Groen TtvarL-Jexels in het L De nieuwe ziekenauto gearriveerd liefde Wat Lego De tournee met Cilli Wang V. V. V. TEX EL is Plastic bouwstenen Systeem in het spel Fa. Frans Zegel Kzn. Het Nut viert feest ZATERDAG 14 NOVEMBER 1959 74e JAARGANG No. 7404 Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdag# Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Het is niet te wensen, dat U hem dage lijks ziet rijden, onze nieuwe ziekenauto. Maar het is voor het Algemeen Zieken fonds Texel eer. ware verbetering. De laatste jaren kwamen er tijdens de ver gadering van het ziekenfonds steeds meer klachten over de oude wagen, die in 1952 werd aangeschaft. De N.V. TESO heeft nu voor het ver voer van zieken een prachtige Buick aangekocht. De gebroeders Visser in Leeuwarden hebben hem omgebouwd tot Ambulancewagen. De vering van deze wagen is een open baring! Dat heeft ook de president-com missaris van de N.V TESO, de heer C. J. de Lugt, woensdagmorgen tijdens een proefrit ondervonden. De heer De Lugt is namelijk de eerste geweest, die de brancard heeft geprobeerd. Na een rit ever ons eiland te hebben gemaakt, had hij niets dan lof. Het is dan ook een grote vooruitgang. De wagen is voorzien van een speciale vering, die naar behoefte op diverse spanningen kan worden gesteld. De elek trische verwarming is aangesloten op de benzine tank met een uitlaat onder de wagen. Er is een zgn. vaste brancard en een opklapbare, die in tijden van nood met enkele handgrepen voor het gebruik ge reed is. De maten van deze brancard zijn rangepast aan de liften van de zieken huizen in Den Helder; de brancard van de oude ziekenauto was daarvoor niet geschikt. Bij het ziekenhuis had dit kost baar tijdverlies tot gevolg, soms tè kost baar. In Hotel „Texel", waar de directie van de N.V. TESO en enkele genodigden woensdagmorgen een ogenblik bijeen wa ren, werd het woord gevoerd door de heer De Lugt. „Het is de gewoonte, dat bij de tewaterlating van een schip cham pagne wordt vergoten. Bij de ingebruik neming van onze nieuwe ziekenwagen doen wij dat op wat bescheidener wijze. Wij hopen dat deze wagen zal voldoen. U zult begrijpen, aldus de heer De Lugt, dat wij gebonden zijn aan een maat van de wagen. Deze auto past precies op de „Voorwaarts", waar wij altijd rekening mee moeten houden. Al is het ziekenver- voer voor onze Onderneming geen winst gevend object, toch zijn wij blij dat wij ons steentje mogen bijdragen in belang van onze Texelse gemeenschap. Wij ho pen. dat deze wagen tot zegen mag zijn van onze zieken". Burgemeester C. de Koning, die met de wethouders1, de heren Roeper en Hin, en de secretaris, de heer Beemsterboer, aanwezig was, dankte de N.V. TESO voor baar bereidwilligheid om weer een zie kenauto aan te schaffen. Wij hopen, dat TESO deze weg zal blijven volgen. Als gemeentebestuur zijn wij U zeer erkente lijk en wij zijn er van overtuigd, dat U met deze wagen de gemeenschap zeker een grote dienst bewijst. Onze gelukwens. Bij deze ingebruikname waren verder aanwezig: de commissarissen van de N V. TESO, de heren Noordijk en De Wit, de heren Alb. Backer en S. Hemelrijk na mens het Ziekenfonds, de heer Remmers en de beide wijkzusters namens het Witte Kruis. De oude ziekenauto zal als reserve- wagen dienst gaan doen. Wij hopen ech ter dat beide wagens weinig gecharterd behoeven te worden! als reserve ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELIAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) In Oen Burg is wat te verdienen Over dit onderwerp is al veel te doen geweest. Liefde en ontrouw worden da gelijks behandeld, door U, door ons, door iedereen. Allemaal hebben wij voorbeel den van ware liefde en van bittere on trouw. In „Van Dale" lezen wij: Liefde is ge- regenheid van man tot vrouw of omge keerd. Die ware genegenheid is deze week op ons eiland, tijdens de brand van Tien hoven, duidelijk gedemonstreerd. Een gemeentewerkman, al enkele jaren gepensioneerd, was na het loeien van de sirene direct naar de plaats des onheils gegaan om hulp te verlenen. Nu is het de gewoonte van zijn trouwe eega om hem tijdens zijn werkzaamheden bij der gelijke gevallen te laven met koffie en brood. Ook nu was zij enkele ogenblikken nadat haar man was vertrokken op stap gegaan met deze attributen zo nodig voor de versterking van de inwendige mens. Dwars door de weilanden zocht zij de weg naar de brand. Groot was haar schrik toen zij plotseling in een kolk te recht kwam, maar het éérst dacht zij aan het voedsel voor haar man: dat moet ik droog houden. Zo heeft deze dappere echtgenote een hele poos in het smerige water vertoefd Totdat een politieman haar aantrof en de helpende hand toestak. Wat waren de eerste woorden denkt U? „Ik heb hier brood voor mijn man, wilt U dit even brengen? Moeten wij nu nog vragen: „Wat liefde?" In Den Burg is wat ie verdienen BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 6 tot en met 12 november 1959 Geboren: Antonia Alida Geertruida. dv. Michiel A. Witte en Alida J. Vrak- king; Gerard Johan, zv. Meijert de Waard en Janne P. Rozendaal; Johanna Hendrika, dv. Atze C. Plaatsman en Hui- berdina M. v. Til. Ondertrouwd: Adrianus Kreeft en Martha Bremer, Pieter Koper en Anna C. Bakker. Getrouwd: George C. de Raat en Adilea Haarsma; Maarten Boon en Hille- gonda Vlaming. DRINGEND VERZOEK AAN ONZE ADVERTEERDERS Ook de grote stroom adverten ties, die ons in de Sint Nicolaas- periode ter plaatsing aangeboden wordt, willen wij graag tot Uw tevredenheid verwerken. Om dit te bereiken, en om te voorkomen dat wij ook 's nachts moeten doordraaien, verzoeken wij U Uw teksten voor de Courant van zaterdag reeds donderdagochtend vóór 10 uur bij ons in te leveren. Wij zeggen U bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking. Dir. Texelse Courant KINDERPOSTZEGELACTIE Gaarne voldoe ik aan het verzoek van het plaatselijke „Comité" kinderpostze- j?lactie" om nog eens uw aandacht te vragen voor de a.s. maandag te starten actie t.b.v. de verkoop van kinderpost- egels. Het plaatselijk comité wil trachten dit jaar een extra inspanning te leveren om mede te helpen de opbrengst van de jaarlijkse actie te verhogen De opbrengst van de kinderpostzegels komt ten goede an honderden inrichtingen van gehan dicapte kinderen; slechthorende en dove kinderen, slechtziende en blinde kinde ken, moeilijk-opvoedbare en voogdijkin deren; verlamde, misvormde en spasti sche kinderen; kinderen met asthma, wakbegaafden etc. Vorig jaar leverde de kinderzegelactie een totale opbrengst van ruim ƒ2.000.000, welk bedrag dringend nodig is om aan de groeiende behoeften te blijven voldoen. Dit maal streeft het Nederlandse Post zegelcomité ernaar ook een nieuw pavil joen te realiseren n.l. bij het asthma- centrum Heideheuvel bestemd voor een 20-tal kinderen. Dit zal echter alleen mo gelijk zijn uit de extra-opbrengst, die binnenkomt. Vandaar, dat het plaatselijk comité tracht ook een aandeel te leveren aan deze extra-opbrengst. Ik wil deze ctie gaarne bij U aanbevelen. Ik hoop, dat deze actie ook weerklank al vinden en eerlijk gezegd, waar het gaat om het kind-in-nood, twijfel ik daar niet aan. Realiseert u zich voorts, dat elk .egelmapje a 1,50 in feite nog slechts een bijdrage van 0,66 aan de kinder- :egelactie betekent. De actie start a.s. maandag middels een marktstand, van 10.30 - 12.00 uur. Voorts zullen van 16-20 november a.s. morgens van 10 - 12 uur; 's middags van 2-4 uur en van 5-6 uur in het postkantoor kinderzegels verkrijgbaar zijn. Ook in de weken voorafgaande aan Sinterklaas, Kerstmis en Oudejaar zullen op de marktdagen op de markt en op de overige dagen in het postkantoor ver koopstands door het plaatselijk comité worden ingericht. Helpt U ook mee aan de bouw van het asthma-paviljoen bij Heideheuvel? C. DE KONING, burgemeester van Texel. TEXELSE BOYS-NIEUWS Boys 1 speelt thuis tegen Oudesluis 1. Als er zo gespeeld wordt als zondag j.l. kan dit een zeer spannende strijd wor den. Aanvang 1.30 uur. Boys 2 is vrij. De junioren gaan op bezoek bij Water- ogels. Vertrek om 10.30 uur vanaf Post kantoor, aanvang der wedstrijd om 2 uur op het b-veld van Watervogels. Boys b speelt vanmiddag thuis tegen Boys a, aanvang 3.00 uur. 'jüm INGEKOMEN PERSONEN Tjitsche Ketelaar (ev. Luiken) van Workum, Panwurk 11 naar De Waal la; Martha Beijert, van Zeist, Krakelingweg 10 naar Oosterend, Julianastraat 10; Bargonda v.d. Veur (ev. Oldenburger) van Haren, Kerkstr. 2a naar Binnenburg 12; Martha M. C. v.d. Hoort, van Amster dam, Sarphatistraat 213 II naar Wever- traat 65 Den Burg; Pieter W. Le Noble, van Den Helder, Badhuisstr. 110 naar Weverstraat 30, Den Burg. Oudeschild. UITLENINGEN REIZENDE BIBLIOTHEKEN Zo langzamerhand draaien de plaatse lijke depots van de Reizende bibliotheek nagenoeg alle weer op volle toeren. Hier onder volgen de tijden van uitlening: Den Burg, Dorpshuis Burgwal, elke vrij dag van 3.30-4.30 uur en van 6.30-7.30 uur (ook voor de Nutsbibliotheek); Den Hoorn. Dorpshuis De Waldhoorn, elke vrijdagmiddag van 5.30-6.30 uur; De Koog, Lubertischool, elke vrijdag van 3.30-5.00 uur; De Waal, Dorpshuis De Wielewaal, elke woensdag van 7.00-7.30 uur; Oosterend, o.l. school, elke vrijdag van 7.30-8.15 uur; Midden-Eierland, o.l. school, elke woens dag van 4.00-5.00 uur; De Cocksdorp, Wijkgebouw Ned. Herv. Gemeente, elke vrijdag van 7.30-8.00 uur. Ook in Zuid-Eierland zal binnenkort weer een depót van de Reizende biblio theek worden gevestigd, waar de buurt- commissie aldaar er in geslaagd is een nieuwe beheerder bereid te vinden. De boekendepots zijn weer goed voor zien en bieden U weer een keur van goede lectuur. De uitleentarieven bedra gen maximaal ƒ0,10 per uitlening. Via de boekendepots kunnen ook naslagwer ken, vakliteratuur e.d. vanuit landelijke bibliotheken worden bekomen. Nieuwe lezers zijn bij de verschillende boekendepots van harte welkom. De meeste depóts beschikken ook over een aantal goede jeugdboeken. Wij hopen, dat er dit weekeinde een paar flinke regenbuien val len. Niet omdat wij op Texel thans nog zo om nattigheid ver legen zitten, maar omdat buien de men sen binnenhouden. Naar wij hopen een uurtje binnenhouden om de V.V.V.- enquête in te vullen. Want heus (en het is niet om te dwingen), dat moet zo gauw mogelijk gebeuren. Hebt U Uw V.V.V.-plicht gedaan, stop het formulier dan in de brievenbus met 0,25 porto op de speciale enveloppe. Niet minder porto, want dan neemt de strafport-rekening van de V.V.V. onge kende vormen aan. Wij rekenen op Uw medewerking. Inmiddels zijn de eerste formulieren al ingevuld terug ontvangen. Woensdag maken wij de naam bekend van het lid, dat als blijk van onze waardering in aanmerking komt voor een aantrekke lijk boek. En dan nog iets over de enquête: wie door de bijzondere samenstelling van zijn bedrijf aan een enkel formulier niet genoeg heeft, telefonere met 157, Den Burg, en het benodigde aantal formulie ren wordt direct over de post toege stuurd. Dit is speciaal voor de Horeca-mensen. Zij, die nadere inlichtingen wensen om trent de internationale tentoonstelling „Gast en Gastheer" (Den Haag, 12 tot 23 mei 1960) dienen zich te wenden tot het secretariaat, Houtrustweg 108 te Den Haag. Propaganda-materiaal is reeds be schikbaar. Tot slot tweemaal een oordeel van buitenlanders over ons land: „De jeugd in Nederland is zeer slecht opgevoed. Op tal van plaatsen worden auto's en winkels met krijt be krast" (dit schrijft een Belgisch student). „Ik ben getroffen door de vriende- ijkheid van het vervoerspersoneel. Maar ik zou gaarne zien dat er badpakken worden verhuurd in plaatsen waar veel strandbezoekers komen" (dit schrijft een radio-reporter uit België). V.V.V.-Texel Het woord „Nutsavond" is ook op ons eiland algemeen bekend geworden. In de loop der jaren heeft het Departement Texel van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, menige avond ge organiseerd. Tal van lezingen werden gehouden, waar de leden goede herinne ringen aan bewaren. Vandaag, 14 november, bestaat het „Nut" 175 jaar. Het was de Doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuizen, die uit „teeder medelijden over den staat des gemeenen mans" de Maatschappij tot Nut van het Algemeen oprichtte. Zonder on derscheid van geloof of staatkundige richting leefde bij hem het doel verbete ring van het „burger- en schoolwezen". En we mogen wel zeggen dat deze op richter daar in is geslaagd. Want nog steeds leeft hetzelfde doel bij het Nut. En er wordt ook resultaat geboekt, gezien onze Nutskleuterschool, de nieuwe Nuts- spaarbank enz. Dit jubileum wordt niet met een lezing of een filmavond gevierd. Niemand min der dan de bekende kunstenares Cilli Wang zal op vrijdagavond 20 november in „De Oranjeboom" haar tournee openen. Wat is Cilli Wang? Dat is een moeilijke vraag. Men heeft haar de vrouwelijke Charly Chaplin ge noemd en de vrouwelijke Grock. Men heeft gesproken over Cilli Wang de dans- parodiste en Cilli Wang de metamorfose kunstenares. Misschien kan haar het bes te de naam Illusioniste worden gegeven. Want zij schept talloze illusies. Letterlijk: men kan soms met zeggen waar Cilli Wang ophoudt en de illusie begint, want soms is zij een giraffe en soms een bloeiende plant, soms een hond en soms twee mannetjes boven op elkaar. Men vraagt zich af, welke armen, welke be nen, zijn nu echt? Want zij reist de we reld rond met koffers vol trucs; nage bootste ledematen, ja hele mensen zitten in die koffers en komen tot leven op het toneel. Al dat materiaal is niet alleen zelf bedacht, maar ook zelf vervaardigd. U kunt het zelf gaan zien. Is het dus clownerie? Nee, dat is het zeker niet. Het zijn niet alleen stoffelijke metamorfosen, het zijn ook uitbeeldingen van het innerlijk dat Cilli Wang ons biedt. In haar hond zit het karakter van de hond en in haar giraffe zitten alle giraf fen, die ooit ter wereld zijn geboren. Cilli Wang verbeeldt het WEZEN van wat zij voorstelt. En zij doet dat op zulk een wijze dat het de toeschouwer iets DOET. Men kan er het ene moment om glim lachen, het andere om schaterlachen, maar het volgende moment is men stil en even ontroerd Wilt U Cilli Wang zien? Wilt U meegenieten van haar kunst en van haar Kunst? U heeft nu de gelegen heid. Er zijn nog kaarten, o.a. bij de Nutsspaarbank aan de Binnenburg. Tevens zal de secretaris van het Departement, de heer F. Standaart, Witte Kruislaan 24, U gaarne note ren als lid van de Texelse afdeling. Wie is Cilli Wang? Er moet voor één ding worden ge waarschuwd. Cilli Wang is geen klucht, ze is een blijspel. Een blijspel is humo ristisch en dus af en toe ook ernstig. Zij is Weénse van geboorte en kwam met het emigrantencabaret „Die Pfeffer- mühle" van Erika Mann naar ons land Zelf schrijft zij: „Als ik eerlijk mag zijn: ik ben er wel een beetje trots op, dat ik overal ter we reld de mensen kan laten lachen: de Zoeloes in Afrika net zo goed als de def tige dames en heren in Londen. Zij ko men allemaal naar de schouwburg toe en voor enige uren geloven zij in „de wereld van Cilli Wang". Wij twijfelen er niet aan of de zaal op ons eiland zal straks volstromen met Texelse belangstellenden. Wij wensen het Nut geluk een derge- In Oen Burg is wat te verdienen FORUMAVOND TE OUDESCHILD Op de laatstgehouden vergadering van de dorpscommissie van Oudeschild zijn diverse verlangens en suggesties geuit en daarbij was o.a. het voorstel om de voor zitters van de raadsfracties uit te nodi gen voor een forumavond. Blijkens de advertentie in dit nummer is door de heren gunstig op dit voorstel gereageerd. De dorpscommissie hoopt en verwacht, dat de Oudeschilders dit zullen weten te waarderen en dat zoveel mogelijk inwo ners, zowel vrouwelijke als mannelijke van hun belangstelling blijk zullen geven. SPREEUWEN MET WITTE STAART Eddy Eelman en Kees Bakker hebben oog voor de natuur. Zij ontdekten enkele spreeuwen met witte staart. EMIGRATIEVOORLICHTINGSAVOND Voor de liefhebers, die naar Australië willen emigreren, wordt dinsdagavond in Hotel Texel een voorlichtingsavond ge houden. Spreker is de heer P. Helder, emigratie-voorlichtingsambtenaar van het gewestelijk Arbeidsbureau te Alk maar. ENQUETE KUNSTKRING Op de laatste avond van de Culturele Serie-1959 werden aan leden van de Kunstkring en andere belangstellenden enquête-formulieren uitgereikt, waarvan de gegevens voor het bestuur weer een belangrijk houvast voor de organisatie van de serie-1960 moeten bieden. Tot op heden is nog slechts een beperkt aantal ingevulde formulieren terugont vangen. De formulieren kunnen tot 21 november as., bij de bestuursleden van de Kunstkring en de administrateur in geleverd worden. Abonnées, die de laatste avond niet konden meemaken, kunnen alsnog een dergelijk enquêteformulier verzoeken bij de heer G. A. Oskam, p.a. raadhuis, Ad ministrateur van de Kunstkring. HANDENARBEIDCURSUS C.J.O.T. Deelnemers aan de handenarbeid- cursus van het C.J.O.T. zullen a.s. maan dag voor de om half 9 in de Landbouw- huishoudschool te geven cursusavond moeten meenemen: sierzaden, zoals mais- korrels. zonnebloempitten, beukennoot jes of notendoppen en voorts zo mogelijk een eenvoudige figuurzaagbeugel. Ook wat vilt is welkom. A.s. maandag wordt behandeld het maken van sieraden van metaaldraad, hout, natuurprodukten of vilt. Zij, die slechts één of meer cursus- - avonden willen meemaken, dienen een l r a enj le lijke avond op ons eiland te kunnen hou- toegangsprijs van 0,60 per avond den. betalen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1