierland, telefoon 261 Heden zaterdagmiddag t.e.m. maandagmorgen A. Smit, kapper De Cocksdorp zaterdagmiddag aan Oosterend en zondagmiddag aan De Cocksdorp zegt het voort Hagelwitte zware bloemkool grote sortering fruit Vita diepvries groenten en vis Maas' Groentenhandei Den Burg - Oudeschild psychiater afwezig van 31 oktober t/m 4 november GEVRAAGD Voor onze admini stratie met boekhoudkun dige ervaring laarbetrekking. Hotel „De Lindeboom-Texel" 20 ct per kg per zak van 35 kg Maas' Groentenhandei Den Burg - Oudeschild De Plaatselijke Commissie voor Ruilverkaveling maakt bekend, dat de in het Gebouw voor Chr Belangen te Oosterend niet wordt gehouden op woensdag 4 november, maar op donderdag 5 november van 10.30 uur tot 12 30. De secretaris Ontwikkeiingsclub Oosterend A s. maandag in de O L. school spreekt de heer H J C v. d. Snoek over „De onderontwikkelde ge bieden" (zo mogelijk toe gelicht met lichtbeelden) Aanvang 8 uur Het Bustuur. De grote mode In 3 modetinten TE KOOP Den Burg Te bevragen Oudeschild 227 Plastic closetborstel met houder licht hygiënisch onverwoestbaar FA. FRANS ZEGEL KZ Den Burg - Oudeschili voor groot of klein Dan moet U immer bij J. P. STAM zijn Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101 Neem een Waalderstraat 30—35 Het enige koellechnischi bedrijf boven Alkmaar Turmic Unie Breimachines Zwitsers precisie apparaa compleet met voorzetap paraat en draadgeleidei Vraagt vrijblijvend demon stratie bij Mevr. IJ Idemi Den Burg, Schoonoord singel 41, telefoon 39 '/ij'pWv v MODERN ONDERWOUD BAKKERS IJZERHANDEL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2