Ook dit jaar zijn enkele Texelaars geëmigreerd Met de H.B.S. naar Parijs Het aantal aanvragen loopt sterk terug Begin Voorlichters aan het werk Amusementsmuziek op ons eiland Snuif en wrijf ^7/W<lere huid? Na de tweede wereldoorlog zijn er heel wat Texelaars geweest, die het eiland hebben verlaten. De emigratie-aanvragen lopen echter sterk terug. Dit jaar was alleen Australië in de belangstelling. Een aanvraag van drie personen voor Canada is nog in behandeling. Van 1947 tot en met de zomer van 1952 vertrokken er 275 Texelaars. Na 1952 tot en met juni van dit jaar waren het 151 eilanders die hun geluk elders gingen zoeken. Hieronder geven wij een overzicht van het aantal emigratie-aanvragen, inge diend bij het nevenbureau van het G.A.B.: De in het overzicht voorkomende afkortingen „Eenh." en „Pers." beteke nen resp. „Eenheden" en „Personen". Een emigratie-eenheid is n.l. de totali teit van de aanvrage en kan dus uit meer dan één persoon bestaan (een gezin). De eenheden bestaan derhalve uit de rechts van deze cijfers vermelde aantallen per sonen. Uit Amsterdam is hij vertrokken; Twee koffers en een nieuwe hoed. Met goede wensen en veel zegen En vier stel schoon wit ondergoed. Ze gaven hem een nieuwe foto. Van Vader, Moeder, Jan en Mien, Van Kootje, Ans en kleine Wimpie, Die komen later ook, misschien. Van de bergen is hij het eerst geschrokken, Toen van de rotsen in de zee. En toen hij in gedachten terug wou, Ankerde het schip al op de ree. De foto heeft hij vastgespijkerd in Mangakino, aan de muur. Tussen het molentje en de klompjes Op de wanddoek van de overbuur Twee koffers onder 't bed geschoven; Op tafel ligt zijn nieuwe hoed. Zo zal hij dus opnieuw beginnen. Met vier stel schoon wit ondergoed. C. A. K. Jaar: Tot. aantal waarvan: aanmeld.: Vertrokken Ingetrokken: Afgewezen Ambtshalve Nog in geannul. behandeling Eenh. Pers. Eenh. Pers. Eenh. Pers. Eenh. Pers. Eenh. Pers. Eenh. Pers. Australië: 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Totaal 7 3 4 13 7 4 5 3 46 18 6 8 32 13 9 8 4 98 10 51 39 8 4 7 3 3 125 Nieuw Zeeland: Canada: 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Totaal 5 18 11 6 4 3 3 1 51 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Totaal 13 14 2 1 9 5 36 5 3 4 7 3 3 3 1 29 3 11 4 3 2 2 3 28 3 1 1 1 12 6 8 12 3 6 6 2 55 5 18 15 5 2 5 3 53 11 1 1 4 22 2 10 10 1 21 4 17 12 2 1 3 17 1 2 1 2 2 3 1 16 12 1 1 2 1 3 13 36 8 32 1 1 1 3 1 3 1 1 2 7 Federatie van Rhodesia en Nyasaland: 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Totaal 17 20 41 10 8 27 52 1 11 1 1 27 2 14 Verenigde Staten: 1952 1953 1954 1955 1 1 1 i 1956 1 1 1 1 1957 1958 3 4 12 1959 Totaal 5 6 3 4 Zuid-Afrika: 1952 9 14 1 1 4 7 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Totaal 12 3 2 21 2 Totaal aantal aanvragen: 147 338 78 151 3 36 98 21 75 De Texelaars, die met plannen rond lopen om te emigreren gaan voor de eerste inlichtingen naar de heer K. Stoepker, directeur van het nevenbureau van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Maar er zijn in ons land heel veel voorlichters op dit gebied. Pol Kleijn schrijft in het drie-maandelijks tijd schrift „Emigratie" het volgende artikel: Toen onze Tweede Kamer op 11 juli 1919 met bijna algemene stemmen de Achturenwet van minister P. J. M. Aal- berse aannam, hebben de geachte afge vaardigden van het Binnenhof natuur lijk niet gedacht aan de emigratie- voorlichters van de jaren 1959 en vol gende. Hoe zij ook verschillen in levens beschouwing en daarvoor in kijk op emi gratie en alles wat daarmee samenhangt, één rode draad loopt door al hun amb telijke en niet-ambtelijke levens: toepas sing van de Twaalfurenwet (die in 1919 dus voor alle andere Nederlanders ver ouderd werd verklaard) zou voor hen een paradijs op aarde teweegbrengen. Terwijl het woord „arbeidstijdverkor ting" vrijwel dagelijks in onze dagbladen en periodieken wordt afgedrukt, maken de emigratievoorlichters dag na dag let terlijk vol: van negen tot één (waarmee wordt bedoeld: één uur 's nachts) is niet ongewoon en toch hebben wij onder hen niemand kunnen vinden, die met drif tige plannen rondloopt ten einde een nieuwe baan of een ingezonden stuk in een krant te krijgen. Hoe dat komt, zei één hunner in deze zes woorden: „Er zit leven in dit werk" En op ons „waarom?" dat hierop volgde, gaf een ander dit „daarom": „We zijn de voorlichters aan de voet van het appa raat". Ter verduidelijking liet een derde noteren: „Op het Piet Heinplein, daar krijgen ze de dossiers, het papier. Wij werken met de mensen". Gesprekken met voorlichters van de verschillende organisaties tonen duide lijk aan, dat zij het probleem „emigratie" ieder op eigen wijze benaderen. De heer Van der Haar, directeur van het bijkan toor van de Christelijke Emigratie Cen trale te Amsterdam vertelt met grote overtuiging hoe hij emigreren in de aller eerste plaats bekijkt vanuit zijn, diepge wortelde geloofsbesef. Als de omstandig heden niet tegen hadden gezeten zou hij zelf ook reeds lang met zijn vrouw en de zes kinderen naar elders zijn geëmi greerd. Als het gesprek komt op „propa ganda voor emigratie" wordt hij voor zichtig. Hij geeft de voorkeur aan „sti muleren op heel voorzichtige wijze". Vanzelfsprekend kan voor één artikel in „Emigratie" geen contact worden gezocht met alle medewerkers van de Christe lijke Emigratie Centrale. Maar wij mo gen aannemen dat de benadering van de heer Van der Haar overeen komt met die van zijn collega's van de overige kantoren. Die benadering rechtvaardigt in zichzelf reeds het bestaan van de emigratie-centrales op levensbeschouwe lijke grondslag. Het voorlichtingspatroon zou echter onvolledig zijn zonder ook aan voorlichters van andere organisaties het woord te geven. Joop Bosman, de baas van het kantoor te Haarlem van de Ka tholieke Emigratie Stichting, is nog voor zichtiger wanneer er sprake is van pro paganda. „Mijn systeem", zo zegt hij, „gaat uit van de moeilijkheden. Ook al doet dat misschien wat negatief aan. Pas wanneer ik de mensen heb duidelijk ge maakt, dat emigreren een onderneming is waarover je niet één, maar wel tien nachten moet slapen, toon ik de prach tige mogelijkheden die er liggen, duide lijk aan. Ik heb door de jaren heen de overtuiging gekregen dat mijn methode goed is. In ieder geval zorgen mijn mede werkers en ik ervoor, dat niemand kan zeggen, ze hebben het ons veel mooier voorgespiegeld dan het is". De heer Bosman wijst er op dat soms wel eens getwijfeld wordt aan het nut van zakelijke voorlichting door organisa ties op levensbeschouwelijke grondslag. „Maar", aldus de heer Bosman, „ik kan U tientallen voorbeelden geven, waaruit het nut van specifieke rooms-katholieke voorlichting, ook in schijnbaar onderge schikte zaken, duidelijk blijkt". Joop Bosman maakte z.g. oriëntatiereizen naar Canada en Australië. De mededeling, dat hij naar Canada mocht, ontving hij negen dagen voor het vertrek van het schip. Maar natuurlijk laat je zo'n kans niet lopen. Die oriëntatie-reizen zijn een prachtige instelling. Door een goede or ganisatie zie je in betrekkelijk korte tijd zeer veel. Uiteraard ben je na één bezoek aan een immigratieland geen expert. Maar het maakt het gemakkelijker voor je om dan later de litteratuur, die je over zo'n land krijgt, te verwerken. Om er uit te halen wat er in zit. Boeken lezen, ook brieven van mensen die je geholpen hebt met hun emigratie, dan zo'n land bezoe ken. Praten met emigranten zowel met hen, die het goed rooien als met hen die het erg moeilijk hebben, dan krijg je een beetje het gevoel, dat je weet waarover je praat. Dat je op verantwoorde wijze kunt voorlichten. Je kennis moet je ook weer uitdragen aan de medewerkers want die reizerij is een dure zaak en hoe wenselijk het ook zou zijn om iedereen die in de emigratie „zit" te laten reizen, dat zou natuurlijk alleen al vanwege de financiën niet kunnen. Als we de heer Bosman in zijn Haar lemse kantoor achterlaten kunnen we ons niet losmaken van de gedachte: ook hier weer iemand voor wie eigenlijk niets anders meer bestaat op de wereld dan emigreren. Het is al niet anders wanneer we in de Plantage Parklaan in Amsterdam een praatje gaan maken met de heer Stam, districtsadministrateur van de Algemene Emigratie Centrale. Meer dan tien jaar emigratie-werk hebben de heer Stam een levenswijsheid gegeven die hij uit weinig boeken zou hebben kunnen halen. Hij vertelt van vele frapante staaltjes, Hoe al die mensen komen met hun pro blemen. De één met een „niet geheel vlekkeloos verleden",, zoals dat in de taal van de Nederlandse Emigratiedienst heet. Een echtpaar waar geen „eenheid van gevoelen" bestaat over de vraag ja dan nee emigreren. Mensen met moeilijk heden op medisch terrein. „Je bent van alles tegelijk", zegt de heer Stam. Psy choloog, advocaat, economisch adviseur, geestelijk raadsman. „Als ik tijd had zou ik een roman kunnen schrijven, waarin veel narigheid opduikt naast evenveel leuke, hartverwarmende staaltjes van gezond optimisme en moedgevende pio niersgeest". Het is dat eeuwige gevecht met de tijd, dat de heer Stam dwars zit. Van september tot en met mei vrijwel geen avond thuis. Spreken op .voorlich tingsavonden, zitting houden in de pro vincie, dossiers nakijken en correspon dentie afdoen. Alles wat overdag op kan toor blijft liggen moet in de avonduren worden afgedaan. Soms ga ik dan de mensen van de Nederlandse Emigratie- dienst beschuldigen van een formele in- stelilng, die ze toch over het algemeen niet hebben. „Ik zou willen", zo verzucht de heer Stam, „dat al de heren van de Emigratiedienst eens een poosje voor lichter „aan de voet" moesten spelen. Van de directeur tot aan de bode toe, liefst. Dat zou ons misschien later kun nen helpen wanneer we weer met moei lijke gevallen naar voren komen". De heer Stam heeft nog vele wensen, die vermoedelijk nimmer in vervulling zul len kunnen gaan. Maar bij al die wensen is zeker niet die om zo spoedig mogelijk van werkkring te veranderen. Behalve de drie „maatschappelijke or ganisaties" waarvan nu vertegenwoordi gers aan het woord zijn geweest, zijn er nog twee. De Gereformeerde Stichting tot Steun aan Emigranten en Geëmi- greerden en de Nederlands-Zuid Afri kaanse Vereniging. Wanneer we hier geen meningen van medewerkers van oeze organisaties weergeven houdt dat geenszins een discriminatie in. 1 Er zijn op ons eiland heel wat vereni gingen. Verenigingen op allerlei gebied. Hobbyclubs, sportverenigingen, fanfare korpsen en zo zouden we nog wel ver schillende regels vol kunnen tikken. Wat wij niet wisten is dat er ook een Amusementsorkestje op Texel is. Geen orkestje dat voor de diverse verenigin gen balmuziek verzorgt, maar werkelijk een groepje dat voor zijn genoegen in de weer is. De muziek, die wij dinsdagavond in de ULO hoorden was zo tussen klassiek en jazz in. Een tiental muziekliefhebbers is nu ongeveer een jaar bezig en te horen aan de resultaten mogen wij gerust zeg gen: niet zonder succes Uit een gesprek kwam naar voren, dat er nog best wat violisten bij kunnen. De lage blaasinstrumenten worden behoor lijk vertegenwoordigd, maar strijkers waren er niet genoeg. Op onze vraag wat eigenlijk het doel was van dit musiceren, kregen wij als entwoord: „In de eerste plaats voor ons genoegen, maar als we een aardig pro gramma klaar hebben zijn wij ook be reid om b.v. eens na afloop van een Be- jaardentocht te spelen. Of als aanvulling in een of andere bijeenkomst. Maar onze hartewens is dat er nog wat violisten bij zullen komen". En er zijn violisten op ons eiland die dit verzoek zeker ter harte zullen nemen. Liefhebbers kunnen zich melden bij de dirigent, de heer Brouwer, Weverstraat, Den Burg. In Den Burg is wat te verdienen n Uw verkoudheid van neus, keel of borst REIZENDE BIBLIOTHEEK OUDËSCHILD De Reizende Bibliotheek is weer pre sent. De liefhebbers van lezen kunnen weer terecht vrijdags van 7-8 uur in de o.l. school. in Den Burg is wat te verdienen SCHAAKNIEUWS De uitslag van de 9e ronde luidt: A. de Haan-A. J. Horst 10 afgebr. partij opgegeven Joustra-N. v. Heeringen 10 A. Terpstra-A. Keijser 01 P. Eelman-J. Doornbos 01 A. Keijser-J. Bergman 10 H. Rugenbrink-A. de Haan 01 Hooijberg-J. Hoogerheide 10 A. J. Hörst-J L. Veldhuis 01 A. Terpstra-J. Wieten 1—0 VERTROKKEN PERSONEN Hendrik v.d. Bremen, van Keesomlaan naar Beekbergen, Holleweg 4; Hendrik Lous (en gezin) van B 185a naar Gorin- chem, Schepenestr. 10a; Sjoerd Hoekstra (en gezin) van P. v. Cuyckstr. 10 naar Loppersum, Stationsstr. A 457; Egbert S. Boekei, van Wilhelminalaan 58 naar Hengelo, Omland 2; Marijke van Boxel, van Weverstraat 17 naar 's-Gravenhage, Malakkastr. 222; Hendrik Zijm, van Gasthuisstr. 14 en Hendrika C. E. Ran (ev. Zijm) van Emmalaan 9 naar Castri- cum, le Groenelaan 131; Adilea Haarsma (ev. De Raat) van Molenstr. 42, naar Am sterdam, van Kingsbergenstr. 64 II. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 14 november Den Burg, De Oranjeboom, Rederijkers kamer UDI speelt „Een of twee vrouwen" Den Hoorn, Dorpshuis, fancy-fair t.b.v. dorpshuis De Waldhoorn. Maandag 16 november Oudeschild, Eigen Gebouw, gezellige avond Ver. Veilig Verkeer. Dinsdag 17 november Den Hoorn De Waldhoorn, Sinterklaas show Middenstand. Den Burg, „Oranjeboom", Contactavond gezamenlijke coöperaties. Spreker de hr. Waes, met filmvertoning. Woensdag 18 november Den Burg, „Texel", vrije bridgedrive. Den Burg, De Zwaan, LTM, Causerie over werk van Zrs. Vrouwen Bethanië. Den Hoorn, De Waldhoorn, Sinterklaas show Middenstand. De Koog, De Toekomst. Veilig Verkeers- cursus. Donderdag 19 november Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub De Kiekendief Den Burg, De Graaf, Lezing voor Be- stuurdersbond N.V.V. Den Burg, Ned. Herv. kerk, tentoonstel ling Ned. Zondagsschoolvereniging. Den Hoorn, De Waldhoorn, Sinterklaas show Middenstand. Oudeschild, Viering 25-jarig bestaan Ned. Herv. Zusterkring Vrijdag 20 november Den Burg. „Oranjeboom", optreden Cilli Wang voor Nutsdepartement. Den Burg, Nutskleuterschool, Fancy-fair t.b.v. de school. Zaterdag 21 november Den Burg, Nutskleuterschool, Fancy-fair t.b.v. de school. Den Burg, Intocht St. Nicolaas. De Waal, De Wielewaal, Optreden toneel ver. 't Amateurtje met „Het Straatje". Den Hoorn, „De Waldhoorn, Toneeluitv. Rederijkerskamer UDI. De Koog, De Toekomst, De Duinkanters voeren op „Gevaarlijke Wending" t.b.v. Vluchtelingenhulp. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. ingaande 4 oktober 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 VanDenHelder: 6.30 9.15 10.30 15.30 11.40 16.40 13.00 18.00 14.20 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 11.00 16.00 18.25 Van Den Helder: 9.15 12.10 17.15 19.30 •ZSUJtlVO. Babyderm.„v De heer W. A. K. M. Boere is met zijn leerlingen van de HBS, na een reis van een week naar Parijs, weer op Texel teruggekeerd Dat er heel wat is gezien geven wij hieronder weer in het tweede reisverslag. Maandag 2 november 1959 's Morgens stonden we om half negen cp, waarna we ontbeten met typisch Frans stokbrood en chocolademelk. We liepen naar Auteuil, het dichtst bijzijnde métro-station. Dit was de eerste kennismaking met de Parijse onder grondse. Deze bracht ons naar het oudere gedeelte van Parijs. Mont-Martre (berg der martelaren). Hier bezochten we de Sacré-Coeur. Deze kerk werd gebouwd na de oorlog 1870-1871. Het hele Franse volk heeft meegeholpen aan de bouw van deze kerk, want men beschouwde het als een boetedoening voor het onnodig ver liezen van de oorlog. Op het eind van de tweede wereldoorlog hebben de Duitsers geprobeerd de kerk te vernietigen, maar als door een wonder werd het gebouw niet beschadigd. Hierdoor is de betekenis van de Sacré-Coeur als gebedskerk aan zienlijk gestegen. Via Place du Tertre, het middelpunt van Mont-Martre, waar veel straatschil ders bezig waren, gingen we naar de tentoonstelling „Historial de Mont- Martre", waar de belangrijke personen van Mont-Martre. op politiek, artistiek en religieus gebied, zeer natuurgetrouw in was zijn uitgebeeld. Na deze interessante excursie hebben we gelunched. Hierna gingen we met de métro naar de Moskee van Parijs, een bolwerk van mohammedanisme in een christelijk deel van de wereld. We wer den rondgeleid door een rasechte Ara bier, die ons in rap Frans een en ander over de moskee en de mohammedaanse godsdienst vertelde. Toen een van ons in de gebedszaal zijn fototoestel te voor schijn haalde, dreigde de man het kapot te zullen trappen indien men er gebruik van zou maken, daar dit als ontheiliging beschouwd wordt. 's Avonds hebben we een bezoek ge bracht aan het Cinérama, waar de film ,.De zeven wereldwonderen" draaide. Door de omvang van het doek en de bij zondere wijze van projecteren, waande men zich op de plaats van de persoon op het doek. Toen bijvoorbeeld een treintje achteruit van een berg afsuisde, kreeg men vlak voor de bochten een wee ge voel in de maag. Na afloop zijn we door verlicht Parijs naar huis getrokken, waar we moe maar voldaan in bed doken. Dinsdag 3 november 1959 Na het ontbijt reden we met onze bus naar Versaille. Hier werd een bezoek ge bracht aan het beroemde paleis van Lo- dewijk XIV. Dit slot werd in zijn oor spronkelijke staat gebruikt als jachtslot door Lodewijk XHI. Het interieur van het gebouw imponeerde ons geweldig. We bezochten de verschillende vertrek ken van de koningen, die hier achtereen volgens geleefd hebben. We waren voor al gegrepen door de prachtige spiegel zaal. Ook ontdekten we een geheime gang, die Marie-Antoinette heeft laten maken, om haar man, Lodewijk XVI, te bezoeken als zij het wenste. We konden het gehele slot niet bezich tigen omdat verscheidene appartementen in restauratie waren. Om dit gemis goed te maken mochten we een kijkje nemen in een balzaal in de open lucht, waar we konden genieten van een prachtige akoestiek, die bereikt werd, doordat er vele duizenden stenen uit Marokko met ijzerdraadje aan de muren waren beves tigd. Symmetrisch ten opzichte van deze openluchtzaal lag de „bron van Apollo". Deze „bron" bestond uit een aantal beel den, die gehouwen waren uit een massief rotsblok. Het geheel was omgeven door een bassin, 's Zomers worden hier vaak hoge buitenlandse gasten ontvangen. Een bezoek aan het Grand Trianon en het Petit Trianon besloot het program ma van deze morgen. Helaas mochten we niet genieten van het interieur van deze beide buitenverblijven van de koningin. Na de lunch reden we naar Parijs te rug en brachten we een bezoek aan de Dóme des Invalides, waar de graftombe van Napoleon staat. Deze tombe bestaat uit zeven in elkaar passende kisten van verschillende soorten prachtig marmer. Ook stonden hier graftomben van diverse bekende Franse generaals en de kist van het Adelaarsjong was daar aanwezig. Daarna zouden we een bezoek aan het Panthéon brengen, maar dit was helaas gesloten Daarom gingen we een uurtje uitrusten in de Jardin de Luxembourg, een stille oase in het geweld van de drukke metropool. We reden op het spitsuur dwars door Parijs naar de Cité, die, zoals de hele week, gastvrij haar deuren voor ons opende. Omdat we allemaal nogal vermoeid waren, gingen we daarna terug naar La Maison de la Jeunesse, waar we nog een uurtje in de recreatiezaal zaten na te kaarten over onze belevenissen. Woensdag 4 november 1959 Deze dag begonnen we met een bezoek aan het museum Rodin. Deze kunstenaar is aan zeer veel beelden begonnen, maar de meeste heeft hij nooit voltoooid; toch zijn ook die vaak meesterwerken. De meest bekende en tevens mooiste werken van deze kunstenaar zijn' de Kus, de Hellepoort, de Burgers van Calais en de Denker. Na dit fantastisch mooie mu seum hebben we in een snackbar gegeten en daarna zijn we naar het Louvre ge gaan. Van dit rijke en grootste museum hebben we maar een klein gedeelte be keken, nl. een zeer mooie schilderijen galerij met de Monalisa, de Venus van Milo en de Medusa Alhoewel het ver moeiend was, viel het zeer goed in de smaak. Lang konden we hier echter niet vertoeven, daar we tijd te kort kwamen. Na een wandeling door Mont-Martre be reikten we Musée Grévin. Ook dit is een wassenbeeldententoonstelling, alleen veel grootser opgezet dan die in Mont-Martre. In de eerste galerij, tussen hedendaagse staatslieden, ontdekten we ook onze ko ningin; de gelijkenis was niet treffend. Ook waren er verschillende taferelen uit de Franse geschiedenis uitgebeeld. Alles is zeer natuurgetrouw nagemaakt. Ook deze dag was zeer interessant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4