f V* ITALIANO KOU o GEVAT Waddenfederatie contactorgaan tussen samenwerkende VVV's Junqham de lekkere Jaarvergadering „IJsclub Oost" tweede blad Die jaren kunt V nooit van SS aischudden „Zij kochten mijn kind" TEXELSE COURANT ZATERDAG 14 NOVEMBER 195» (Van een medewerker) Zoals toegezegd zou in enkele artikelen teruggekomen worden op de suggesties en conclusies van de Waddenconferentie- 1959, zoals deze in de vergadering van half oktober op Ameland naar voren ge komen zijn. Voor een goed begrip diene, dat tijdens iedere Waddenconferentie de deelnemers uit de sectoren B. W., Middenstand, Horeca, Politie, Vervoer- en Kampeer- wezen per belangengroep vergaderen en de conclusies van hun besprekingen kort samenvatten in een communiqué. De sec tor V.V.V. vergadert op gelijke wijze, maar dan niet als z.g. sectie maar als Waddenfederatie, hetgeen onder andere naam in feite op hetzelfde neerkomt. De conclusies van de secties worden op de gezamenlijke algemene vergadering (deze algemene vergadering is dus naar buiten de eigenlijke Waddenconferentie) door het bestuur van de Waddenfedera tie gecommentrieerd. Op de Waddenconferentie-1959 op Ameland is de Waddenfederatie in ant woord op de sectie-conclusies van 1958 tot het volgende algemene commentaar gekomen: „De secties dienen zich niet te verlie zen in vragen en wensen, die binnen het werkterrein van de eigen organisatie vallen. De Waddenfederatie stelt zich slechts tot taak de algemene V.V.V.-be- langen te behartigen en zal slechts in uit zonderingsgevallen haar aandacht mede wijden aan de behartiging van groeps belangen. De Waddenfederatie moet een eenvoudig orgaan blijven; niet meer dan een contactorgaan tussen de samenwer kende V.V.V.'s. Haar taak mag en moet niet verzwaard worden door er allerlei andere taken enz. aan op te hangen, die vreemd zijn aan haar doelstellingen, te weten do bevordering van het vreemde lingenverkeer naar de vijf waddeneilan den". Volgend op deze inleidende algemene conclusie heeft de Waddenfederatie ge antwoord op de conclusies van de sectie Middenstand. Onderstaand geven wij achtereenvolgens conclusie en commen taar. I Met de meeste klem wordt er op nieuw op aangedrongen de conclusies van de verschillende Werkvergaderingen op de Algem. Vergadering te bespreken, opdat zij daadwerkelijk resultaat zullen opleveren. De „follow-up" van de sectie vergaderingen is tot dusver steeds ach terwege gebleven, hetgeen het nut van de Waddenconferentie ernstig schaadt Antw.: Bij gebreke van de mogelijkheid lot vooroverleg in het bestuur der Fede ratie kunnen de suggesties, conclusies en wensen der secties in het algemeen niet onmiddellijk in de algemene vergadering behandeld worden. Het bestuur zal de suggesties enz. behandelen in één of meer werkvergaderingen na de Waddenconfe rentie en handelen naar gelang van de omstandigheden II. Naar aanleiding van gemaakte op merkingen over het venten door niet- eilanders worden de betrokken autoritei ten verzocht nauwlettend toe te zien op de naleving van de bepalingen van de winkelsluitingswet, erkenningsreglemen ten en vestigingswet. Met name geldt dit ook voor exposities waar niet alleen ten toongesteld wordt doch vaak ook ver kocht. Antw.: Dit is geen aangelegenheid van de Federatie doch van de gemeentebesturen en de middenstand zelf. De betrokken middenstanders zouden hun wensen ter zake kenbaar dienen te maken aan hun gemeentebestuur. III. Met name het eiland Vlieland ver boekt op korte termijn verbetering van de elektriciteitsvoorziening. Dit eiland heeft nog steeds 220 volt. gelijkstroom, terwijl de centrale niet berekend is op de grote stroomafname in de seizoentijd. Be halve groot nadeel voor de gebruikers van elektr. machines, branden veel appa raten van de gasten die op deze stroom- soort niet berekend zijn, door. Antw.: Dit is geen zaak van de Federatie doch van het betrokken gemeentebestuur en de V.V.V. Vlielands Belang. IV. In de Folders van de V.V.V. dient meer bekendheid te worden gegeven aan de mogelijkheid tot huren van rijwielen op de eilanden. Antw.: Hier zitten consequenties aan vast ten aanzien van de verhuurders van auto's t.a.v. taxi-ondernemingen e.a. Men i-al een en ander individueel per eiland moeten bekijken. V Indien in verband met de afstand tot de dorpswinkels het openen van kamp winkels noodzakelijk is, dient de midden stand als eerste in de gelegenheid te worden gesteld, deze winkels te exploi teren. Uiteraard dienen de exploitanten van de kampwinkels aan de zelfde eisen te voldoen welke ook aan de gevestigde middenstand worden gesteld. Antw.: Het bestuur is het eens met de zienswijze, dat aan de plaatselijke mid denstand prioriteit moet worden ver leend. Overigens is ook dit een aange legenheid van de middenstand en de resp. gemeentebesturen. VI. Aangedrongen wordt op een nauwer contact van de belanghebbenden bij Jeugdkampen met de Stichting Jeugd kampen, opdat moeilijkheden worden voorkomen. Het is betreurenswaardig hoe de Stichting Jeugdkampen met het toe ristisch belang van de eilanden om springt. In dit verband dient vermeld, dat elk contact met het bestuur van ge noemde stichting onmogelijk blijkt. Voorts werd gesignaleerd dat een groot jeugdkamp achtereenvolgens het verblijf op de eilanden Ameland en Vlieland vrij wel onmogelijk werd gemaakt, terwijl dit kamp juist in het vóórseizoen pleegt te worden gehouden. Antw.: Door een reorganisatie van de Stichting zullen, naar het bestuur hoopt, bestaande moeilijkheden tot het verleden gaan behoren en klachten niet meer voorkomen. VII. Dankbaar mag geconstateerd wor den. dat het prijsbeleid van de midden stand op de eilanden geen aanleiding tot ernstige klachten meer heeft gegeven. Antw.: Hoera. Vin. Met verwondering wordt verno men dat ook dit jaar weer de Wadden conferentie in de tweede helft van de week werd gehouden De vraag rijst of de data van de Waddenconferentie soms uitsluitend door ambtenaren worden vastgesteld, of dat er ook rekening wordt gehouden met de werkzaamheden van de middenstanders die juist donderdag en vrijdag hun dienende taak t.o.v. de con sument verrichten. Antw.: Tal van factoren, o.m. de sterk uiteenlopende bootdienstregelingen zijn bepalend voor de vaststelling van de data. Met de wensen van de middenstand terzake wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. (Wij komen nog nader terug op de conclusies van de secties Kamperen, Horeca en Vervoer Red.) REISWEKKERS met radium, betrouwbare wekkers, shockproof. Ir» leren etui's van erschillende kleur v.a. f 23.50 Bij Uw horloger-juwelier BAKKER, Groeneplaats s.v. TEXEL Programma voor zondag: 4e kl. A. KNVB: De Foresters-Schagen; LSW-Texel; RKAFC-Limmen, BKC- USVU. Helder-Vios. Afd. N.H.: WGW 3-Texel 2. Junioren en adspiranten zijn vrij. Handbal: Con Brio-Texel; adsp. Vlie- gensvlug-Texel. Op ons terrein dus volslagen rust. Voor Texel wordt het een paar weken uiterst moeilijk, nu Ruud voorlopig rust moet houden. Jammer voor ons allemaal. We wensen Ruud intussen spoedige be terschap. Aan de spelers de opdracht nu vooral het beste te geven wat mogelijk is. Trachten te houden wat we hebben en proberen door snel en tactisch te spelen en durven te schieten tot de best moge lijke resultaten te komen. Texel 2 gaat op bezoek bij WGW 3. We zijn nog ongeslagen. Mogen we er op re kenen, dat we met de volle buit thuis komen? Na het goede spel van zondag hopen we, dat de dames opnieuw succes zullen hebben. Ook de adspiranten zouden ons met 'n overwinning prettig verrassen. Allemaal het beste beentje voor. Succes allemaal. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 17 november op om 8.02 uur en gaat onder om 16.48 uur. Maan: 15 nov. V.M.; 23 nov. L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 14 nov. 7.49 en 19.58; 15 nov. 8.26 en 20.36; 16 nov. 9 01 en 21.11; 17 nov. 9.34 en 21.45; 18 nov. 10.06 en 22.12; 19 nov. 10.40 en 22.41; 20 nov. 11.12 en 23.09; 21 nov. 11.45 en 23.39. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. EERSTE OUDERAVOND NIEUWE SCHOOL IN Oosterend. De Alg. Chr. Kleuter school hield dinsdag de eerste ouder avond in de nieuwe school en het bestuur kon zich verheugen over een grote op komst. Na een korte inleiding door de heer C. Bremer werd door de administra teur-penningmeester, de heer v.d. Berg een toelichting gegeven over de finan ciële stand van zaken betreffende de school, zodat ieder een juist inzicht ver kreeg. Leerzaam was vervolgens de causerie van de kleuterleidster, mej. K. Siever- ding, welke, naderhand geassisteerd door de hoofdleidster, mej. H. Vos, sprak over de ontwikkeling van het tekenen bij de kleuter, terwijl op het bord hiervan aan schouwelijk onderricht volgde. In de pauze werd koffie met koek ge serveerd en het werk van de kleuters be keken. Na de pauze werden vier ouders aan het plakken gezet van figuurtjes, welke na afloop werden vergeleken met het werk van hun kinderen, waarbij men wel degelijk een zekere overeenkomst kon ontdekken. De secretaris, de heer B. H. Roest, vroeg de aanwezigen van hun belangstel ling blijk te geven bij de komende to neeluitvoeringen op 20 en 21 november ten bate van de school en verzocht om 'n kleine collecte voor de aanschaf van een elektr. deurschel, welke de school niet bezit. De ouders lieten zich niet onbe tuigd in deze collecte, zodat dit ongemak spoedig verholpen zal worden. Als sluitstuk van deze gezellige Ouder avond werden- twee aardige filmpjes ver toond. S.V. DE KOOG Het programma voor dit weekend luidt als volgt: De Koog a-ZDH a, 3 uur; De Koog 1- Watervogels 3, 13.30 uur; ZDH 2-De Koog 2, 14.30 uur. KLAVERJASCLUB DE GRAAF De uitslag na 28 wedstrijden luidt als volgt: (de laatste 3 hebben resp. 24, 21 en 8 wedstrijden gespeeld): 1. v.d. Hoort-v.d. Molen 2. Zuidewina-Kiewiet 3. Stobbe-Hartog 4. Huisman-Bakker 5. Barhorst-Borgman 6. Echtpaar Bruin 7. Huisman-mej. Bagge 8. v. Heerwaarde-mevr. 46.932 45.544 44.755 44.456 43.730 42.917 41.786 Kiewiet 40.669 38.324 36.610 32.497 30.494 12.941 6 S. v.d. Slikke-Meedendorp 10. Witte-Kramer 11. Prins-mevr. Kooy 12. v. Leersum-v. Dorp 13. Snoek-Beuving Leden, die naar de Klaverjasdrive ten bate van de VARA-speelgoedactie in Oudeschild willen, moeten dinsdag 17 november bij het postkantoor aanwezig zijn, aangezien er een bus om precies 8 uur vertrekt. Het bestuur. Rheuraatische Pijnen wel! Regelmatig Krnschen nemen. De kleine dagelijkse dosis Kruschen doet wonderen. Door de aansporende werking van de vijf mineralen zouten op de bloedzuiverende organen gaan deze weer krachtiger werken en zo worden alle onzuiverheden in Uw bloed - oorzaak van Uw lijden en pijn - vanzelf afge voerd, langs natuurlijke weg. Neem eens een proef met Kruschen. Al gauw zult U de weldadige werking onder vinden. KOTEX EN HET SPORTPLUIMVEE Het blijkt, dat er onder de Texelse Konijnenfokkers belangstelling bestaat voor de sportpluimvee-fokkerij. Op de onlangs gehouden vergadering van de „Kotex" kwam de vraag naar voren of deze vereniging zich ook bij de N.P.B. kon aansluiten. Door de mixomatose vallen veel slacht offers onder de tamme konijnen, waar door enkele leden inplaats van konijnen, nu sportpluimvee willen gaan houden. De secretaris van „Kotex" heeft in middels contact opgenomen met de se cretaris van de N.P.B. Het bestuur van „Kotex" heeft daarom besloten op donderdag 19 november een openbare vergadering uit te schrijven om deze zaak te bespreken. Alle belangstellende fokkers zijn har telijk welkom. Ook niet-leden, welke in teresse hebben voor de sportpluimvee- houderij worden uitgenodigd. (Zie adv. in de krant van 18 november). 19 cent per rol. Dinsdag werd de jaarvergadering van IJsclub Oost gehouden in „Het Wapen van Amsterdam" te Oosterend. De voorzitter, de heer A. Kalis opende de vergadering en vond het jammer, dat de opkomst zo klein was. Hierna gaf hij het woord aan de secretaris, de heer P. Rozendaal, voor het lezen van notulen en jaarverslag. Beide werden zonder op- of aanmerking goedgekeurd. Uit het verslag van de penningmeester bleek, dat de ontvangsten 886,63 be droegen en de uitgaven 385,05, zodat er een batig saldo is van 501,58. De boe ken waren nagezien door de heren M. Dijker Jaczn. en C. Ellen Szn. De penningmeester las verder een verslag voor van de penningmeester van de Texelse IJsbond. Daar is in kas ƒ109,41. De vier aangesloten clubs dra gen 10 cent per lid af aan de Texelse IJsbond. De bestuursverkiezing: aftredend wa ren de heren P. Rozendaal. A. Kiewiet, Jn. v.d. Vis Pzn. en C. van Liere, allen herkiesbaar. Bij acclamatie werden allen herkozen. Tot rekeningnazieners voor 1959-'60 werden benoemd de heren Jac. Visman en Jn. Dijt. Bij de verdere bespreking, zei de voor zitter: Uit het verslag van de penning meester zult U wel vernomen hebben, dat er weer heel wat aangeschaft en verbeterd is, vandaar die grote uitgaven. Wij hebben een schuifladder gekocht, die voor ons onmisbaar is; 500 meter prik- kabel voor de verlichting van de baan. Het platje voor de tent is nu door schoeiingplanken goed voorzien door de golfslag was er een gedeelte van weg gespoeld en er zijn twee trappen ge maakt van betonblokken bij de tent. De voorzitter deelde nog mede, dat alle Texelse IJsclubs vorig jaar een paar keer vergaderd hebben om alle verenigingen aan te sluiten bij de Texelse IJsbond, die de laatste jaren in het leven werd gehou den door de IJsclubs Oost en Eierland. Nu zijn er vier verenigingen bij aange sloten n.l. Eierland, Oost, Den Burg en De Koog. Voorzitter is Jac. Reuvers, penningmeester A. Kalis en De Koog zou voor een secretaris zorgen. De heer C. Dijker Czn. is wedstrijdleider. Rondvraag De heer C. Ellen Szn. vraagt wat het bestuur nu met die oude verlichtings draad gaat doen. De voorzitter zei. dat wat nog bruikbaar is voor beide einden wordt gebruikt, waar geen lampen han gen en het andere voor tuiers om de eindpalen vast te zetten. De heer Jac. Visman vroeg waar eerst een baan wordt gemaakt, voordat „De Petten" betrouwbaar is. De voorzitter antwoord achter „de Dauk" van Natuur monumenten en dan hebben wij „de Kreek" nog, maar door de grote afstand wordt die zoveel mogelijk vermeden. De heer Kiewiet vroeg nog naar een film over schaatsen. De secretaris zei dat het te duur kwam en dat men bij de KNSB aangesloten moest zijn. Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter de vergadering. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 18 nov. consultatiebureau tot 4 uur Woensdag 18 november a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht tot vier uur. EEN PRODUKT VAN KING- EN RANGFABRIEKEN TONNEMA N.V. SNEEK FEUILLETON: dooi HANOL SPOOR. 19. Tranen klonken in haar stem. Dat je met je kindje zo oneindig gelukkig kon zijn en tegelijk zulke grote zorgen voelde dreigen. „Ach, natuurlijk, dat begrijp ik volko men", zei Walter geforceerd vrolijk. ,.Maar je hoeft je over de kleine Walter helemaal geen zorgen te maken. Je laat hem gewoon hier. Je weet. de kinderver- zorgster is prima, Iris houdt veel van hem en Kitty laat zich nu al om zijn kleine vingertjes winden". Maar ik zal de lieve kleine momenten missen, van mijn eigen baby, dacht Jane, terwijl haar hart schreide. Walter ging verder, al de voordelen op te noemen, die Jane niet kon ontken nen, maar die alle inhielden, dat ze af stand van haar dierbaarste bezit moest doen. „Hij zal hier blij en gezond opgroeien", zei Walter. „Ja, maar ik zal hem zo weinig zien", zei Jane, terwijl hete tranen achter haar ogen bleven brandden. „Je moet niet egoïstisch zijn, Jane", zei Walter, zoveel mogelijk een vader lijke klank in zijn stem leggend. „Hier komt de kleine Walter niets te kort en kan hij vrolijk en onbezorgd opgroeien. Ginds moet je hem van de ene plaats naar de andere meenemen, wat niet be vorderlijk is voor een evenwichtig ka rakter". Hij bespiedde Jane vanuit zijn ooghoe ken en zag dat ze nog niet helemaal overtuigd was en een zware tweestrijd met zichzelf voerde. „Ik had ook gehoopt", zei hij wat aar zelend, alsof hij zeer ongaarne het onder werp aanroerde. „Ik had gehoopt, dat ik mijn relatie de verheugende mededeling zou kunnen doen, dat ik de juiste per soon op de juiste plaats gevonden had. Vanuit zakelijk oogpunt gezien, is het voor mij momenteel van belang enig goodwill te kweken. Je begrijpt dat wel. Het is altijd weer soepeler zaken doen met iemand, die je kort tevoren een dienst hebt bewezen Nog steeds gaf Jane geen antwoord. Een doffe wanhoop kwam over haar. Nu v/as ze Rudy al kwijt en nu zou ze ook afstand van haar zoontje moeten doen. Weliswaar tijdelijk, maar hoe vlug ont groeien de kleintjes je: Hij zou haar na verloop van tijd niet meer herkennen. Inplaats van de troost, van zijn knellende mollige armpjes om haar hals, zou hij zich van haar afkeren. Het enige zonne straaltje in haar leven werd haar nu ook nog onthouden. Aan de andere kant had Bennickhoff gelijk. De kleine Walter zou het hier in huis aan niets ontbreken. Mocht ze dan haar kind in de armoede halen, terwijl hij hier in weelde en rijkdom kon worden grootgebracht? Ze maakte zich geen illu sies. Wat tijdelijk was. kon gemakkelijk voorgoed worden. Later zou hij zijn moe der niet meer willen kennen. Als vol wassen man zou hij in een heel andere wereld leven, terwijl zij weer tot de ge wone dagelijkse burgermaatschappij ging behoren. Walter diende haar de laatste beslis sende stoot toe. „Ik had feitelijk al een beetje op je ge rekend", zei hij met bestudeerd dringen de stem. „Ik dacht, ook Jane zal de ge legenheid aangrijpen iets voor ons te doen. Niet dat dit een verplichting voor je is", voegde hij er snel aan toe, toen hij even een flitsende blik van haar opving, „Normaal genomen vond ik dit geen on logische oplossing en meende er jou te vens een dienst mee te bewijzen". Jane had werkelijk een moment haat in haar hart gevoeld. Weer kreeg ze de indruk dat zijn aanlokkelijke voorstellen een camouflage was voor zijn eigenlijke bedoelingen. Dit kon een spel zijn, waar van de inzet veel belangrijker was, dan zij vermoedde. Maar wat was dat dan toch? Ze vond nergens een reden om zich over hem te beklagen. In de omgang met haar was hij een echte heer gebleven. Ook nu weer trachtte hij haar te helpen. Zij verwierp alle bijgedachten. Het onge luk had haar beslist wantrouwend ge maakt. Ze moest zich daardoor niet laten beïnvloeden en niet bitter tegenover het leven staan. Bennickhoff had volkomen gelijk. Na alles wat hij voor haar en het kind gedaan had, was het tijd dat zij ook haar goede wil toonde. Ze moest haar eigen wensen verdringen en zich reali seren dat ze een alleenstaande vrouw was en weinig kon eisen. Ze slikte een paar maal moeilijk en knikte dan stom. Walter stond met een verheugd ge zicht op en greep dankbaar haar hand. „Natuurlijk heb je het even zwaar Jane, maar hoofd omhoog. Aan deze beproe vingen komt ook weer een einde". Jane gaf nog steeds geen geluid, maar vluchtte naar haar kamer. Door haar overhaast vertrek zag ze niet het triom fantelijk licht in Walters ogen. Gewonnen, juichte het in hem. Ik heb gewonnen. Mijn strategie heeft niet ge faald. Iris krijgt nu volledige zeggings- schap over het kind. Mij kan dit verwijt niet meer treffen. Aan haar verlangen is voldaan. Over enige tijd zal ze verge ten, dat de kleine Walter niet ons bloed eigen kind is. Ze kan al haar tederheid uitleven op de kleine jongen. Iris zal weer opleven en vol trots de kleine aan iedereen tonenWat driftig liep hij de kamer op en neer. zijn geweten sus send, waar het Jane betrof. Hij zou desnoods tot nog groter wreed heid in staat zijn geweest, als zijn Iris maar gelukkig was. Het was jammer dat die Rudy zijn huwelijk zo lichtvaardig had stuk gegooid, maar misschien had hij juist daardoor vat op Jane gekregen, zo dat ze geneigd was haar kind te verlaten. Walter geloofde achteraf, dat hij daar anders wel eens een misrekening had kunnen maken. Dan was het weer net zover geweest, dan aan het begin van de geschiedenis. Wanneer Jane immers op de steun van haar man had kunnen reke nen, zou ze nooit afstand van haar kind hebben gedaan. Wat die kerel toch bezielde? Het leek wel of er ergens een duveltje stookte, die hem op zo'n verre afstand wonderlijke dingen inblies.... Hoe dan ook, hij zelf had de wind aardig in de zeilen gehad. Nog een paar kwade dagen voor Jane en dan zou de hele vreemde geschiedenis in normaler banen worden geleid Het werd tijd. Iris kon hem soms zo vragend aankijken. Ze scheen toch niet geheel de situatie te begrijpen. Geen wonder, ze zou hem nooit van een derge lijke dubbelzinnige rol verdenken. Hij zou beslist niet in haar achting stijgen, als ze alles wist, nog minder haar goed keuring geven. Nu nog zorgen dat de band tussen Jane en haar kind geheel verbroken werd. Iedere briefwisseling moest vermeden worden, of zoveel mogelijk beperkt. Daarvoor zou hij iemand van het perso neel gedeeltelijk in vertrouwen moeten nemen. Iris moest de indruk krijgen, dat Jane geen contact meer zocht met haar kind en blij was, dat ze van de verzor ging ontheven was. Zijn vrouw moest in de mening gaan verkeren, dat ze volslagen moeder was, met alle rechten en plichten, maar ook alle liefde, die wederkerig zou ontstaan. Hoe langer hij Jane op een afstand kon houden, hoe beter dat slagen zou. Op de lange duur zou Jane wel iemand vinden, die haar troosten kon en haar het verlies vergoeden. Ze was jong en altijd een vro lijk Fransje geweest. Jane was intussen boven aangekomen, ten prooi aan heftige gevoelens van ver driet en onzekerheid. Ze verlangde met heel haar hart naar iemand, aan wie ze raad kon vragen. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3