1.45 MacQi ueen 89 Naar keuze Soepballetjes ROOKWORST ROODMERK Zuurkoolspek r maakt u het leven goedkoper! Woningbouwver. Texel Taxi nodig FLITSER! Voor 'n heerlijke macaronischotel Voor een verrukkelijke soep Jlllll Een van de 4 lekkerste koffies Thee die u móét proeven! De nieuwe rijk-geurige Schotse TEH KAPUCIJNERS 500 gram AUGURKEN literpot Zuiver RUNDVET pondsbeker SPECULAAS [TondspaksÖÖgrTI1 TAFELBESCHUIT TAAI-TAAI Wel en wee van de Ruilverkaveling; Leden die in aanmerking wensen te komen voor een vrijkomende woning in Plan Zuid moeten zich opgeven voor vrijdag 6 nov hij de voorz of secr. W. Wassenaar of P Smit Bekendmaking. Namens de Raad voor de Kinderbescherming in het Arrondissement Alkmaar, gevestigd aan de Na>sau- laan 45. aldaar (tel 5976) wordt spreekuur gehouden op 3e woensdag v d maand in het Wijkgebouw van het „Witte Kruis", Witte Kruislaan 19 te Den Burg des avonds van 7- 8 uur Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Bij uw CAMERA hoort een (Een Philips flitslampje kost een kwarlje) Het één en het ander bij Langeveld De Rooij Parkstraat Den Burg ELLEBOOGJES PAK 250 GRAM ;r r MIDDEL OF FIJN R RECEPT Benodigd: I 100 gram geraspte kaas 50 gram macaroni I klein blikjo tomatenpuree 150 gram ham 1/4 pakje boter, wat zout. GELDERSE HAM150 gram 65 GEMALEN KAAS100 gram 39 TOMATENPUREE W3S de macaroni, breng water aan de kook, strooi hier de macaroni in, zonder dat het water van de kook gaat. Zout naar smaak toevoe gen. Als de macaroni gaar is, in het vergiet storten en even met koud water overgieten om kleven te voorkomen Smelt de boter i een pan, fruit hierin 1-2 eetlepels heel fijn gesneden ui en de to matenpuree. Doe hierin de uitgelekte macaroni en de ham, roer ajles door elkaar zonder de macaroni stuk te maken en warm voor zichtig op. Wanneer het goed heet is, de geraspte kaas toevoegen en doorroeren tot de kaas draden trekt. 6x geconcentreerd 2 blikjes 35 TOMATEN-KETCHUP j£0n„' 95 VLEESBLOKJES 100 gram 35 KWALITEITSGARANTIE Wanneer u enig bU ons gekocht artikel niet élke cent waard acht die u ervoor betaalde, wordt het u prompt voor het volle bedrag vergoed. 250 GRAM ZWAAR AH SCHUUR POEDER krachtig werkend MAGER BLIK MILD-KRACHT1G ichuim veilig voor de. handen Neem zo'n voor delige bus mee ELDERS 162 Bij AH 30 STUKS ALLEEN Bij ALBERT HEIJN! 100 GRAM Prima CACAO ZAK 250 GRAM Albert Heijn ROL 14 ST. PER PAKJE (vervolg) Oostercnder boeren krijgen hun nieuwe kavels Als aan tien mensen, die iets van ruil verkaveling af weten de vraag zou wor den gesteld wat ruilverkaveling is, dan zouden er negen zeker het volgende ant woord geven: Bij een ruilverkaveling wordt een perceel van A aan B gegeven en verder wordt de vorm van het perceel vaak verbeterd. Hoewel een ruilverkaveling „nieuwe stijl" veel meer betekent, staat wel vast, dat de omruiling van de percelen en de verbetering van de perceelsvorm toch al tijd nog een zeer belangrijk aspect van de ruilverkaveling is. Met de ruilverka veling op ons eiland is het thans ruim 6 jaar na de aanvang van het werk zo ver, dat het werk voor de nieuwe toede ling goed op gang begint te komen De meeste Texelaars zullen wel weten, dat in de winter van 1958/'59 deze nieu we toedeling een feit werd voor de P.H. Polder en polder het Noorden. Hoewel door de toedeling in de genoemde polders zeker wel een en ander in de eigendom en het gebruik gewijzigd is vooral in polder het Noorden zijn ingrijpende din gen gebeurd zijn we er ons goed van bewust, dat het werk van de toedeling in deze polders kinderwerk is in verge lijking met het werk op de rest van Texel. Het lag in de bedoeling van de Plaat selijke Commissie om in de nazomer van dit jaar te beginnen met het praktische werk van de kaveltoedeling van het ge bied rondom Oosterend en de Hogeberg. Voordat het echter zo ver is moet bin nenshuis heel wat werk worden verricht. Een ernstige handicap is daarbij geweest de overplaatsing van de landmeter-des kundige, de heer Ir. de Ridder. De heer De Ridder had zich vanaf het begin van de ruilverkaveling ingewerkt in de Texel se toestanden en kende al veel landbou wers in het ruilverkavelingsblok Toen het feit van de overplaatsing van de heer De Ridder bekend werd, bleek duidelijk, dat heel veel Texelse boeren ook de heer De Ridder kenden en zijn overplaatsing zeer betreurden. Genoemde overplaatsing heeft de plan nen van de Plaatselijke Commissie zeer vertraagd en vooral in de uitvoering van de toedelingsplannen voor de omgeving van Oudeschild is een grote achterstand gekomen. Na het vertrek van de heer De Ridder is de heer Ir. van de Molen als landmeter aan de Commissie toegevoegd en samen met de heer Poortman, het hoofd van het Bureau Ruilverkaveling te Alkmaar is deze thans bezig met het zeer belangrijke werk van de toedeling. Intussen is het praktische werk van de kaveltoedeling kavelinrichting zegt men tegenwoordig goed op gang ge komen. Sinds enige tijd zijn minstens 10 draglines en een flink aantal G.M.C.'s en dumpers bezig met het graven van nieu we kavelsloten en het dempen van een zeer groot aantal oude sloten. Hoewel de Texelse ruilverkaveling is vergelijking met ruilverkavelingen als de Ringpolder en de polder Hensbroek in Noord-Hol land een extensieve ruilverkaveling is, wordt er in bepaalde gedeelten van ons eiland toch heel wat op z'n kop gezet. Daarbij is het buitengewoon droge weer van de laatste maanden goed van pas gekomen. We denken hierbij aan plaat sen als het Lage Veld, Dijkmanshuizen en het Kaapsveld. Bij een enigszins natte zomer en herfst zou er van het grasland op deze plaatsen weinig „heel" zijn ge bleven en de structuur van het bouw land zou ernstig te lijden hebben gehad. Nu lieten auto's en dumpers nauwelijks een spoor achter. Het is dan ook geen wonder, dat er telkens landbouwers uit buurten waar nog niet gewerkt werd bij de Commissie kwamen met het dringen de verzoek: Beginnen jullie toch ook bij ons! Het is inderdaad wel erg jammer, dat onder omstandigheden, zoals de laatste maanden het geval was niet over al tegelijk kan worden gewerkt. Het zou daarom wel erg spijtig zijn als de regen, die in de zomermaanden op zich liet wachten thans tè royaal naar beneden zou komen. Het zou de moeite lonen om aan de hand van een kaartje aan te tonen welke ingrijpende wijzigingen in eigendom en gebruik door de nieuwe toedeling in de omgeving van Oosterend tot stand ko men. Voor de belangstellende lezer zal het zeker niet moeilijk zijn Oosterendse landbouwers te vinden, die iets kunnen vertellen van grote verbeteringen in de ligging en de vorm van de percelen. In diverse gevallen wordt het aantal ge- bruikskavels van zes of meer tot één of twee terug gebracht. Door het dempen van vrijwel alle oude sloten wordt de vorm van de percelen enorm veel ver beterd. Het is opvallend hoe groot de animo voor het wegwerken van deze ou de sloten is, ook al heeft dat meestal tot gevolg, dat zeer grote percelen ontstaan. Men geeft er dan echter de voorkeur aan de percelen door middel van heiningen of tuinwallen kleiner te maken. En wij menen, dat dit verstandig is. Een sloot, die niet nodig is voor de afwatering moet een schadelijke vorm van afschei ding worden genoemd Als men het land- verlies en het onderhoud rekent komt een heining van ursusgaas zeker voorde liger uit. Wij stellen ons voor, dat er lezers zijn, die met de vraag op de lippen zitten: Is die landverruiling nu zo maar geruisloos tot stand gekomen? Heeft iedere land eigenaar het zo maar genomen, dat hij in de plaats van zijn eigen „beste" percelen „mindere" percelen van zijn buurman heeft gekregen? We zouden de waarheid geweld aan doen als we deze vraag zo zonder meer met „ja" beantwoorden. Om de hele KLANKBEELD Maandagavond 9 november wordt er in het Dorpshuis te Den Burg een klank beeldavond gehouden. Deze avond wordt georganiseerd door de CJMV en CMV en is vrij toegankelijk voor jongens en meisjes van 16 jaar en ouder. BRIDGEN Uitslag 3de competitiewedstrijd: A.: 1 Stolk-Aakster 58.33°/o 7) 2. Echtpaar Jouwersma 56.48% 3) S. Dam-Dros 52.31% 5) ■t. Gebr. van Sambeek 51.39% 8) 5. Mantje-Veenema 50.00% 1) 6. Blom-Bruin 49.07% 2) 7. mevr. Kooijman-Wessels 48.15% 4) 8. Backer-Raven 47.68% 6) 9. Kellner-van Lente 45.37% (10) 10. Echtpaar v.d. Heerik 41.20% 9) B.: 1. v. Heerwaarden-de Vries 65 00% 1) 2. mevr. Keijser-Brücher 52.50% 2) 3. Bos-Gieze 50.00% 4) 4. Bakker-Huizinga 49.17% 3) 5. dames Hattuma-v. Heerwaarden 43.33% 6) 6. Roeper-v.d. Werf 40.00% 5) Volgende drive woensdag 11 nov. a.s. toedeling in de omgeving van Oosterend „rond" te krijgen is veel overleg nodig geweest. De Plaatselijke Commissie en de landmeters hebben daarvoor diverse besprekingen met betrokkenen moeten houden. Als in één van de landbouw bladen, door „een abonné uit Holland" dan ook wordt beweerd, dat de Plaatse lijke Commissie op Texel de landgebrui- kers volkomen onkundig laat van haar toedelingsplannen, dan is dit er daarom vierkant naast. Als bepaalde landge- bruikers bij de eerste kennisname geen genoegen konden nemen met de plannen van de Commissie en soms ook wel te recht is op alle mogelijke wijzen ge probeerd een plan te maken, dat wel aanvaard kon worden. En zover is het met alle betrokkenen rondom Oosterend gekomen. Of iedereen voor 100% tevre den is? Dit is zeker niet het geval. In een ruilverkaveling moet nu eenmaal re kening worden gehouden met veel be staande dingen. De plaats van alle boer derijen is niet ideaal, heel veel wegen houden hun oude, kromme tracee, de ligging van wegen en waterlopen ten opzichte van elkaar noodzaakt meerma len tot het maken van gérende percelen. In dit opzicht werkt het in nieuwe polders veel gemakkelijker. Maar zoals hiervoor reeds werd opge merkt: Er is enorm veel verbeterd! En deze eerste proeve met een moeilijk ge bied geeft ons het vertrouwen, dat het werk van de ruilverkaveling, speciaal ook ook wat ligging en vorm van de ka vels betreft, een grote vooruitgang zal blijken te zijn. C. v. Gr. VARKENSPEST Het aantal gevallen van varkenspest neemt de laatste weken onrustbarend toe in onze provincie! Wat kunnen we er tegen doen! 1. Op de beerhouderijen. het fokmate- riaal tenminste twee maal 's jaars voor behoedend enten. 2. De zeugen op de fokbedrijven twee maal 's jaars enten, telkens tenminste drie weken vóór zij naar de beer gaan! 3. De biggen enten, liefst op een leeftijd tussen 10 en 12 weken. 4. Wanneer U biggen koopt, houdt ze dan tenminste 3 weken afgezonderd alvorens ze in een schuur bij Uw andere varkens te brengen. Zijn ze nog niet geënt en zijn ze ten minste 10 weken oud, laat ze dan direct bij aankomst op Uw bedrijf enten. Het duurt ongeveer drie weken voor ae enting op volle sterkte werkt, voor er dus voldoende immuniteit of weerstand is verwekt. Gezondheidsdienst voor Dieren in Noordholland, D. Rempt, directeur. GIFTEN WITTE KRUIS Eierland: v. B. 2,50; v. L. 2,50. Den Burg: V. 2,50; T. 2,50; B. 2,50: S. 2,50; G. 5,—; C. 2,50; S. 2,50. Den Hoorn: A. 2,50. De Koog: R. 2,50. Oosterend: K. 10,—; V. 2,50; H. 2,50; T. 2,50; B. 2,50; V. 2,50; K.-H. 2,50; v.d. K. 2,50; M. W. 2,50; E. 2,50; E. 2,50; Z. -v.d. K. 2,50, K. 1,—. De Waal: V.-C. 2,50. VLUCHTELINGENHULP Den Hoorn. Op zaterdag 21 novem ber wordt er in „De Waldhoorn" een to neeluitvoering gegeven voor Vluchtelin genhulp. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 30 oktober 1959: C. Meedendorp-P. Bruijn 02 C. P. Burger-W. A. v. Zeijlen 11 C. v. Heerwaarden-Jas Vinke 20 S. Ros-Jac. v. Heerwaarden 20 J. Hooijberg-R. Zijm 20 Jb. Koorn-G. Dros 02 Jn. Stam-C. Vinke 02 P. Bruijn toonde zich een gelijkwaardig tegenstander en in het gevorderde mid denspel raakten beiden naar dam. Toen was het C. Meedendorp die sneuvelde op de lichte combinaties, die hieruit voort vloeiden. W. A. v. Zeijlen had een stuk moeten offeren om de betere stand en de winstkansen te behouden. Hij liet zich evenwel verschalken door een eenvou dige twee om drie slag, waarna hij het punt dankte aan het zwakke afspel van Cees Piet. Texel 2-Wieringen is uitgesteld. Texel 1-Schagen gaat door op zaterdag 7 no- vermber om 1 uur in Hotel De Graaf. Volledig uitkomen s.v.p., want het zal er spannen. KLAGEN UIT WEELDE? (Ingezonden) De directeur van de V.V.V. Texel, de heer G. H. Fortgens, heeft van zijn col lega/oud-directeur een brief ontvangen gericht aan de afdeling Den Burg, inzake vermeende klachten over het V.V.V.-per- soneel. De heer J. C. Quint, thans te Nijmegen, schrijft: „In de Texelse Courant las ik van de vergadering van de V.V.V.-afdeling Den Burg en van klachten over het V.V.V.- personeel. Juist in verband met deze klachten spijt het mij zeer, dat ik de vergadering niet kon bijwonen en dat het niet moge lijk is geweest, nog een vergadering te beleggen tijdens mijn aanwezigheid op Texel. In dat geval had ik de klagers zelf kunnen antwoorden. Als oud-directeur, die beter dan wie ook kan beoordelen wat in het afgelopen seizoen door de informatrices gepres teerd is, stel is er prijs op, te verklaren, dat zij onder uitzonderlijk moeilijke om standigheden het eerste seizoen zon der de beproefde steun en de langjarige ervaring van Jannie Witte; daarbij een enorme toeloop van gasten, die niet reserveerd hadden haar zware taak lofwaardige wijze vervuld hebben. Vrije uren hebben zij wekenlang, vaak zelfs zondags, niet gekend. Zij hebben die spontaan opgeofferd, in het belang van de gasten èn van de leden. Als er wekenlang onder hoogspanning gewerkt moet worden, zijn fouten nau welijks te vermijden. Die zullen ook ze ker gemaakt zijn: ook informatrices zijn geen volmaakte wezens. Ik wil nochtans niet nalaten een woord van grote lof jegens deze informatrices te laten klinken en zou het op prijs stel len, indien die lof ook uit de vergadering naar voren zou zijn gekomen. Zolang er leden zijn, die uitsluitend tevreden zijn met de hele taart en daar van niet een stukje gunnen aan hun medeleden, zullen en wel klachten blij ven. Ook zullen er altijd de lieden blij ven, die klagen uit weelde. J. C. Quint, Nijmegen GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 1 november 1959 Gevonden te Den Burg: zijden sjaaltje; nikkelen staafzaklantaarn; paar dames handschoenen, witte handpomp mei nikkel. Verloren te Den Burg: huissleutel; wieldop van Ford Taunus; bruine heren portemonnee met 10,sleutels, staats loterijbriefjes enz. Gevonden te De Cocksdorp: een zwart lederen motorwant. Het bureau der rijkspolitie te Den Burg is hiervoor geopend op werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4