Cjrocn 'ZwarL-Jexelsin het hart. De heer J. C. Bakker Koninklijk onderscheiden „Een of twee vrouwen Rederijkerskamer U.D.I. bracht: V.V.V. TEXEL WOENSDAG 18 NOVEMBER 1959 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7405 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Als wij dit zo schrijven: de heer J. C. Bakker, ko ninklijk onderscheiden, dan zijn wij lang niet volledig. De heer Bakker is niet alleen koninklijk onderscheiden, neen, de gehele dorpsgemeenschap heeft hem hulde gebracht Zondagmiddag vond in de zaal van hotel Haven zicht te Oudeschild de receptie plaats, ter gele genheid van het veertig jarig dienstverband van de heer Bakker bij de firma Dros. Burgemeester C. de Koning decoreerde de ju bilaris met de Ere-me- daille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in brons. Uit de woorden van onze eerste burger en de waardering, die wij op maakten uit de speech van de heer Dros, bleek wel dat de heer Bakker de onderscheiding heeft verdiend. Tal van klanten kwa men de jubilaris geluk wensen. Als afgevaardig de van al die klanten sprak mevr. A. Kuiper- Kuiper. Zij bood de heer Bakker 'n rookstoel aan. Haar feestelijk toe spraakje op rijm vindt U hiernaast afgedrukt. De heer Bakker was 16 jaar toen hij bij bakkerij Dros in dienst kwam. Veertig jaar langs de weg heeft hij er op zitten. Het is niet na te gaan, hoeveel maal de broodwagen is opengedaan! Het aantal broodjes, dat door zijn handen aan de klant is overhandigd, zal het mil joen zeker passeren. De jubilaris en zijn echtgenote genie ten beiden nog een uitstekende gezond heid. Het was niet alleen een feestdag voor de heer Bakker, maar ook voor de bak ker, de heer Dros Want, zo vertelde ons de heer Dros. zolang Jan bij mijn vader, en nu al weer 25 jaar bij mij, in dienst is, zijn wij nog nooit een klant verloren. Zelfs voor drie centen gist gaat hij opge wekt naar het andere eind van het dorp. „Ik zie hem nog staan", zo vertelt de heer Dros, „tot zijn elleboog in het rege ringsdeeg. Dat was in de tijd dat ik naar Assen moest, maar toen heeft Jan ge zorgd. dat Oudeschild van brood voorzien werd. Anders zit hij altijd langs de weg". Groot was de verbazing van het echt paar Bakker toen om 5 uur de Drumband van de Margaretha Sinclair een serenade kwam brengen. Een bijzonder leuke attentie was dit. Tal van bloemstukken, fruitmanden, geschenken, werden de trouwe broodbe zorger aangeboden. Ook wethouder Hin en zijn vrouw troffen wij onder de be langstellenden. Heer Bakker, ook de Texelaar, wenst U nog vele goede en gezonde jaren. Mis schien mogen wij het beleven dat U Uw vijftig-jarig jubileum zult vieren. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 13 november 1959: C. Meedendorp-C. P. Burger 20 A. v.d. Slikke-W .A. v. Zeijlen 02 J. Hooijberg-S.v. Heerwaarden Jzn. 11 Jac. v. Heerwaarden-Jo Schoo P. Bruijn-Jb. Koorn S. Bakker-G. Dros C Vinke-D. v.d. Werf R. Zijm-F. v. Sambeek Jas. Vinke-Jn. Stam A. de Haan-C. v.d. Werf Wieringen-Texel II: J. Luikens-Jac. v. Heerwaarden D. Visser-G. Dros J Bosker-P. Bruijn V. Kuut-S. Bakker J. Lont-Jn. Stam C. A. Schaddelee-D. v.d. Werf P. Engel-C. P. Burger A. v.d. Welle-C. v.d. Werf D. J. Lont-C. Vinke A. Bloemendaal-Jac. Koorn 2—0 2—0 0—2 2—0 0—2 1—1 0—2 1—1 2—0 0—2 10—10 Texel 2 speelde een zeer prettige en sportieve wedstrijd tegen Wieringen. W kwam ook thuis nog met 4 invallers, waaruit wel blijkt, dat het voor deze club vrijwel ondoenlijk is een uitwed strijd tegen Texel te spelen. Daar ook wij 3 mensen moesten vervangen waren de kansen gelijk en is de puntenverdeling een alleszins aanvaardbare uitslag. Zelfs zag het er naar uit dat Texel 2 zou win nen, maar enkele voordelige standen brachten niet de te verwachten winst. Het is nog niet zeker of HDC 2 a.s. zondag of zondag 29 nov. naar Texel komt. In ieder geval wordt dit voor ons tweede tiental een thuiswedstrijd. Het eerste tiental moet 29 november zijn kracht op HDC 1 proberen. Dit blijft een uitwedstrijd. Kort nadat burqemeester De Koninq aan de heer J. C. Bakker de koninklijke onderscheidinq had uitqereikt, kwam. de oudste klant aan het woord. U zief de jubilaris hier met mevrouw Kuiper-Kuiper vereeuwiqd. Vol trots leest zi] het qedicht voor. BESTE JAN, Als de oudste van de klanten, Van de bakkerij van Dros, Ben ik hier dan atqevaardiqd, En ik ben er echt mee in m'n sas. 40 jaren lanqs de deuren, In zon en reqen, wind en kou, En daarbij steeds even vriendelijk, Niet één die je het verbeteren zou. Daarom Jan bieden al je klanten, Gezamenlijk een cadeautje aan. Allen hebben er aan qeqeven, 't Resultaat zie je hier staan. Als je na een daq van reqen, 's Avonds thuiskomt nat en moe, Duik je lekker in je stoeltje En je doet je oqen toe. Jan, ik hoop dat je nog jaren, Ons ons daqelijks broodje brenqt, En dat de stoel je tal van jaren, Meniq rustiq uurtje brenqt. SPORTNIEUWS S.V.C. De derby tussen SVC 1 en ZDH 1 heeft ten verdiende zege gebracht voor ZDH 1, n.l. 2—3. Het is ruim twee uur als scheidsrechter Schraag laat beginnen. S. speelt eerst tegen wind in en weldra is Z. in het offensief. Het was direct zichbaar, dat de Z.-midvoor wel goed afgedekt moest worden Na plm. 10 min. spelen komt 'n mooie bal door de S.-verdediging heen, door een misverstand tussen de gebroe ders Stolk, waarvan de Z.-midvoor han dig gebruik weet te maken om zijn club de leiding te geven: 0—1. SVC laat zich door deze achterstand niet ontmoedigen en trekt fel ten aanval. Bij een aanval over rechts komt Frans vrij voor open 1 doel, maar zijn schot gaat net naast. Nog voor de rust vergroot Z. de voorsprong. Beide elftallen spelen sterk op buiten spel, hetgeen S. noodlottig wordt. Een hoge bal door het midden komt bij de I midvoor en hoe Louwie zich ook te weer stelt, hij kan De Wit niet houden en on houdbaar voor Jan Piet gaat de bal in de touwen: 02. Met deze stand komt de rust. Direct na rust weer een fel spelend ZDH, waar de achterhoede de handen aan vol heeft. Jan Piet weet enkele harde schoten keurig te stoppen. Hij wordt toch voor de derde maal gepasseerd als De Wit alleen weer door komt: 03. Er is nog een half uur te spelen en toen was het Maarten, die een goede bal van Frans onderschept en onhoudbaar doelpunt: 13. En weer komt S. terug. De druk op het Z.-doel werd zwaarder, hetgeen door Piet Jan in een doelpunt wordt omgezet: 23. Heel fel, maar sportief, werd nu van beide zijden geprobeerd een doel punt te maken, maar de beide keepers worden niet meer gepasseerd. Zo komt het einde van deze sportieve wedstrijd met een 32 zege voor ZDH. We zouden onvolledig zijn om de heer Schraag hierin niet te betrekken. Aan zijn correcte leiding is het te danken dat deze wedstrijd zo vlot is verlopen. En we hopen de heer Schraag nogeens terug te zien. Zondag is het eerste vrij. Het 2de uit naar HRC. 2—0 1—1 2—0 2—0 2—0 2—0 0—2 UITVOERING ,,'T AMATEURTJE" Op zaterdag 21 november zal de Waal der toneelvereniging ,,'t Amateurtje" wederom voor het voetlicht verschijnen. Opgevoerd wordt het toneelspel „Het Straatje", door Hans Nesna. Het bestuur is er tot zijn spijt niet in geslaagd voor beide avonden balmuziek tt engageren. Zo zal er dus alleen na de 2de uitvoering, op 28 november, bal na zijn. (Zie verder adv. in dit nummer.) TWEE UITVOERINGEN VOOR DE KLfeUTERSCHOOL Vrijdag- en zaterdagavond zal men zich in Oosterend een genoeglijke avond kunnen verschaffen. In het Gebouw zal dan door de Toneelgroep Kleuterschool voor het voetlicht gebracht worden' de doldwaze klucht in drie bedrijven „Amor in de Mosterd". De Toneelgroep verwacht beide avonden een overvolle zaal, temeer omdat de baten van deze uitvoeringen voor onze Oosterender Kleuterschool zijn. (Zie adv.) TRIAL TE HILLEGOM Zondag werd te Hillegom een motor- trial gehouden. Ook Texelaars waren daar goed op dreef. C. Dros Bzn. werd nr. 1, C. Zwaan. Pijpersdijk nr. 3 en Jn. Kooger, Oudeschild nr. 5. Een felicitatie waard! „O KOM EENS KIJKEN" Vrijdagmiddag om 3.15 uur zal burge meester C. de Koning de bazar van de Nutskleuterschool openen. Het belooft iets goeds te worden, ge zien de vele voorbereidingen, die zijn ge troffen. In de koffiekamer bevindt zich een speciale kinderattractie. Boven de advertentie in dit nummer staat: „O kom eens kijken". Wij kunnen wel verklappen, dat het de moeite waard is een kijkje te gaan nemen. Prachtige prijzen zijn er te winnen. Het Rad van Avontuur zal naar hartelust draaien. De leidsters van „De Woelige Hoek" zullen ook U gaarne verwelkomen. „EEN LUST VOOR HET OOG" De expositie, die de Hoornder zaken lieden in „De Waldhoorn" gistermiddag hebben geopend is een lust voor het oog. Er wordt wel eens gezegd: „Wat is er in Den Hoorn nu te koop". Nu, wij heb ben verbaasd gestaan van de prachtige stands en de grote collectie goederen die er te zien was. Wilt U er nog van profiteren? Vandaag en morgen kunt U er nog terecht. In ons volgend nummer hopen wij hier nog even op terug te komen. Vergeet U vooral niet de advertentie in dit nummer te lezen. HIJ KOMT, HIJ KOMT Zaterdagmiddag arriveert de goede Sint om kwart voor twee met een extra boot in de haven van Oudeschild. Twee honderdvijftig kinderen van de kleuter scholen van Den Burg zullen de Oude Sint een zanghulde brengen, bijgestaan door muziek van Texels Fanfarekorps. De Bisschop heeft niet minder dan ze ven Zwarte Piteen bij zich, die om onge veer half drie aan het Schilderend te Den Burg worden verwacht. Vandaar maakt de feestelijke stoet een rondgang door Den Burg. Burgemeester De Koning en de beide wethouders zullen het gezel schap op de Grocneplaats ontvangen Daar zal de Sint de kinderen toespreken. De route door Den Burg is als volgt: Weverstraat, Stenenplaats, Kogerstraat, De Zes, langs Gollardsstichting, Gast huisstraat langs Huize „Irene", West straat, Molenstraat, langs R.-K. Rusthuis. Zwaanstraat, Groeneplaats, Parkstraat, Weverstraat, Warmoesstraat, Graven straat, Hogerstraat, Binnenburg, Groene plaats. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag consultatiebureau tot 4 uur Heden, woensdag 18 nov., worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht tot vier uur. De bezoekers, die a.s. zaterdag naar het dorpshuis „De Waldhoorn" te Den Hoorn gaan, wacht een genoeglijke avond. Dan zal de Rederijkerskamer UDI voor de tweede maal de dolle klucht brengen: „Een of twee vrou wen". Dit maal ten bate van de Vluchtelingenhulpactie. „De Oranjeboom" was zaterdagavond tot de laatste plaats bezet, toen de heer Th. Witte een kort openingswoord sprak. Hij hoopte, dat de spelers er in zouden slagen deze klucht ook écht als klucht te brengen. „Wij willen", zo sprak de heer Witte, „U niet vertellen hoe U er het beste een tweede vrouw op na kunt houden, maar dat zijn zo de verwikkelin gen, die in het stuk voor komen". Wij werden geplaatst in het leven van Charles Marlowe (A. Poel), een dilettan tische speculant en zijn (tweede) vrouw Margareth Marlowe (mej. M. Kreumer). Charles heeft tot zijn laatste cent om gezet in aandelen van een mijn; ja hij heeft zelfs nog een behoorlijk bedrag ge leend van Lady Mary Hamilton (mej. E. Remmers). Mary is zijn eerste echtgenote. Nog altijd komt ze bij de Marlowe's over huis, want zij is een onafscheidelijke vriendin van Margareth. Charles en Margareth zijn de wanhoop nabij als zij in de krant lezen, dat de aandelen van de mijn zeer slecht staan, ja zelfs voor vele beleggers een cata- stophe zullen teweeg brengen. Dit torte lende span is hevig naar een uitweg aan het zoeken als Lady Mary binnenkomt. Ook zij is ten einde raad, want het ge leende geld behoorde haar echtgenoot toe, Sir George Hamilton (G. Pansier), die enkele dagen in Parijs is; vóór zijn terugkomst dient het geld weer op zijn plaats te zijn. De telefoon brengt ontsteltenis, maar (misschien) ook uitkomst. De plotselinge komst van Oom Sam uit Amerika wordt gemeld. En even later komt Oom Sam (A. de Wilt) de kamer van zijn neef bin nen met een foto. Op deze prent staat zijn neef Charles en zijn eerste vrouw Mary. Het doet oom groot genoegen als hem blijkt, dat zijn neef nog steeds dol is op zijn vrouw. Hij belooft Charles een baan omdat hij een man is die weet wat huwelijkstrouw vermag. Oom Sam heeft een grondige hekel aan mannen, die ieder jaar een andere vrouw hebben. Steeds valt Charles hem in de reden, maar Mary heeft hem nog goed onder de Guim en legt hem steeds het zwijgen op. Als Mary en Charles samen in de ka mer zijn, stelt Mary voor het spel maar te blijven spelen en door te gaan voor Charles echtgenoot. Het span vertrekt met Oom Sam naar een buitenhuis. Het is in dit buitenhuis waar deze klucht het hoogtepunt bereikt. Tal van verwikkelingen komen voor. Margareth ontdekt het vertrek van haar man en snapt er niets van. Ook Sir George komt vroeger thuis dan was af gesproken. De dienstbode (mej. A. de Jong) vertelt wat er is voorgevallen. Margareth en George trekken samen achter het verdwenen drietal aan. Oom Sam heeft inmiddels in het bui tenhuis bezoek gehad van een krankzin nigenverpleger. Deze verpleger (G. Smidt) vertelt dat er iemand is ontsnapt uit de inrichting, die zeer gevaarlijk is. U begrijpt, dat dit alles verwarrend gaat werken. Want Oom Sam houdt de later arriverende George voor de krank zinnige. Vermakelijk is de maaltijd die plaats vindt. Als later de beide echtparen naar bed willen gaan, komen de moeilijkhe den. Oom Sam durft niet, want die is nog steeds doodsbenauwd voor George. Op een goed moment weet hij hem achter slot en grendel te krijgen. George, die een fles whisky in de kast wil opbergen, wordt onder schot gehouden door Oom Sam en deze drukt hem de kast in. Het is een spannend verhaal, maar we moeten besluiten, anders verklappen wij te veel voor de bezoekers van a.s. zater dag. U begrijpt het wel: alles komt op z'n pootjes terecht. Het spel Laten wij beginnen met het spel van de band. Een voortreffelijk stukje mu ziek bracht het gezelschap van Henny Kok. Vooral de entracte-muziek tijdens het halfuurtje dat wij moesten verzitten voordat het spel begon, was dik in orde. Er werd niet alleen laat begonnen, maar ook zeer aarzelend. Toen het doek opging zat daar Margareth, haar spel was wel goed maar de stem „haalde" slechts enkele meters. In het tweede bedrijf was het geheel beter. Charles Marlowe, de „dubbele echtgenoot" had een moeilijke taak. Maar, hoewel hier en daar een beetje stug, werd deze rol goed gebracht. Sir George Hamilton was dè figuur in het spel. Deze speler heeft het stuk voor een behoorlijk deel gedragen. Tal van scènes werden subliem gebracht. Zodra deze Sir opkwam, kwam ook de vaart in het spel, die vooral bij een klucht zo nodig is. Alle lof. Deze lof is ook voor Lady Mary. Een speelster met behoor lijke routine. Oom Sam, een oude ge trouwe bij de rederijkers, heeft ons ook deze avond weer laten genieten. Zijn spel bereikte in het tweede bedrijf het hoog tepunt. De bijrollen: Alfred Drinkwater, melk boer, (C. de Wit); Gregson, verpleger (G. Smidt), Gwendoline, de dienstmaagd (mej. A. de Jong), P. C. Kettle, politie (A. Bakker) en Mr. Jake Rootler, secretaris van Oom Sam (Th. Witte), waren allen in goede handen. De Rederijkerskamer heeft met „Een of twee vrouwen" haar reputatie alle eer gedaan. Op pagina vier van het programma stond: Deze keer deed U nog niet mee. Mogen wij de volgende keer op U reke nen? Wij twijfelen er niet aan, gezien de geslaagde opvoering, dat het ledental weer zal stijgen. Traditiegetrouw eindigde de avond met een zeer prettig UDI-bal. jT\jf Wij mogen niet mopperen. On- ("jl geveer 300 van de 720 enquête- formulieren, zijn terugontvan- gen. Maar 720 minus 300 bete kent nog altijd, dat er ruim 400 formu lieren bij de leden op het invullen liggen te wachten. En het betekent bovendien, dat wij van 400 leden nog geen verant woorde gegevens hebben voor het samen stellen van de nieuwe V.V.V.-krant. Wie vandaag nog snel het formulier invult, werkt mee aan een welbegrepen eigen belang. Want het laat zich verstaan, dat de V.V.V-directie geen verantwoording kan dragen voor een mogelijk foutieve registratie in de V.V.V.-krant van hen, die menen, dat wij de gegevens uit de lucht kunnen happen. Vergeet U niet de enveloppen, waarin het enquête-formulier wordt terug ge stuurd te frankeren met 0,25 porto? Vermelding van een goede daad: dezer dagen kwam op het V.V.V.-kantoor een lid 0,50 betalen, daar hij zijn enquête formulier ongefrankeerd op de post had gedaan. De mededeling dat onze strafportrekening een harde klap had gekregen, had hem zo geroerd dat hij on middellijk zijn schuld kwam voldoen. BRAVO! De prijs voor de „hardlopers" bij het inzenden van het enquête-formulier gaat naar de heer G. P. Koorn, De Krim, De Cocksdorp. PROFICIAT! Op korte termijn kunnen vaste adver teerders in de V.V.V.-krant een formu lier tegemoet zien om hun wensen ken baar te maken. Ten gerieve van nieuwe adverteerders zal tegelijkertijd een ad vertentie in dit blad worden geplaatst, opdat ook zij zich kunnen melden voor een plaats in de kolommen. Voorts een opmerking uit een Franse brief: „Op het eiland Texel is ons logies geweigerd omdat wij een hondf bij ons hadden. De weigering geschiedde volgens de regels, maar wij hebben 't verschrik kelijk gevonden". Aldus deze Parijzenaar. Nog een opmerking: deze nieuwe ru briek is bedoeld als mededelingenru briek. Hij is stellig niet bedoeld om dis cussie uit te lokken, om leden te prikke len of om op lange tenen te gaan staan. De V.V.V.-Texel aanvaardt deze kolom ruimte dankbaar als mogelijkheid om de leden van week tot week bij het toeris tische werk te betrekken. Niet meer, maar ook niet minder. Wij meldden een vorige keer, dat wij onder de leden nog ongeveer 1.000, aan contributies e d. uit hadden staan. Inmiddels is van dit bedrag 24,afge gaan. Een voorlopig nog povere stap op een goede weg. Wie volgt? V.V.V.-Texel DE HEER J. C. BRUIN OVER JOEGO-SLAVIË Vrijdagavond j.l. hield de heer J. C. Bruin in het Dorpshuis „De Wielewaal" te De Waal een praatje over zijn reis naar Joego-Slavië. Helaas was door het slechte weer de zaal slechts half bezet. Menigeen moest jammergenoeg een inte ressante avond voorbij laten gaan. Na zijn inleiding vertoonde de heer Bruin wederom enige door hemzelf opge nomen kleurenfilms. De schoonheid van Joego-Slavië kwam hier zeer zeker goed tot uiting. De heer Bruin heeft er slag van om de juiste begeleidende muziek bij zijn films te laten horen. Het wordt op die manier een mooi geheel. Aan het eind kon meester Albers me dedelen, dat aan het Comité Vluchtelin genhulp kan worden overgemaakt een bedrag van 60,waarbij hij tevens opmerkte, dat de heer Bruin geheel be langloos aan deze avond had meege werkt. Waarvoor hartelijk dank. S.V. DE KOOG De uitslagen van dit weekend luiden als volgt: De Koog a-ZDH a 6—2; De Koog 1-Watervogels 3 22; ZDH 2-De Koog 2 20. De adsp. hadden niet zoveel nodig om leider ZDH kansloos te kloppen, zodat ze nu gelijk met ZDH aan de kop staan. Goed werk, jongens! De Koog 1 stelde na de rust teleur door na een 20 voorsprong toch nog gelijk te spelen. Voor de rust had De Koog door prima spel deze voorsprong verkregen, maar na de rust zakte het spelpeil aan zienlijk, zodat Watervogels de kans kreeg gelijk te maken. De Koog 2 kon het in Den Hoorn tegen ZDH 2 niet bolwerken, doordat de Ro gers niet zo goed speelden als de week tevoren. De eindstand was met de rust reeds bereikt door enige fouten in de achterhoede. Na de rust slaagde De Koog cr niet in om tegen de hechte ZDH- defensie tot scoren te komen en de ach terstand in te lopen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1