m Dames Australië land met vele mogelijkheden Ome Arie" heeft er 150 uitvoeringen opzitten Heden Verleden Een tip vanSt.Nicolaas W'/y. Prijzen vanaf f 10,50 Bakker's Ijzerhandel Blos dat laaiend maagznnr-branden. Veem een paar Bennie*. Vermakelijkheidsbelasting doet toneelverenigingen de das om handen hamea>CCLCiQS33 tweede blad TEXELSE COURANT ZATERDAG 21 NOVEMBER 1959 Wordt er voor U een nieuw huis ge bouwd? Moet Uw huis nodig verbeterd worden? Kent Uw woning nog bed steden? Dan doet U er goed aan even verder te lezen. De huishoudelijke voorlichting, die zich ondermeer ten doel stelt U bij te staan bij beslissingen op het gebied van woning indeling en woninginrichting, wil U graag iets over haar voorbeeldverbou wing vertellen. Zaterdag 14 november is in de Land- bouwhuishoudschool tijdens een feeste lijk samenzijn een verbouwde woning opengesteld om bekeken te worden. On danks het feit, dat de gemeente Texel helaas niet officieel vertegenwoordigd was, menen wij dat deze gebeurtenis van algemeen belang is voor ons eiland. Het gaat hier om een huisje in Harke- buurt. U vindt er hier wel meer van dat soort. Het is niet groot en vrij stevig gebouwd. Beneden een woonkamer met twee bedsteden, die als bergruimte ge bruikt worden. Rechts een slaapkamer met nog een bedstee. En achter onder een schuin laag dak een plaats om te koken en te wassen. Een zeer steile trap leidt van uit deze ruimte naar de zolder, waar men ook kan slapen. Water krijgt men buiten uit de pomp en de regenbak. En buiten is de bekende oude W.C. tegen het huisje geplakt. Het huisje voldeed aan de eisen, die men vroeger stelde: droog, voldoende slaapgelegenheid en een plaats om te koken en te leven. Maar de tijden veranderen. Zo veran deren ook de eisen, die wij aan onze wo- ring stellen. Nu moet de woning droog, ruim en licht zijn. Wij willen graag vol doende goede slaapkamers. Een keuken en een plaats om je te wassen, vinden wij noodzakelijk; om niet van stromend water te spreken. Ook een goed water closet binnenshuis is een eis geworden. Men is er in geslaagd de genoemde woning aan te passen aan de eisen van deze tijd. Dit lukte door een goede sa menwerking tussen gemeente-architect, de huishoudelijke voorlichting, de aan nemer en uitvoerders en vooral niet te vergeten de bewoners zelf. Dit was geen toverwerk. Het was reëel nadenken, me ten en rekenen. Maar dat het kan, dat laten deze foto's U zien. Laten we voor deze feestelijke gelegen heid eens de voordeur in gaan. De twee smalle ramen van de woonkamer zijn samengevoegd tot één groot raam. De slaapkamer rechts is kleiner gemaakt door een dubbele wand van hardboard. Zo ontstond een nieuwe slaapkamer, met als muren de achterwand van de oude bedstee, de scheidingswand en de bui tenmuur, waarin een raam werd ge plaatst. Een nieuwe trap gaat naar boven door de bedstee van de kamer. Er was toen nog net plaats voor twee kamer- kasten. Vanuit de gang komen we nu in de spoelruimte onder het lage schuine dak. Vroeger stonden we dan zo in de keuken, nu is er een stenen scheiding gemaakt tussen keuken en wasgelegen heid. Daar rechts is nu de W.C. En de andere geopende deur toont ons trots een douche en een wastafel gescheiden door een spatmuurtje. Nu betreden we links de keuken. De rechter foto is nu slechts 'n herinnerings beelddonker, zonder gemakken. De linker foto is in dezelfde richting geno men. Een groot raam laat de zon binnen. Een goede aanrecht, een geyser van een goed merk, stromend water. De deur op de oude foto geeft nu toe gang tot een kelder de steile trap is weg. De kookruimte is links vergroot MODERN ONDERHOUD O.L. SCHOOL MIDDEN-EIERLAND AANBESTEED B. en W. hebben de bouw van de o.l. school te Midden-Eierland aanbesteed. De laagste inschrijver was de fa. Drijver voor f 61.540,De begroting was 60.600,—. Verder werd ingeschreven door: Fa. Koopman en Sepers, Nieuwe Niedorp, 66.200,Fa. H. Daalder Zonen, De Cocksdorp, 62.250,Fa. Duin 64.900,B. Gieze 63.850,—. doordat de laatste bedstee bij de keuken is getrokken. Een glazen deur verbindt daar de keuken met de kamer. De oude kleuren, groen, rose en blauw, zijn verdwenen. Ook de schilder is aan het toveren geweest. En mevrouw heeft nog stilletjes de wandcontactdozen wit- geverfd. Het is moeilijk om U te vertellen hoe alles ten goede is veranderd. Komt U liever zelf eens kijken op de dagen, dat dit huisje is opengesteld. Want dit is de bedoeling van de huishoudelijke voor lichting: een goed voorbeeld doet goed volgen. Twee jaren zullen de bewoners, ce familie F. Oosterhof en ook de huis- houdconsulente U deze verbouwing kun nen tonen zoals immers ook de voor beeldwoning in de P.H Polder te bezich tigen is. Vindt U het een wonder dat de huis vrouw zingend haar werk verricht in de keuken? De kinderen genieten van de douche. Even denken we aan de gezin nen, waar dit allemaal nog niet zo is. Laten wij dit voorbeeld als een aanmoe diging voelen. Een aanmoediging tot daden, ook voor de huiseigenaren en ver huurders. Vol idealisme stappen we naar buiten. Achterom kijkend, zien we de lichte plek waar eens het W.C.'tje stond.... Niet achterom zien! De tijden verande ren. FILMAVONDEN HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING De Huishoudelijke Voorlichting Texel is van plan filmavonden te organiseren in alle dorp op het eiland. Verleden jaar werd met groot succes zo'n avond gehou den in Den Burg. Dit jaar hoopt de voor lichting weer een aantrekkelijk program ma te bieden. -Iedereen is van harte welkom. Entree is gratis. (Zie adv.) VLUCHTELINGENJAAR 1959/1960 Onthoudt het. en zegt het voort: de kampen moeten verdwijnen! Dit is een gebiedende eis van mense lijkheid en naastenliefde. Teneinde dit plan te verwezenlijken is een keten met schakels rond de gehele v/ereld gevormd. Nederland is een van die schakels en TEXEL is een onderdeel van deze scha kel; een onderdeel dat zich op het gebied van 'hulpverlening nog nimmer onbe tuigd heeft gelaten. Steunt ook thans door het toneelspel „Boefje", op te voe ren door de toneelvereniging „Het Mas ker" op donderdag a.s. te bezoeken. De toegangsprijs is 1,75. Voor de bewoners buiten Den Burg 2,buskosten inbe grepen. De netto-baten komen geheel ten goede aan het Vluchtelingencomité Texel. Zie ook de advertentie. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 25 nov. consultatiebureau Woensdag 25 november a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. Ook voor D redding en uitkomst. U zult de dag loven, waarop U met Rennies Uw brandend maagzuur tot verleden tijd maakte. Klinkt ongelo felijk, maar is een bewezen zaak. In tienduizend gevallen, over de hele we reld. Haal een pakje Rennies - en on dervind van vandaag af de heerlijke uit werking van dit wondere tabletje. Zó bij U te steken - hygiënisch verpakt! Dat er nog steeds mensen op ons eiland zijn. die plannen maken om te emigreren, ic ook dinsdagavond gebleken. Er was zo het een en ander te doen in Den Burg. Daarom was het voor de heer K. Stoep- ker, chef van het nevenkantoor van het Gewestelijk Arbeidsbureau, een geselec teerd gezelschap dat de voorlichtings avond bezocht. De heer P. Helder, emigratievoorlich- tirgsambtenaar, heeft op een zeer reële wijze de mogelijkheden tot emigratie naar Australië uiteengezet. Uit zijn be toog konden wij opmaken dat 80 pet. van de emigranten het financieel beter heb ben dan in Holland 15 pet. leven op ge lijke voet en de overige 5 pet. redden het niet. Wij, Texelaars, mopperen wel eens op onze Duitse toeristen: waarom leren ze geen Hollands? In deze geest praat ook de Australiër: waarom leert iemand, die naar ons land komt geen Engels? De taal is van gróót belang, al is het dan niet direct nodig, dat de adspirant- emigrant de Engelse taal perfect weet te schrijven. Het spreken, je verstaanbaar kunnen maken, is wel degelijk een be langrijke factor voor het slagen in een vreemd land. Het tempo van een arbeider, laten we zeggen een metselaar, is veel lager dan in Holland. Een metselaar zal hier bij voorbeeld een 1000 stenen per dag ver werken. In Australië mag men er niet meer dan 500 in een bouwwerk onder brengen. Het aangenomen werk maakt het mogelijk, dat die metselaar met een behoorlijk salaris thuis kan komen. En aangezien men in Australië geen belas ting behoeft te betalen, kan een emi grant anderhalf maal zoveel met zijn salaris doen als in Nederland. Zeventig procent van de Australiërs wonen in een eigen huis. Ook dat gaat er gemakkelijk. De heer Bosma van ge meentewerken, zou daar brodeloos zijn, want een vergunning heeft men niet no dig. Heb je contanten, nu dan ga je bou wen, er is grond genoeg. Moet je een woning huren, dan betaal je ongeveer 4 - 9 pond per week. Een vrouw speelt een belangrijke rol in het leven, ook bij een emigratie. Slaagt een vrouw in een vreemd land, dan slaagt het gezin. Daarom moet ook voor al de vrouw de Engelse taal machtig zijn. Want ook zij moet de Australische ge meenschap zoeken. Een Australiër is gastvrij maar de liefde komt ook in dit land niet van een kant. Persoonlijke aanpassing is van groot belang. Sociale verzorging De sociale verzorging is in Nederland tot in de puntjes verzorgd. Misschien wel eens te goed. Want vertik je het om te werken (en die mensen z'jn er) dan van gen ze toch altijd nog zoveel dat ze in leven blijven. Dat is in Australië anders. Kan je werken, dan is er werk. Ben je te beroerd om wat aan te pakken, ga dan maar.... want dan is er geen plaats voor U in dat land Er wordt wel eens gezegd, dat zieken- verzekering niet mogelijk is. Ook in Australië kan men zich verzekeren in een ziektewet. Wel anders dan in ons land. Maar ook daar is het mogelijk om je te verzekeren voor dokter en ziekenhuis kosten. Er zijn echter emigranten die zeggen: „Ben je mal, ziek worden doe ik niet. waarom zal ik me verzekeren". Schrik dan niet van de rekening die U krijgt als U wél een arts nodig hebt! De uitdrukking „bij ons" moet een emigrant niet gebruiken. Gedraag je als Australiër en dan is Australië een gast vrij land, waar de Hollander zéker een rijk bestaan wacht. „DE STROOPPOT" De kinderen in het gehele land hebben van de week voor de radio kunnen ge nieten van het op Texel ~o bekende ver haal „De Strooppot". ZON. MAAN EN HOOG WATER De zon komt 27 november op om 8.18 uur en gaat onder om 16.36 uur. Maan: 23 nov. L.K.; 30 nov. N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 21 nov. 11.45 en 23.39; 22 nov. 12.20 en 23 nov. 0.13 en 12.59; 24 nov. 0.57 en 13.51; 25 nov. 1.57 en 15.04; 26 nov. 3.21 en 16.31; 27 nov. 4.54 en 17.54; 28 nov. 6.18 en 19.05. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. FILMNIEUWS: Zaterdagavond en zondagmiddag: „TIMBOEKTOE" Gedurende de tweede wereldoorlog was de Franse Soedan het toneel van Internationale intriges. Misdadige ele menten wilden, met de steun van de nazi's, hun land onafhankelijk maken van .Frankrijk. Het is een Amerikaanse wapenhandelaar, die zowel door vriend als vijand geaccepteerd wordt. Maar toch wordt deze handelaar ervan verdacht, dat hij voor de ene partij meer over heeft dan voor de andere. Hij wordt gedwon gen een complot te ontmaskeren en krijgt hiervoor de medewerking van een Franse commandant. Het blijkt duidelijk, dat, wat als een geraffineerd spel begonnen was, langzaam is overgegaan in een ro mantische werkelijkheid. Zondag- en maandagavond: DE ONVERGETELIJKE CHARLY CHAPLIN IN „DE DICTATOR" Zoals iedere Chaplin-film is ook deze schepping opnieuw een bewijs van de grootheid van de meester. Als U deze film gaat zien. moet U eens letten op „huiselijke" ogenblikken, wan neer men de dictator op pantoffels ziet, ronddazend door de eindeloze vertrekken van zijn paleis: twee seconden voor beeldhouwer en schilder, die hem vooi alle eeuwigheid moeten verheerlijken Het stelt U juist nu in alle helderheid voor de geest, hoe een bloedige dwaas heid de wereld jarenlang in haar ban heeft gehouden. Het is daarom én om de grootheid van Chaplin's genie dat deze film Uw volle aandacht verdient. .„De Dictator" is een film, die niet veroudert. Nederlands nieuws O.a.: De laatste tocht van Mr. Huib Wilton; Rondom de wereldspaardag; De Boekenweek voor de jeugd; De voetbal wedstrijd Nederland-Noorwegen (71). Wereldnieuws O.a.: Bij de verkiezingen in Israël; Een elektrische tandenborstel; Ruimtevaart bij 500 graden Fahrenheit; Russische speelgoedpoppen; Grondonderzoek uit de lucht in Marokko; De wereldkampioen schappen rolschaatsen te Berlijn; Een vreemd gebruik in Galicië. NA-ONDERZOEK OP T.B.C. Maandag 23 en dinsdag 24 november, volgende week dus, zal het na-onderzoek plaats vinden van degenen, die in okto ber j.l. om de een of andere reden niet konden verschijnen. Zij, die voor dit on derzoek in aanmerking komen, hebben daarvoor deze week een oproep ontvan gen. U begrijpt, dat een goede opkomst van deze laatste personen voor de Texelse ge meenschap van enorm groot belang is, omdat daarmee nagenoeg de zekerheid zal worden verkregen dat op Texel geen haarden van deze gevaarlijke en besmet telijke ziekte zijn achtergebleven. Wij schrijven „achtergebleven", want het eerste onderzoek heeft reeds enkele gevallen van t.b.c. aan het licht gebracht. Verzuimt U dus niet te komen, wij allen zijn U daarvoor zeer dankbaar. Mededelingen i.v.m. het onderzoek 1. Ook degenen, die geen oproep ontvan gen, mogen worden onderzocht (echter alleen personen geboren vóór 1 januari 1945); 2. U mag in bijzondere gevallen op een andere tijd of op een andere plaats ko men dan op Uw oproepkaart staat ver meld; raadpleegt U daarvoor het volgen de oproepschema: maandag 23 november: 14.30 - 14.50 uur De Waal, Dorpshuis; 15.15 - 15.40 uur Oosterend, Gebouw voor Christelijke Belangen; 16.15 - 16.30 uur Oost, Dorps huis; 18.30 - 19.15 uur Oudeschild. Eigen Gebouw; 20.00 - 21.00 uur Den Burg, Witte Kruis-gebouw. Dinsdag 24 november: 10.00 - 10.10 uur P.H. Polder, Timmer; 10.35 - 10.50 uur Den Hoorn, nieuwe Lagere School; 11.20 - 11.30 uur De Westen, D. W. Keij- ser; 11.50 - 12.00 uur Gerritsland, J. Ver- seput; 14.00 - 14.15 uur De Cocksdorp, Gebouw Christelijke Belangen; 14.45 - 15.00 uur M.-Eierland, P. Meindertsma, C 45a; 15.30 - 15.45 uur Z-Eierland, J Lagerveld E 69a; 16.15 - 17.00 uur De Koog, Jeugdhuis; 18.30 - 20.00 uur Den Burg. Witte Kruis-gebouw. 3. Enkele personen, zoals gebrekkigen en ouden van dagen, die zich daarvoor heb ben opgegeven, worden met behulp van particulieren opgehaald en weggebracht, omstreeks de tijd die op hun oproepkaart staat vermeld; 4. De kosten van het onderzoek bedragen 1,50 per persoon en dienen in de on- derzoek-auto te worden voldaan; betaalt U vooral met gepast geld; zij, die niet kunnen betalen mogen koste loos worden onderzocht. 5. U gelieve zich mèt de oproepkaart in de auto te melden. 6 Voor het nemen van de foto is het niet r.odig, dat U zich ontkleedt; wel wordt verzocht er op toe te zien, dat knopen in de kleding alleen voorkomen over het midden van de borst en rug. Het Bestuur van Het Witte Kruis. ZIJ SPRINGEN BUITEN BEELD Over het optreden van het Radio- Televisie-cabaret lazen wij o.a.: 't Was beslist geen treurige boel. Integendeel, tranen van plezier vloeiden rijkelijk, het gelach was niet van de lucht, kortom het was één en al gezelligheid die avond bij de première van het cabaret-programma „Buiten Beeld". En dat werd allemaal veroorzaakt door een handjevol mensen, die de kunst verstaan anderen een ple zierige en zorgeloze avond te bezorgen. Als U zelf televisie hebt, dan zult U zeker wel eens kennis gemaakt hebben met de televisie-artiesten Christel Ade laar, Jan Pruis Guus Verstraete, Cor Witschge en Joop Reynolds. Zij zijn het, die onder leiding van de televisieregis seur Jan Dassen voor 50 bestuurders- bonden een leuk en gezellig cabaretpro gramma opvoeren. En er is maar één conclusie: er is een zeer goede keuze gedaan. Wilt U genieten van een zorgeloze avond en een allerplezierigst programma, gaat U dan naar „Buiten Beeld", maar neemt U dan wel een zakdoek mee, een flinke grote, want dit dolkomische pro gramma duurt bijna 3 uur en in die tijd kunt U wat aflachen. Het gezelschap komt op Texel voor de Bestuurdersbond van het N.V.V. a s. dinsdag in „Casino". (Zie adv. in dit nr.) JAGEN OP VERBODEN TERREIN Voor de Alkmaarse Rechtbank ver scheen G. D. van ons eiland. Hem werd ten laste gelegd, dat hij aan het jagen was geweest op terrein van de Vereni ging tot Behoud van Natuurmonumenten. De officier van justitie eiste een boete van vijftig en van vijfentwintig gulden, resp. tien en vijf dagen hechtenis. Uit spraak over veertien dagen. HANDELSREGISTER Onder nieuwe inschrijvingen lezen wij: Kinderherstellings- en Vakantieoord „De Sterntjes" (RLBZ). Texel, De Koog IA. Kinderherstellings- en vakantieoord. E.: Mw. A. G. Luysterburg. SCHAAKNIEUWS J. Hoogerheide-C. Joustra 0—1 Jn. Vlaming-P. Eelman 0—1 J. Doornbos-A. Terpstra 1—0 A. de Haan-C. Schulte 0—1 A. Keijser-J. L. Veldhuis 1—0 GESLAAGD De heer C. van Lenten. Eierland, be haalde te Den Haag het vakdiploma be- roepsgoederenvervoer-wegtransport. jT\» De afdeling De Koog gaat vrij- dag 27 november vergaderen. Dat is een steeds weerkerende belangrijke datum in het leven van de afdeling. Iedere Koger, die bij het V.V.V.-werk betrokken is, heeft de morele plicht op een dergelijke vergade ring aanwezig te zijn, al was het alleen al om recht van spreken te hebben. De algemene ledenvergadering is de open bare spreekbuis van de afdeling. Daar is de gelegenheid om kritisch opbouwend rnee te werken aan de opstuwing van het toerisme. Voor de agenda wordt verwe zen naar de advertentie in dit blad. De afdeling De Koog heeft besloten van een initiatief een traditie te maken. Dat initiatief groeide in Den Burg, waar de afdeling kort geleden voor de alge mene ledenvergadering vertegenwoordi gers van de zusterafdelingen als gasten uitnodigde. Voor héér algemene verga dering heeft De Koog inmiddels uitnodi gingen gestuurd aan de besturen van Den Burg, De Cocksdorp en Den Hoorn. Zo wordt een initiatief tot traditie. Wij blijven op hetzelfde aambeeld ha meren. Hebt U Uw enquête-formulier intussen al in de speciale enveloppe ge frankeerd met 0,25 porto aan de Park straat teruggestuurd7 Wij zijn inmiddels begonnen met het bijwerken van de accomodatielijsten voor de nieuwe V.V.V.-krant. Om de krant op tijd op de pers te krijgen zullen we onder dat bijwerken van de lijsten op korte termijn een streep moeten zetten. Want de klant wacht straks in januari op ge gevens. Het zij hier nogmaals vermeld: wie het formulier niet inzendt heeft geen verhaal op de plaatsing in de accomoda tielijsten. Aan de advertentie-opzet van de nieu we V.V.V.-krant wordt hard gewerkt. Gegadigden zullen op korte termijn aan meldingsformulieren ontvangen. Men lette bovendien op de advertentie in dit blad voor het geval men als nieuwe ad verteerder geen circulaire ontvangt. Tot slot een voorlopige conclusie van het Centraal Bureau voor de Statistiek: over het tweede kwartaal van 1959 (dus april, mei en juni) nam het aantal over nachtingen van buitenlanders in Neder land af met ongeveer twee procent. Over dezelfde periode nam het aantal over nachtingen van Duitsers toe met 16 pro cent, Engeland met 8 procent en België- Luxemburg met 9 procent. Dalingen wer den geregistreerd van geallieerde mili tairen, Zwitsers, Denen, Zweden en Fransen. V.V.V.-Texel „Ome Arie" heeft zijn toneeljubileum zaterdagavond vorstelijk gevierd. De heer A. de Wilt gaf namelijk „zijn" honderdvijftigste toneeluitvoering. Het v/as in 1918 toen deze toneelrot bij UDI kwam. Er is zo wel het een en ander veranderd in de loop der jaren. Met smaak vertelde de heer De Wilt ons de verhalen van vroeger. Vroeger.die goeie ouwe tijd.... Wij traden op in Hotel Texel. Dan stonden op de ronde tafel de kopjes met aangeroerde choco lademelk. In de pauze werd deze edele drank met een gebakje genuttigd. Een echte familieband was dat toen. De vrou wen namen dan hun breiwerkje mee en zo brachten we de avond door. Stukken als „Suikerfreule", „de Knb- bebijter" lagen Ome Arie nog fris in het geheugen. De keus der stukken was toen gemakkelijker. Tegenwoordig moet je eerst gaan rekenen hoe kunnen we een stuk brengen, dat financieel geen strop wordt. De muziek voor het bal kostte toen 5,nu75,en dat is dan het uiterste minimum. De donateurs wer den twee uitvoeringen aangeboden met bal na voor de prijs van. 1, Jaren heeft de heer De Wilt meege speeld als er op de tweede kerstdag een uitvoering werd gegeven ten bate van de Nutsbewaarschool. Dat alles is van de baan. Het kan niet meer. „Als U nagaat", zo vertelde deze trou we toneelliefhebber, „dat wij van de opbrengst van het laatste stuk 170, vermakelijkheidsbelasting naar het Raadhuis hebben gebracht, dan begrijpt U dat het ons onmogelijk wordt ge maakt te spelen wat wij graag willen. Een behoorlijk costuumstuk is te duur. Subsidie krijgen wij niet, dat is voor de Stichting Kunstkring weggelegd. U be grijpt, dat door het werk van deze Kunstkring de zelfwerkzaamheid in de verenigingen verdwijnt. De jonge garde Krijgt het allemaal gepresenteerd en be hoeft er zelf niets meer aan te doen". De heer De Wilt is nu al weer zo'n vijftien jaar voorzitter van UDI. Wij zouden er een krant vol over kunnen schrijven wat in de loop der jaren alzo is gespeeld. Maar we doen dit niet. Vanavond speelt „oom Arie" z'n 151ste rol. Wij twijfelen er niet aan of de be zoekers van „De Waldhoorn" zullen hem met een warm applaus ontvangen. En verdiend! HAMEA.C ruw pf ttSrool

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3