Op het feestterrein zullen twee reusachtige tenten verrijzen 125 jaar Polder Eijerland De intocht van Sint Nicolaas Eerste autobotsing op nieuwe Pontweg In 1960 zal het 125 jaar geleden zijn, dat de Eierlandse polder drooggemaakt werd. Velen in De Cocksdorp en Eierland meenden, dat dit feit niet onopgemerkt mocht passeren en er is dus een comité gevormd ter voorbereiding van de fees telijkheden. De aanvankelijk zeer vage plannen hebben langzamerhand vastere vorm ge kregen en het belooft een groots feest te worden. De bedoeling is het feest te houden op 13, 14 en 15 juli 1960. De heer J. Reuvers (Weltevreden) is zo vriendelijk geweest het land naast zijn boerderij als feestter rein beschikbaar te stellen. Bij de eerste besprekingen is namelijk gebleken, dat De Cocksdorp als centrum der activiteit het meest geschikt werd geacht. Op het feestterrein zullen twee reus achtige tenten verrijzen, t.w. een „dans tent" en een tentoonstellingstent. In de danstent zal men overdag iets kunnen gebruiken, 's avonds zal men er kunnen dansen bij de muziek van een zeer goed orkest. De bedoeling is tijdens het dansen enige zeer speciale attracties in te lassen. De tentoonstellingstent zal onderdak verlenen aan zaken en instellingen, die er belang bij hebben hun artikelen in De Cocksdorp tentoon te stellen. Belangstel lenden voor een expositieruimte wordt verzocht, zich zo spoedig mogelijk met ae heer Ben Dros in verbinding te stellen. We kunnen dan zo spoedig mogelijk de ruimte van de tent berekenen. Behalve de beide tenten is het de be doeling op het feestterrein een draai molen en een zweefmolen op te zetten. Ook zullen er kinderspelen etc. op het feestterrein georganiseerd worden. Wil het feest goed slagen, dan is het natuurlijk nodig, dat ieder er aan mee- 1N DEN BURG IS WAT TE VERDIENEN ZITTING RUILVERKAVELING OOSTEREND Op woensdag 25 november hopen en kele vertegenwoordigers van de Plaatse lijke Commissie weer aanwezig te zijn in het Gebouw voor Chr. Belangen te Oosterend. De zitting vangt aan om 9.00 uur en zal voortduren tot 10.30 uur. Daar op deze zitting voor het meren deel landgebruikers komen, die bepaalde moeilijkheden hebben is de naam klach tenzitting al op dit wekelijkse spreekuur toegepast. Hoewel het geen aangename bezigheid is om „klachten" aan te horen, hoopt de Commissie toch, dat men, als er moeilijkheden zijn, zoveel mogelijk van deze gelegenheid gebruik zal maken. C. v. Gr. SS: Het heerlijk avondje gaat komen, Sint Nicolaas is weer in 't land. Als de maan schijnt door de bomen. Strooit Zwarte Piet met gulle hand. Een paar weken van te voren, Doet de Sint zijn intocht hier, Kunnen we de kinderen horen, Juichen, vrolijk van plezier. Zwaaiend, blij, met onze driekleur, Hoera, daar is Sint Nicolaas, En de Bisschop knikt en groet maar, Lachend wuift ook Pieterbaas. Met de stoomboot, echt als vroeger, Uit het verre Spanje-land, Zal naar Texel ook de reis zijn, Zo vertelde ons de krant. Heerlijk feest voor onze kleinen, En de ouderen leven mee. Traditie, die nooit zal verdwijnen, Leve Sint Nicolaas, hoezee, hoezee! A. van Leeuwen-Boon PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Bediening H. Doop Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Koog 9.30 uur Ds. Waardenburg De Waal 19.30 uur Ds Waardenburg Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Oudeschild 11 uur Ds. Waardenburg Najaarszendingscollecte GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10.15 en 15.30 uur Dienst DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. Van Bilderbeek De Waal 11.15 uur Ds. Van Bilderbeek Den Hoorn 19.30 uur Ds. Van Bilderbeek werkt. Het comité stelt dan ook iedereen in de gelegenheid wensen en suggesties naar voren te brengen. Hiervoor kan men zich in verbinding stellen met de secretaris, de heer C. Zijm. Tenslotte: Wie bedenkt een slagzin of motto, waaronder het feest gevierd kan worden? Voor de beste suggestie is een fles goede cognac uitgeloofd! Zendt dus zo spoedig mogelijk Uw motto in aan C. Zijm, Sir Robert Peel.. WADDENCONFERENTIE (Van een medewerker) In aansluiting op een vorig artikel over de Middenstand, geven wij ditmaal een overzicht van de conclusies van de sectie Kamperen van de Waddenconfe rentie op Ameland, met daarop de ant woorden van het bestuur van de Wad denfederatie. Wij geven eerst genum merd de sectie-conclusies, met het ant woord aansluitend. Sectie kamperen I. Over de gehele linie werden meer overnachtingen geconstateerd. De toene ming was vooral merkbaar in de eerste helft van juli (dit betreft nog juli-1958, red.) wat verheugend is daar hier de va kantiespreiding voelbaar is. Alsook in andere jaren trad in de tweede helft van augustus een sterke val in, welk ver schijnsel in 1958 waarschijnlijk werd versterkt door het weer. De toeneming komt niet in het bijzonder voor rekening van de buitenlanders. Een uitzondering daarop vormt echter het kampeerterrein „Kogerstrand" van de Stichting, met een toename van 25 procent, waarvan 18 Nederlanders en 82 procent Duitsers. De conclusie is dat er geen explosieve toeneming resp. belangstelling van de buitenlanders bestaat. Antwoord: voor kennisgeving aange nomen. II. Als er sprake is van wangedrag, komt dit vooral voor bij de jeugd, zowel Nederlandse als buitenlandse. De moge lijkheid om de kampkaart in te houden gaat echter alleen op voor de Nederland se jongeren. De mening om voor buiten landse jongeren te komen tot instelling van een kampeercarnet doet opgeld; in ternationaal overleg is gaande. Als an dere maatregel met goede praktische kanten werd de mogelijkheid genoemd het paspoort in te nemen, dit door te ge ven aan de politie, opdat deze het terug kan geven. Het aanstellen van een rekre- atieleider is voor kleine bedrijven te kostbaar. Antwoord: Alleen de politie is, in uiterste gevallen, gerechtigd van buiten landse kampeerders het paspoort in be slag te nemen. Vóór alles mag verwacht worden, dat bij misdragingen van kam peerders de kampleider in staat is krach tig op te treden. Wat betreft de rekrea- tieleider wordt verwezen naar pagina 27 van het rapport „De Waddeneilanden". III. Er blijven klachten komen van kampeerders betreffende het sanitair. Waterspoeling blijkt voor grotere terrei nen gewenst, maar exploitanten zijn in de meeste gevallen niet bij machte de hoge kosten te dragen. Antwoord: Het bestuur vertrouwt, dat bij sterke toeneming van het aantal kam peerders de gemeentebesturen erop toe zullen zien. dat de sanitaire voorzienin gen op de eilanden op een verantwoord peil gebracht zullen worden. (Verwezen wordt naar het rapport „De Wadden eilanden"). IV. en V.: Deze conclusies betreffen de onderwerpen vakantiespreiding en be wegwijzering. De suggesties terzake de bewegwijze ring zijn inmiddels gerealiseerd, en be hoeven hier derhalve geen nader betoog. De opmerkingen over de vakantiesprei ding belichten enkele facetten van dit grote probleem, dat met wisselend succes door de A.N.V.V. en de Stichting Recre c.tie wordt bestudeerd. SPORTUITWISSELING G.D.S. Volleybalvereniging G.D.S. heeft het afgelopen weekend met 2 teams een be zoek gebracht aan „Set Up" in Bolsward. Zaterdagavond om plm. 8 uur werden beide clubs begroet door de scheidsrech ter, waarna meteen begonnen werd met het spel. Daarin bleek „Set Up" de meerdere te zijn. Wat niet te verwonde ren is, want ze spelen al een paar jaar in competities en hebben dus meer wed- strijdervaring. Voor de nacht werden we onderge bracht bij leden van „Set Up". Zondagmiddag om plm. 1 uur waren we weer allemaal present in het gym lokaal. Uitgenodigd was ook een dames team van Be Quick uit Heerenveen. Na een spannende strijd won G.D.S. van deze club met ruime winst. Hierna wer den nog verschillende sets gespeeld, waarvan we allemaal veel geleerd heb ben. De middag werd besloten met een wedstrijd tussen 2 herenteams, die prach tig spel leverden. Om 5 uur werd hartelijk afscheid ge nomen van alle meisjes, die ons zo gast vrij hebben ontvangen. Na dit sportieve weekend wacht „Set Up" op een uitnodiging om naar Texel te komen en dit ligt ook zeker in de bedoeling. Tot ziens „Set Up"! Donderdagavond speelden we tegen gehuwde dames o.l.v. mevr. Beemster- boer De prestaties van dit clubje heeft GDS zeer zeker onderschat, want het spel was slecht. De dames hebben de zege dan ook dik verdiend! Bedankt voor de sportieve strijd en tot ziens! BAZAR NUTSKLEUTERSCHOOL Gistermiddag heeft burgemeester C. de Koning de bazar van de Nutskleuter- school officieel geopend. „De Woelige Hoek" was lang geen kleuterbewaar plaats. Diverse attracties waren aanwe zig. Allerlei nuttige geschenken stonden er keurig opgesteld. Er is al heel wat verdwenen, maar ook vandaag kunt U er nog terecht. Het Rad van Avontuur zal vanavond naar hartelust draaien. GESLAAGD Onze plaatsgenoot S. S. Visser, Den Burg, slaagde te Den Haag voor het exa men 3de stuurman grote vaart. Hij ver kreeg de aantekening „met lof". Onze gelukwensen! INGEKOMEN PERSONEN Bernardus Stolk, van Vlaardingen, Westhavenkade 86 naar E 60e; Helena Witvliet, van Apeldoorn, Zutphensestr. 106 naar Jonkerstr. 7; Henri E. A. C. Kievits, van Markt 34, Oudenbosch naar Weststraat 1, Den Burg; Rinze Jaspers (en gezin) van Amsterdam, a.b. Cruquius- weg achter 113 naar Den Burg, Salon wagen aan de Hollewal. HANDENARBEIDCURSUS (C.J.O.T.) Maandag zal worden behandeld op de handenarbeidcursus van het C.J.O.T. het papierversieren (aardappelstempelen en stijfsel papier). De deelnemers moeten zelf meenemen plm. Vi pond aardappelen (niet te klein van stuk) en een aardappel mesje. Indivuduele deelnemers kunnen deze avond die plaats vindt in de Landbouw- huishoudschool, meemaken tegen een vergoeding van 0,60. De aanvangstijd is weer 8.30 uur. HOE ER IN OKTOBER GESPAARD WERD BIJ DE COÖPERATIEVE BOERENLEENBANKEN IN DE KOP VAN NOORDHOLLAND Bij onderstaande Boerenleenbanken, iangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht werd geduren de maand oktober meer ingelegd dan terugbetaald een bedrag van ƒ511.078,32, waarmede het totaal der ingelegde spaar gelden is gestegen tot: 34.669.725,30. Coöp. Boerenleenbanken te' Barsinger- horn, Burgerbrug, Dirkshorn, Koegras. Nieuwe Niedorp, Schagen (Oude Slotstr.) Schagerbrug, Texel, Tuitjenhorn, Wie- ringen, Wieringerwaard, Winkel en 't Zand. VOL VERWACHTING 't Heerlijk avondje gaat komen, Het avondje van Sinterklaas. We zijn al afgereisd uit Spanje, Dat moet ik schrijven van m'n baas. De Pieten bakten pepermoppen. Vele grote zakken vol, Vandaag komen we naar Tessel, Meisjes, jongens, wat een lol. Met een TESO-boot vol vlaggen, Misschien een Piet weer in de mast, En jullie zwaaien toch met vlagjes Daarop rekent de Sint vast. 't Heerlijk avondje gaat komen, 'k Sta straks fijn weer op het dak, En ik gluur weer door de schoorsteen, Of je koek krijgt of.de zak. En de Sint, m'n ouwe baasje, Vindt het ook weer reuze fijn, Tien keer per dag zegt hij zuchtend, Als we eerst maar weer op Tessel zijn Maar vandaag meisjes en jongens, Regenen moet het dan maar niet. En allemaal in 't zondags pakkie, Gegroet van jullie zwarte PIET AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 21 november Den Burg, 2.30 uur Aankomst Sint Nico laas op Schilderend. Den Burg, Nutskleuterschool, Fancy-fair t.b.v. de school. Den Hoorn, „De Waldhoorn, Toneeluitv. Rederijkerskamer UDI met „Eén of twee vrouwen" t.b.v. Vluchtelingen jaar. De Koog, De Toekomst, De Duinkanters voeren op „Gevaarlijke Wending" t.b.v. Vluchtelingenhulp. Oosterend, Gebouw v. Chr. Belangen, Toneelavond t.b.v. de kleuterschool. De Waal, De Wielewaal, Optreden toneel ver. 't Amateurtje met „Het Straatje". Oudeschild, 1.45 uur, aankomst Sint Nicolaas. Zondag 22 november Den Burg, Stenenplaats, 2 uur Middag excursie N.J.N. Dinsdag 24 november Den Burg, Casino, 5.00 uur Kindervoor stelling televisie-cabaret N.V.V. Den Burg, Casino, 8.00 uur Avondvoor stelling televisie-cabaret voor N.V.V. Oudeschild, Eigen Gebouw, Filmavond Comm. huish. voorlichting met toelicht, Woensdag 25 november Den Burg, Texel, competitie-bridgedrive. Den Burg, Landbouwhuishoudschool Bijeenkomst Plattelandsvrouwen, spr. mevr. Oud-Stofberg over „Smaak bij kledingkeuze". De Koog, De Toekomst, Cursusavond Veilig Verkeer. De Cocksdorp, De Hoop, filmavond Comm. huish. voorlichting met toelich ting, voor Plattelandsvrouwen. Donderdag 26 november Den Burg, R.-K. Vrouwenbond Afd Gilde in „De Zwaan". Den Burg, „Texel", Lezing Ir. Donker over „Veevoeding" voor LTB en CAV. Den Burg, „Texel", 7.30 uur Voorlich tingsavond Hoogovens. Den Burg. Oranjeboom, Toneeluitvoering Het Masker, met „Boefje" t.b.v. Actie Vluchtelingenjaar 1959-'60. Woensdagmorgen heeft op de Pontweg, nabij Akenbuurt, een vrij ernstige auto botsing plaats gevonden. De heer J. van der Meer, Den Burg, was met zijn nieuwe stationcar op weg naar De Koog. Een vrachtwagen van de firma Daalder, komende van het nieuwe stuk Westerweg, bestuurd door de heer M. de Vries, verleende hem geen voor rang. Hij ontdekte de stationcar te laat. Met een geweldige klap scheurde hij deze wagen aan de linkerzijde open. Deze zware wagen vloog over de kop en werd ook danig gehavend. Wat een wonder is te noemen: de heer De Vries kwam er zonder een schram metje onder vandaan. Wij moeten eigen lijk zeggen boven vandaan. De deur waar hij is uitgekropen, bevond zich aan de bovenkant. De heer Van der Meer kwam minder gunstig terecht. Een hersenschudding en enige schrammen liep hij op. Maar deze chauffeur mag van geluk spreken, dat de vrachtwagen hem geen enkele centime ters eerder heeft geramd. Nu liep het ge heel nog vrij goed af. Van de wagens is niet veel meer over. De stationcar heeft een flinke schuiver gemaakt. De banden aan de rechterzijde waren finaal van de wielen gedrukt. V/el een bewijs dat de tik behoorlijk aan kwam. De politie heeft proces verbaal opge maakt. VERMIST Bij herhaling doen we een beroep op de bezitter van onze jaargang Texelse Courant 1951. Wil de bezitter dit zeer kostbare exemplaar aan ons bureau terug brengen? TEXELSE BOYS-NIEUWS Boys 1 gaat op bezoek bij Zeemacht 1. Dit elftal is momenteel zeer sterk, dus wordt dit een zware opgaaf, Boys. Ver trek om 10.30 uur vanaf postkantoor. De wedstrijd begint om 2.00 uur. Boys 2 speelt thuis tegen Kaagvogels 3. Aanvang 1.30 uur. Adsp. a gaan op bezoek bij Oosterend b, aanvang 3 uur vanmiddag. Vertrek cm 2.15 uur per fiets vanaf „De Zwaan". Boys b speelt om 3.00 uur thuis tegen ZDH. S.V. DE KOOG Het programma voor dit weekend: De Koog a-Texel a, aanvang 3 uur; De Koog 2-ZDH 2, aanvang 2.30 uur. De adsp. wacht dus de lastige opgave Texel er onder te houden. Niet jullie tegenstander onderschatten. De Koog 2 krijgt ZDH 2 op bezoek. Komt er een revanche uit de bus, man nen? Vorige v/eek moesten jullie het on derspit delven. Zorg, dat de rollen nu omgedraaid worden. 1. Mantje-Veenema 66.67% 1) 2. Echtpaar Jouwersma 64.35% 2) 3. Kellner-van Lente 58.33% 7) 4. Echtpaar v.d. Heerik 53.70% 8) 5. Dam-Dros 51.39% 3) 0. Backer-Raven 45.37% 5) mevr. Kooijman-Wessels 43.52% 4) 8. gebr. Van Sambeek 42.12% 9) Bruin-Blom 37.96% 6) 10. mevr. Wonder-Stolk 36.57% (10) B.: 1. Bakker-Huizinga 74.17% 1) 2. Bos-Gieze 56.67% 4) 3. mevr. Keijser-Brücher 46.67% 3) 4. Kikkert-Roeper 42.50% 5) 5. v. Heerwaarden-de Vries 41.67% 2) 6. Bakker-Kuiper 38.33% 6) Woensdag 25 november competitie wedstrijd. IN DEN BURG IS WAT TE VERDIENEN IN DEN BURG IS WAT TE VERDIENEN S.V. TEXEL Programma voor zondag: 4e kl. A. KNVB: Schagen-Hollandia T.; Texel-de Foresters; Limmen-LSW USVU-RKAFC; Vios-BKC. Afd. N.H.: ZAP 2-Texel 2. Junioren weer vrij. Adsp. De Koog-Texel. Handbal: DWO-Texel. Adsp. zie kastje, Dat wordt voor Texel 1 weer een las tige opgaaf. De Foresters bleven een aan tal wedstrijden aan de leiding, maar ver loren nu achter elkaar een aantal punten. We kunnen er verzekerd van zijn, dat ze alles zullen proberen om de geleden -chade in te halen; het liefst ten koste van Texel. Maar Texel, zorg er voor dat je de huid zo duur mogelijk verkoopt. De uitslag van vorige zondag geeft vertrou wen. De stand is nu: Helder 9—13; BKC 8—12; Texel 8—11; Schagen 810; Foresters 89; LSVV 8_8; Vios 8—7; Hollandia T. 8—7; USVU 87; RKAFC 85; Limmen 81. Texel 2 gaat weer op reis; nu naar ZAP 2. Nog zijn we ongeslagen, dit moeten we prolongeren, maar liefst met een overwinning. De adspiranten zullen wel heel goed moeten spelen in De Koog. Doe je best maar, jongens! Uitslag 4de comp.-wedstrijd: KLAVERJASCLUB DE GRAAF De stand na de eerste 8-weekse com petitie is (32 partijen): 1. v.d. Molen-v.d. Hoort 53.174 14 2. Zuidewind-Kiewiet 51.769 20 3. Stobbe-Hartog 50.948 15 4. Huisman-Bakker 50.692 14 5. Barhorst-Borgman 49.106 13 6. Echtpaar Bruin 48.343 15 7. Huisman-mej. Bagge 48.282 18 8. v. Heerwaarde-mevr. Kiewiet 46.410 9. v.d. Slikke-Meedendorp 44.115 8 10. Kramer-Witte 42.368 9 11. Prins-mevr. Kooij 40.902 12. Snoek-Beuving 18.515 De 2 laatsten hebben resp. 29 en 12 partijen gespeeld. WEET VAN DE PRINS GEEN KWAAD! In berichten over politiezaken wordt vrijwel altijd met initialen van de be treffende personen gewerkt. De politie kent de namen en dat is meestal vol doende: het recht heeft dan immers zijn loop. Soms heeft de gevolgde methode nade jen. Onlangs werd de hand gelegd op en kele jeugdige deugnieten, die allerlei op hun kerfstok hadden. Onder hen bevond zich een zekere K. M., horlogemakers- leerling uit Hoorn. „Zou dat Klaas Man- tje (junior) wezen?" vragen sommigen zich af. Wees ervan verzekerd, dat hij dat niet was! Klaas weet, zoals dat heet, van de prins geen kwaad en wast zijn handen in onschuld. Waarvan acte. BRIDGEN A.: (N DEN BURG IS WAT TE VERDIENEN CONTACTAVOND COÖPERATIES (Vervolg van pagina 1) coöperatie zich zou gaan toeleggen op de export van bijv. één of twee rassen. Het moet worden voorkomen, dat twee coö peratieve verenigingen elkaar op één markt beconcurreren. Als een gelukkig voorbeeld van con centratie werd door spreker gewezen op het samengaan van een aantal coöpera tieve suikerfabrieken in het zuiden van het land. Hierdoor is bereikt, dat veel voordeliger kan worden gewerkt. In de toptijd werken alle fabrieken, in vóór- en natijd slechts enkele fabrieken. Spreker zei er van overtuigd te zijn, dat voor deze concentratie allerlei gevoe ligheden overwonnen moeten worden. Het wordt door een dorpsgemeenschap meestal als een stuk verlies beschouwd, wanneer een eigen coöperatie moet wor den opgenomen in een groter geheel en uit het dorp verdwijnt. Ook voor bestu ren is het meestal moeilijk zichzelf op te heffen. De heer Waes wees er met na druk op, dat de coöperatie nooit doel mag worden. Het moet een middel zijn om de economische positie van de boer te ver sterken en als de economie concentratie vraagt, dan moet de bereidheid er zijn gevoeligheden op zij te zetten. De heer Waes bleek begrip te hebben voor de nadelen, die aan deze concentra tie verbonden zijn. Het is voor de leden vaak moeilijk zich verantwoordelijk te voelen als de bestuursleden niet meer de mensen uit eigen dorp of streek zijn. De neiging om argwaan te koesteren om trent de gang van zaken en tot kankeren neemt toe. Spr. meende, dat dit te voor komen zou zijn door een volledige open heid van zaken. De leden moeten op de hoogte worden gehouden van wel en wee van de coöperatieve vereniging. Een be stuur moet het aandurven ook naar voren te komen met gemaakte vergissingen. Verder moet door bezichtiging van de onderneming de band tussen boerenbe drijf en coöperatieve vereniging zoveel mogelijk worden onderhouden. De heer Waes wees er in dit verband op, dat ook de vrouw en kinderen moeten worden betrokken bij het leven van de coöpera tie. Spreker was het niet eens met de bewering, dat de jongeren geen belang stelling meer hadden voor de coöpera tieve verenigingen. Als wij ze wezenlijk deelgenoot maken van het werk van de coöperaties, dan is het enthousiasme er. De heer Waes besloot zijn inleiding met er op te wijzen, dat concentratie overal wordt toegepast. Probeert U, aldus spreker, eens een zak brouwgerst rechtstreeks te verkopen aan één van de bierbrouwerijen of stik stofmeststoffen te kopen van één van de stikstofbindingsbedrijven. Het lukt U niet. Deze bedrijven hebben hun geza menlijk inkoop- of verkoopbureau en staan daardoor samen sterk. Concentra tie zien we ook in de politiek. Spreker wees daarbij o.m. op de E.E.G. De bewering, dat door het steeds meer concentreren op landbouwcoöperatief ge bied een kolchose zöti ontstaan, achtte spreker niet steekhoudend. De heer Waes wees er op, dat aan de Russische kolcho- sen het wezenskenmerk van de coöpera tie, nl. de vrijwilligheid, ontbrak. Nog maals onderstreepte spreker, dat coöpe ratie als eerste kenmerk heeft het nemen van vrijwillige verantwoordelijkheid. En deze zaak is waard, dat ook de jongeren zich er met enthousiasme voor inzetten Van de gelegenheid om vragen te stel len werd door twee personen gebruik ge maakt: De heer Th. R. Hin wees op enkele be zwaren van specialisatie. Hoewel de heer Waes deze bezwaren wel erkende, meen de hij toch, dat specialisatie in veel ge vallen een gebiedende economische eis is. De heer P. Kooij merkte op, dat de zelfkazers in de provincie Zuid-Holland voor hun melk wel 6 ct. per liter meer ontvangen dan de gemiddelde boer in Nederland. Dit is toch een argument te gen concentratie. De heer Waes zei, dat inderdaad deze boeren meer voor hun melk kregen. Toch neemt, aldus spreker het aantal zelfkazers ieder jaar af. Het gezin van de zelfkazer heeft n.l. veelal een slavenleven en men is niet meer be reid dit te nemen. De jonge vrouwen zijn niet meer bereid het vele extra-werk, dat aan dit zelfkazen is verbonden, te aanvaarden. Nadat de heer C. Roeper Mzn. de heer Waes dank gebracht had voor zijn bezie lende inleiding, volgde de pauze. In deze pauze werd een gratis consumptie aange boden en tevens een kosteloze verloting met waardevolle prijzen gehouden. Een ilink aantal van de aanwezigen kon met een prijs naar huis gaan. Tenslotte volgde de vertoning van de film: „En de zee was niet meer". Om ruim elf uur werd de bijeenkomst onder dank aan de aanwezigen gesloten. C. v. Gr. IN DEN BURG IS WAT TE VERDIENEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2