EETHOEKJES Beuving's Kijk Grijp MOERBEEK'S Meubelhandel ATTENTIE moderne blank beuken voor f 276,-- Speciaal aanbieding Bonte avond Ontwikkelen en afdrukken pension op boerderij De kenner en weter zegt Roest vlees is beter Winterstalling Bloembollen Meisje „Een of twee vrouwen jongens om sollen te planten S.V. TEXEL St. Nicolaasgeschenk te winnen, St. Nicolaas St. Nicolaas één gloeilamp een staande schemerlamp. JAN AGTER ZORGT ER VOOR v.a. 2.95 lange broek Semi zelfbediening WEEK-RECLAME BAKKERIJ BEUVING WIN DE FIAT-AUTO MEESTER RITECO DOOR VELE VRIENDEN GEHULDIGD In Ton Schilling's Ook Uw kind" dat een oproep is tot bezinning, komt de volgende passage voor: „Een volk, dat bouwt aan zijn toe komst, bouwt aan zijn jeugd, als het goed is niet in de eerste plaats uit egoïsme, uit zelfbehoud, maar omdat, naar het woord van Israels psalm dichter, kinderen een erfdeel des He ren zijn". Met dit voor ogen heeft zeker de heer Riteco zijn arbeid als onderwijzer ver richt. „Veertig jaar kinderen onderwijs ge geven, voorwaar geen kleinigheid". Hiermede opende de heer Duin vrij dagavond de huldigingsbijeenkomst in „Casino". De heer Duin sprak namens de ouders woorden van waardering tot de heer Riteco. „U heeft veel voor onze school gedaan, veel jongeren hebben door Uw onderwijs een goede plaats in de maatschappij verworven. De goede be zetting van personeel is aan U te danken. U weet de goede sfeer op onze school steeds te handhaven. Namens de ouders mag ik U een klein geschenk overhandi gen. Wij hopen dat U met deze pick-up nog vele plezierige uren met Uw huisge noten zal mogen beleven". Ook mevrouw Riteco bleek niet verge ten: zij mocht een prachtige bos anjers in ontvangst nemen. Pastoor Persoon sprak hierna als hoofd van het schoolbestuur. „Wij zijn blij. meester Riteco, dat wij U hier, zij het op bescheiden wijze, mo gen huldigen. 6 augustus hebben wij God gedankt voor al Zijn zegeningen, die U tijdens de afgelopen 40 jaar heeft ont vangen. En nu komen wij hier samen met de ouders, oudleerlingen, Burgemeester en Wethouders, vrienden en collega's. Het is ons een behoefte U een woord van dank toe te spreken voor alles wat U hebt gedaan. U heeft niet alleen de kin deren goed onderwijs gegeven, maar ook de kinderen iets van Uw eigen leven la ten zien. U heeft de godsdienst geplant in het hart van de kinderen. De ouders stel len daar prijs op, daarom sturen zij hun kinderen naar de Katholieke school. En daarom jubelen wij vandaag met U mee bij dit ambtsjubileum". Pastoor Persoon liet zijn woorden vergezeld gaan van een langspeelplaat. Namens het gemeentebestuur sprak Burgemeester De Koning en met genoe gen had hij de uitnodiging om bij deze huldiging aanwezig te zijn. aangenomen. ,,U heeft ook naast het werk van het onderwijs, veel voor onze gemeenschap gedaan. U bent namelijk dirigent geweest van het fanfarecorps D.E.K. Twee jaar heeft U Uw tijd beschikbaar gesteld voor het werk van de Culturele Raad. En nog tal van andere belangen heeft U behar tigd". De heer V.d. Eyk sprak namens de HBS en wenste de jubilaris nog vele ja ren in goede gezondheid. Namens hoofd en collega's van de ULO overhandigde de heer Peetoom een bloemstuk. „U bent een van de oprichters geweest van ons museum", aldus de heer Noor- dijk namens de Stichting Texels Mu seum. „Wij hopen dat Uw gezondheid het toelaat het museum nog jaren te dienen met Uw gewaardeerde adviezen. Ik mag U een boekenbon overhandigen met de wens dat U nog lang in ons midden mag zijn". De laatste spreker was de heer Zee- gers. Heer Riteco, ik mag U hartelijk danken namens Uw personeel. Het ver trouwen, dat U in ons stelt wordt zeer gewaardeerd. Ook de heer Zeegers liet 't niet bij woorden. Namens het personeel overhandigde hij de jubilaris een fraaie platenkoffer en enkele platen. De kinderen hebben zich eveneens niet onbetuigd gelaten. Els Timmer. Jos Neijens, Wim Schrama, Wim Beerling, Peter Schoo, Adrie Schoo, Hans Derni- son, Elly Merkx, Kees Swarthof, Wim Hin, Mary Zijm en Gerda Schraag (als souffleuse) hebben, als leerlingen en oud leerlingen, op keurige wijze het sprookje „Bartje en de niezende koning" opge voerd. Zij deden daarmee de familie Riteco duidelijk een groot plezier. CABARETAVOND VOOR TEXELSE BESTUURDERSBOND De Texelse Bestuurdersbond organi seert dinsdag 24 november een kinder middag, met het bekende televisiespel Pipo de Clown", en een cabaretavond. Deze voorstellingen worden verzorgd door het Vara-televisiegezelschap, met als medewerkenden, o.a. Christel Ade laar, Jan Prins, Guus Verstraate. Cor Witschge en Joop Reynolds. De entree is zeer laag gesteld en de kaarten zijn aan de bekende adressen verkrijgbaar. (Zie adv. in volgend nummer). S.V.O.-BAZAR VIEL IN DE SMAAK De bazar van SVO in de o.l. school te Oosterend heeft 3 dagen gedraaid, maar de organisatoren zijn van oordeel, dat on danks-het reeds behaalde succes toch feitelijk alle prijzen maar opgeruimd die nen te worden. Bewaren is altijd nog mogelijk en daarom zal a.s. vrijdag en zaterdag de SVO-bazar nogmaals draaien. Hopenlijk zal SVO dan een nog groter bedrag in de schralee kas kunnen storten. GEREFORMEERDE KERK DEN BURG Hedenavond 8 uur dankuur voor het gewas. FANCY-FAIR DEN HOORN Vrijdagavond komen ze bij U langs voor het ophalen van glas en aardewerk voor de vrolijke keuken. „DE WALDHOORN" Den Hoorn Zaterdagavond is er weer een ontwikkelingsavond. De heer André Hin komt een lezing houden over zijn reis naar Zweden. Dit wordt weer een interessante avond. (Zie ook adv.) KOOGSE BAZAR GROOT SUCCES (Van onze correspondent) De Koogse Oranjevereniging laaiend van enthousiasme is hard op weg naar een bedrag van 3.000,als aanloop voor het veel grotere bedrag, dat nodig zal zijn om „ergens" in het dorp een muzieknis te bouwen. De bazaar van vrijdag en zaterdag vorige week ondanks klaterende re genbuien nog goed bezocht heeft een bruto-bedrag van 1.850,opgebracht. Met de zo langzamerhand spreekwoorde lijke gift van mej. Scheepmaker (ƒ100, en de privé-actie van mevr. Drevel 1.050,komt de 3.000,in zicht. De Oranjevereniging draagt niet voor niets het predikaat „koninklijke", want met werkelijk koninklijke energie heeft een grote groep Koogse mannen en vrou wen de zaak tot een financieel aantrek kelijk einde gebracht. Bij de kleuters was in het bijzonder de maanraket populair; de druk op het Rad van Avontuur was bij de jongere garde zo groot, dat de ouderen niets anders konden doen dan glimlachend het ge wriemel aanzien. Vrijdag opende de voorzitter van de verenging, de heer M. Mantje, de bazaar met een prettig speechje. Namens de V.V.V. Texel bood directeur Fortgens een boekwerk aan, en bracht het spel „Goede Dieven van De Koog" op gang, waarover elders in dit blad meer. Enkele prijzen van de loterij zijn nog niet afgehaald, te weten 752 rose (auto ped, hoofdprijs), 747 rose, 996 rose en 538 wit. De prijzen kunnen afgehaald worden bij de Boswachterij. Het past een woord van waardering te schrijven aan het adres van allen, die hebben meegewerkt. Iedere Koger weet wie het werk verzet hebben: naamloos krijgen ze hier een erepluim op hun hoed. S.V. TEXEL Uitslagen: 4e kl. A. KNVB: LSW-Hollandia T. 2—0; RKAFC-Scha- gen 00; BKC-Texel 32; Helder-Lim- men 2—1. Afd. N.H.: Texel 2-JVC 2 3—3. Jun.: Texel-JVC 36; Adsp.: Texel- Oosterend 10. We nemen aan dat Texel 1 een goede partij heeft gespeeld. 32 beduidt span ning. Jammer dat het niet toevallig an ders om kon zijn. Tijdens een druilerige regen ving de wedstrijd Texel 2-JVC 2 aan. Bal en terrein waren glad, zodat een goede bal controle een eerste vereiste was. De eer ste helft liep voor Texel bevredigend. Met 31 kwam de rust. De 2de helft werkte JVC zich meer en meer los en kwam gevaarlijk opzetten. De leiding was zwak. JVC wist de stand tot 32 terug te brengen en zelfs een kwartier voor tijd gelijk te maken. Wel kreeg Texel nog enige kansen, maar om dat in de aanval nog steeds geen behoor lijk verband zit, bleven doelpunten uit. Na afloop waren enkele spelers ont stemd, omdat een der spelers niet aan de opdracht van de aanvoerder gevolg wen ste te geven. Men speelt als elftal en ge draagt zich naar de opdrachten, die in het belang van het elftal gegeven wor den. Wil men dat niet. maak dan geen deel uit van een ploeg. Texel-JVC (junioren) werd voor ons een geduchte tegenvaller. Eerst al waren Fokko en Harry niet de partij, waar nog bij kwam, dat Henk door ziekte verhin derd was. Zo aan het begin mislukte het. Thijs kon er niet „in" komen, waarvan JVC gretig gebruik maakte, om Teun, onze waarnemer in doel, geen schijn van kans te geven. Zo stonden we spoedig te gen een 02 achterstand op te kijken. De voorhoede, ijverig genoeg, zag geen kans de JVC-verdediging in ernstige moeilijkheden te brengen door te veel gepeuter en gebrek aan schotvaardigheid. Het werd 03 voor de rust. De 2de helft was Teun vervangen door Bas en ook hij moest spoedig vissen om dat de tegenpartij te veel werd vrijge laten. Toch komt er een opleving. Enige snelle aanvallen, waaruit Abe twee vol treffers plaatste. JVC profiteert nog een keer van de geboden vrijheid: 25, zelfs wordt het 26, maar nu wordt de bal goed doorgegeven naar Thijs, die mooi inschiet. Einde 36. Wim en Siem vol deden best. A.s. zondag: Texel-RKAFC; Kaagvo- gels 2-Texel 2; jun. Watervogels-Texel. Z.D.H.-NIEUWS Het tweede verloor eervol van een sterk Zeemacht 2. Onze jongens hebben hun huid duur verkocht. Het werd 21 voor de marinemannen. Het programma voor het weekend is: ZDH 1 vrij; ZDH 2-Oosterend 2, half 3. ZDH a-Tex. Boys a, 3 uur. Donderdagavond trainen. Allemaal present mannen; het is hard nodig. Laten de spelers van het eerste zorgen, dat zij in conditie blijven. De paar weken rust zijn niet bevorderlijk. SPORTNIEUWS S.V.C. Uitslagen zondag: SVC 1-Callantsoog 1 4—1; Watervogels 4-SVC 2 1—0. (Zie voor verslagen volgend nummer) TEXELSE BOYS-NIEUWS Tex. Boys-St. Adelbert 31. In de eerste helft is dit een spannende en ge- lijkopgaande strijd geworden. Na ca. 30 min. spelen wisten de Boys de leiding te nemen, na een goede doorloopbal, die P. Hopman in de touwen schoot: 10. Sint Adelbert probeerde hierna met open aan vallen de stand op gelijke voet te bren gen, doch de Boys-achterhoede wist deze aanvallen het hoofd te bieden. Na de rust werd een schijnbaar onge vaarlijke bal door de A. rechtshalf niet snel genoeg weggewerkt, waardoor na een schermutseling de Boys-linkshuiten P. Hopman in het bezit van de bal kwam en de A.-keeper kansloos versloeg: 20. Kort hierop belandde de bal uit een vrije schop wederom bij Hopman en deze zag kans no. 3 achter de keeper te plaatsen. St. Adelbert kwam toch nog tot het zeer verdiende tegenpunt: 31. Met wel ke stand het einde kwam. Scheidsrechter Riethoff heeft door zijn prima leiding deze wedstrijd tot een sportieve match gemaakt. De Boys-junioren speelden thuis tegen Helder b. Deze wedstrijd is in een ruime overwinning voor de Boys geëindigd. Met de rust was het reeds 40 voor onze jongens. Na de rust waren de Boys regel matig in de aanval, en wisten zodoende nog 7 maal te scoren. Aangezien Helder niet tot een tegenpunt wist te komen, eindigde deze wedstrijd in een 110 overwinning. Eigenlijk al te gek! De wedstrijd van Boys a werd afgelast. Boys b, op bezoek bij De Koog, werd met een 150 nederlaag naar huis gezonden! Zondag a.s.: Duinranders 1-Tex. Boys 1; Tex. Boys 2-Helder 5; de junioren zijn vrij. Zaterdag: Tex. Boys b-Oosterend a; ZDH a-Tex. Boys a. Terreindienst: Jn. Rijk en C. de Grave. Training: Zoals afgesproken wordt deze donderdagavonds gehouden in het Gymlokaal van de HBS. Boys de training is onmisbaar om tot een goed resultaat te komen. Vandaar roepen wij alle spe lers van het eerste en tweede op om deze avonden te bezoeken, aanvang 8.30 uur. De junioren beginnen om 7.30 uur; ook hier het devies; allemaal aanwezig! Op zaterdag 7 november organiseren de gezamenlij ke RK-jongeren organisa ties een bonte avond on der de titel „Al is het dan iet met de bruid" Het programma bestaat uit muziek, zang en spel en tussen door een dansje. Alle Rooms Katholieke jon geren van 17 tot 30 jaar zijn welkom, ook al heb ben ze geen schriftelijke uitnodiging ontvangen, mischien is er iemand ver geten, komt gerust. Toegang gratis Langeveld De Rooij Den Burg - Texel TEXELAARTJES Puikbeste aardappelen, 16 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Radio herstellen? Vonk opbellen. Een goed idee, geef het met de vracht rijder mee naar Vonk, voor radio en T.V. Tel. 78 en 273 Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis Wilh.laan 17, tel. 256 Voor al uw vervoer Van Boven's Transport en Taxi-Onderneming. Bestel voor uw bagage een kleine vrachtauto. Billijk tarief. Oudeschild 53, tel. Den Burg 421 of 380 Te koop prima rij zadel. M. J. Kikkert, Den Hoorn 1 Te koop merrie- veulen (Belg.) J. v. Ben- thum, Postweg 82, Eier land Wie heeft vorige week een ladder geleend? Gaarne terug B. Beum- kes, Zwaanstraat Te koop puikbeste aardap pelen. Jacob Hin, Onge- ren, „Libertas" Prima JLO bromfiets ,te koop. Weverstraat 63, Den Burg Gevonden zee hondenleren portemon nee. Tegen adv.kosten terug te bek. Burgwal 13 b Aan komen lopen blauw-wit poesje. Gol- lardsstichting Wie heeft mijn bruine leren portemonnee gevonden? Richting Oosterend - Horntje. J. Kok, Gerrits- land B 165 Te koop kinderwagen. A. Smidt, Weverstr. 6 Wie heeft er woensdagavond, laat ste boot van Den Helder, per vergissing een ver keerde regenjas met sjaal meegenomen. Om te rui len of bericht J. G. Flens, Eierland E 60 Te koop z.g.a.n. kinderwagen Schilderend 109, tel. 229 7 nov. hopen onze lieve ouders W, Keesom N. Keesom-Logman hun 12'/2-jarig huwelijk le vieren, Dat zij nog lang voor ons mogen zorgen is de wens van Ineke Hans Attie Den Burg, Texel Molenstraat 60 Voor de zeer grote be langstelling bij ons 40-jarig huwelijksfeest ondervon den zeggen wij u ook na mens onze kinderen har telijk dank Th v. d Wulp G v. d Wulp-Kooiman Arie Spel en Alie Robijn geven hierbij kennis van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats vinden op vrij dag 20 november 1959 n.m 2 30 uur ten gemeentehuize te Den Burg, Texel Achterbinnenhaven 16, Den Helder De Cocksdorp 55, Texel Toekomstig adres: Visstraat 37, Den Helder Nico de Wit en Joke Moonen hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats vinden op dins dag 24 nov a s. vm 10 uur in de parochiekerk van Maria Middelaris Aller Genade waarna tot hun intentie een solemnele H Mis zal worden opgedragen om Gods zegen te vragen over hun huwelijk. „De Vooruitgang" Eierland E 58 Texel Blaarthemseweg 114 Eindhoven 29 oktober 1959. Receptie.' 15 nov. van 3-5 „de Vooruitgang", Eierland E58, Texel en op de trouw dag van 2,30—4 uur Blaarthemseweg 114, Eindhoven. Toekomstig adres: De Cocksdorp E 77Texe| GEVKAAGD voor 4 kinderen van 7 t.m 21 augustus. Leeftijd 9 tot 14 jaar. Straten, Cor. Ruyshof 14 Amsterdam-West Heden overleed na een langdurige ziekte in volle vrede, onze ge liefde vrouw, moeder, behuwd- en grootmoe der Elisabeth Drijver echtgenote van P. S Kuyper in de leeftijd van 57 jr. Uit aller naam P. S. Kuyper Den Burg, Texel, 31 oktober 1959 Schilderend 6. De rouwdienst wordt gehouden hedenmiddag in de N'ed Herv kerk te Ooslerend om 14,30 uur, waarna de begra fenis zal plaats hebben Mooi rookspek 90 ct per 500 gram Metworst f 1,50 per 500 gr, Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor het vele medeleven tijdens het leven, ziekte en over lijden van onze broer, zwager en oom Maarten Timmer In het bijzonder ds en mw Klijnsma, H.H doktoren Renout, Beekman en Staal voor de geneeskundige behandeling, directrice en verplegend personeel van ziekenhuis Parkzicht, Di rectie Shell N.V. Verder onze buren mevr Breman- de Clerk, Jongemannenver. kerkeraad Ned Herv. kerk kleedoplegsters en allen die de laatste eer hebben bewezen. Uit aller naam K. Timmer Oosterend, Kerkstraat 10 Nog enige ruimte beschikbaar Brieven onder no 2 bur. van dit blad. voor tuin-en kamercultuur Restanten worden opge ruimd van hyacinthen tulpen, narcissen e a. soor ten. Uitsluitend le kwal Ook geschenkpakketten worden door mij verzorgd Vraag vrijblijvend offerte Van Strien's bloembollen handel en kwekerij Wilhelminalaan 94 tel. 604 17 jaar biedt zich aan voor winkel. Ruime ervaring. Adres bur. van dit blad Ontwikkelingsavond In De Waldhoorn op zaterdag 7 november aanvang 8 uur De heer Andre Hin houdt een lezing over Zweden Entree leden f0,35 Niet-leden f0,75 Rederijkerskamer Uitspanning Door Inspanning Uitvoering op zaterdag 14 november as. 's avonds 8 uur in hotel De Oranjeboom. Opgevoerd zal worden Vrolijk spel in drie bedrijven naar de roman „A wife or two" van C. B. Poultney Na afloop gezellig U.D.I.-bal Muziek verzorgd door muziekschool Kok' Plaatsbespreken voor donateurs zondag 8 november a.s. van 12-1 uur. Loten 12 uur precies. Daarna plaatsbespreken voor de houders van losse kaarten Nog enkele losse entreekaarten ad. f 2,verkrijg, baar in De Oranjeboom. advertenties in! Zendt vroegtijdig Uw GEVRAAGD LIST, Kogerweg Gezien de grote achterstand in contributie, zijn deze week kwitanties ter incaslering afgegeven. Het be. treft hier de contributie over de periode juni t.m november 1959 en de bondscontributie. Men wordl dringend verzocht, de kwitanties bij eerste aanbieding te voldoen leder die achterstand in contributie heeil kan een kwitantie verwachten, uitzonderingen wor den niet gemaakt. VJ Wij openen nogmaals onze bazar op de zolder van de o.l. school te Oosterend. Op vrijdag 6 nov. van 20 tot 24 uur Zaterdag 7 nov. van 14,30 tot 18 uur en van 19,30 tot plm 22,30 uur waarna zo mogelijk verkoping van de nog aanwezige artiKelen. Zorg dat u er nog bij bent om een mooi Schiet voor een prachtige taart of een diepvrieskip. Voor een ieder zijn er weer grote kansen voor mooie prijzen. Ik kocht en won die mooie auto, zegt u misschien met St. Nicolaas, Of kreeg u de hoofdprijs door aankoop van Speciale St Nicolaascollectie, keuze uit meer dan 18 modellen vanaf f 12,—. Kamerlamp ol kroon keuze uit 100 stuks Centrifuge Wasmachine Diepvrieskist Gasfornuis Gasgeyser Gramofoon Platenwisselaar Bandrecorder Radio vanaf 208,— 149, 775, 250, 189,- 45,— 78,— 298,- 83,- De zaak met de grootste sortering in kwaliteitsmerken. Tel. 46 Edeldons warm, degelijk en prettig te dragen. Soepel en elastisch. Het moderne onder goed voor mannen - vaders en hun zoons, korte broek v.a. 5.95 shirt met mouw v.a. 3.95 Textielhuis Zegel HIER IS UW VOORDEEL Bij 2 pakjes Crown pudding f een mooi glazen schaaltje gratis 1 literblik appelmoes van 79 voor 6 5 pakjes van. suiker van 30 voor 4 pakjes margarine, 1 rol closet gratis Bij elk half pond koffie 10 choc, spritsen van 120 voor 6! 250 gram krenten en 250 gram rozijnen van 120 voor 92. Deze zijn van de allerbeste kwal 1 pot zilveruitjes van 79 voor 69 I pot piccalilly van 49 voor 38 I blik grote gehaktballen van 99 voor 89 I groot blik ananassap van 98 voor 87 I pot Wener worstjes 10 stuks 125 en daarbij I blik soepgroente voor 10 I ons salmiakdrop van 40 voor 32 1 ons choc pastilles of krakelingen puur van 65 voor 5 2 rol beschuit van 58 voor 50 10 gevulde koeken van 140 voor 110 12 ons koggetjes een lekker noga koekje van 70 voor 5 1 pond gekruide speculaas 79 5 gemberkorstjes van 45 voor 35 5 gewone van 35 voor 25 Wij zijn goed gesorteerd in de Indische gerechte en kruiden Bami en Nassi compleet Doordat wij niet bezorgen kunnen wij goedkope leveren. Speciaal dus aan de winkel Komt, ziet en overtuigt u. annex levensm. zelfbediening 4 stoelen met plasticbekleding kleuren rood, geel, grijs of groen 1 ronde tafel 1 ruim bergkastje met lade

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2