WIE? DIE DAT Winkeliersvereniging Den Burg „Zij kochten mijn kind'' In Den Burg is wat te verdienen Wij staan maandag op de markt DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 6 november: 2—0 1—1 0—2 0—2 0—2 2—0 0—2 1—1 0—2 1—1 2-0 0—2 1—1 1—1 0—2 1—1 2—0 C. Dijker-S. van Heerwaarden C. Meedendorp-C. v. Heerwaarden P. Bruyn-C. P. Burger S. Bakker-W. A. v. Zeijlen S. Ros-S. v. Heerwaarden Jzn. Jac. v. Heerwaarden-D. v.d. Werf G. Dros-A. v.d. Slikke J. de Jager-C. v.d. Werf C. Vinke-Jb. Koorn J. Vinke-A. Vinke Texel 1-Schagen: C. Dijker-M. Veenstra C. Meedendorp-A. Veenstra S. v. Heerwaarden-W. Tesselaar C. v. Heerwaarden-H. Veenstra W. A. v. Zeijlen-P. Blaauboer Jas. Vinke-J. de Vos J. Hooijberg-Jac. Pronk S. v. Heerwaarden Jzn.-A. v. Schaik 20 A. Vinke-C. Portegies 02 P. Bruyn-E. Graanstra 20 11—! De wedstrijd tegen Schagen bracht in derdaad de spanning, die we er tevoren van hadden verwacht. Want hoewel Texel 1 een voorsprong nam die tot 71 opliep was goed te zien, dat Schagen toch vrijwel gelijk zou komen, daar voor ons verschillende partijen rondweg slecht stonden. W. A. v. Zeijlen. C. Meedendorp en A. Vinke moesten dan ook capituleren, ter wijl J. Vinke het met een stuk minder nog tot remise bracht S. van Heerwaar- den ontliep een zekere nederlaag en toen C. Dijker de stand op 10—8 bracht ging het er om of C. van Heerwaarden z'n gunstige stand goed zou afwikkelen. Dit gebeurde niet, maar het resterende eind spel bleek toch nog goed genoeg voor een puntenverdeling. S.V. TEXEL Uitslagen van zondag: 4e kl. A KNVB: Hollandia T.-de Fores ters 00; Schagen-LSW 20; Texel- RKAFC 1—0; Limmeri-BKC 04; USVU- Helder 1—1. Afd. N.H.: Kaagvogels 2-Texel 2 11 Jun.: Watervogels-Texel 24; adsp.: Oosterend b-Texel 015. Handbal: Texel-Hugo Girls 52. Texel 1 heeft tegen RKAFC een ma gere 10-overwinning uit het vuur ge sleept. Vooral voor de rust was Texel sterker en zat er een ruime overwinning in. Binnen een kwartier ontsnapte het Alkmaar-doel drie maal aan een door boring, waarbij de A-keeper en verdedi ging eigenlijk geslagen waren en het hout redding bracht. De aanvallen van A., die veelal via de linksbuiten werden opgezet, waren zeer gevaarlijk, maar ook deze linie wist van enkele geheide kansen geen gebruik te maken. Na ca. een half uur scoorde Max uit een goed door Hans genomen corner, met een fraaie kopbal. Spoedig daarna raakte Ruud geblesseerd en werd door Dick v.d. Slikke vervangen. Hoewel Hans en Kees Groen zeer actief waren, bleven doelpunten uit. Ruud werd gemist en de stootkracht bleef uit. Toch hadden wc gehoopt, dat het uitvallen van R. de an deren tot nog meer activiteit zou hebben gebracht. Na de rust was het bijna alleen Alk maar, dat de toon aangaf en steeds weer lot goede aanvallen kwam. waarbij T enkele malen heel genadig afkwam. Nu waren het vooral Hans en ook Kees, die nog tot goed werk kwamen. Overigens had Texel alle aandacht nodig in de ver dediging, waar Bob en Bertus het weer heel sterk deden. In het allerlaatste moment speelde Kees op Bertus terug, die niet op die plaats was. De bal huppelde vrij in onze lege doelmond, maar vóór de streep was bereikt, floot de prima scheidsrechter het einde. Dus 1—0 voor Texel. Texel 2 kwam wel niet met de volle winst, maar toch met 1 punt terug, wat ook nog tot tevredenheid moet stemmen. De junioren gingen bij Watervogels op bezoek en wisten, ook nu weer met enige invallers, het tot een mooie 42 over winning te brengen. Vooral voor de rust prima spel. Hans scoorde 3 en Abe 1 doel punt. De adsp. hadden een zacht kostje in Oosterend tegen het b-elftal: 150. Jam mer dat de tegenpartij niet sterker was. Handbal. De dames hebben een prima wedstrijd gespeeld tegen de Hugo Girls. Met 52 werd gewonnen. Keurig ge daan, dames! A.s. zondag: LSVV-Texel; WGW 3- Texel 2. Junioren en adsp. geen wed strijd. Denk er om. hedenavond allen ter training in het gymlokaal der RH BS. S.V. DE KOOG De uitslagen van zondag luiden als volgt: Kreileroord 1-De Koog 1 61; Cocks- dorp 2-De Koog 2 12. Het eerste heeft het dus tegen Kreiler oord niet kunnen bolwerken. Na aan- ankelijk met 1—0 te hebben voorge staan moesten zij de winst aan de thuis club laten De verhouding was wel iets te hoog, daar beide partijen in het veld tegen elkaar opwogen. De Koger voor hoede was echter niet in staat de aan vallen op de juiste wijze af te ronden. De Koog 2 wist een verrassende over winning te behalen op het sterkere Cocksdorp 2. Voor de rust wisten onze jongens met de wind mee een 20 voor sprong te veroveren, hetgeen de juiste verhouding was. Na de thee kwam Cocksdorp sterk opzetten, wat spoedig leidde tot een tegenpunt. Verder kwamen ze echter niet, daar onze achterhoede niet van plan was de winst uit handen te geven. De Koger voorhoede kwam daar entegen nog tot gevaarlijke tegenacties, maar doelpunten bleven uit, zodat het einde van deze sportieve en spannende wedstrijd kwam met een verdiende zege voor De Koog 2. FILMNIEUWS: Zondag- en maandagavond: „MEISJES IN UNIFORM" Meisjes in uniform zijn aan de mens van de tegenwoordige tijd niet vreemd, men ziet ze overal, als conductrices op autobussen, maar ook als vrouwelijke beambten van verschillende politiekorp sen of administratieve onderdelen van ieger en vloot. We kennen ze, de Marva s en de Milva's en niet te vergeten de tal rijke verpleegsters en we zijn overtuigd dat ze allen hun uniform met vreugde dragen. Het is niet over deze meisjes dat deze film handelt, want in tegenstelling met het meisje in uniform van thans, staat het meisje in uniform, dat om streeks 1910 deel uitmaakte van de kost schoolbevolking in Duitsland. Niet alleen in de Duitse kazernes en de militaire academies, maar ook in de kostscholen voor jonge meisjes uit de hogere kringen, ging in die tijd de adem van de Pruisische discipline. Jongens moesten soldaten en de meisjes soldaten moeders worden. Tegen de achtergrond van deze on menselijk strenge tucht is het filmver haal „Meisjes in uniform" geprojecteerd. De door Romy Schneider vertolkte zes tienjarige, ouderloos geworden Manue- la wordt geconfronteerd met een vol komen van liefde en begrip gespeende omgeving, een „tehuis" waaraan ze zich vergeefs tracht aan te passen. De toegangsdeur van het gesticht is met ijzeren smeedwerk beslagen: het is een duidelijke symboliek, voor nieuw opvoedkundige opvattingen blijft de deur gesloten, slechts ouderwetse dogma's en methoden vieren er hoogtij en worden gehanteerd door eer- en heerszuchtige opvoedsters. Alles gaat er op commando: het eten, het leren, het lopen, het bidden en zelfs het slapen. Het woord vreugde is er onbekend, de samenstelling van de maaltijden is wetenschappelijk vastgesteld. Persoonlijk gevoel en warme genegen heid zijn er taboe. Tegen een dergelijke geestelijke aanranding in Manuela niet bestand. Een is er in deze burcht van gevoel loosheid, die een uitzondering maakt. Dat is juffrouw Bernburg, vertolkt door Lily Palmer. Ze is vol begrip. Haar toon is menselijk en mild, alle meisjes houden van haar. In deze juffrouw Bernburg en het haar zo toegewijde meisje Manuela toont de film „Meisjes in uniform" de wezenlijke levensvoorwaarden die van alle tijden zijn. Het is een film, die voor ieder die hem gaat zien een belevenis zal zijn: door de uitzonderlijke inhoud, maar ook door de meesterlijke verfilming. Zondagmiddag: „GROF GESCHUT" Lachgas, bruikanonnen en giergrana- ten, gehanteerd door Stan Laurel en Oliver Hardy. Nederlands nieuws O.a.: Literaire prijs voor dichter A. Ro land Holst, hulde van Koning Boudewijn; Wedstrijd voor politiehonden in Den Haag; Internationaal indoor concours- hippique te Amsterdam, H M. Koningin Juliana bezoekt Rotterdam, Boerenver- huizing in Goirle (N.B.), een „leutig" stukje Brabants folklore. Wereldnieuws O.a.: Demonstratie van kleine zelf standigen in Brussel; Boortorens in Tos cane; Vuurvast pak voor brandweerlie den, Het laatste bouwwerk van Frank Lloyd Wright voltooid; Een geluidloze oefenpiano; De hindernisrace van Pardu bice; Herfst in de Poolse wouden; Ten niswedstrijden te Parijs; 15 jaar oude munitie-opslagplaats in Lublin ontdekt. FEUILLETON: door HANOL SPOOR. 18. Wanneer ze dus de baby weg zou doen, dan was Walter ook voor haar ver loren. Hij zou immers zijn eigen zoon willen zien opgroeien. In nadenken ver zonken bracht ze dan zuchtend lange lijd bij de wieg door. Dat waren de mo menten waarvan Kitty aan haar meneer vertelde, dat mevrouw soms niet kwam uitgekeken op de kleine Walter Dan zag ze hoe Bennickhoff haar dankbaar glim lachend toeknikte en voor de zoveelste keer was Kitty overtuigd van de goed heid en mildheid van haar werkgevers en ze zou voor hen door het vuur zijn gegaan. Hadden ze ook niet zo maar Jane en haar kind in huis gehaald zonder daar enige tegenprestatie voor te verlangen? Zo was voor niemand in huis de situ atie duidelijk. Jane voelde zich dagelijks sterker worden. Heel haar hart stroomde nu over van liefde voor haar zoontje. Met vreugde, maar tegelijk ook met een smar telijke pijn zag ze, dat hij langzaam de trekken van Rudy kreeg. Met spijt con stateerde zij, dat de kinderverzorgster de totale verzorging van de kleine Walter op zich had genomen en dit niet meer uit handen gaf. Heel dikwijls kreeg ze de indruk, dat de kinderverzorgster op dracht had aldus te handelen en Jane durfde zich daartegen niet te verzetten uit vrees, dat men haar ondankbaar zou vinden. Als het even kon en ze was alleen met de kleine, dan ging ze geheel op in haar moedervreugde. Een warm geluksgevoel beving haar, bij de gedachte, dat ze dit kleine mensenkind tenminste nog had overgehouden uit haar mislukte huwe lijk. Hij zou haar helpen het gemis van haar man te vergoeden. De liefde voor haar baby zou haar niet te onderdrukken verlangen naar Rudy helpen dragen. Toen haar krachten toenamen begon zij zich zorgen te maken over de toekomst. Het ging niet aan om afhankelijk te blij ven van de goedheid van Walter en Iris. Het leek allemaal zo normaal toen de baby nog moest komen. In de grote nood van toen van het heerlijk een paar goede vrienden te hebben. Doch toen wachtte ze op de grote dag dat de kleine geboren moest worden en verder gingen haar ge dachten niet. Nu lag er een heel leven voor haar. Het was een grote geruststel ling dat Walter en Iris in de verre toe komst voor de kleine wilden zorgen, maar nu rustte op haar toch de moeder plicht om in zijn onderhoud te voorzien en hem een behoorlijke opvoeding te ge ven. Haar hart kromp ineen bij de ge dachte, dat ze de kleine uit de mooie rustige kamers moest halen en onder brengen op hun enge zolderkamertjes. Maar als ze niet te diep bij de Bennick- boff's in de schuld wilde komen, dan moest ze eens vlug aan de slag. Bennickhoff zou haar waarschijnlijk wel een plaatsje op het kantoor willen geven. Overdag zou dan de kleine in een kinderbewaarplaats ondergebracht kun nen worden. „Mijn kleine lieveling", Luisterde ze dan. „ik zal je weer in handen van vreemden moeten geven, maar iedere avond zal je eigen moeder tje bij je zijn en een liedje voor je zingen. Later zal ik je sprookjes vertellen, opdat je zult geloven in een mooie wereld met zllemaal goede mensen en veel geluk. Dan drupten grote tranen op het kinder bedje. Jane huilde om wat ze verloren had, al was ze nog steeds overtuigd dat Rudy de hoofdschuldige was. Hij had haar, als aanstaand moedertje niet zo hard moeten aanpakken. De Bennick- hoff's waren een voorbeeld hoe het wél moest. Op een van die dagen, dat Jane zich sterk voelde en verlangde naar bezig heid, vroeg ze om een onderhoud met Walter. Hij zat daar nog op dezelfde vriende lijke manier tegenover haar, maar zijn ontwijkende blikken maakten haar on rustig. Haar hart sloeg een slag over, toen ze hem beslist met het hoofd zag schudden, bij haar verzoek om weer in haar oude betrekking te worden aangenomen. Hij moest haar bekennen dat Vera geen genoegen meer nam, met het plaat sen van een collega op haar kantoor. Hij moest echt rekening houden met Vera's wensen, want ze was een onmisbare kracht. Jane's hart bonsde in haar keel. Een angstig voorgevoel maakte zich van haar meester. Ze gaf zich echter niet zo gauw gewonnen. „Dat is natuurlijk wel te begrijpen", zei ze zacht en dringend liet ze er op olgen, „maar dan kan ik toch wel terug naar mijn voorgaande plaats? Ze had haar werk toch altijd naar behoren ver vuld en ze was overtuigd, dat daar de collega's haar met open armen zouden ontvangen. Walter wist dat Jane niet te veel zei. Hij hoorde de angstige ondertoon in haar stem, maar hij pantserde zijn hart. Nu of nooit, dacht hij, ze moet maar even door de zure appel heen bijten. Hij bracht haar aan het verstand, dat alle plaatsen op het kantoor momenteel meer dan bezet waren. Nu zag hij de wanhoop in haar ogen komen, die hij verwachtte. „Kijk Jane", zei hij, „ik kan natuurlijk geen privileges scheppen. Dat brengt con sequenties mee, daar waag ik me liever niet meer aan. De vorige keer heeft me geleerd, dat dit afgunst en nijd opwekt en veel verongelijkse gezichten geeft. Niettemin", ging hij opgewekt verder, „heb ik de laatste tijd veel aan je ge dacht. Een van mijn relaties zoekt een betrouwbare kracht, die in een eerste klasse kapsalon als hoofdcontroleuze wil optreden. Het salaris is buitengewoon goed. Zonodig zou men al zeer geholpen zijn met een tijdelijke kracht, zodat je zonder gewetensbezwaar later zou kun nen veranderen. Je moet weten dat er in de zaak enkele onverklaarbare onregel matigheden hebben plaats gehad. Men wil dit zonder veel ophef opgehelderd zien. Het is als het ware een vrije toe zichthoudende positie. Men vreest dat de verkeerde elementen nog niet zijn weg gewerkt en men wil ook geen onschul dige onder de verdenking laten lijden. Je moet dan ook niemand, maar dan ook niemand over de aard van je zending daar inlichten. Je hebt daar dan volko men vrijheid van handelen, mits er scherp wordt gelet op alle in- en uit gaande produkten. Jane's jeugdige overmoed begon on middellijk weer veld te winnen. Haar ogen schitterden. Dat leek haar wel wat. Een vertrouwenspositie, vrijheid van op treden, een nieuwe omgeving en een klein beetje avontuur. Haar oude veerkracht deed haar recht op zitten en dadelijk dieper ingaan op het werk, dat van haar verlangd zou kunnen worden. Hoe meer ze er over spraken, hoe sterker zij zich tot deze betrekking voelde aangetrokken. Terwijl ze de details bespraken, speel de Walter zijn grootste troef uit. „Wat ik je nog niet verteld heb", zei hij als terloops, „dat deze baan niet in deze stad is, maar in het noorden van het land". Jane zat, als met stomheid geslagen. „Niet in deze stad.bracht ze er ha perend uit. „Maar hoe moet dat dan met de kleine Walter?" Walter poetste wat verveeld zijn na gels over zijn mouw heen en weer. „Je zoudt hem toch ook niet mee kun nen nemen naar de zaak", glimlachte hij goedig. „Nee, maar hier in de stad is een goede bewaarplaats en verzorging voor baby's en ginds misschien niet. Bovendien durf ik hem in een vreemde omgeving zo maar niet af te geven". (Wordt vervolgd) Wachtmeester Buis, onder het oog van de heer C. Room, procuratie houder van de Rotterdamse Bank, deed de eerste greep. KL. DE PORTO, Gasthuisstraat II, Den Burg W. v HEERWAARDE, Gravenstraat 11, Den Burg M. VERMEULEN, Zuidhatfel B 72 J. SMIT, Postweg E 79, Eierland R R. KLEINVELD, Schilderend 106a, Den B irg zijn de eerste vijf gelukkigen die in ieder geval één van de neven- prijzen hebben gewonnen, maar ook kans hebben op de auto Wij blijven erbij In Den Burg is wat te verdienen Hoewel onwaarschijnlijk, is het mogelijk dat u niet in Den Burg wilt kopen in dat geval mag u ook meedoen met bonnen van eigen maaksel. Een vriendelijk verzoek Scheur uw bonnen, voor u ze-ingevuld inlevert, zelf even losl Wij hebben daar anders uren werk aan! U weet het Bij IEDERE contant bestede gulden krijgt u een autobon (met de auto) en het kost er geen cent meer. Zie voor deelnemende winkeliers adv. 3e pagina

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4