Cjrocn 'TwarL-Jexeh in het Perfectie bereikt Cilli Wang Wel en Wee van de Ruilverkaveling V. V. V. TEXEL Het Nederlandse Marionettentheater: A. van Liere kampioen in de autoklass-e WOENSDAG 11 NOVEMBER 1959 Uitgave N.V. v.h. Langeveld <S de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7403 COURANT Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Wij weten niet of de heer Bert Brug man. die met hem zijn vrouw en vijf zoons, van oordeel is dat er aan zijn iperavoorstellingen met zijn marionet tentheater fouten kleven. Wij weten wèl, dat wij die (eventuele) fouten niet ver mochten te ontdekken. De uitvoering van de opera Faust van Charles Gounod, die wij jongstleden vrij dag in „De Oranjeboom" mochten bij wonen, was in één woord subliem. Van bet bewegingsspel der fraaie poppen ging een dwingende suggestie uit, zó, dat men zou zweren dat de poppen zélf zongen. Hoogstens daar waar de figuren op de voorgrond van de „veredelde" poppen kast te zien waren en de muziek klonk als komend van verder weg (zoals in vhet vierde bedrijf bij de terugkeer van de soldaten) werden wij even in de werke lijkheid teruggezet. Het was overigens juist die koddig-synchrone scène die de zaal even tot een volle lach bracht. Wij zijn jaloers op de heer Brugman om zijn medewerkers: het zijn de aller grootsten die zijn voorstellingen mede tot zo'n groot succes maken. Decors en cos tumes van Wim Vesseur. Wie zou het beter kunnen! En de muziek? Wij hoor- J den koor en orkest van het Théatre Na tional de l'opera. Van de band natuurlijk Maar ook de weergaveapparatuur, die de familie Brugman mee naar Texel nam, voldoet aan de allerhoogste eisen. Wij, Texelaars, die weinig of geen gelegenheid kunnen vinden te genieten van „levende" opera voorstellingen, moeten dankbaar zijn avonden als deze te kunnen meemaken. Dat zijn wij ook, getuige de gevulde zaal. Op deze wijze heeft de Texelse Kunst kring eer van het vele voorbereidende werk. Terecht. De zaterdagavond georganiseerde puz- lelrit heeft de kampioen in de Auto- [lasse naar voren gebracht. De wissel- jeker, die in het bezit was van de heer G. Bakker Pzn. gaat nu over naar de Tieer A. van Liere. Het was een heel mooie rit, die de he ren B. Dros en M. de Vries hadden ge naakt. Vooral in De Waal was het een ?raeht met die nieuwe wegen. De licht- >akken, welke hier en daar stonden, de en het ook goed. 47 deelnemers kwamen aan de start, te veten 27 auto's, 7 motoren en 13 brom mers. Dit parcours was ongeveer 50 km. De voorzitter maakte om 10 uur de prijs winnaars bekend: Auto's: i. D. Lemstra 3 str.; 2. A. van Liere 5 str.; t. mej. C. Bakker 8 str.; 4. C. de Wit 8 itr.; 5. O. J. Agter 11 str.; 6. C. Mets 12 itr. Motoren: 1. M. Kortenhoeven 5 str.; 2. R. de Vries f str. Brommers: A. Keizer 6 str.; 2. A. Eelman 13 str.; C. Wetsteen 15 str. Tevens deelde de voorzitter mede, dat lie St. Nicolaas-puzzelrit gehouden zal Vorden op 29 november. Nu kunnen ook ïe mede-passagiers meedoen om de op- Brachten te vervullen en daarvoor extra ■rijzen winnen. Ais hoofdprijs is hier door beschikbaar een autoped van 37,50 verder nog meer fraaie prijzen. Sint (licolaas en Zwarte Piet zijn bij de finish tanwezig om U te verwelkomen, j Voor Trial-liefhebbers. Op 6 december frordt er in Callantsoog een oefentrial gehouden door A.P.O. 20 december is de betrouwbaarheidsrit loor motoren en bromfietsen. Na deze rit ■omen dan de kampioenen van beide liassen naar voren. Dit kan spannend Vorden, daar in de motorklasse de heren Ji. Kortenhoeven en R. de Vries elk met 19 kampioenspunten aan de kop staan, f. Heerschap daarop volgend met 16 en Bakker en C. van Lenten elk 15 kam- lioenspunten. Voor de brommers staat Keizer met 19 aan de kop, gevolgd loor C. Wetsteen met 16. 27 december is de Oudejaarsrit. 8 jan. jaarvergadering en in het laatst van februari de feestavond. 1 Van de Winkeliersvereniging is een lerzoek binnen gekomen om 12 motor- bromfietsrijders, die mee willen rijden loor de glorieuze intocht van St. Nico- pas op 21 november a.s. Inmiddels heb- len zich al 8 deelnemers gemeld. Wie log mee wil doen, geve dit zo spoedig pogelijk op bij de voorzitter. I Hierna verzocht de voorzitter om de Inert te serveren, hetgeen zeer vlot ver iep daar enige dames hun medewerking lerleenden. Een woord van lof aan Hen- |y is hier zeker op zijn plaats. |Ien bleef nog gezellig wat napraten en i behoort de Snertrit 1959 weer tot het 'erleden. Het bestuur van de M.A B.- Kub kan er wel met genoegen op terug- is wat te verdienen in Oen Burg BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O ingaande 4 oktober 1959 I Werkdagen: Fan Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 lp.00 FanDenHelder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 I Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Fan Texel: 7.40 11.00 16.00 18.25 lan Den Helder: 9.15 12.10 17.15 19.30 Nog enkele dagen scheiden ons van de officiële feestviering, die ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan der „maatschappij tot Nut van het Algemeen" wordt georganiseerd te Amsterdam. Op vrijdag 20 november klinkt op Texel het startschot van Cilli Wang's tournee, ter gelegenheid van dit jubileum. Heeft U Cilli Wang wel eens gezien? Op het ogenblik dobbert zij er gens op zee tussen Australië en Nederland Zij vertoefde, zo schreef zij, 168 dagen in dat we relddeel en gaf er 165 voorstel lingen Zij reist alleen, en toch weer niet alleen. Want wat is Cilli Wang zonder haar bagage. In ons volgend nummer hopen wij U het een en ander te vertel len over deze dansparodiste. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 11 november Den Burg, Texel, competitie-bridgedrive. De Koog, Jeugdhuis, Veilig Verkeers- cursus. Donderdag 12 november Den Burg, „De Zwaan", KAV-filmavond door mevr. Tiessen-Spaans. De Waal, Redmer IJska-school, Ouder avond. Vrydag 13 november De Waal. „De Wielewaal", lezing en film over Joegoslavië t.b.v de Actie Vluchte- lingenjaar 1959-1960. Den Hoorn, Dorpshuis, fancy-fair t.b.v. dorpshuis De Waldhoorn Zaterdag 14 november Den Burg, De Oranjeboom, Rederijkers kamer UDI speelt „Een of twee vrouwen' Den Hoorn, Dorpshuis, fancy-fair t.b.v. dorpshuis De Waldhoorn. REIZENDE BIBLIOTHEEK DE WAAL Op woensdag 11 november 's avonds in het Dorpshuis van 7 - 7.30 uur begint de wekelijkse uitlening van boeken. Zowel voor de ouderen als voor de jon geren zijn er mooie boeken aanwezig. Er is wat te verdienen in Den Burg „DE VLIEGENDE SCHATKIST" Schatkist en lauwerkrans van het Spel van de Orde van Goede Dieven van De Koog hebben vleugels gekregen. Na uit Antwerpen te zijn gehaald, vliegen nu de attributen kris-kras over Texel. Na aankomst van de dieveggen Tine Zwan en Corrie Schoo-de Graaf vrijdag avond uit Antwerpen, ging de schatkist van de boot rechtstreeks door naar Den Burg. Vandaar zaterdag naar De Koog, en zaterdagmiddag nog weer via Den Burg door naar Den Hoorn, waar hij maandag nog in het bezit was van de heer Coevert. WERK AAN DE WINKEL Door het plaatselijk Arbeidsbureau werd ons verzocht eventuele gegadigden er op attent te maken, dat door het Ge westelijk Arbeidsbureau Emmeloord aan hen informaties zijn verstrekt over de arbeidsvoorwaarden bij de ontginning en exploitatie in Oostelijk Flevoland. In het kort kan worden gezegd, dat de arbeidsvoorwaarden en wat dies meer zij gunstig zijn. Zij, die nadere inlichtingen met be trekking tot plaatsing als „landarbeider- grondwerker", bestuurder wieltrekker, bestuurder sleuvengraver, bestuurder rupstrekker, bestuurder maaidorser en bestuurder bulldozer wensen, kunnen hiervoor terecht op het arbeidsbureau, Schilderend 30 te Den Burg, iedere werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur. ZITTING RUILVERKAVELING OOSTEREND Gedurende de twee uur, die we weke lijks in het Gebouw voor Chr Belangen zijn, komen er regelmatig landbouwers, die bepaalde zaken wensen te bespreken. Deze regeling heeft veel voordelen boven die, waarbij op de maandagse markt al lerlei zaken haastig moesten worden af gedaan. Eén van de grootste voordelen is wel, dat op deze zitting ook de Cultuurtech nische Dienst en de Ned. Heidemij. ver tegenwoordigd zijn. Diverse zaken kun nen daardoor op staande voet worden geregeld. Door omstandigheden is het niet moge lijk vandaag zitting te houden. De zitting wordt nu gehouden op vrijdag 13 novem ber van 10.30 - 12.30 uur In de week van 16 november - 21 no vember wordt zonder tegenbericht geen zitting gehouden. C. v. Gr Er is wat te verdienen in Den Burg „TOXI" Toxi is een klein negermeisje. Ieder een vindt haar lief, maar als het er op aan komt haar liefde te bewijzen dan haar ras een bijna onoverkomelijke hinderpaal. De moeilijkheden die ze te weeg brengt, doen haar vluchten, en zo zwerft er een klein donker meisje met zwarte krullen door een grote gevaar lijke stad. Zo begint de film, die in het kader van jeugdwerk deze week een avond draait de kerk aan de Elemert. Een film voor jong én oud; zelfs voor heel jong en heel oud. Entree 0,75 voor onder de twintig jaar en 1,voor ouderen. Vrijdagavond 8 uur: „Toxi". HERV. GEMEENTE DEN BURG Praatkring voor de jonge lidmaten a.s. vrijdag n.m. 8 uur in de pastorie. BEDRIJF VERKOCHT De heer ,F. Kaczor, Oudeschild, heeft dezer dagen het cafétariabedrijf ,De Primeur" te De Koog gekocht. JEUGDHERBERG „PANORAMA" De eerste groep, die straks van de nieuwe Jeugdherberg gebruik zal maken is een Engelse natuurvriendenkring. 40 jongelui zullen direct na de opening het gebouw bevolken. •ZILVEREN JUBILEUM De Ned. Hervormde Zusterkring van Oudeschild hoopt 19 november haar 25- jarig bestaan te vieren. De zusters zullen met elkaar vele knotjes wol verwerkt hebben. Onze gelukwens. DE HEER J. C. BRUIN TE DE WAAL Op vrijdagavond, 13 november a.s., Y oudt de heer J. C. Bruin een lezing met kleurenfilm over Joego-Slavië in het Dorpshuis „De Wielewaal" te De Waal. Zij, die reeds meerdere malen een der gelijke avond meemaakten, weten, dat hen ook nu weer een interessant pro gramma staat te wachten. Moge het feit, dat het batig saldo van deze avond geheel ten goede komt aan „Vluchtelingenhulp" er toe bijdragen, dat de heer Bruin voor een volle zaal komt te staan. (Zie verder advertentie). Er is wat te verdienen in Oen Burg CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag consultatiebureau Heden, woensdag 11 nov., worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. Zoals in het vorige artikel is toegezegd zal nü iets verteld worden over de mo gelijkheden voor het uitvoeren van di verse werkzaamheden tijdens het zgn. kavelwerk. Zodra de toedeling van een bepaald gebied vast staat, worden de betrokken landbouwers opgeroepen om in een be spreking vast te stellen weike werkzaam heden binnen de toegewezen kavel of kavels moeten worden uitgevoerd. Het blijkt telkens weer, dat men onvoorbe reid op deze bespreking komt en boven dien is er telkens het bezwaar, dat veel mensen zeer moeilijk een kaart kunnen „lezen". Men mist dan volkomen het ver mogen om zich op een kaart te oriënte ren en dit heeft wel eens tot gevolg, dat achteraf blijkt, dat men toegestemd heeft in het laten verrichten van werkzaam heden, die kennelijk niet bedoeld waren. Het verdient daarom wel aanbeveling zich reeds van tevoren een oordeel te vormen over de wijze, waarop men de kavel wenst in te richten Welke werkzaamheden worden of kun nen er nu tijdens het werk van de kavel inrichting worden uitgevoerd? a. Het maken van nieuwe en het dempen van oude sloten. Als gevolg van het maken van nieuwe sloten op de eigendomsgrenzen, die dwars door de bestaande lopen is het be slist nodig, dat een aantal oude sloten wordt gedempt. Het is duidelijk, dat door het maken van nieuwe eigendomsgren zen allerlei „snippers" van percelen overblijven, die niet goed meer te gebrui ken zijn. Deze sloten worden zonder meer gedempt en deze werkzaamheden komen ook niet rechtstreeks ten laste van be trokkenen. Het is zgn. blokwerk, dat dus voor rekening van het gehele blok van ruilverkaveling wordt uitgevoerd. Zoals reeds eerder werd opgemerkt, blijft het dempen van de oude sloten meestal niet beperkt tot die, welke aan de omtrek van het perceel liggen. Veelal wenst men alle bestaande sloten op te ruimen, omdat men een betere vorm van de percelen wenst. Indien voldoende grond aanwezig is, gebeurt ook dit werk voor rekening van het gehele blok. Veelal is dit niet het geval en meermalen wenst men in plaats van de oude sloten één of meer nieuwe, omdat men dit in verband met de af watering of met het oog op de verdeling van een groot perceel in één of meer kleinere nodig acht. Dit werk wordt in het algemeen als particulier werk be schouwd en daarom wordt van betrok kenen een bereidverklaring gevraagd om een gedeelte van de kosten als ruilverka- lingsschuld op de kavel te laten boeken. In deze gevallen wordt het grootste ge deelte van de kosten door subsidie ge dekt. Het restant wordt als ruilverkave- iingsrente afbetaald. Wij willen er nog eens op wijzen, dat het laten graven van sloten uitsluitend als afscheiding tussen de percelen o.i. onjuist is. Wanneer gerekend wordt wat de jaarlijkse kosten aan landverlies en onderhoud zijn, is een sloot voor dit doel beslist te duur. b. Het opruimen en/of plaatsen van tuinwallen en heiningen. Zoals bekend mag worden veronder steld, is het op bepaalde delen van ons eiland niet mogelijk sloten te graven, omdat de ligging van het maaiveld daar voor te hoog is en de sloten derhalve geen water houden. Uiteraard kan op deze plaatsen als eigendomsgrens geen sloot worden gegraven. Toch wordt in 't algemeen prijs gesteld op een afscheiding tussen de eigendommen. Hierbij zijn er twee mogelijkheden. Indien het grasland betreft en betrok kenen er prijs op stellen, kan een tuinwal worden geplaatst op de eigendomsgrens Op bepaalde gedeelten van ons eiland heeft men in dit geval geen keuze. Wordt prijs gesteld op een afscheiding, dan komt er een tuinwal, tenminste voorzo ver het grasland betreft. Op andere ge deelten van het ruilverkavelingsblok is er ook de mogelijkheid aangenomen, dat een sloot geen oplossing biedt om een heining van ursusgaat te laten plaat sen. Hierover moet echter eenstemmig heid wezen tussen de betrokken land eigenaren. De kosten van het materiaal voor deze heining komen ten laste van belanghebbenden en dit betekent, dat iedere eigenaar na de ruilverkaveling plm. 4 ct. per meter moet betalen voor deze heining. Het is niet te voorkomen, dat bij het werk van de kavelinrichting veel tuin wallen „sneuvelen". Ook hier krijgen we evenals dit bij sloten het geval is allerlei snippers, die niet te handhaven zijn en waarbij het nodig is stukken tuinwal op te ruimen. En ook binnen de kavel is het meestal moeilijk aan goede percelering te krijgen zonder het opruimen van een flink aantal tuinwallen. Uiteraard heeft ook dit weer tot ge volg, dat grote percelen ontstaan. Voor een goede beweiding is dit minder ge wenst en daarom wordt telkens gevraagd naar de mogelijkheid bedoelde percelen door het plaatsen van heiningen kleiner te maken. Dit is niet mogelijk! Hiervoor wordt geen subsidie en ook geen voor financiering gegeven. Wil men dus hei ningen hebben, dan komen deze volledig voor eigen kosten. In veel gevallen is verkleining van percelen door plaatsing van tuinwallen wel mogelijk. Dat ge beurt dan op kosten van het blok. c. Draineren en greppelen. Het is voor de Plaatselijke Commissie een grote teleurstelling geweest, dat de subsidie op drainage is afgeschaft. De Commissie is van oordeel, dat het on juist en onbillijk is geweest, dat deze subsidie is afgeschaft, maar moet zich hierbij neerleggen. Het draineren van percelen komt dus geheel voor rekening r\jf In de aanhef van onze tweede jf) mededelingenrubriek moet het maar eens geschreven worden: de V.V.V. Texel heeft onder haar leden nog een bedrag van 1.000, te vorderen. En dit ondanks vriendelijke telefonische aanmaningen, brieven ter herinnering en persoonlijke bezoeken van de directeur. Het is teleurstellend dit te moeten ervaren. Maar nog altijd geldt: beter ten hele gekeerd, dan ten halve gedwaald Inmiddels is het aangekondigde en quête-formulier voor de uitgave van de V.V.V.-krant door de leden ontvangen. Wie snel de gevraagde gegevens retour neert werkt mee aan de goede start van de propaganda 1960. Tot 14 november ('t is nog kort dag), bestaat er gelegenheid voor een opgave van Uw bedrijf in de bekende Hotel- Pension-Restaurant-Gids 1960 van de V V.V-federatie Noord-Holland. Inlich tingen: V.V.V. - Den Burg. Vakantiespreiding 1960: Bouwvakken noord 9 juli - 18 juli Bouwvakken zuid 30 juli - 8 augustus Schoolvakanties Duitsland: Bremen e.o. 30 juni - 10 augustus Hamburg e.o. 7 juli - 17 augustus Berlijn. Palts en Saarland 14 juli - 24 augustus Noordrijnland en Westfalen 21 juli - 31 augustus Baden/Wrtbg. 28 juli - 7 september Mevrouw H. A. van Kretschmar, Deli- traat 36, in Den Haag, zoekt voor zeven tig „displaced persons" (onder wie 25 kinderen beneden de 12 jaar) drie weken eenvoudig pensionverblijf in augustus „ergens aan zee". Voor de kinderen ko men twee verzorgsters mee. Deze groep D.P.'s woont in West-Duitsland in de misère, Voor de vakantie zijn fondsen reeds beschikbaar gesteld. Voor de goede orde zij gemeld, dat de mededeling in sommige bladen, dat de algemene vergadering van de V.V.V. Texel op 24 november gehouden zou worden op een misverstand moet berus ten. Een datum is nog niet vastgesteld, en kan op dit ogenblik ook nog niet pre cies vastgesteld worden. Nadere mede delingen hierover volgen nog. V.V.V. Texel. Er is wat te verdienen in Oen Burg van de betrokken landbouwers. En de kosten hiervan zijn zeer hoog. Deze be dragen op het moment wel plm. ƒ1,25 - 1,35 per strekkende meter. Voor het geval de drainreeksen op een afstand van 10 meter moeten worden gelegd be- lekent dit een bedrag van 1.200,tot ƒ1.300,per ha. In veel gevallen kan de afstand van de drainreeksen aanmerke lijk groter zijn dan 10 meter en de kos ten worden dan naar verhouding lager. De kosten van drainage kunnen wel voorgefinancierd worden. Men kan deze dus als ruilverkavelingsrente afbetalen en dit betekent bij een bedrag van ƒ1200,p ha 30 jaar lang 'n bedrag van 60,per ha. Voorwaar geen kleinig heid! Toch zijn wij van mening, dat voor goed bouwlandgebruik drainage vereist en ook verantwoord is. Als gevolg van de nieuwe verkaveling zijn de bestaande greppels veelal niet meer te gebruiken, omdat de richting, waarin de greppels lopen een goed ge bruik van de percelen onmogelijk maakt. In dit geval worden de oude greppels dicht gemaakt en nieuwe gegraven. Dit werk gebeurt uiteraard op kosten van het blok. d. Egalisatie. In diverse gevallen is een plaatselijke egalisatie nodig om een goede aanslui ting van gedeelten van het ene perceel bij gedeelten van een ander perceel te krijgen. Verder is het soms nodig grond £an „koppen" te onttrekken voor het dempen van oude, kromme sloten. In deze gevallen komen de kosten voor re kening van het ruilverkavelingsblok. Wenst een landgebruiker een egalisatie, die niet direct nodig is, of die betrekking heeft op percelen, die ook in de oude toestand tot zijn bedrijf behoorden dan wordt deze egalisatie particulier werk. Als ook de Cultuurtechnische Dienst van oordeel is, dat de egalisatie voor een goe de bedrijfsvoering gewenst is, dan wordt voor dit werk een flinke subsidie gege ven. Egalisatie is echter zeer duur werk en wij zijn van mening, dat het vooral voor grasland meestal te duur is. Hiermede hebben wij de belangrijkste zaken, die bij het kavelwerk aan de orde komen ter sprake gebracht. Mocht iemand over bepaalde zaken nog iets wil len weten, dan zijn de leden van de Plaatselijke Commissie en haar deskun digen altijd bereid U in te lichten. C. v. Gr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1