Cjroen '^warL-Jexels in het harL, Moeder ..crv\0^S Hoornder middenstanders ruim gesorteerd Herenmode Moerbeek Firma Frans zegel Kz. Verandering ook in de Coöperatie Goed voorgaan doet goed volgen ZATERDAG 21 NOVEMBER 1959 74e JAARGANG No. 7406 TEXELSEWCOURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en saterdag» Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Het dorpshuis ,.De Waldhoorn" was deze week veranderd in éen kleine Bijen korf. De zes Hoornder Middenstanders hebben daar laten zien wat er in hun zaken te koop is. Het was er gezellig, de gemoedelijke dorpssfeer werd met het zakelijke verenigd. Sint Nicolaas heeft er zijn inkopen reeds gedaan. Het was een show, waar honderden artikelen werden getoond. Nuttige geschenken, voor jong en oud. „Geef iets voor de Fiets", prijkte met grote letters op het toneel van ..De Wald hoorn". Fa. J. D. Troost en Zoon kwam r.iet minder goed voor de dag. Batterijen voor Uw vestjeszak en batterijen voor de stroper. Fietstassen in alle kleuren en maten. Plotseling hing de heer Troost ons een toiletspiegel om de nek. Een aap hadden wij al eens eerder gezien, maar deze nieuwe vinding nog nooit. Een pracht van een geschenk voor scheerders, die zich op bed willen egaliseren. Het apparaat is voorzien van een lampje, zo dat aan alle wensen is voldaan. De prijs valt U zeker mee. Wij zijn het toneel afgereden op een prachtige brommer. Onze collega op een prima rijwiel. Kris kras door de za3l heen zijn wij naar de stand van de heer Pool gebromd. Melk is goed voor elk en met een stukje kaas blijf je op de been. De fa. Klaas Boon en Zoon toonde ons zijn rijke voorraad textiel. Vanaf 1920 is de heer Boon reeds in Den Hoorn geves tigd. Boon Sr. is op het hele eiland een bekende figuur. Steeds met zijn waar langs de weg, heeft deze zakenman al heel wat meegemaakt. Volgend jaar her denkt deze firma haar veertigjarig be staan. De heer Boon zal al heel wat schortjes, petten, dassen, sokken enz. enz. aan de klant thuis hebben verkocht. Heeft U interesse voor een nieuw karpet of moet zo tegen de schoonmaak een nieuw stukje zeil in de kamer komen; Boon Jr. geeft U gratis advies. Sint Nicolaas heeft op de show heel wat speelgoedauto's gekocht. De heer L. Goënga en zijn vrouw toonden hem gelijk even de sortering poppen en lederwaren. Zwarte Piet deed in deze stand zijn in kopen voor moeder de vrouw: aarde werk, Tornado-artikelen, Water van Keu len, mixers, koffiemolens. Werkelijk, deze hulp van de Bisschop had handen te kort om alles in de zakken te krijgen. Maar slagen dééd hij! Dat iedere Hoornder nog geen was machine heeft, daar heeft de fa. G. de Wit en Zoon rekening mee gehouden. Een schitterende collectie op dit gebied. Verder toonde de heer De Wit de nieuw ste elektrische warmwater-boiler, waarin U water kan verwarmen tot 100 gr. Moderne wastafels en alle bijbehorende attributen. Verwarming voor de bad kamer. De Wit kan U helpen. Wij wisten niet dat er in Den Hoorn een fotograaf aanwezig was. In een van de stands stond een prachtig toestel. Wij pakten het even op om de lenssterkte te beoordelen. Nu de lens was sterk, maar dan voor de roker. Het toestel was ge vuld met geurige tabak. De heer Jac. Le Noble, de Spar-kruidenier, toonde meer leuke surprises. Diverse wijnsoorten, taai en speculaas, knakworst. Dit alles is in Den Hoorn te vinden. D A DVnCDM POEDER-ZALF DADl UCKn OLIE - ZEEP ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) In 1940 is de heer Pool zijn melkhandel in Den Hoorn begonnen. Voordien was er geen melkzaak in het dorp gevestigd Hier is zeker in een behoefte voorzien. De heer Pool toonde ons ook de bekende Leeuwenzegel-artikelen. Al met al, de Hoornder Middenstan ders kunnen zeker meedoen. Wij twijfe len er niet aan, of ook na deze show, zullen de bewoners van Den Hoorn hun winkeliers weten te vinden. OVERDENKING: DE VOETBALTOTO Het mag als bekend worden veronder steld dat de Hervormde en Gereformeer de Kerken zich tegen de voetbaltoto hebben uitgesproken. Het is natuurlijk ondoenlijk al hun bezwaren naar voren te brengen, maar het leek me toch goed U deze week er enige ter overdenking te noemen. Vooral ook omdat velen zich helemaal niet kunnen indenken welk kwaad in de toto zou kunnen schuilen. De kerken zien in het maatschappelijk verschijnsel van het gokken als het op deze wijze en op deze schaal plaats vindt, een bedreiging van de waarden en zeden, die in ons volk door de aanraking met het Evangelie gestalte hebben gekregen. Men acht de geestelijke volksgezondheid in gevaar als jong en oud, rijp en groen, iedere week voor de verlokking van zeer hoge prijzen wordt gesteld. Voor zover mij bekend, is het vooral door een verge lijking met de landen waar de toto is ingeburgerd, dat men tot dit standpunt gekomen is. Een complete verslaving aan dit kansspel blijkt zich in een ommezien van tijd in brede lagen van de bevolking te manifesteren. Dat nu willen de kerken als het enigszins kan in Nederland voor komen. Ook op het terrein van het sociale le ven acht men de gevaren groot. Het is nauwelijks te betwijfelen, dat een spel dat volgens de beste deskundigen zijn sterkste prikkel vindt in de geldzucht, ook hier bedervend werken zal. De ar beid als dienst aan de naaste en als dienst aan de samenleving, de arbeid als ver rijking en zingeving van het eigen leven, kortom de arbeid zoals deze zo prachtig door ons volk wordt getypeerd als éér lijke arbeid, zal hier in de praktijk zijn eer moeten delen met het beoogde loon van het lot en de gokkerij. Maar bovenal vindt men, dat de hoge waarden van de sport zelf worden ont luisterd. Sport moet allereerst worden beleefd als vreugde, ontspanning en spel. tn daarom vrij moeten blijven van een grimmige ernst, die het gehele mensen leven gaat beheersen. Het is niet genoeg om aan de invloed van het geld, het pu bliek en de moderne middelen van pu bliciteit op de wereld van de sport te herinneren, om daarna even zo vele euvelen aan te duiden. Daarvoor zijn deze verschijnselen te samengesteld. Maar toch schuilen hier naar het oordeel BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 13 tot en met 19 november 1959 Geboren: Maria Theodora, dv. Cornelis J. Hin en Barbera Witte; Frederika Wol met, dv. Willem Jonker en Elizabeth Arnout; Dirk Pieter, zv. Pieter List en Magrieta J. Roeper; Elisabeth Maria, dv. Johannes Stoop en Geertruida Blom. Ondertrouwd: Gerardus J. Festen en Maria J. Roelofs; Martinus W. C. Lange veld en Hendrikje Boon; Klaas Uitgeest en Dieuwertje Koopman. VERTROKKEN PERSONEN Abraham de Smit, van O 152a naar Den Helder, Goudsbloemstr. 14; Jacob Voorthuijzen, van C 55 naar Hilversum, Noodweg 37; Brechtje M. Pauw, van K 48b naar Amersfoort, St. Andriesstr. 5B; Johan W. Bijsterboseh (en gezin) van O 118 naar Dordrecht, Aalscholverstr. 39; Martje H. H. R. Wolters, van Ruijslaan ?7, De Koog, naar Den Ham, Tonnendijk 156; Jan Groen (en gezin) van C 114 naar Heemstede, Lanckhorstlaan 8. MANNELIJKE V,CU van de kerken ook machten, die de sport horig dreigen te maken aan wat met zijn wezen in strijd is. De toto zal deze ten- denz tot verzakelijking en ontaarding van de sport gaan versterken. Wanneer ei dus meer financiën nodig zijn, en dat is inderdaad het geval, dan zullen de subsidies resoluut omhoog moeten. In ieder geval wijst men nadrukkelijk af, dat instellingen op het gebied van maatschappelijk werk, cultuur of volks gezondheid, mede bekostigd zouden wor den uit de inkomsten van de toto. Deze instellingen moeten wortelen in de op rechte belangstelling en solidariteit van het gehele volk en mogen niet verwar rend worden behandeld als bij-produkten van een op zichzelf aanvechtbare zaak. Dit standpunt sluit intussen niet uit, dat de overheid, volgens eigen verant woordelijkheid beslissend, in één of an dere regeling niet een geringer kwaad zou kunnen zien dan de huidige toestand. De Kerken doen alleen op overheid en volk een dringend beroep om een groots •opgezette gokkerij niet zonder meer van uit een bloedeloze neutraliteit te aan vaarden. Mocht intussen de toto er wel komen, en daar ziet het helaas naar uit, dan dient zij in ieder geval streng gere glementeerd te worden. De minimum leeftijd van de deelnemers, de maximaal toegestane inzet per keer, en met name het hoogst bereikbare bedrag per ronde, moeten zo worden vastgesteld, dat de gesignaleerde gevaren zoveel mogelijk worden beperkt. Anders zal het eind de last dragen en zullen ook de roulette en andere schadelijke kansspelen vanwege de gelijkheid voor de wet moeten worden toegestaan. G. H. W. Zeer gaarne maak ik van de gelegen heid gebruik onze opvatting over de voetbaltoto weer te geven. Wij zijn overtuigd, dat de sport in al z'n geledingen een zodanige, belangrijke plaats inneemt, dat we ons dienen in te stellen op de taak deze te propageren. Door de opbrengst van de voetbaltoto hebben tal van verenigingen bestaans zekerheid gekregen en worden in staat gesteld steeds meer jongeren van gezon de lichaamsontwikkeling te doen profi teren. Ook onder de Hervormde en Ge reformeerde jongeren leeft de lust zich in de sport uit te leven, waarom ook niet. De sport kweekt kameraadschap en be zorgt een nuttige vrijetijdsbesteding Gaarne wil ik een verslag geven van het vele, dat door de voetbaltoto ten gun ste van de sport is gedaan, terwijl we even willen vaststellen, dat de deelne mers daaraan veelal de steun aan de sport als no. 1 rekenen, hetgeen bij de kleine kans op de grote pot toch zeker te loven valt. Aan de redactie stel ik daarom gaarne een artikel van een lid der toto-commis sie van de KNVB ter beschikking. Mo gelijk wilt U dat overnemen. Het komt uit de „Sportkroniek" en is zeer duide lijk. (Zie hiervoor volgend nummer Red.). U dankend, hoogachtend, D. Dapper. ANGSTIG AVONTUUR OP DE WADDENZEE Dinsdagavond beleefde de zestien jarige Willem Kwast uit Den Helder een angstig avontuur. Dat begon omstreeks half zes, kort nadat het sleepbootje „Herios" vanuit Oudeschild naar Den Helder was vertrokken. Er ontstond een flinke zuidwesterstorm. De Herios sleep te twee zware onderlossers met stort- stenen. Een van de bakken werd losge slagen en raakte op drift. De zestien jarige is later met zijn schuit bij de Mok gestrand. Schipper Veen van de reddingvlet „Christiaan Huygens" heeft hem uit zijn hachelijke positie weten te bevrijden. Om half tien kwam Willem behouden thuis. De dekschuit is waarschijnlijk verloren. HOBBYCLUB DE WAAL Dinsdagavond 17 november heeft de hobbyclub te De Waal een vergadering gehouden. Aanwezig waren het voorlopig testuur en een deel van de leden van de leeftijd tussen 14 en 18 jaar. Van hen was n.l. het verzoek tot deze bijeenkomst uitgegaan, omdat indertijd bij de oprich ting van de club was besloten tot vor ming van een voorlopig bestuur, be staande uit de heren W. Sweere (secr.), C. van Heerwaarden (voorz.-penningm.). Mevr. E. I. Albers-van Zonneveld ont ving en beheerde de contributie van de damesclub. Uit de aanwezige jongere leden werden in het bestuur gekozen: mej. Geertje Broekman en de heer J. Meedendorp Jr. Mevr. E. Koopman-Koopman werd als penningmeesteresse voor beide clubs aangewezen en mej. Broekman als secre taresse. De heer C. van Heerwaarden blijft voorzitter en de heer W. Sweere algemeen bestuurslid Tevens werd het winterprogramma be sproken. De bedoeling is eens in de veer tien dagen een werkavond te houden, te beginnen dinsdag 24 november, zeven uur voor de lagere schooljongens, 8 uur voor de groteren en vrijdag 27 november voor de meisjes- en damesclub. De week daarop zal er woensdag 2 december een spelavond zijn. wat bete kent dat er gelegenheid is (voorlopig al leen voor de meisjes en jongens vanaf 14 tot 20 jaar) om te biljarten, tafeltennis sen, dammen, schaken, sjoelen enz. Ook betreffende de contributie werden enige regelingen getroffen, die op de eer ste bijeenkomsten nader bekend zullen worden gemaakt. Het bestuur verzoekt derhalve zoveel mogelijk deze eerste avonden te bezoe ken, daar men dan gelegenheid krijgt met de verdere plannen van het bestuur in kennis gesteld te worden. Nieuwe leden vanaf 12 jaar zijn na tuurlijk van harte welkom. IGEROll zilmeta Vieh.Viij. cUwJl en dann Voor het betere St. Nic. geschenk De grote zaal van „De Oranjeboom" was dinsdagavond geheel bezet toen de heer C. Roeper Mzn. de aanwezigen en in het bijzonder de heer G. H. E. M. Waes, burgemeester van Wesdorpe (Zld), een welkom toeriep op de jaarlijkse contact avond van de Texelse Coöperaties. De heer Waes is een vooraanstaande figuur in het coöperatieve leven van Nederland, o.m. doorv zijn functie van voorzitter van de Kom Ned. Zuivelbond. Het onderwerp, waarover de heer Waes sprak was: Verandering, ook in de Coöperatie. Spreker ging in de eerste plaats in op de vraag: Waarom coöperatie? Daarbij wees de heer Waes er op, dat de boer in dividueel niet sterk genoeg staat bij de verkoop en verwerking van zijn pro- dukten Daardoor is het gekomen tot de aan- en verkoopcoöperaties en de ver werkingscoöperaties. Door deze samen werking staat de individuele boer ook sterker in de strijd tegen knoeierijen. Spreker wees verder op de actie, die in deze tijd gevoerd wordt voor de „vrije boer". De heer Waes betoogde, dat de keuze om lid te worden van een coöpe ratieve vereniging een volkomen vrije keuze is. Indien deze keuze evenwel ge daan is, neemt de boer hiermede ook een verantwoordelijkheid voor zijn mede leden op zich. Spreker noemde dit een belangrijk opvoedend element. Mede door de coöperaties heeft een belang rijke democratische vorming plaats. Het kenmerk van de democratie is immers, aldus spreker, dat men bereid is loyaal mede te werken, ook als door de meer derheid een besluit wordt genomen, waar men zelf niet achter staat. De heer Waes was van oordeel, dat de bloei van de standsorganisaties voor een gedeelte ook te danken was aan de vor ming, die veel landbouwers hebben ont vangen in de coöperatieve verenigingen. Ook het betere onderlinge begrip tussen de leden van de principiële standsorga nisaties is te danken aan het feit, dat de leden elkaar ontmoeten in het coöpera tieve leven. Vervolgens wees de heer Waes er op, dat door de intensievere verbindingen de diverse coöperaties elkaar steeds meer ontmoeten. Dit houdt het gevaar in van onderlinge concurrentie. Aanvankelijk was het zo, dat in ieder groter dorp een coöperatieve zuivelfabriek aanwezig was. Een gevolg van het feit, dat de melk met paard en wagen naar de fabriek moest worden gebracht. Op het moment ligt dit heel anders en spreker kwam daarom tot de uitspraak, dat een fabriek, die minder dan 10.000.000 kg melk per jaar verwerkt niet meer zal kunnen meekomen. In de toekomst zou het naar het oor deel van de heer Waes nog tot belangrijk grotere eenheden moeten komen. Spr. c chtte dit nodig met "net oog op een zover mogelijk doorgevoerde mechanische ver werking van de melk. Ook specialisatie, waarbij dus iedere fabriek zich in hoofd zaak gaat beperken tot het fabriceren ''an één produkt, geeft een betere moge lijkheid tot mechanisatie. Als een eventuele mogelijkheid voor deze specialisatie noemde spreker ook de handel in pootaardappelen. De heer Waes was van oordeel, dat het aanbeveling zou verdienen wanneer één bepaalde (Zie vervolg pagina 2) Maandagmorgen heeft Burgemeester C. de Koning de eerste kinderpostzegels gekocht in een speciale stand op de markt. Burgemeester opende de stand en werd verwelkomd door zijn vrouw, die hem gaarne wat zegels aanbood. De dames van het actiecomité kijken belangstellend toe, vergezeld van mevr. J. de Koningh, van het Hoofdbestuur. Deurwaarder Prins, ook geen onbekende op ons eiland, volgt het goede voorbeeld. De muzikanten Corrie Maas en Frans Pieterse zorgden voor vrolijke klanken. Er werden goede zaken gedaan. Heeft U vergeten kinderzegels te ko pen? Geen nood! Maandag kunt u weer terecht. Komt U niet op de markt? Ook dat is geen bezwaar. De komende weken is in het postkantoor een speciale stand voor deze actie ingericht. Actieve dames verkopen U gaarne de zegelmapjes 1,50. Door deze actie te steunen helpt U mee aan de bouw van het asthma-paviljoen bij Heideheuvel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1