Boerderij Tienhoven tot de grond afgebrand Een eeuwenoud bouwwerk ging verloren Ouderavond van de Luberti-school meisje REIS DOOR ZWEDEN Zaterdagavond hebben de Hoornders een reis naar Zweden gemaakt. De heer André Hin verzorgde een ontwikkelings avond in „De Waldhoorn". Het was jam mer, dat de opkomst zo gering was. De heer Hin vertoonde vele dia's en vertelde de belevenissen over zijn reis door Zweden. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 8 november 1959 Gevonden te Den Burg: bruinlederen handschoen; beige handschoen met leer; sleutelring met 4 sleutels; blauwe zeil- jopper; grote rode plastic voetbal; paar zwarte handschoenen; grijze pet. Verloren te Den Burg: grijs zeildoek (1.50 x 0.60 meter); zilveren speld; groene padvinderspet; wit zijden sjaaltje met rode spikkels; khakikleurig kinderjack. Het bureau der rijkspolitie te Den Burg is hiervoor geopend op werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur. S.V.O.-N1EUWS Adsp. a won van Tex. Boys b met grote cijfers. Moedig volhouden van de Boys b'tjes gaf hun toch nog een treffer. Oosterend b verloor van Texel a met ongeveer dezelfde cijfers. Dit was voor jullie ook een te zware opgaaf. Volhou den, jongens. Oosterend 1 had in Oudesluis de beste papieren, maar ondanks sterker elftal verloren ze toch met 41. Ook Oosterend 2 verloor met 50 van ZDH 2. Onze bazarcommissie gaf nog dit door: de prijzen van de verloting kunnen afge haald worden, na 6 uur, bij L. v. Kooten, op de volgende nummers: blauw 379, 904 en 54; geel 553, 8, 2. 755 en 64. De deelnemers aan de toto wordt aan geraden hun formulieren duidelijk met ballpoint in te vullen en te voorzien van naam en adres. Dit om eventuele moei lijkheden te voorkomen. Nieuwe toto formulieren kunt U krijgen bij A. Kalis of P. Beuving. Waag ook eens een kans. Z.D.H.-NIEUWS Het tweede won thuis met 50 van Oosterend 2. Dat betekende de eerste overwinning. De adspiranten wonnen met 30 van Tex. Boys a Het programma voor dit weekend luidt: SVC 1-ZDH 1; ZDH 2-De Koog 2. Zater dagmiddag 3 uur: De Koog a-ZDH a. TEXELSE BOYS-NIEUWS Het eerste elftal was op bezoek bij Duinranders 1, de leider van de afdeling. Dit is een heel goede wedstrijd geworden, waarin de elftallen aan elkaar gewaagd waren. De thuisclub nam het initiatief, doch de Boys-verdediging was herme tisch gesloten. Na 10 min. spelen namen de Boys-voorwaartsen de aanvallen over, en door goed aansluiten van halflinie en verdediging was het mogelijk enige pri ma aanvallen op de Duinrandersveste te ondernemen. Doch ook deze verdediging bleek uit het goede hout gesneden te zijn, want zij wist stand te houden. Ook na de rust werd in een hoog tempo gespeeld mei; wisselende aanvallen, waarbij de twee keepers goed werk ver richtten. Tien minuten voor het einde kwam het Boysdoel onder hevige druk te staan; een serie aanvallen golfde op het doel af. Maar door uitstekend verdedi gingswerk van de gehele achterhoede, bijgestaan door halflinie en binnenspe- lers, werden al deze aanvallen afgesla gen, zodat de stand 00 bleef en «de Boys met een welverdiend gelijkspel naar huis toe kwamen. Boys 2 speelde thuis tegen Helder 5. Dit is een wedstrijd geworden, waarin de Boys overwegend in de aanval waren. Voor de rust kwamen zij echter niet tot scoren. Dit vanwege het prima keepers werk van de nog jeugdige Helder-doel- man, die door zeer snel reageren enkele zeker schijnende doelpunten op sublieme wijze wist te voorkomen. In de tweede helft was hetzelfde spel- beeld waar te nemen; een overwegend Boys-offensief met enige gevaarlijke Hel- der-aanvallen. Toch duurde het nog circa een half uur eer het eerste Boys-doelpunt kwam. Bij een van de vele schoten op het H.-doel, veranderde de l.back de bal van richting, waardoor deze in de uiterste hoek en buiten het bereik van de uitval lende keeper in het net verdween: 1—0 Direct hierop moest onze keeper Rijk zijn kunnen tonen. Een hard diagonaal schot in de r.hoek wist hij op schitterende wijze te stoppen. Bij een voorzet van links was het de Boys l.binnen, die de bal over de uitlopende H.keeper in het doel kopte en zodoende de stand op 2—0 bracht, waarmede het einde kwam Boys a, op bezoek bij ZDH a, heeft in een aardige en spannende wedstrijd met 30 verloren. Boys b moest thuis de strijd tegen het sterke Oosterend a aanbinden. Hier werd de eindstand 171. Geeft niets, Boys, volhouden maar. Zondag a.s.: Tex. Boys 1-Oudesluis 1; Boys 2 is vrij; junioren: Watervogels- Tex. Boys; zaterdagmiddag; Tex. Boys b- Tex. Boys a, 3.00 uur. Terreindienst: S. Hoogenbosch en G Schraag. Het is in de geschiedenis van de Texel se brandweer maar zelden voorgekomen, dat er bij een brand geen water werd gegeven. Maandagavond is dit het geval geweest. Voordat de altijd zo actieve brandweer uitgerukt was, stond de boer derij van de heer A. Dros rondom in vlammen. De heer Dros heeft, voor dat hij van de brand melding maakte, zijn moeder proberen te redden. Deze ruim tachtig jarige invalide vrouw heeft hij op een kruiwagen tijdig in veiligheid weten te brengen. De buren hebben zich over haar ont fermd. De oude vrouw was danig van streek. De boerderij Tienhoven is de laatste oude plaats in deze omgeving, die nu door brand is verwoest. Enigszins ver scholen achter wat bomen was deze plaats altijd een ietwat vreemde ver schijning in de buurt. Toen de brandweer arriveerde* was er geen redden meer aan. Overal uit het gebouw kwamen de vlammen omhoog. Muren stortten in, met donderend geweld kwamen de spanten van het hooivak om laag. Moedige buurtbewoners wisten met veel moeite drie koeien te redden. Juist toen een paar mannen een van de dieren bijna buiten hadden, vloog de koe met een geweldige sprong terug in de vuur zee. Zij was verloren. Ook een schet wist men niet te redden. Een andere koe kwam met grote brandwonden op de huid naar buiten. Het geloei van de wind, die de brand aanwakkerde, ging gepaard met het ge loei van de koeien. Het was een droevig beeld. De brand is vermoedelijk ontstaan doordat enkele vonken uit een benzine motor in aanraking kwamen met het aak. De schade bedraagt ongeveer 70 mille. De heer Dros was verzekerd. Een oud beeld is verdwenen. Wij lezen ir. ons archief over deze boerderij het volgende: Tienhoven. In het buurtschap Tien hoven. bij De Waal, ligt de boerderij Tienhoven, eigendom van de heer D. Dros Azn. Het is een typisch-Texelse schapen boerderij, welke naar de heer Dros ons verzekerde wel 250 - 300 jaar oud is en waarop voor zover men kon nagaan steeds leden van dezelfde fa milie hebben geboerd. Met uitzondering van het woonhuis, dat werd gerestau reerd, heeft de boerderij in de loop der eeuwen geen verbouwing ondergaan. Wat de naam Tienhoven betreft: deze zal herinneren aan tien huizen, welke in deze buurtschap werden aangetroffen. NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN Den Burg: no. 619 W. Conijn, Boogerd 14; no. 620 Nutsspaarbank, Binnenburg 9; no. 618 W. C. Rijksen, Gasthuisstraat 8. Den Hoorn: no. 290 Bungalow Den Hoorn, behorende bij Hotel ,,De Linde- boom", Klif. De Koog: no. 260 J. Eelman, Boodtlaan 20; no. 392 G. H Fortgens, Brink 22; no. 385 C. de Wit, K 57. Oosterend: no. 380 Biem Vlaming, visserij-bedrijf, Julianastraat 9. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 9 november 1959: koeien 575—1000; 8 graskalveren 300— 430, 63 schapen 50—90; 48 lammeren 50100; 45 biggen 3548. GESLAAGD De heer G. van der Kooi, Den Burg, slaagde aan de gemeente-universiteit te Amsterdam voor het kandidaatsexamen theologie. „EN DE ZEE WAS NIET MEER" Deze film wordt vertoond op de jaar lijkse grote contact-avond georganiseerd door de gezamenlijke coöperaties. Deze avond wordt gehouden op dinsdag 17 november a.s. NIEUWE TROMMELS VOOR HET FANFARE De bliksemloterij, die het Koninklijk Texels Fanfarecorps de afgelopen week heeft gehouden, behoort weer tot het verleden. De loten zijn weggevlogen. Binnenkort zullen enkele nieuwe trom mels het korps versterken. De eerste prijs werd gewonnen door de heer J. Bout, Deze was trouwens bijzonder gelukkig: hij had zich drie loten verschaft en ging met twee prijzen schoot. De hoofdprijs, een sportfiets, en een taart. De prijzen zijn op de volgende nummers gevallen: 902, 772, 1042, 2304, 5238, 5857. 363, 963, 678. Gelukkige bezitters kunnen de prij zen afhalen bij de heer J. Verkade, Witte Kruislaan 1, Den Burg BAZAR IN EN VOOR „DE WALDHOORN" Den Hoorn Vrijdag en zaterdag wordt er in het dorpshuis „De Wald hoorn" te Den Hoorn een grote fancy- fair gehouden ten bate van dit gebouw. Er zijn zeer vele prijzen voor elck wat wils. Ook vele konijnen en fazanten kunt U als prijs winnen. De grote attractie is de griezelkelder; dit moet U komen zien. Het wordt bar gezellig op de fancy- fair. Vrijdagmiddag is de opening om half vier, om half zes sluiting. Zaterdag middag dezelfde tijd geopend, 's Avonds kunt U terecht van 8 tot 11 uur. Er wordt ook een grote verloting ge houden, met zeer mooie prijzen. Hiervan is zaterdagavond de trekking. Zorg dat U aan loten komt, het is de moeite waard. Beide middagen is er om 5.15 uur een poppenkast in „Ons Huis". Nadat van 7 tot 8 uur door vele ouders gebruik was gemaakt van de gelegen heid om de prestaties van hun kinderen te bekijken, opende de voorzitter der Oudercommissie, de heer C. Bakker, met een hartelijk woord deze Ouder avond. De notulen van de vorige vergadering werden met verve door de secretaris, de heer Zwan, voorgelezen. Het was de laatste keer, dat hij dit deed, daar hij moest aftreden. Hij heeft geen kinderen meer op de lagere school. De voorzitter bedankte hem dan ook met een extra hartelijk woord voor alles wat hij als lid der O.C en in het bijzonder als se cretaris, had gedaan. Mevr. Kuip, als penningmeesteresse, gaf een keurig overzicht van de finan ciën. Zij kon een goed batig saldo boeken. Nu volgden de schoolmededelingen van het hoofd der school, de heer Onstenk. 1. Het St. Nicolaasfeest 1958 verliep vol komen naar wens. Dit feest kreeg enigs zins een ander aanzien als dat men hier gewend was, omdt het dorp nu een kleu terschool rijk was en vanzelfsprekend dit bij uitstek feestelijk gebeuren voor kleuters, daér de klemtoon vond. De ge zamenlijke lijsten hadden een flink be drag opgeleverd, zodat alle kinderen rijk onthaald konden worden. Aan alle mede werkers en milde gevers nog hartelijk dank. 2. De toneelavond, die in het voorjaar gehouden is, beantwoordde eveneens aan de financiële verwachtingen. Leer lingen en personeel werkten hard om het geheel te doen slagen. Veel werk moet hiervoor verzet worden Het is daarom zo jammer, dat de orde in de zaal zoveel te wensen overlaat. Het on derwijzend personeel, druk bezig achter de schermen, kan zich met de zaal niet bemoeien. Ligt hier niet een taak voor ouders en oudercommissie? 3. De schoolreisjes vormden, zoals altijd, het hoogtepunt van het jaar voor de kinderen. 4. Schooltandartsendienst. Velen zullen in de kranten gelezen hebben, dat deze dienst opgehouden is. Tezijnertijd hoopt men hier een oplossing voor te vinden. Het advies is: Laat de gebitten der kin deren geregeld door de tandarts contro leren. 5. De schoolarts was over het algemeen tevreden over het lichamelijk peil der kinderen. Wat haar echter opviel was het feit dat vele leerlingen zo'n ver moeide indruk maakten. In dit verband wordt de ouders aangeraden er op toe te zien, dat de kinderen voldoende nacht rust en gevariëerd, volwaardig eten (dus geen kliekjes) krijgen. C. Vijftien juni is juffrouw Faber op volgster geworden van mevr. Bonne- Veen. Het is een voorrecht in deze tijd een vacature zo vlot en zo goed vervuld te krijgen aan een school. Het onderwijs kon normaal doorgang vinden. De O.C. organiseerde een afscheids avond voor mevr. Bonne-Veen. De heer Onstenk riep nu juffrouw Fa ber nog een hartelijk welkom toe. „Ik besluit met de wens, dat U de kracht en de blijdschap mag ontvangen, die onont- heerlijk zijn voor een goed basis-onder wijs en van zo groot belang zijn voor de hele gang van zaken in de school". Met deze woorden besloot de heer Onstenk zijn mededelingen. De verkiezingen namen geruime tijd in beslag. Mevr. Kuip en de heer De Ridder werden beiden herkozen, terwijl de heer Minnes in de plaats van de heer Zwan gekozen werd. Na de pauze, die onder gezellig ge praat met koffie en koek werd doorge bracht, volgde de rondvraag. Mevr. Hamerslag vroeg inlichtingen over de verkiezing van O.C.-leden, die naar genoegen gegeven werden. De vraag kwam naar voren of het niet mogelijk was schoolreisjes te organise ren. zonder dat daarvoor een toneel avond moet worden gegeven. In de regel wordt het erg laat en dit is funest voor de kinderen. De heer Alderlieste vindt toneel voor kinderen zeer goed. Het is zeer zeker opvoedkundig, maar het mag niet te laat worden. De heer Schoo vindt dat één keertje laat naar bed toch heus geen kwaad kan. Mevr. Kuip vraagt of het niet mogelijk is dat er gymnastiek op school gegeven wordt. De heer Onstenk antwoordt daar op, dat hij dat o zo graag zou willen doen, maar dat dit niet mogelijk is zonder lo kaal. En daar de Luberti-school helaas geen gymnastieklokaal bezit, kan er al leen sport op het schoolplein beoefend worden. De heer Zwan stelt voor nu al te be ginnen met sparen voor een televisie toestel voor de school. In 1961 beginnen reeds de T.V.-uitzendingen voor scholen en het zou prettig zijn als de Luberti- school daarvan direct zou kunnen profi teren. De heer Hamerslag stelt voor hier voor oud papier te gaan verzamelen, daar dit nog aardig wat geld in het laadje zou brengen. Op de vraag of ook jonge kinderen bij het Sint Nicolaasfeest op school mochten komen, werd een bevestigend antwoord gegeven. Hiermede was de rondvraag afgelopen en stelde de voorzitter, na allen voor hun aanwezigheid te hebben bedankt, voor, over te gaan tot het vertonen van een film. Een film over het leven en werken van Joost v.d. Vondel werd gedraaid, waar van allen zeer genoten. Het was vrij laat toen de heer Bakker allen een „wel thuis" toewenste. TENTOONSTELLING VOOR ZONDAGSSCHOOLLEIDERS EN -LEIDSTERS De Nederlandse Zondagsschool Vereni ging te Amsterdam zal in samenwerking met de plaatselijke Zondagsschool van Den Burg een tentoonstelling organise ren Deze tentoonstelling is gericht op het a.s. Kerstfeest en wordt gehouden op donderdagavond 19 november in de Nederlands Hervormde kerk te Den Burg. CURSUS VEILIG VERKEER DE KOOG J Vanavond wordt de tweede cursus avond gehouden voor „Veilig Verkeer". De eerste bijeenkomst werd goed be zocht, maar er kunnen nog meer deel nemers aan deze belangrijke cursus deel nemen. Laat niets U weerhouden, maar zorgt dat U hedenavond om 8 uur in Ho tel „De Toekomst" aanwezig bent. Be denk dat de verantwoordelijkheid van iedere weggebruiker groot is. INGEZONDEN. Geachte Redacteur, Gaarne een plaatsje in Uw veel gele zen Texelaar. Daar ik vrijdag 6 november de Opera „Faust" heb bijgewoond, wil ik even mijn dank aan het bestuur van de Kunstkring betuigen voor de gelukkige keus, die zij heeft gemaakt. Ik heb van grote sterren, zoals Chris de Vos, Jul v. Straten en Jul Moes enz. al verscheidene keren de opera „Faust" gezien. Maar dit van de Kunstkring was ook wel zo schitterend en buitengewoon mooi, en dat van poppen. Je zou zeggen, het waren echter zangers. En de muziek en de zangers waren in een woord af. Maar een ding moet mij van het hart, want ik had wel gedacht na het einde van de voorstelling een bedankje te ho ren aan de medewerkers en als blijk van hulde een bloemstukje voor de vrouwe lijke medewerker. Ik zelf wordt lid van de Kunstkring. Bij voorbaat mijn dank. J. Bogaard, Rusthuis Een opera-liefhebber BOERDERIJBRANDEN IN SEPTEMBER In de maand september zijn 38 boer- derijbranden voorgekomen, waarbij de boerderij vernield of zwaar beschadigd werd. Drie van deze branden kwamen voor in Groningen; vier in Friesland; vijf in Drente; zes in Overijssel, vijf in Gelder land; eén in Utrecht; drie in Zuid-Hol land; één in Zeeland; zes in Noord-Bra bant en vier in Limburg. De directe schade, door deze branden aangericht, wordt geraamd op ƒ1.850.015 Twee van deze branden werden veroor zaakt door hooibroei; één door butagas- stel; twee door vonk bij starten van tractor; één door vonken uit schoorsteen, twee dooi brandstichting; één door weg springen van kop van lucifer in hooi; één door oververhitting van pan met vet; één door glazen dakpan werkend als brandglas; één door afbranden van verf; elf door spelen met vuur, terwijl in vijf tien gevallen de oorzaak onbekend bleef. Bij deze branden kwamen 6 runderen en 66 varkens om. We ACTIE WINKELIERSVERENIGING DEN BURG JAN AGTER KL. MANTJE ELECTROHUIS BAKKER FA. J. M. MOERBEEK HORLOGERIE v/h R.BAKKER DROGISTERIJ W. BAKKER BAKKERS IJZERHANDEL J. H. BRÜGEMANN (Kleuterhuis en Boekhuis) JAC. BRUIJN P. MOERBEEK J. NAUTA DROGISTERIJ A. VAN DER SLIKKE J. P. STAM N.V. PH. VLESSING M. A. J. VONK J. G. DEKKER C. WITTE DZN. DROS' MAGAZIJN DIRK WITTE D. FRANK RIJWIELHANDEL ZEGEL W. P. GEUS FA. FRANS ZEGEL Kzn. P. HOOGERHEIDE TEXTIELHUIS ZEGEL P. S. KUYPER LANGEVELD DE ROOIJ D. LEMSTRA Mw. D. VAN SAMBEEK- SCHRAMA KAPPER H. C. PRINS HORLOGERIE LEYDEKKERS FA. LUNTER Bij iedere contant bestede gulden een Autobon! advertenties in! Zendt vroegtijdig Uw texelaabtjes 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Voor al uw vervoer Van Boven's Transport en Taxi-Onderneming. Bestel voor uw bagage een kleine vrachtauto. Billijk tarief. Oudeschild 53, tel. Den Burg 421 of 380 Radio herstellen? Vonk opbellen. Een goed idee, geef het met de vracht rijder mee naar Vonk, voor radio en T.V. Tel. 78 en 273 Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17, tel. 256 Ter overname aangeb.voor 12-jarige, schoen, kousen en shirt en tevens z g a.n volleybalschoenen m 39 en een paar Quick voet balschoenen m. 42 We verstraat 28 Voor krib ben, voerbakken, enz nog steeds uw adres P Boom Oudeschild, tevens te koop een ladder 5,20 m. lang - Te k 50 kg gele krokus m 9. Visser, P. v Cuyck- straat 8 - Te k. gevr. 1 kindertafeltje met stoeltjes M. Kuip, Schilderend 64 Te k pauwstaarten en an dere duiven. C. Zijm, Wes- terweg B 137 Te k I prima fornuis, wit emaille merk Kupperbusch, voor elk aann. bod W. Rijk. Vv csterwcg 30, Den Burg Te k kleine voetbal schoentjes f 5,— Adres N. G Eelman, Wilhelminalaan 39 Met grote blijdschap gevei wij u kennis van de ge boorte van ons zoontje ei broertje Gerard Johan wij noemen hem Gerry J P. de Waard- Rozendae M. de Waard Japie Oosterend, Texel, 7 november 1959 Hartelijk dank aan all Tevelaars, die op l nor mij persoonlijk hier in d kerk, of "schriftelijk hu medeleven hebben getoon Dr Alb. Vis, Beverwij BIEDT ZICH AAN voor de huish 4 d. p. T Huisman, Kogerstr. 1 45. „Ah, hallo, commissaris, dat is vlug werk", sprak de handige Bennie. „Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is zeeman Bennie en dat is stuurman Alie". „Prachtig", zei de commissaris, die erg ongeduldig bleek te zijn. „Maar waar is de beloofde bende?" „Hier pardon, boven", versprak Ben nie zich bijna. „Gebonden kant en klaar. U ,kunt ze zo. meenemen". „Dat is prachtig werk, zeeman", gaf de commissaris Bennie een complimen tje. „Dus alles is in kannen en kruiken? Allé mannen, allen naar boven. Op naar dat boeventuig'M! Wat ging alles gemakkelijk! Alle po litiemannen klommen naar boven en Bennie en Alewijn bleven alleen achter op de politiemotorboot. „Nu, wat heb ik je gezegd?" begon Bennie. „Doodeen voudig en.nu weg!" O, wat keken die agenten sip, dat zij zo waren beet genomen! Maar de boot was verdwenen in een oogwenk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2