Groen'/tnarL- Jéxels in het Wel en wee van de ruilver kaveling V.V.V. TEXEL ZATERDAG 7 NOVEMBER 1959 «Jj 74e JAARGANG No. 7402 T E X E LS E®COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Het verdere verloop van de toedeling Zoals in ons overzicht van woensdag j.l. reeds werd opgemerkt verlangen ver schillende landbouwers er hartelijk naar, dat de nieuwe toedeling zo spoedig mo gelijk ook voor hen een feit zal worden. Dat is helemaal niet te verwonderen. Dit verlangen is niet uitsluitend een gevolg van de veronderstelling, dat die nieuwe toedeling wel beter zal wezen als de be staande toestand. Er zijn nog andere oorzaken. Een ruilverkaveling geeft tijdens de uitvoering heel wat moeilijkheden. En die moeilijkheden zijn groter naarmate een ruilverkaveling groter is. Zoals wel bekend is, is de Texelse ruilverkaveling er een van de grootste. Het is nu al een jaar of vijf geleden, dat de eerste wegen en waterlopen werden gegraven. Door dit werk zijn verschillende percelen door sneden, met het gevolg, dat de bewer king van zo'n perceel veel moeilijker werd en soms ook de bereikbaarheid veel minder werd. We denken ook aan de landbouwers, die tot boerderijverplaat sing zijn overgegaan. De meesten hebben hun grond nog precies zo liggen als é-ltijd. We denken aan het bedrijf „De Mient". De heer Kikkert en zijn zoon moeten nog steeds meer dan vijftien kan ten uit als ze alle percelen van hun be- orijf willen bekijken. Het grootste bezwaar is echter de af scheiding van de tegenwoordige percelen. Het feit, dat de ruilverkaveling aan het werk is, brengt er de landbouwers toe zo weinig mogelijk meer te doen aan be staande perceelsafscheidingen. En spe ciaal op die plaatsen, waar de afschei dingen door sloten worden gevormd zit ten de grootste moeilijkheden. Aan deze sloten wordt uiteraard niets meer of zo weinig mogelijk gedaan en vrijwel alle sloten verkeren in een slechte toestand. In combinatie met de verlaging van de waterstand als gevolg van het graven van de hoofdwaterlopen betekent dit een groot deel van het jaar droge sloten. U begrijpt, dat vooral in de achter ons lig gende zomer de toestand daardoor erg moeilijk was. Gevolg: boerenruzies! Na het voorgaande is wel duidelijk, dat voor- en tegenstanders hopen, dat de d€ ruilverkaveling nu maar zo spoedig mo- :ol- gelijk haar beslag krijgt. Daarom iets omtrent de verdere plannen. ier. In het vorige artikel werd reeds opge merkt, dat de toedeling in het gebied rondom de Hogeberg vertraagd is. Thans !en; is het echter zo ver, dat ook hier de werkzaamheden spoedig zullen beginnen, de Met een aantal landgebruikers in de Den nabijheid van Oudeschild is reeds over- ,V- eenstemming bereikt. De landgebruikers in Zuid-Haffel hebben voor een gedeelte ten plannen reeds bekeken, terwijl de •ing overigen zeer binnenkort een oproep zul- ,ge. len ontvangen om kennis te nemen van te het toedelingsplan voor hun bedrijf. We op hopen dat voor hen dit plan een vroege zelf St. Nicolaasverrassing zal zijn. Intussen wordt er binnenskamers ver wie ^er gewerkt aan het restant van het ge bied rondom de Hogeberg. De Commissie *eg. hoopt echter, dat het in 1960 hierbij niet n zal blijven. Daarom wordt er door de landmeter-deskundigen van de Commis- rQn> sie ook al iets gedaan aan het gebied van Hoornder-Nieuwland en de Kuil. een Ook voor het Noordelijk gebied zijn er ge. plannen in bewerking. Als de weersom- c op standigheden in de komende winter niet 'rije le veel tegen zitten kan het werk rond- ;elfs om Oosterend volgend voorjaar m een die yer gevorderd stadium zijn. En daar de van Commissie het voornemen heeft de ont stane achterstand weg te werken, zal getracht worden ook in de zomer van iau- c*oor te wer^en- Het is nog niet be- ze_ kend welk gebied hiervoor zal worden •n uitgekozen. Intussen zijn reeds bespre kingen over het toedelingsplan gehouden met landbouwers uit een gedeelte van >or° Spang. Verder staat er „iets op papier" •ïcej Voor het gebied tussen Dijkmanshuizen stel- en Oudeschild. Dit laatste betekent ech- ring tend U.D.I. KOMT MET BLIJSPEL aar hun -,A wife or two" is een zeer vrolijke blij- roman van C. B. Poultney. blij- De toneelbewerking, onder de titel ..Een of twee vrouwen" kunnen wij op ?n zaterdag 14 november a.s. uitgevoerd zien door de Rederijkerskamer U.D.I. Als wij de geruchten mogen geloven, en waarom zouden we dat niet, dan gaan we een bijzonder plezierige avond tegemoet. En ook het na de voorstelling volgende UDl-bal heeft een naam op te houden. 1 J Dus die avond gekoerst naar „De Oran- m jeboom", dan kunnen we een paar uur- me tjes de dagelijkse zorgen vergeten. Een advertentie in dit nummer vertelt U u meer bijzonderheden. ;ren- J aats" INVOER VAN VEE /art« In oktober werd de volgende hoeveel- heid vee op Texel ingevoerd: j)en 74 koeien; 7 pinken; 73 graskalveren; 20 agep échtere kalveren; 47 biggen, 1 geit; 1 zeug en 2 rammen. ter niet, dat de plannen al compleet zijn. Daarvoor is veel vooroverleg tussen landmeters en Plaatselijke Commissie nodig. Bij het werk van de toedeling blijkt zeer duidelijk, dat er verspreid door het gehele ruilverkavelingsblok „overvraag de" en ondervraagde gebieden voorko men. En juist deze punten vragen, zoals wel te begrijpen is, veel tijd. Wij herinneren ons, dat in het eerste stadium van de ruilverkaveling ook door ons meermalen de opmerking werd ge maakt: Het lijkt toch wel bijna onmoge lijk om uit die wirwar van verspreide eigendommen een goed aaneensluitend geheel te maken. Door meer deskundige personen werd dan aangevoerd, dat land meters op dit gebied grootmeesters zijn. We konden dit rustig afwachten. De Plaatselijke Commissie op Texel beeft van dit „grootmeesterschap" nu reeds enkele staaltjes gezien en ook on der de landbouwers, die tot nu toe be trokken zijn geweest bij de toedelings plannen zijn er, die het onomwonden uitspreken: We hadden niet gedacht, dat er dit van te maken was. Nadat over het plan van toedeling overeenstemming is bereikt, volgt er een bespreking over het werk van de kavel- inrichting. Daar wij deze bespreking bui tengewoon belangrijk vinden en telkens weer blijkt, dat men nog niet goed op de hoogte is van de mogelijkheden om be paalde werkzaamheden al of niet met subsidie uit te voeren, hopen wij hier over in een volgend artikel nog iets te vertellen. C. v. Gr. VERDROOGD GRASLAND? Tijdens de droogteperiode van deze zomer en herfst is meermalen de vrees uitgesproken, dat verschillende percelen grasland zo ernstig van de droogte had den te lijden, dat wel geen herstel meer zou optreden. En in ieder geval rekende men er op. dat de kwaliteit van het gras land door het verdwijnen van de betere grassen wel ernstig zou hebben geleden. Het is bijna onbegrijpelijk hoe verras send snel het grasland zich na de regen van de laatste weken herstelt. Hoewel bet nog te vroeg is om een oordeel te ge ven over de kwaliteit van het grasland, staat toch wel vast, dat het meeste oude grasland zich wel zal kunnen handhaven. Toch ziet men hier en daar, speciaal op de lichtere gronden, percelen gras land, die soms geheel, maar meestal plaatselijk volkomen „dood" zijn. En de voor de hand liggende conclusie is dan: Volkomen verdroogd! Op verzoek van enkele landbouwers hebben wij deze percelen bekeken. Daar bij is gebleken, dat het hier geen verdro ging betreft, maar een aantasting door insecten. Op bedoelde plekken kan de zode gemakkelijk opgerol worden, om dat het verband met de ondergrond vol komen verbroken blijkt te zijn. Na het oprollen ziet men verschillende kleine witte larven, zgn. engerlingen. Het be treft hier waarschijnlijk de larve van de rozekever. Deze kever houdt zich vooral op in de omgeving van de duinen en is blijkbaar als gevolg van de zonnige, warme zomer buitengewoon actief geweest. De eitjes worden gelegd Op grasland en daaruit ontwikkelt zich de genoemde larve, die zich bezig houdt met het afvreten van graswortels. Het resultaat ligt voor de hand. De chemische industrie heeft de laatste jaren een groot aantal middelen op de markt gebracht ter bestrijding van insec ten, maar een practische mogelijkheid voor bestrijding van dit insect is nog niet gevonden. Voor landbouwers, die dergelijke percelen op hun bedrijf tegen komen ia er geen andere keus dan scheu ren van het grasland en opnieuw in zaaien. Het is ons opgevallen, dat de bescha digde gedeelten niet samenvallen met de droogste delen van het perceel. Het zijn zaak zelfs de betere gedeelten. Het lijkt ons niet onmogelijk, dat de rozekever als ..keuken" voor zijn nakomelingschap juist de plekken heeft uitgekozen, die nog iets langer groen zijn gebleven. C. v. Gr. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O ingaande 4 oktober 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 11.00 16.00 18.25 Van Den Helder: 9.15 12.10 17.15 19.30 CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 11 nov. consultatiebureau Woensdag 11 november worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. VEILIG VERKEERSAVOND TE DE WAAL J.l. dinsdagavond vond in het Dorps huis te De Waal de eerste ontspannings avond plaats van Veilig Verkeer Afd. Texel. Door het slechte weer was de zaal helaas niet geheel gevuld. Om kwart over echt opende meester Albers de avond met een welkom tot de bestuursleden van de Texelse afdeling. Vervolgens besprak adjudant Gulmans de voornaamste veranderingen in de Ver keerswet: tunnelwegen, verkeer op ro tondes, spiegels op auto's, spatlappen, trams uit remise, T-kruisingen enz. Met nadruk werd er door de adjudant op gewezen, dat de Texelse wegen over het algemeen te smal zijn, om auto's te parkeren, juist op een T-kruising. Men lokt dan een overtreding uit voor een ander, en men is dus zelf ook strafbaar. Voor de pauze vertoonde de heer Laan enige verkeersfilmpjes: „Lakewood leert het verkeer" en „Drie turven hoog". Na de pauze was er gelegenheid tot vragenstellen. O.a. kwam ter sprake de (gevaarlijke) kruising Sommeltjesweg - Laag Waalderweg. Na een leuk apenfilmpje en een mooie natuurfilm over „Vooruitstrevend Noor wegen" sloot meester deze gezellige avond. Hij sprak de wens uit, dat voor taan ieder jaar een dergelijke avond ge houden zou worden. ISRAËL In de Herv. kerk te Den Burg spreekt maandagavond om 8 uur ds. Grolle, Herv. Predikant te Utrecht, en secretaris van de Raad voor Kerk en Israël. Als deskundige op dit terrein, is het zeker belangrijk hem te horen over het oude volk Israël. Toegang vrij. DE INTOCHT VAN ST. NICOLAAS Zaterdag 21 november aanstaande is de grote dag. Het haventerrein van Ou deschild zal om het middaguur zwart zien van de mensen en vooral kin deren. Want om kwart voor twee zal een extra TESO-boot de hoge en zéér wel kome gast naar de Texelse wal brengen. Ons fanfarecorps zal op dat moment zijn vrolijkste St. Nicolaasnoten blazen. Alle kinderen van de drie kleuterscholen van Den Burg zullen de vlaggetjes laten wap peren. De hoogbejaarde bisschop komt niet alleen! Hij zal vergezeld zijn van liefst zeven van zijn beste knechten. De optocht naar en door Den Burg zal het aanzien waard zijn. Gecostumeerde leden van de motorclub zullen zorgen voor de vrolijke noot. verder zullen mee- marcheren de Sinclairband, het fanfare corps en verschillende groepen pad vinders. Twee van de Pieten zullen het vrolijke gewoel vanaf een paarderug kunnen aanzien. Over verschillende dé tails hopen wij U nog nader in te lichten. INGEKOMEN PERSONEN Johannes J. v.d. Voort, van Anna Faulowna, Hyacinthenstraat 6 naar Boodtlaan 8; Albert Poll, v. Den Helder, Achterbinnenhaven 33 naar Oudeschild 371g; Anthomus P. v. Heerwaarde, van Roermond, Ham 1 naar B 103; Maria A. G. v. Gerven (ev. Witte) van Hillegom, Stationsweg 134 naar Warmoesstraat 47. SCHATKIST WEER IN DE KOOG (Van onze correspondent) Als alles volgens plan verlopen is, be vindt de Schatkist van de Orde van Goede Dieven zich thans weer in De Koog. Dan zijn inmiddels ook de twee „goede dieveggen", Tine Zwan en Corrie Schoo-de Graaf, uit Antwerpen op Texel terug. Schatkist en lauwerkrans hebben zij woensdag in de Scheldestad terug „ge stolen". Zondag j.l. heeft de Belgische Texel- vriend Frans Verpoten Marialei 31 te Antwerpen, die het afgelopen weekeinde in De Koog op vriendenbezoek was, de attributen van het spel van de Goede Dieven van De Koog gestolen bij de laat ste bezitter, de heer P. Eelman aan de Brink. Woensdagmorgen vroeg zijn Tine en Corrie naar de vaste wal vertrokken. Hun eerste lift in Den Helder was direct een goede. Ze kwamen tot even voorbij Utrecht. Met de hulp van nog zeven vrij willige liftgevers bereikten ze Antwer pen rond vier uur in de middag. De heer Frans Verpoten was blij, dat schatkist en lauwerkrans gehaald wer den „Ik was zo bang, dat-ie door andere Belgen gestolen zou worden", verklaarde hij. „Ik heb de attributen maar een veilig plaatsje in de kamer gegeven. Ik heb waardering voor de sportieve geest van de Koogse dames". Nu de attributen eenmaal terug zijn is het de vraag wie van de Kogers (of uit de andere dorpen) zich geroepen zal voelen als sportief aandeel in de op- bouwkas voor de muzieknis de schatkist weer te stelen. Want het spel is nog niet uit. Het gaat er nu om naast het plezier van de tijdelijke internationale verwik keling ook het koperen schatkistje tot berstens toe gevuld te krijgen. De daad is thans weer aan de Texe laars. in het bijzonder die van De Koog. Overleg tussen de directies van de V.V.V. Texel en de N.V. v.h. Lnageveld De Rooij heeft geleid tot de mogelijkheid, dat voortaan in dit blad een rubriek ge plaatst wordt voor toeristische medede lingen. Een woord van waardering past hier aan het adres van de uitgever van de Texelse Courant, die spontaan de v/aarde van een dergelijke rubriek voor het eilandtoerisme onderschreef. Het feit dat ons plaatselijk blad toeristische docu mentatie aan de V.V.V-leden ziet als een waardevolle bijdrage aan zijn nieuwsko lommen, getuigt van een juiste kijk op het belang van Texel. Als V.V.V. zijn wij daar erkentelijkheid voor verschuldigd. G. H. Fortgens. Dir. V.V.V. Texel Om maar meteen met de deur in huis te vallen met deze nieuwe rubriek. Voor op nog even een herinnering aan een prettige gebeurtenis, die ons aller aan dacht blijft verdienen. In de laatste ver gadering van de afd. Den Burg waren voor het eerst in de geschiedenis verte genwoordigers van de andere drie afde lingen als gast (en toehoorder/waarne mer) aanwezig. De gasten van De Cocks- oorp, De Koog en Den Hoorn zaten bij het bestuur Den Burg aan de bestuurs tafel. Het was een symbool van de fede ratieve eenheidsgedachte. Het was een goed symbool, dat hopenlijk tot traditie 2.al worden. De afdeling De Koog streeft naar een algemene vergadering tegen het einde van de maand november. Gezien de be langen, die steeds weer op het spel staan moet reikhalzend naar deze vergadering uitgezien worden. Nadere mededelingen volgen, in de vorm van advertentie en bericht. Op korte termijn kunnen de V.V.V.- leden een enquête-formulier tegemoet zien, waarin hun gevraagd wordt naar de aard, inrichting en beddencapaciteit van hun bedrijven. Deze gegevens zijn nodig ter voorbereiding van de eerste V.V.V.- krant 1960. Op aller medewerking voor een vlot insturen van de gegevens wordt gerekend, daar betrouwbare volledige voorlichting aan de toekomstige klant het fundament moet zijn van onze pro paganda. Tot slot een klacht van een toekom stige klant Een inwoner van Duiven- drecht schrijft ons: „De vorige maand ontving ik op mijn verzoek een exem plaar van Uw krant met adressen. Acht heb ik er aangeschreven. Van twee ont ving ik mededeling, dat hun bedrijf voor mij niet geëigend was; van de overige zes hoorde ik niets. Is men op Texel soms meer geïnteresseerd in buitenlanders?" Aldus de briefschrijver. Het gaat er niet om in deze rubriek een discussie te openen. Het gaat hier ook r.iet om het geven van een oordeel. Een ieder oordele voor zichzelf, en vrage zich af wat hem in voorkomende gevallen te doen staat. V.V.V. Texel COMITÉ KINDERPOSTZEGELACTIE Wij verzuimden in een vorig berichtje te vermelden, dat ook mevr. de Lange- Douma lid is van het comité kinderpost zegelactie. CURSUS HANDENARBEID CENTRAAL JEUGDOVERLEG TEXEL De cursus handenarbeid, die j.l. maan dag is gestart, zal zoals bekend voortaan in de Landbouwhuishoudschool plaats vinden. De aanvangstijd is voortaan ech ter gesteld op 8.30 uur in plaats van op 8 uur. Ook nieuwe deelnemers kunnen nog tot deze cursus, die dus a.s. maandag avond weer plaats vindt, worden toege laten. A.s. maandag moeten de deelnemers meenemen: een schaar, een scherp mes, wat gekleurde kralen of stukjes ge kleurde wol. A.s. maandag wordt de vervaardiging van eenvoudig leer- of touwwerk onder de loep genomen. VERGADERING CENTRAAL JEUGDOVERLEG TEXEL A.s. dinsdagavond vindt in de Land bouwhuishoudschool, aanvang 8 uur een vergadering plaats van het bestuur van het Centraal jeugdoverleg Texel met be sturen, afgevaardigden en jeugdleiders van de Texelse jeugdorganisaties. Be sproken wordt het aandeel van het CJOT aan de viering van de bevrijdingsdag 1960. Zover de tijd zulks toelaat zal voorts een klankbeeld worden vertoond, betrek king hebbende op het werk van het Christelijk Jongeren Verbond. Verschijnt woensdags en laterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm OVERDENKING: Deze woorden hebben wij al zo vaak gehoord. Wij zijn op de één of andere feestavond. Er wordt muziek gemaakt, gezongen en er klinken vrolijke stem men. Dan klinkt er plotseling een stem: Even stilte". Iemand wil iets zeggen. En zo gaat het thuis ook vaak. De kinderen spelen en maken nog al wat la waai. Op een goed moment roept vader de kinderen tot de orde. „Even stilte", zegt hij. Ook hij wil hen iets zeggen. Wie in dienst geweest is, weet dat er altijd, alvorens te gaan eten, geroepen wordt: „Even stilte". Hier wordt gelegen heid gegeven om te bidden. Ook dat kan alleen, als er stilte is. Evenzo wil God ook van ons, dat wij stil zijn. Hij heeft ons altijd weer iets te zeggen. En Hij weet, dat wij door het lawaai van deze wereld Hem vaak niet horen kunnen. Daarom vraagt Hij op be paalde momenten stilte, opdat wij Zijn stem horen kunnen. God vraagt van ons stil tot Hem te zijn. Tot Hem te bidden. Ik weet het, dat wij ons vaak geen tijd daarvoor gunnen. Wij hebben het zo druk, wij zijn te gejaagd en hebben geen iust. Juist daarom, om ons werk aan te kunnen, wil God ons in de rust, in het even stil zijn tot Hem, de ware en de enige vrede en rust schenken. Jezus, die Zelf vaak in de eenzaamheid ging om tot God te bidden, met Hem te spreken, zegt ons daarom ook: „Bidt en U zal gegeven worden". Ja, wat zal ons gegeven worden? Kracht uit de hoge, vertrouwen in Hem, die nooit het werk van Zijn han den zal laten varen. Hij wil ons Zijn vrede schenken. En deze vrede zal een weldaad voor onszelf en ons leven zijn. Laten wij daarom even stil zijn tot God, elke dag weer. VERTROKKEN PERSONEN Johanna Hatzmann, van Boodtlaan 5 naar iSteenwijk, Bilderdijkstr. 108; Catrien A. Bottema. van Witte Kruislaan 19 naar Oldeboorn C 40a; Maria C. Broekman, van W 3 naar Nr. Amstel, Pr. Margrietlana 16; Annie T. Postma, van K 99c naar Amsterdam, St. Luciensteeg 27; Dirk Schermer, van C 43 naar Nib- bixwoud H 46; Willem M. v.d. Vis, van Oudeschild 112 naar Arnhem, Willem Pijperstraat 13. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 30 oktober tot en met 5 november '59 Geboren: Niesje, dv. Dirk van Taten- hove en Jacoba Kouwen; Anna Cornelia Maria, dv. Dirk J. Witte en Johanna A. Bakker. Ondertrouwd: Ar ie Spel en Aaltje Robijn. Getrouwd: Johannes J. v.d. Voort en Geertruida Hopman; Cornelis Nota en Aagje Hoep. Overleden: Elisabeth Drijver, oud 57 jaar, echtgen. van P. S. Kuijper; Dirk J. Earends, oud 49 jaar. echtgen. van Afina Bakker. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 7 november Den Burg, 7.30 uur Start „snertrit" MAB-club Texel. Den Burg, De Graaf, 9 uur Trekking lo terij Kon. Texels Fanfarecorps. Den Burg Casino, Onderlinge feestavond LTM, LTJ en KAJ. Den Hoorn, De Waldhoorn, André Hin spreekt over Zweden (met lichtbeelden). Oosterend, o 1. school, Bazar sportver. Oosterend. Zondag 8 november Den Burg, Stenenplaats, 9 uur, Start dag- excursie NJN. Maandag 9 november Den Burg, Dorpshuis, Klankbeeld CJV. Den Burg, Ned. Herv. kerk, Ds. Grolle spreekt over „De betekenis van het volk Israël". De Koog, Lubertischool, Ouderavond. De Koog, „De Sterntjes", aanvang praat- kring Ned. Herv. Gemeente. Dinsdag 10 november Den Burg, De Graaf, Ledenvergadering N.O.V. Den Burg, Landbouwhuishoudschool, vergadering en filmprogramma CJOT. Zuid-Eierland, Vliegveld, Optreden voor drachtskunstenares Pietje Reselman. Woensdag 11 november Den Burg, Texel, competitie-bridgedrive. De Koog, Jeugdhuis, Veilig Verkeers- cursus. Donderdag 12 november Den Burg, „De Zwaan", KAV-filmavond door mevr. Tiessen-Spaans. De Waal, Redmer IJska-school, Ouder avond. Vrijdag 13 november De Waal. „De Wielewaal", lezing en film over Joegoslavië t.b.v de Actie Vluchte- lmgenjaar 1959-1960. Den Hoorn, Dorpshuis, fancy-fair t.b.v. dorpshuis De Waldhoorn Zaterdag 14 november Den Burg, De Oranjeboom, Rederijkers kamer UDI speelt „Een of twee vrouwen" Den Hoorn, Dorpshuis, fancy-fair t.b.v. dorpshuis De Waldhoorn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1