Voor hendie vielen Kou Wel en wee •v«. van de Ruilverkaveling De verbinding Texel-Vlieland s „Zij kochten mijn kind'' Rheumatisch? o Stram van lijf en leden f D A H P O TWEEDE BLAD TEXELSE COURANT ZATERDAG 31 OKTOBER 1959 VOOR VIELEN .(Ingezonden) Mijnheer, de Redacteur. Ik bracht deze zomer met mijn gezin een heerlijke vakantie door op Uw mooie eiland. Wij hebben genoten van zee, strand en uw prachtige duinen en bossen. Ook doorkruiste ik het eiland en toen ik stond bij de welverzorgde graven van onze geallieerde vrienden op uw kerkhof in Den Burg en later de rustieke laatste rustplaats der Russen bezocht, verwijl den mijn gedachten bij de bange oorlogs jaren vooral ook de laatste oorlogsweken, die zoveel leed over Texel brachten. Diepe indruk hebben op mij ook gemaakt de verhalen over de wijze, waarop velen van Uw ingezetenen de dood vonden. Voor hen echter geen welverzorgd aan denken, maar een pompeus houten geval, waar de vergane planken reeds uitvallen. Dat kan toch niet zijn de dank, wil men, een herinnering, aan HEN.Die Vielen? Het zou een schande zijn. Ingezetenen van Den Burg. ruim dat geval toch zo spoedig mogelijk op en vervang het door een waardiger monu ment. Zou dit laatste nog niet direct kunnen, ruim het dan toch op. Want, zijdie vielen, behoren „waardig" te worden herdacht. Enkhuizen, J. Pijnacker. HET MONUMENT (Ingezonden) Geachte Redactie, Er is op deze plaats al eens eerder ge wezen op het in vervallen toestand ver kerende monument voor gevallenen. Zo is het volgens R. ook in Assen het geval. Wat het Texelse monument betreft zijn wij van mening, dat maar te slopen en het niet meer op te bouwen. Gezien de meer dan beleefde behandeling, die men in het seizoen de Duitsers bewijst. Er zijn er onder hen wellicht, die zo'n 15 jaar terug ook op ons eiland vertoefden, 'n Bloedzuiverende kuur met Kruschen, is ook voor U de remedie. U zult verbaasd zijn als U ondervindt wat Kruschen ook voor U kan doen. Be gin liever vandaag dan morgen de bloedzuiverende Kruschen Kuur en al gauw - naarmate Uw bloed vrij komt van wat nu Uw pijnen veroorzaakt, voelt ge U een ander mens worden: jeugdiger, vief en weer blij Mei 1946 werd dit voorlopigemo nument onthuld. en mede schuldig zijn aan de fusillades van velen onzer mede-eilandbewoners. Slopen, en niet meer opbouwen, dan be hoeft men niet meer, begin mei, die comedie, daar aan de Kogerstraat, op te voeren. En men trapt dan ook niet meer op de gevoelens van vele mede-eiland bewoners. Met dank voor de plaatsing, Hoogachtend, S. Keijser Rzn. Beatrixlaan, Den Burg. Meningen verschillen, maar in de krant van 19 februari 1957 lezen wij: „Het Comité beschikte per 1 januari 1957 over 6.456,welk bedrag op de Boerenleenbank staat. Dit geld is als volgt binnengekomen: De Koog 450,77; Oudeschild 325,81; Den Hoorn ƒ487,57; Oosterend 582,30; De Cocksdorp 811,51; De Waal ƒ395,89; Den Burg 3402,15. Totaal 6456,—." Het verslagje gaat verder: „Onder Den Burg zijn ook enkele bedragen begrepen uit Den Helder, Haarlem, Amsterdam enz.". Wij hebben eens navraag gedaan naar Het Comité". Van bevoegde zijde ver namen wij dat er thans onderhandelin gen aan de gang zijn en getracht wordt een definitief monument voor 4 mei 1960 klaar te hebben. Zou het dan toch nog gebeuren? Red. en pijn weg- wrijven* met KOPER DIENSTVERBAND 1 november is de heer A. C. J. Wessels twaalfeneenhalf jaar in dienst bij Tex- tielhuis Zegel. Vanavond komt men ten huize van de fam. Zegel gezellig bijeen om deze mijlpaal te herdenken. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 4 november consultatiebureau tot 4 uur Woensdag 4 november a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht tot vier uur. GESLAAGD Dezer dagen slaagde te Amsterdam de heer P. Daalder Szn. voor het vakdiplo ma aardapelen, groenten en Fruit. Oos- terend heeft dus in deze branche een vakman erbij gekregen. S.V. TEXEL Programma voor zondag: 4e kl. A KNVB: LSW-Hollandia T.; RK AFC-SchagenBKC-Texel; Helder- Limmen. Afd. N.H.: Texel 2-JVC 2. Jun.: Texel-JVC, aanvang 11.45 uur; Adsp.: Texel-Oosterend. Ook nu zal Texel 1 een sterke tegen stander ontmoeten. BKC is al een oude tegenstander, waartegen we al vele ma len een spannende wedstrijd speelden. Na het minder gunstige resultaat van j.l. zondag, zullen we ons extra dienen in te spannen om tot goede resultaten te ko men. Vooral het spel van voor de rust bewees, dat we voldoende in de mars hebben. Vooral de combinaties zuiverder en snel uitvoeren. Bij het aanvallen mo gen er geen gaten in de voorhoede meer voorkomen en steeds geheel en sluitende bezetting verzorgen. Aanpakken mannen èn schieten!! Texel 2 speelt tegen JVC 2. Er zal voor gezorgd dienen te worden, dat we onge slagen uit de strijd komen. De jun. krijgen weer een pittige tegen stander; dat betekent dus weer: geef je geheel. De adsp. ontvangen Oosterend. Maar weer goed je best doen. Houden jullie je dinsdag 3 november vrij voor de jeugdclubavond in het Dorpshuis. Het zal leuk worden. Toegang voor junioren, adspiranten en welpen. Ook ouderen kunnen belangstelling to nen. Het belooft een interessant pro gramma te wroden met diverse compe tities. Komt vooral op tijd. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. ingaande 4 oktober 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 11.00 16.00 18.25 Van Den Helder: 9.15 12.10 17.15 19.30 ONTWIKKELINGSCLUB OOSTEREND A.s. maandag wacht de Ontwikkelings club van Oosterend weer een leerzame avond in de o.l. school. De voor Ooster end geen onbekende spreker, de heer H. J. C. van der Snoek, de vader van het hoofd der school, komt deze avond spre ken over de onderontwikkelde gebieden. De belangstellende luisteraar zal gecon fronteerd worden met de gebieden en plaatsen hiervan, terwijl de geboden hulp aan deze gebieden de revue zal passeren en de behaalde resultaten op korte en lange termijn. Het zal voor na genoeg een ieder een leerzame avond zijn. Zo mogelijk zal een en ander toe gelicht worden met lichtbeelden. (Zie ook adv.). Wij stellen ons voor in enkele korte artikelen iets te vertellen over het ver loop van de ruilverkavelingswerkzaam heden binnens- en buitenshuis in de afgelopen maanden. In deze eerste „aflevering" willen we U iets vertellen over een onderwerp, dat ons na aan het hart ligt, n.l. de verplaat sing van boerderijen. Ik herinner me heel goed, dat toen zo omstreeks de stemming van de ruilver kaveling bekend werd, dat er ook een mogelijkheid zou komen voor boerderij- bouw diverse landbouwers hun oren spitsten. Op dat moment kreeg je de in druk, dat heel veel landbouwers van de gelegenheid tot het „verplaatsen" van boerderijen met subsidie van de overheid gebruik zouden maken. Toen eenmaal be kend werd welke financiële konsekwen- ties deze boerderijbouw voor de betrok kenen had, luwde de animo aanzienlijk. En we kunnen gerust beweren, dat de zaak van de boerderijbouw in de eerste jaren van de ruilverkaveling een zeer slepend verloop had. De Plaatselijke Commissie, die aanvankelijk „gemikt" had op verplaatsing van zo'n 45 boerde rijen durfde in die jaren het aantal niet hoger schatten dan een 20 gevallen. Vooral Den Hoorn met z'n vele oude boerderijen in het dorp bleef ver beneden de verwachting. Gelukkig is daarin verandering ge komen. Wij zeggen met nadruk: geluk- k i g. Zonder verplaatsing van een flink aantal boerderijen zou de ruilverkave ling op ons eiland nooit geslaagd kunnen heten. Op het einde van 1958 hadden 18 land bouwers hun oude boerderij „verruild" voor een nieuwe. De Plaatselijke Com missie was er op dat moment wel zeker van, dat met dit aantal de boerderijbouw niet afgesloten was. Maar dat er nog een zelfde aantal bij zou komen als er reeds gebouwd was, daarop durfden we zeker niet rekenen. Op dit moment is dit voor ons geen vraag meer. Op enkele plaatsen wordt thans weer gebouwd. We noemen een boerderij voor de Clazina Emelie Gollardsstichting in het zgn. Lage Veld bij Oosterend. Verder wordt er gebouwd aan de Lange Waal- derweg nabij de Kadijksweg. De heer C. Verberne hoopt in het voorjaar van 1960 deze boerderij met zijn gezin te betrek ken. Aan de Jan Ayeweg verrijst een boerderij voor de heer Jac. Bakker W. T. zn., Den Hoorn, terwijl aan de nieuwe weg naar de boerderij van wethouder Hin de eerste werkzaamheden worden verricht voor de boerderij van de heer M. Witte Jaczn.. die op het moment nog op de Hogeberg zit. In het Noorden is men kort geleden begonnen met de zesde ruilverkavelingsboerderij. Hij wordt ge bouwd voor rekening van mevr. Swama- Koning en de heer Jac. Vlaming, die thans nog op het oude „Oostwijk" nabij De verbinding tussen Texel en Vlie land wordt door de gasten zeer gewaar deerd. Het verdient aanbeveling, zo lezen wij in het rapport van de studiecommis sie Waddeneilanden, dat gestreefd wordt naar een verbetering van de outillage van de boot, de aanlegplaats op de Vlie- hors en de vervoermiddelen tussen de Vliehors en Vlieland-Posthuis. Zolang deze verbetering niet kan wor den gerealiseerd, is het nodig oudere badgasten te wijzen op de primitiviteit van de vervoermiddelen te land en ter zee. Zevenhuizen woont, hoopt hier in de zomer van 1960 zijn intrek te kunnen nemen. Verder wordt er door een flink aantal landbouwers gewerkt aan plannen voor een nieuwe boerderij en zeer binnenkort zullen we op nog enkele plaatsen boerde rijbouwers aan het werk zien. En de laatste maanden speelt ons de gedachte in het achterhoofd, dat we aan het einde van de ruilverkaveling misschien wel 40 ruilverkavelingsboerderijen zullen kun nen tellen. Ook in het dorp Den Hoorn is beweging gekomen. En het is werkelijk meer dan een hersenschim als we er zo'n beetje op gaan rekenen, dat aan het eind van de ruilverkaveling mogelijk wel een zeven of acht boeren het vertrouwde dorp zullen hebben verlaten om in de Hemmer, het Hoornder-Nieuwland of andere „afgelegen" plaatsen verder te „boeren". Uit het voorgaande is wel gebleken, dat we de verplaatsing van boerderijen toejuichen. Dat betekent echter niet, dat we van mening zijn, dat de boeren, die gaan verplaatsen bij wijze van spreken een „lot uit de loterij" hebben gekregen. Het is zeker niet zo, dat verplaatsing van boerderijen een zo in het oog lopende voordelige zaak is, dat er niet over ge dacht behoeft te worden. We kunnen ons goed voorstellen, dat er gewikt en gewogen wordt. Dat geldt wel zeer spe ciaal voor de boerderijbouw op ons eiland. We hebben het de afgelopen zo mer tijdens de vele excursies, die we mochten rondleiden telkens weer ge hoord, dat onze boerderijen duur zijn. Wel moet daarbij gezegd worden, dat ook de degelijkheid telkens werd genoemd. Meermalen hoorden we de opmerking: Ze bouwen hier voor „de eeuwigheid". We hadden een stille hoop, dat de derde subsidieregeling, die we in onze ruilverkaveling meemaken een stimulans zou zijn om goedkoper te gaan bouwen. In deze regeling komen bezuinigingen nl. voor 100°/o ten goede aan de betrokken landbouwers. Tot nu toe merken we van goedkopere bouw echter nog zeer weinig en we kunnen dit ook wel begrijpen. Met de eerste boerderijen is in zekere zin de richting aangegeven. Wat degelijkheid, inrichting en ruimte betreft gaat men ?oveel mogelijk op de nu al gebouwde boerderijen zeilen. Enkele weken geleden bracht de Plaat selijke Commissie een bezoek aan de Ruilverkaveling Maas en Waal, waar ook een zeer groot aantal boerderijen zijn en worden gebouwd. Daar werd o.m. een zeer „voordelig" gebouwde boerderij be keken. Heel duidelijk bleek daarbij wel, dat besparingen in verschillende gevallen een aanslag doen op de degelijkheid. En wij menen, dat het in ieder geval deze kant niet uit moet. Toch menen wij het advies te moeten geven te streven naar bezuiniging. En als daarbij in het oog wordt gehouden, dat ook een niet geheel ideale boerderij ten enorme verbetering ten opzichte van de oude boerderij betekent, moet dit streven naar zuinigheid o.i. toch niet zo zwaar vallen. C. v. Gr. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) ZON. MAAN EN HOOG WATER De zon komt 2 november op om 7.35 uur en gaat onder om 17.12 uur. Maan: 31 okt. N.M.; 7 nov. E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 31 okt. 8.02 en 20.40; 1 nov. 8.55 en 21.26; 2 nov. 9.36 en 22.03; 3 nov. 10.13 en 22.39; 4 nov. 10.46 en 23.15; 5 nov. 11.19 en 23.54; 6 nov. 11.54 en 7 nov. 0.33 en 12.29. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. WIE HEEFT? Wij missen in ons archief de jaargang 1951. Wil de bezitter dit voor ons kost bare exemplaar even terugbrengen? Bij voorbaat hartelijk dank. Redactie Texelse Courant. FEUILLETON: door HANOL SPOOR. 16. Grauw en uitzichtloos was de toe komst. Was hij in staat, om dat alles in gevoelvolle woorden aan Jane duide lijk te maken? Zou ze dan niet beseffen in welke donkere put van ellende ze hem had gestort? Ze stootte hem in een af grond van wanhoop, maar ze moest toch begrijpen dat ze ook haar eigen leven verwoestte. Dit zou voorgoed een litteken in de ziel achterlaten. En dan, hun beider kind, hoe moest dat worden grootgebracht? Hij zou niet dul den, dat die Bennickhoff er zijn handen naar uitstak en er één cent voor uitgaf. Hij had toch zijn rechten als vader en daar zou hij gebruik van weten te ma ken. Dat kind was van hem en alle Ben- mckhoff's ter wereld konden daar geen verandering in brengen. Misschien dat er rnet Jane beter te overleggen zou zijn, als de baby er eenmaal was. Terwille van de op komst zijnde baby wilde hij des noods in het stof kruipen, alle schuld op zich nemen en zonodig in alles zijn on gelijk bekennen. Maar het was of die za kelijke woorden van Jane hem toe schreeuwden, dat dit alles nutteloos zou zijn. Jane was van hem vervreemd. Hij had haar nooit alleen moeten laten. Alle spijt en wroeging hielpen hier echter niets. Nergens zag hij uitkomst. In zijn radeloosheid begon Rudy weer san de lila brief te denken. Nu de toe stand niet slechter kon worden, gaf het niet of hij de brief ging lezen. Tenslotte zou hij dan weer iets meer weten over Jane. Ook al waren de gegevens dan minder mooi, dan nog kon hij geen kans onbenut laten, ergens enige dingen te ontdekken, waardoor hij invloed op Jane kon uitoefenen. Terwijl hij de envelop opende, werden zijn haatgevoelens voor de schrijfster weer sterker. Zo hij ooit de afzendster in handen kreeg, zou hij haar vermorzelen. Het leed geen twijfel of haar stokerijen en insinuaties hadden de doorslag gege ven tot de steeds koelere briefwisseling tussen hem en Jane. Door de minder waardige brieven waren zijn gedachten in slechte zin beïnvloed, zodat hij de juiste toon niet had kunnen vinden. Dit hele gedoe had met een sprankje humor behandeld moeten worden. Jane was daar erg gevoelig voor. Het was het meest vredelievende, maar ook effectief ste wapen. Hoe konden Jane's ogen fon kelen van pret, als hij een geestig pla gende opmerking maakte. Nooit werd ze boos, als hij haar zo op een fout wees. Rustig wachtte ze haar kans af, om hem op dezelfde manier een afstraffing te ge ven. Zo'n lichte woordenwisseling dreef hen vanzelf weer in eikaars armen en hoe zoet waren dan de uren van ver zoening. Een machteloos verlangen, dat hem bijna tot razernij bracht, vulde zijn hart. Woest rukte hij aan het raampje van zijn hut, met het plan om de lila brief in het water te slingeren. Ruw maakte hij er een prop van, om dan weer besluiteloos te blijven staan. Vernietigen, gromde het door zijn hoofd. Niet het gif nog verder- laten doorvreten. Het heeft je al hartzeer ge noeg bezorgd. Het zal toch al veel moeite kosten en smart voordat je deze zaak weer in het reine hebt gebracht. De brief schroeide in zijn vingers. Hij maakte zichzelf wijs, dat hij het papier weer gedachteloos gladstreek. In werke lijkheid sneed ieder geluid van het ge kreukte papier hem door de ziel. Ieder stukje dat hij vorderde veroorzaakte een brandende pijn in zijn binnenste. Weer erloochende hij immers zijn liefde voor Jane. Weer gaf hij haar vijandin gele genheid om haar in zijn ogen zwart te maken. Opnieuw stelde hij zijn gemoed open voor nieuwe aanvallen, terwijl hij wist dat ieder woord als een gloeiende naald in zijn lichaam zou dringen. Het was maar een korte brief. „Jane heeft haar intrek genomen in de woning van Bennickhoff. Deze heeft de zelfde voorzorgen genomen, betreffende de toekomst van het kind, als iemand zou doen, die zich de vader voelde van de baby, die Jane verwacht". De laatste zin las Rudy drie keer over Daarna zei hij hem nog enige malen overluid met een steeds scherper into natie, als om de betekenis van de zin machtig te worden.Dan, met een woeste schreeuw, die niets menselijks meer had, wierp hij zich languit op het bed en zonder dat de verlossende snik ken kwamen rolde hij zich, waanzinnig van smart heen en weer. terwijl zijn vuisten tegen wand en kussen beukten. Opeens was hij doodstil. Zijn naam werd geroepenMen klopte op zijn hut. Loodzwaar kwam hij overeind. Dui zelig liep hij op de deur toe. Een tele gram werd hem in handen gelegd. Hij gaf met schorre stem een kort antwoord. Met koortsachtige haast scheurde hij het formulier open. „Een welgeschapen zoon geboren. Moe der en kind maken het goed We noemen hem Walter". De ondertekening was van Bennickhoff. „We noemen hem Walter", herhaalde Rudy hees. „Ze noemen hem Walter. Het bewijs is dus ondertekend. En ik grote stommeling heb van dat alles niets ge merkt. Ik gaf niet alleen heel mijn hart, al mijn liefde, maar ook mijn naam, om die smerige boevenstreek te dekken. Wanhopige gedachten martelden zijn toch al gepijnigd hoofd. Moet ik in deze wereld, waar ik van gruw, eigenlijk nog verder leven? Kan ik nog ooit iemand vertrouwen nu ik iets, wat ik hoog en heilig achtte, als waarde loos door de modder heb zien sleuren? Verwacht ik voortaan nu niet van ieder mens vuile huichelachtige gevoe lens en een leugenachtig optreden? Waarvoor moet ik feitelijk nog werken? Wat geef ik om vooruitgang, wat om achting of om geld, nu er nooit meer iemand is, die ik daarmee blij kan maken Wie ben ikAlleen een naam, een nuttige naam voor duistere praktijken van een ander Vreugdeloos en uitzichtloos wordt het leven. Voor mijn part vaart de boot tot het einde van de wereld Met een grauw viel hij terug op zijn kooi en gaf zich over aan zijn verterende gedachten. Rudy's omgeving zag met verbijstering welk een ommekeer zich aan hem had voltrokken. Wijselijk en vol meegevoel werden geen toespelingen gemaakt. De enkeling, die het toch niet kon laten, klemde weer vlug de lippen op elkaar, als hij de zee van ellende in Rudy's ogen gewaar werd. De marconist hoefde geen juichend gelukstelegram- te seinen. Op het water dreven tientallen lila papier snippers. Rudy keek ze na en het was alsof ze honend de letter W vormden. De W van Walter. Daarna had hij het gevoel, alsof er iets in hem was gestorven. Slechts werktuigelijk vervulde hij zijn dagelijkse taak. Zijn hart was afgesloten, geen straal van licht drong er in door. Het was, als het afbreken van een schallend levenslied, dat nog maar zo kort was in gezet. Jane moet vertrekken Jane's half geloken ogen vingen nog iets op van de schemering van licht, dat zich spaarzaam een weg wist te banen door de bijna gesloten gordijnen. Het was juist genoeg om de tere pasteltinten van het slaapkamerinterieur te doen uitko men. Door de grote spiegels van de toi lettafel kon ze net even in de kinderka mer ernaast kijken. Ze hoorde lichte voetstappen en zag de verpleegster zich behoedzaam door de kamer bewegen. Op eens hoorde ze een zacht kirrend kinder geluidje en haar hart begon te bonzen. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3