Groen '2warL-Jexel s in het harL, Texels amateurtoneel op de goede weg Het nieuwe bijkantoor van de Nuts- spaarbank onder grote belangstelling geopend Toneelgroep „Het Masker" bracht Boefje Koogse dieveggen op weg naar Antwerpen WOENSDAG 4 NOVEMBER 1959 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7401 COURANT Jitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij )en Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm linnenburg. Zaterdagmiddag werd op originele wijzedoor burgemeester C. de Koning opening verricht van het nieuwe bijkantoor van de Nutsspaarbank aan de Zaterdagmiddag vond onder grote be- angstelling de opening plaats van het ïieuwe gebouw van de Nutsspaarbank. De opening geschiedde door burge- neester C. de Koning op wel bijzonder lardige wijze. Op de stoep van het bank gebouw aan de Binnenburg was een ipaarvarken geplaatst. Een reusachtig 'eldstuk werd door de burgemeester in iet varken gedeponeerd en door die han dling kwam de sleutel te voorschijn. Hierna opende onze eerste burger deze •ijke aanwinst voor ons eiland. Een aanwinst is het zeker. Van buiten :ast het geheel in de omgeving, niets is •r storend of het zouden de beide regen- ïijpen moeten zijn die volgens ons het aanzicht niet verfraaien. Na de openings- jlechtigheid gingen de genodigden en be angstellenden het gebouw binnen. De voorzitter van de Stichting Nuts- ipaarbank Den Helder, de heer M. Hout- nan, sprak het openingswoord uit. ,Nu dj hier bijeen gekomen 2ijn om het bij- antoor van de Stichting Nutsspaarbank )en Helder te Den Burg te openen", ildus spreker, ,,is het mij een groot ge- ïoegen om U allen, namens bestuur en lirectie, hartelijk welkom te heten. U, mijnheer de burgemeester, zijn wij lijzonder erkentelijk dat U op ons ver- :oek om de officiële opening te verrich- bevestigend hebt beantwoord. Door leze daad te stellen, helpt U ons in onze nooie sociale taak om de spaarzin ook )p Uw eiland te bevorderen. U, Dr. Buning, heet ik ook hartelijk elkom. Gaarne wil ik hier uitdrukking leven aan de geweldige steun, die de ipaarbank van de Nederlandse Spaar- lankbond ondervindt en waarvan U één in de stuwende krachten bent. Voorts heet ik gaarne welkom", zo ver- olgde de heer Houtman, „de heer en me- Touw De Wijn, die wel een bijzonder vreugdevolle dag met ons beleven, nu iet nieuwe bijkantoor op het punt staat e worden geopend Bijna negen jaar lang ïebt U de belangen gediend in Uw privé voning. En U hebt dit op bewonderens waardige wijze gedaan. Op deze plaats eg ik U hartelijk dank". Verder noemde de heer Houtman, de leren Peters en Roelofs, architecten. Ver tegenwoordigers van diverse Nutsinstel- ingen, Rotterdamsche Bank, Midden- itandsbank, Coöp. Boerenleenbank, aan- lemer en onderaannemers. Directie N.V. TESO en verdere genodigden. Talrijke bloemstukken waren binnen- ledragen, waarvoor door de directeur ier Stichting, de heer A. J. Witseburg, lank werd gebracht. Het eerste bijkantoor De heer Houtman memoreerde uit de s.lliedenis van de Nutsspaarbank: „Na irst 108 jaar haar werkzaamheden al- een op Den Helder gericht te hebben, leeft in 1951 het toenmalige bestuur op foorstel van de directeur het arbeids terrein tot buiten Den Helder verplaatst. Op 2 januari 1951 werd ten huize van le beheerder, de heer W. N. de Wijn, het terste bijkantoor geopend. De keuze van ie beheerder bleek achteraf wel bijzon der goed geweest te zijn. Dank zij zijn Activiteit heeft het bijkantoor zich in lunstige zin ontwikkeld, zodat al gauw Jleek dat er op korte termijn een eigen lebouw moest worden gebouwd". Het inleggerstegoed bij de spaarbank bedraagt momenteel circa 22 miljoen. „Ik eindig met de wens uit te spreken, lat dit nieuwe bijkantoor zijn sociale 'unctie op Texel op uitstekende wijze noge verrichten en in belangrijke mate nede zal werken om de spaarzin op Texel te vergroten", zo besloot de heer Houtman zijn zeer prettige openings woorden. Burgemeester De Koning sprak woor den van bewondering. Vier banken in zo'n betrekkelijk kleine omgeving. Ik ben er van overtuigd, dat iedere bank zijn eigen betekenis heeft, en dat U, on danks dat U zo dicht opeen zit, elkaar niet in de wielen rijdt. Het woord werd verder gevoerd door de heren: Dr. Buning, als secretaris van de Nederlandse Bond van Spaarbanken; de heer Roelofs namens de architecten de heer M. Wieringa, voorzitter Nuts- departement, Notaris Van Wijland voor zitter Woningbouwstichting; de heer S. Kooy als voorzitter van de Nutskleuter- school. Hierna begaf men zich, na het nieuwe gebouw te hebben bezichtigd, ter recep tie in hotel Texel. Als slot willen wij vermelden, dat het werk is uitgevoerd door de fa. Duin. Het elektrawerk werd aangebracht door Electrohuis Bakker. Het loodgieterswerk werd verricht door de fa. Verstegen en Boeyen, terwijl het schilderwerk werd verzorgd door de fa. Beumkes. MARIONETTENTHEATER BERT BRUGMANS Op vrijdag 6 november a.s. zal in „De Oranjeboom" optreden het marionetten theater van Bert Brugman. Opgevoerd zal worden de opera „Faust" van Charles Gounod. Hieronder volgen enige persuittreksels v.m. dit optreden: Nieuwsblad van het Noorden: Men mag gerust zeggen, dat de opera's met de marionetten van Brugman tot de weinige gelegenheden behoren om in Ne derland opera-uitvoeringen van de bo- enste plank te zien. De sfeer, die reeds wordt opgeroepen door Brugmans prach tige poppen, de allure der bewegingen en de fantasie-rijke décors, vindt in de machtige orkestrale en vokale muziek haar natuurlijke bekrachtiging. De illu sie van een opera-uitvoering is daarmee een feit. Nieuwe Haarlemse Courant: De mees terlijke wijze, waarop Faust deze avond gespeeld werd, bracht de toeschouwer in een bijna ademloze spanning. Rotterdams Nieuwsblad: Feilloos buit tiegeen, die de Mephisto hanteert het Janus-karakter van zijn schavuit uit om de toeschouwers te begoochelen met wat zij zelf willen zien en dan ook zien! Ook omdat de grootste opera-bas van de we reld, Bors Christoff, in de uitvoering van Faust" zingt, eist men als toeschouwer veel van de expressiviteit van de poppen- kast-Mephisto, maar hij weet aan de eis te voldoen, ontzaggelijk suggestief met zijn gebaar en zijn twee ogen het toneel beheersend. Losse kaarten voor dit optreden zijn a 2,verkrijgbaar bij de V.V.V. te Den Burg, de bestuursleden van de Kunst kring en bij mevr. Luberti te De Koog. STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL In de 27 oktober j.l. gehouden verga dering van het dagelijks bestuur van de Stichting cultureel werk Texel, werd de heer C. J. Witte te Den Burg benoemd tot secretaris van deze Stichting. Mevr, W. A. van Bilderbeek-de Jong werd ir dezelfde vergadering benoemd tot pen- ningmeesteresse. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 4 november De Koog, De Toekomst, aanvang Veilig Verkeerscursus. Donderdag 5 november Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub De Kie kendief. Vrijdag 6 november Den Burg, Oranjeboom, Optreden ma rionettentheater Bert Brugman met de Opera Faust" van Charles Gounod. Zaterdag 7 november Den Hoorn, De Waldhoorn, André Hin spreekt over Zweden (met lichtbeelden), Den Burg. Start nachtrit MAB-club. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag consultatiebureau tot 4 uur Heden, woensdag 4 november worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht tot vier uur. HERV. GEMEENTE DEN BURG De praatkring van de jonge lidmaten is niet a.s. vrijdag maar volgende week. EVANGELISATIE-AVOND Vrijdagavond houdt de Evangelisatie commissie van Den Burg haar maande lijkse bijeenkomst. De heer D. Lugthart is de spreker en de avond wordt gehou den in de kleine zaal van Eben Haëzer aan de Julianastraat. KINDERPOSTZEGELACTIE In ons vorig nummer schreven wij iets over de kinderpostzegelactie. Nu het werk van de kinderbescher ming zich steeds meer uitbreidt, is er een comité gevormd om deze actie nog meer tot bloei te brengen. Dat comité bestaat uit de dames Bakker-Vriesman, Van Bilderbeek-de Jong, De Boer-Donselaar Bruin-Over, Giliamse-Steur, Kievits- Ran, De Koning-van Ramshorst, Van Loon-le Roy, Van der Vlies-Koopman, Deze dames hebben diverse plannen op touw gezet. U zult ongetwijfeld hier meer van horen en zien. OVERDENKING: CHRISTUS, DE HERVORMER 31 oktober 1517 is een gedenkwaardige dag. Toen sloeg Maarten Luther immers zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. Ieder jaar staan de Protestanten bij deze gebeurtenis stil, ieder jaar wordt de betekenis der Her vorming uiteengezet. Hoe men ook over de Reformatie mag denken, een feit is, dat er een kloof be staat tussen Rooms-Katholieken en Pro testanten en dat de Protestanten onder ling verdeeld zijn. I Een feit is ook, dat Protestanten en Rooms-Katholieken leven in een wereld waarin de verdeeldheid heerst. En ook is waar, dat Protestantse noch Roomse leerstellingen de verdeeldheid, de onrust en het wantrouwen onder de mensen kunnen wegnemen. Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat menselijke pogingen in die richting, van welke aard ook en j hoe goed bedoeld, falen. Men is op kerkelijk en wereldlijk ter- ïein in deze in een slop geraakt. Velen vinden deze toestand vanzelf sprekend: zij staan sterk in hun over tuiging. Zij menen het alleen bij het i rechte eind te hebben. De verdeeldheid 1 raakt hen niet. heeft hen nooit beroerd. BLIKSEMLOTERIJ TEXELS FANFARE Anderen komen niet verder dan een Ons Koninklijk Texels Fanfarecorps doffe berusting. Ze vinden het verschrik- HANDELSREGISTER Onder wijzigingen lezen wij: Grossiers: J. C. Rab in brandstoffen en bouwmaterialen N.V.", Den Burg, Texel, Kantoorstraat 10-12. Uittr. als comm. en ben. tot dir. B. P. Rab. NAHEFFING VAN DE ONDERLINGE RUNDVEEVERZEKERING TEXEL Wij vernemen dat de leden van de Onderl. Rundveeverzekering dit jaar een naheffing kunnen verwachten. Oorzaak is de abnormaal grote sterfte onder het vee. M.A.B.-CLUBNIEUWS Zaterdag 7 november a.s. is de tradi tionele snertrit. Het schijnt een heel mooi ritje te zijn. Niet te lang. De start is bij het Centraal Bureau, maar om half 8, in schrijven vanaf 7 uur. Het bestuur rekent op een flinke deelname. Na afloop gezel lig snerteten. VAN WIE IS DIE DUIF? Bij de heer C. Zijm, Westerweg nabij Den Burg is maandagochtend een post duif komen aanvliegen. Ringnummer 66 27 006. De eigenaar melde zich. wil dolgraag het instrumentarium zijn drumband uitbreiden. Een deze week georganiseerde blik- semloterij gaat hiervoor de oplossing brengen. Een legertje loten verkopers trekt vandaag naar De Koog en aan staande vrijdag naar Oudeschild. Stel de mensen niet teleur! Zaterdagmiddag wordt Den Burg „uit gekamd", op de avond van die dag wordt om 9 uur in „De Graaf" de trekking ge houden. De te winnen fraaie prijzen staan in het WV-kantoor te Den Burg uitgestald. Wij wensen onze muziekman nen veel succes toe. Op het eerste gezicht lijkt het een hachelijke onderneming als amateurto neelspelers omzien naar de successtukken van het beroepstoneel. Kwam zeer on langs „Sint Jan" op beslist aanvaardbare wijze met het vermaarde „Pygmalion", nu mogen wij U vertellen over de opvoe ring van „Boefje" door de toneelgroep Het Masker. Het uit 1903 daterende „Boefje" werd het grote succes, in boekvorm, van de bekende Nederlandse journalist en let terkundige M. J. Brusse. Vele malen werd het werk herdrukt en het vroèg eenvoudig om een toneelbewerking, die dan ook met uitbleef. Wie weet niet van de prachtige successen van de actrice Annie van Ees, die de rol van Boefje meer dan duizend maal gestalte gaf! Een beetje huiverig waren we dan ook wel toen we jongstleden zaterdag onze stoel in de geheel uitverkochte zaal van „De Oranjeboom" opzochten. Op de inhoud van het stuk behoeven we met uitgebreid in te gaan. Het is, in het kort gezegd, de beschavingsgeschie denis van de reclasseringspupil Jan Gro- vers, alias Boefje. Een knaapje met, naar het lijkt, een misdadige aanleg. Maar een bestuurder van de vereniging Pro Juven- tute ziet wat in hem, en niet ten onrech te. Laten wij ons in het spel verdiepen. Boefje werd gespeeld door het meisje Lyda Koorn. Hoe? Goed! Ze heeft zich op bewonderenswaardige manier door de niet geringe opgave heengewerkt. Pas in het laatst had zij nu en dan belangstel ling voor de souffleuse. De platte spraak hield zij bijna steeds vol. Boefjes spel thuis en in de rechtzaal was overtuigend en had niets geforceerds; iets minder was het in het tweede bedrijf, als zij op be zoek is bij meneer Halma, de bestuurder van Pro Juventute (gespeeld door G. Witvliet). Daar was het beslist G. Wit vliet, die het spel droeg. Hij was werke lijk de begrijpende voogd, die zich voor treffelijk wist in te leven in de mogelijk heden en onmogelijkheden van onze Boefje in wie hij, ondanks de gepleegde diefstallen, bleef geloven» De rol van meneer Halma zou trouwens gemakkelijk kunnen uitdraaien op harkerig spel van zedeprekende „toegevoegde" vader. Maar niets daarvan. De heer Witvliet verdient hier beslist een compliment. Wij weten zeker dat regisseur P. Stechwey zich \oor deze rol geen betere bezetting had durven wensen. Om even te blijven bij de familie Halma: mevrouw Halma (mevr. T. Haak en haar mama (mevr. J. v.d. Struis) lieten geen twijfel bestaan over hun afkeer voor het werk van heer Halma, wiens genegenheid voor zo'n, in hun ogen verdorven, smerig en armoe dig boefje niet anders dan onbegrip en bijna walging ontmoette. De ouders van Jan (Boefje) Grovers: Vrouw Grovers (mevr. R. Breet) n stond in geen enkel opzicht in het ellen dige armoedige interieur van haar wo ning. Zij was écht wanhopig over de ont wikkeling van haar Boefje, op wie zij toch zo gek was. Maar dan een vinnig tikje kon zij zoonlief niet geven, werke lijk ingrijpen was haar niet meer moge lijk. Zo ook pa Grovers (P. Haaker). Een slappe, onduidelijke man. Die stond op het toneel, en dat was ook de bedoeling. Dochtertje Sientje (Carla Sweere) was zo'n echt armoedje. Een onbelangrijk rolletje waar het meisje Carla haar best op deed. Opa Grovers (J. Schotanus) was zo te zien in iets betere doen, maar om centen moest je bij hem niet wezen. Ook al een kleine rol, die geen andere bete kenis had dan bij te dragen tot de sfeer van het hele stuk. Daar is nog vrouw Bongers (mevr. Eijk), een buurvrouw, bijgenaamd Floddermadam, een „dame" met kennelijke neveninkomsten. Me vrouw Eijk had. wat het publiek betreft, gerust wat langer aan het woord mogen blijven. Haar pleidooi voor haar zoontje Pukkie, die als vriendje van Boefje me de-schuldig was aan een looddiefstal, was kostelijk! Wat een prachtig voorbeeld van lichte dame in het goedkopere genre, deze vrouw Bongers! Aan haar „plat" be hoefde niemand te twijfelen. Zoontje Pukkie (Hanny Witvliet) „deed" het leuk als vriendje wan Boefje. B. Heerschap zagen we als president van de rechtbank, en aan die rol was niet veel te bederven; dat gebeurde dan ook niet, evenmin aan de rol van de officier van justitie (A. Brans) en de griffier (A. van Zeijlen), die even grappig wanhopig mocht doen omdat hij het radde taaltje van de Floddermadam niet vermocht bij te houden. Politieman Walewijn (H. de Jong) en deurwaarder/cipier (dubbelrol van H. v.d. Ster) zeiden het juiste woord op het juist moment. Besluiten wij de indrukwekkende rij van medespelers met Broeder-overste (J Schotanus) en Broeder-kok Petrus (G. Halsema). De broeder-overste had (uiter aard) een rustige rol. die met de nodige waardigheid gespeeld werd Broeder Pe trus had een fijn rolletje als 85-jarige maar nog heel vieve oude baas. Een bij zonder aardig gespeelde bijrol. En dat is het dan. Het applaus na af loop hield lang aan, en dat vonden wij heel begrijpelijk. De grime was over het algemeen goed. Het valt natuurlijk niet mee van een blo zende jongemeid een bleek armoedig ke reltje te maken, maar het is toch echt niet mislukt. En we willen ook niet val len over jonge handen bij een zeer be jaard gezicht. De décors waren geslaagd; het publiek behoefde niet eens merkbaar te wachten op de ingrijpende wisselingen. In de pauze werd een verloting ge houden ten bate van de bouw van een ziekenhuis op Paramaribo. Mevrouw Haak deed daar in haar korte openings woord een goed woordje voor. Met goed resultaat: de verloting bracht rond f 300,op. Het bal bleef tot laat bijzonder in trek, zodat we geloven dat op deze avond alle partijen tevreden mogen zijn. kelijk zoals het gaat in de wereld en in de kerk, maar het blijkt onmogelijk de mensheid te veranderen. Ze lijden onder de situatie. Er zijn ook nog mensen die hoop hebben, dat men elkaar vindt. Het gezond verstand of het goede in de mens zal het toch winnen. Ik heb de indruk dat hun aantal gering is. Is dan geen hervorming mogelijk? Moeten we dan maar berustend of dap per maar m.i. vergeefs voor de goede zaak blijven vechten? Ik geloof dat de verdeeldheid, de on rust, het wantrouwen overwonnen kun nen worden. De wereld en de kerken zijn n.l. niet aan eigen beslissingen en lot overgelaten, ze zijn van Christus, van Hem wie „gegeven is alle macht in hemel en op de aarde", van Hem over Wie wij op het Kerstfeest zingen: „O Vredevorst, Gij kunt gebieden den vreed' op aard' en in mijn ziel!" Ik geloof niet dat wij mensen, wie we ook zijn en tot welke kerk of organisatie we ook behoren, een eind kunnen maken aan de bestaande toestand. Ik geloof niet in mensen, ik geloof in Christus! Nee, het is geen hopeloze zaak voor kerk en wereld: Christus regeert! Er is een nieuw begin, een nieuwe reformatie mogelijk. Niet door mensen, maar door Hem. Willen we ons laten reformeren, tel kens weer? Willen we onze „zekerhe den". onze hervormingsplannen opgeven? Durven we te geloven, dat er geen reden is voor doffe berusting? Willen we alles in Zijn handen leggen? Hem onze schuld belijden? Willen we klein van onszelf denken en groot van Hem? Wie het met Hem waagt, wordt niet verstoten. Daarvoor staan kribbe en kruis garant, het Kindeke en de Man van smarten. (Van onze correspondent) Een kleine groep Koogse vrouwen is vanmorgen naar het vasteland vertrok ken, liftend op weg naar Antwerpen om daar bij onze zuiderbuur Frans Verpoten aan de Marialei een schatkistje en een lauwerkrans terug te gaan halen. De heer Verpoten heeft namelijk het schatkistje en de lauwerkrans attri buten van het spel „Goede Dieven van De Koog" zondagmorgen gestolen bij de heer P. Eelman aan de Brink. Maan dagmorgen heeft hij de krans achterop zijn scooter gebonden, hij heeft de schat kist in zijn bagage gestopt, en is naar Antwerpen gereden. De Kogers hebben hem rustig vrijgeleide gegeven, echter mét de mededeling dat een vertegen woordiging naar de Scheldestad zal ko men om het rechtmatige bezit van De Koog terug te halen. Het spel van de Goede Dieven is een nasleep van de bazaar voor de muziek- nis. Bepaald was dat iedereen die een rijksdaalder deponeerde de schatkist mocht staelen. De „dief" verwierf daar mee het recht de lauwerkrans boven zijn voordeur te hangen, en tevens het recht drie Kogers te verplichten een zilveren gulden in de schatkist te stoppen. De familie Dekker (Vogelmient) stal de kist uit handen van de heer Fortgens. Daarna legde de fam. Wuis beslag op de attributen, die vervolgens doorgingen naar de heer Eelman. De Belgische heer Frans Verpoten, een huisvriend van de familie Nic. Schoo, was alle Kogers te vlug af. Zondagmorgen meldde hij zich bij de heer Eelman, voldeed aan zijn ver plichtingen en nam de spullen triomfan telijk mee. Maandagmorgen is hij onder veel be kijks van het eiland vertrokken. Maar een delegatie vrouwelijke Goede Dieven is inmiddels onderweg om de schat weer te lichten. Wij wensen de dames veel succes, een goede reis, en zijn benieuwd naar hun ervaringen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1