Cjroen '2warL-Jexels in het harL.. Firma Frans Zegel Kzn. C. de Graaf nam afscheid Setter-Set ZATERDAG 28 NOVEMBER 1959 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7408 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm TEXELSE TREKKERS KOMEN BIJEEN Vanavond komen in het Dorpshuis te Den Burg Texelse treksters en trekkers bijeen. Leden van de Nederlandse Jeugd herberg Centrale. Ook op ons eiland tracht men te komen toe het vormen van een plaatselijke kern. Gezien het aantal leden dat op Texel woont (75), zal dit zeker slagen. Ook de officiële opening van jeugdher berg „Panorama" zal besproken worden. Wij mogen aannemen, dat dit met diverse evenementen gepaard zal gaan. TEXELAARS OP HET MATJE De 34-jarige H. v.d. B., De Cocksdorp, stond voor de president van de Alkmaar- se rechtbank. Verdachte bracht naar vo ren, dat hij in de nacht van 29 op 30 oktober beslist niet gestroopt had. De jachtopziener M. P. R. vertelde echter, dat hij verdachte had gesnapt toen deze een klem van zijn buit vrij maakte. De officier van justitie noemde het stropen zeer gevaarlijk. De eis werd 60 gulden boete of 12 dagen hechtenis, met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand en een proeftijd van 1 jaar. Uitspraak over veertien dagen. Geval van rofkreupel M. C. B., Den Hoorn, een man met ja renlange schapenfokkers ervaring, was het niet met de president van de Alk- maarse rechtbank eens. Verdachte werd ten laste gelegd, dat een van schapen, die op de markt werden gebracht, aan rot- kreupel leed. ,,Lk kan toch niet ieder dag mijn vier honderd schapen gaan nakijken, of er een kreupel is?" De getuige E. L., ambtenaar van de Vee-artsenijkundige Dienst, maakte de opmerking, dat B. niet naar goede raad wilde luisteren en een grote mond had gegeven. De officier eiste een boete van veertig gulden. Uitspraak over veertien dagen. VEILIG VERKEERSCURSUS TE DE KOOG De laatste drie avonden van de cursus voor Veilig Verkeer te De Koog vinden eveneens plaats op woensdag, en niet zo als oorspronkelijk was afgesproken op de maandagavond. Zesenvijftig cursisten zijn vol ijver bezig zich te bekwamen. LEGPENNING VOOR T.E.S.O.-CHAUFFEURS Aan drie chauffeurs van de N.V. TESO is deze week een legpenning uitgereikt wegens het tien jaar lang schadevrij rij den. Tevens werd de heren J. Koegel- berg, P. Kok en J. Maat door hun werk gever een geschenk onder couvert aan geboden. VERLOTING EIGEN GEBOUW De sprei is gevallen op no. 144. Voorts vielen prijzen op de nummers: 307, 409, 199, 236, 510, 193, 190, 446, 219, 707, 694, 807, 734, 567, 222, 811, 800, 642, 254, 240, 773, 687, 209, 906, 220, 380, 821, 937, 232. De prijzen kunnen afgehaald worden bij J. Snitjer, Oudeschild. No. 635 een taart bij J. S. Dros. HAAS TUSSEN SPAKEN Den Hoorn Op de Watermolen weg nabij Den Hoorn kreeg de heer S. Tjep- kema van 't Horntje, een haas tussen de spaken van zijn brommer. Hierdoor vloog hij over de kop. De heer C. P. Drijver vond hem daar liggen en bracht hem naar Den Hoorn. Vandaar werd hij door de heer M. Goënga naar een arts te Den Burg vervoerd. De heer Tjepkema liep enkele hoofdwonden op, die gekramd moesten worden. PRIJZEN FANCY-FAIR Den Hoorn Op de volgende num mers van de loterij van fancy-fair in „De Waldhoorn" viel een prijs, die nog niet is afgehaald: no. 845 452 en 83. Afhalen bij de heer C. W. Kok, Den Hoorn 91. SCHAAKNIEUWS Uitslag 11e ronde: H. Rugenbrink-J. Hoogerheide 01 C. Schulte-N. v. Heeringen 01 J. L. Veldhuis-J. Hooijberg 01 C. Joustra-Jn. Vlaming 10 DE HEER P. BOOM 60 JAAR LID VAN HET OUDESCHILDER KERKKOOR Oudeschild Woensdag heeft de heer j P. Boom, in huiselijke kring, zijn 65-jarig koor jubileum gevierd: het was 65 jaar geleden dat deze lustige zanger lid werd van het jongenskoor. Vijf jaar later werd hij lid van het kerkkoor van de H. Mar- tinus. De heer Boom is tevens 40 jaar orga nist van genoemde parochie. In 1959 werd hij door Z.H. de Paus onderscheiden met het Gouden Kruis pro Ecclesia et Pontefice. De jubilaris is reeds vele jaren dirigent van het kerkkoor en hij hoopt dit nog lange tijd te kunnen blijven. Het is de bedoeling, dat een van de kleinzoons, die thans ook lid zijn van het koor, hem te zijner tijd zal opvolgen. Wij voegen bij de vele felicitaties gaar ne de onze. Ruime sortering cassettes en onderdelen M.A.B.-CLUB NIEUWS Morgen onze St. Nicolaasrit. Start om 2 uur bij het Centraal Bureau. Inschrij ving vanaf half 2 Dit is geen gewone puzzelrit. De rijders moeten ook ver schillende etalages bekijken. Hiervoor krijgt men ook punten, die bij de rij- capaciteiten worden gerekend. Doch nu kunnen ook de medepassagiers meedoen met het vervullen van de opdrachten, waarvoor extra mooie prijzen beschik baar zijn. Deze kunt U zien in de etalage van de VVV in de Parkstraat. De mede passagiers moeten hiervoor ook inschrij ven op een extra formulier. Het wordt een schitterende rit en Sint Nicolaas en Zwarte Piet zullen aan de finish aanwezig zijn om de prijzen uit te reiken. Het bestuur rekent op een grote deelname. Bij meerdere foutloze oplossingen be slist het lot. Dus allen, die, hetzij een auto, motor of bromfiets berijden, doen mee. Wie van de leden wil ons assisteren bij de inschrijving en na afloop in de rekenkamer, opdat alles een vlot verloop heeft? Opgave bij de voorzitter. Onze clubgenoten deden het weer best. Zondag 22 nov. behaalde C. Dros Bzn. in Nieuwe Niedorp de le prijs in de Be- trouwbaarheidsrit bromfietsen senioren; en Eddy Moojen in Arnhem de le prijs nieuwelingen in de KNMV kamp.-trial. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 28 november De Waal, Dorpshuis De Wielewaal, 't Amateurtje voert op „Het straatje". Oosterend, 2 uur, Intocht St. Nicolaas. Zondag 29 november Den Burg, Centraal Bureau, 2 uur Start Sinterklaasrit MAB-club. Maandag 30 november Den Burg, De Graaf, Postzegelruilbeurs. De Cocksdorp, De Hoop, Bindingsavond Ver. voor Veilig Verkeer. Dinsdag 1 december Den Burg, De Oranjeboom, 9.30 en 13.45 uur Schooltoneelvoorstellingen Texelse onderwijzers. Den Burg, De Zwaan, St. Nicolaas-avond LTM. Woensdag 2 december Den Burg, De Oranjeboom, *9,30 en 13.45 uur Schooltoneelvoorstellingen Texelse onderwijzers. Donderdag 3 december Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub „De Kie kendief". Den Burg, De Zwaan, Sinterklaasavond K.A.V. Als wij schrijven: De heer C. de Graaf nam afscheid, dan is dit slechts ten dele juist. „Ome Kees" zal zijn werk langs de weg, als oud ste vertegenwoordiger van de C.V.Vniet meer doen. Wel blijft deze krasse baas de markt op maandagmor gen behartigen. Tijdens de dinsdag ge houden vergadering van de C.V.V. werd de 75-jarige gehuldigd. De heer Jac. Laan, over handigde namens directie en hoofdbestuur de heer De Graaf een horloge met in scriptie. Voor het afdelingsbestuur werd het woord gevoerd door de heer C. Roeper Mzn De heer Roeper schetste de goede karaktereigenschap pen van de scheidende: „Ome Kees is gezien bij de Texelse boeren". Namens de collega's sprak de heer J. C. Roeper. Vijf tien jaar samenwerken en toch altijd goede vrienden. Spreker was verheugd, dat de oude leermeester altijd nog een oogje in het zeil wil houden. TONEELAVOND VOOR VLUCHTELINGENHULP Donderdagavond werd door toneel groep „Het Masker" het stuk „Boefje" gebracht. Dc baten van deze avond wa ren bestemd voor Vluchtelingenhulp. Minstens 400,zullen binnenkort worden overgemaakt. Namens het comité werd een woord van dank gesproken door mevrouw De Koning-van Ramshorst. dat zijn pa9 nylons TEXELSE BOYS-NIEUWS Boys 1 heeft in een spannende wed strijd heel goed partij gegeven tegen het zeer sterke Zeemacht 1. De marineman nen wisten na 20 min. de leiding te ne men. In de 2de helft bracht M. v.d. Wete ring na 10 min. met een hard en zuiver schot de partijen weer op gelijke voet: 11. In het laatste kwartier ondernam Zeemacht een zwaar offensief, dat in 3 doelpunten resulteerde. Hierdoor werd de stand 41, welke wel wat geflatteerd was. Boys 2 speelde thuis tegen Kaagvogels 3. In de eerste helft namen de Boys de leiding met 2 prima doelpunten, n.l. een van A. Zevenhoven en een van T. Reij, welke doelpunten gescoord werden uit afgemeten voorzetten van r.buiten M. Witte. Na de rust wisten dezelfde spelers ieder nog eenmaal te scoren. Eindstand 4—0. Boys a won de uitwedstrijd van Oos terend b met 90, terwijl Boys 1 met 171 van ZDH verloor. Programma dit weekend: Boys 2 gaat op bezoek bij Oosterend 1. De wedstrijd begint om 2.30 uur. Vertrek om 1.45 uur per fiets vanaf „De Zwaan". Laat dit een sportieve ontmoeting wor den, Boys. Boys b speelt vanmiddag thuis tegen Oosterend b, aanvang 3.00 uur. Dit kan een spannende wedstrijd worden, jon gens. Doe je best. De overige elftallen zijn vrij. S.V. TEXEL Programma voor zondag: 4e kl. A. KNVB: Hollandia T.-Texel; De Foresters-Limmen; LSW-USVU; BKC- Helder; RKAFC-Vios. Texel 2 is vrij. Jun.: HRC'b-Texel. Adsp.: Texel-ZDH, heden om 3 uur. Handbal: Geel Zwart-Texel; adsp. zie kastje. Nu Texel 1 tot de koplopers in de afd. behoort, zal elke tegenstander het zich een eer rekenen ons te kloppen. Veelal is het zo, dat de beter geplaatste aan een zacht kostje denkt en verliest. Gedachtig aan het spreekwoord: „een gewaar schuwd man telt voor twee" rekenen we er op dat ook nu met volle overgave wordt gespeeld en tot de laatste minuut de volle 100 procent, en dat zal nodig zijn. Hollandia klopte immers vorige week Schagen! Willen wij blijven meetellen, dan zal winnen noodzakelijk zijn. Daarnaar dus gestreefd. De junioren zullen een lastige wed strijd gaan spelen. HRC staat op de 2de plaats met 8 wedstr. 13 punten; Texel 3de plaats met 8 wedstr. 11 punten. Dat kan dus spannend worden. Aanpakken dus! De adsp. krijgen ZDH op bezoek en moeten ook alle zeilen bijzetten. Handbal. Onze dames gaan naar Geel zwart en ook nu mogen we een gunstige uitslag verwachten. De uitslag van j.l. zondag tegen DWO was niet 53 maar 61 Dat klinkt toch royaler. Kan ik zondagavond wat gegevens krijgen over deze wedstrijd? Graag. Aan allen veel succes toegewenst. r - c r"m KLAVERJASCLUB DE GRAAF le wedstrijd, 2e competitie: De stand na 4 partijen is: 1. Zuidewind-Kiewiet 6524 1 2. Stobbe-Hartog 6296 2 3. J. Prins-mevr Kooij 6273 2 4. v.d. Hoort-v.d. Molen 6148 2 5. Borgman-v. Heerwaarden 6113 2 6. Snoek-Beuving 6109 1 7. Echtpaar Bruin 5890 2 8 Witte-Kramer 5877 2 9. v.d. Slikke-Meedendorp 5694 1 10. mej. Bagge-Huisman 5662 1 11. Huisman-Bakker 5656 0 12. Barhorst-mevr. Kiewiet 5273 0 Dinsdag 1 december 1959 een drive t.b.v. Kon. Texels Fanfarecorps in Hotel ,.De Graaf", aanvang 8.30 uur. Komt allen. Inleggeld 1,per persoon. Het bestuur. KLEDINGACTIE VLUCHTELINGEN ALGERIË In de Doopsgezinde Gemeente is op het ogenblik een kledingactie aan de gang j ten behoeve van Algerijnse vluchtelin gen. Deze actie is een deel van het alge hele programma van het vluchtelingen- jaar. I Aangezien dit probleem zo veel om- j vattend is, leek het ons het verstandigst om zeer concreet een bepaald gebied uit te kiezen, waarvan we weten dat er di recte hulp noodzakelijk is. Officieel is het voor onze regering heel moeilijk om deze mensen te helpen, omdat onze Nato- partner Frankrijk dan misschien zuur zou kijken. Daarom moet het door een andere in stantie geholpen worden. Particulier. Want het gaat er om dat er geholpen wordt. En dan is het minder belangrijk door wie deze hulp geboden wordt. Nodig is: goed draagbare kleding. De winter staat ook in Noord-Afrika voor de deur. En op de heuvels aldaar is het bar koud. Daarom heeft men niets aan lompen. Deze kunnen misschien door een andere instantie worden opgehaald om als lompen te verkopen en het geld te gebruiken. Wij vragen geen geld, maar goederen. En om te helpen behoeft U ook niet Doopsgezind te zijn. Maar er waren ve len, die bij het vernemen van deze actie zeiden: Dan willen wij ook helpen. Ds. W. M. van Reijendam wil deze actie ook gaarne aanbevelen, omdat het zo nodig is. U kunt uw goederen kwijt op maandag 30 november en op 7 december 's mor gens tussen 11 en 12 uur in de Doops gezinde kerk te Den Burg. Verder op de avonden in de week van 30 nov. t.m. 5 dec. tussen 7 en 8 uur 's avonds, op de zelfde plaats. Kunt u uw goederen niet brengen, belt u dan tel. no. 428 Den Burg, dan krijgt u de fa. F. Zegel, Oude schild aan het toestel. Zij zullen gaarne uw adres opnemen en dan wordt het door iemand bij U afgehaald. Door ons wordt alles naar Amsterdam vervoerd, waar een grote scheepvaart maatschappij voor verder gratis vervoer zorgt naar Algerië. Dinsdag j.l. werd er reeds 8 ton ver scheept. Van het Hoge Commissariaat voor vluchtelingenhulp ontvingen wij een toezegging van tenminste 10 ton kleren. Helpt U ook? Dan danken wij U bij voorbaat!! Ds. H. van Bilderbeek 10-JARIG BESTAAN „ONS BELANG" Den Hoorn Woensdagavond heeft „Ons Belang" in Loodsmanswelvaren met een feestavond haar 10-jarig bestaan ge vierd. „Ons Belang" de vroegere stieren vereniging, dient nu als een vereniging, waarin de boeren van Den Hoorn het contact met elkaar behouden. „Ons Be lang" zorgt geregeld voor avonden, waar lezingen worden gehouden en problemen worden besproken. De vereniging telt veel leden, zodat er een zeer gezellig stemming heerste. „AMOR IN DE MOSTERD" TE OOSTEREND Op de bij uitstek geschiktste avond, n.l. zaterdag, hebben wij weer heerlijk genoten van een gezellige klucht. Als het doek opgaat, bevinden wij ons in het pension van mej. Zandstra (mevr. Roest-van Noort) en zitten er gezellig babbelend over de gasten Mientje, het dienstmeisje (mej. L. v.d. Slikke) en het nichtje van mej. Zandstra (mevr. C. Dros-Bremer). Dit gesprek wordt onder broken door mej. Zandstra en nadien door de revuester Dorry Duvels (mej. I. Bremer), welke over haar zenuwen blijkt te zijn door Hawaiian-muziek van zojuist gearriveerde gasten. Na dit intermezzo maken wij kennis met Theobald van Loon (B. H. Roest) en zijn dochter Ria (mej. R. Krotje), een mosterdfabrikant, even later gevolgd door Bastiaan Kneter (J. v.d. Berg) en zijn zuster Leida (mej. W. Baisma), ook een mosterdfabrikant. Door hun concurrentie zijn dezen wel haast doodsvijanden, maar doordat alleen de voornamen genoemd worden, raakt men op vertrouwelijke voet en gaat het spel zich in de richting van Amor voort zetten. Pensiongast Evert Mossel 'A. Bremer) studerend in de wijsbegeerte is bij Van Loon niet erg in de smaak ge vallen, wat ook het geval is bij de ge pensioneerde politieman Juriaan de Bruin (L. van Kooten), welke tracht juffr. Zandstra het hof te maken, maar hierin niet slaagt en de gedachten ver krijgt, dat Van Loon hierin zijn mede dinger is. Als Van Loon in de gunst van Leida is gekomen en Kneter de revuester Dorry Duvels al grotendeels heeft ver voerd komen de verwikkelingen, want als Mientje „Goudmerk" mosterd ser veert, krijgt Kneter het te kwaad en beweert dat „Dubbele Kroon" mosterd de allerbeste is, dan komt de zo gehate achternaam van beide concurrenten op oe proppen en ontbrandt er een woorden- ruzie, waarin alleen juffr. Zandstra enige orde kan scheppen, bijgestaan dooi de zoon van Kneter, Joep (W. Beijert). In het tweede bedrijf worden beide concurrenten steeds heviger tegen elkaar in het harnas gejaagd. En als Van Loon Het is min of meer een morele plicht allen, die ons tegemoet zijn gekomen met een snelle inzending van hun enquête formulier, ook iets te vertellen omtrent de resultaten. De belangrijkste conclusie die wij nu al hebben kunnen trekken is, dat het noodzakelijk zal zijn de accommodatie- lijst in de nieuw uit te geven V.V.V.- krant geheel opnieuw te zetten. Het is ondoenlijk het staande zetsel te corrige ren. Waarom is deze conclusie belangrijk? Omdat het grote aantal wijzigingen (veel al uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de accommodatie) bewijst dat er Se ven zit in het Texelse toeristische bedrijf. Er is sprake van initiatief; de zaak is en blijft in beweging. Dat het ons zelfs awingt tot het laten zetten van een nieu we lijst is een verheugend verschijnsel Voorts over de V.V.V.-krant nog het volgende: als de tekenen niet bedriegen zal de mogelijkheid geschapen worden meer advertenties te plaatsen. Bovendien wordt er naar gestreefd het toch al voor delige advertentietarief nog iets te druk ken om ook de bedrijven, die met een kleinere portemonnaie werken in de ge legenheid te stellen hun bedrijf in de aandacht aan te bevelen. Veel advertenties in de V.V.V.-krant zijn namelijk voor de gast belangrijk, om dat hij veelal als vreemde op het eiland aan de hand van de advertenties de adressen kan bepalen waar hij goed te recht kan, en waar hij de noodzakelijke aankopen kan doen. Er bestaat voor Texel geen betere reclame dan in de V.V.V.-krant, daar deze krant komt bij mensen die al belangstelling voor het eiland tonen. Een grote trefkans dus, èn een blijvende trefkans. Hopenlijk volgen de week kunnen de circulaires de deur uit. it De Stichting Revako (rekreatie-, va kantie- en konferentieoorden) is er toe overgegaan een periodiek uit te geven, genaamd „Stimulans". In een inleidend woord schrijft de re- daktie: „Het sociaal toerisme is zo ver schillend in zijn uitingen, dat gezocht moest worden naar een vorm, waarbij alle facetten van dit toerisme aandacht krijgen". Het blad „Stimulans" is een eerste poging hiertoe. De redaktie is gevestigd: Verl. Haerderweg 5 te Doornspijk. V.V.V.-Texel. een briefje krijgt, gericht aan Bastiaan Kneter van Dorry Duvels om als Spaans Edelman en Spaans danseres naar een fcalmasqué te gaan, ziet Van Loon zijn kans schoon om Bastiaan Kneter te ver vangen. Als Spaans Edelman uitgedost verschijnt hij dan ook ten tonele en ont vangt de Spaanse danseres. Maar ook Kneter komt als een Edelman en wacht de komst van een Spaanse danseres. Deze komt ook inderdaad. Het einde laat zich raden, een verzoe ning volgt, terwijl beide fabrieken ge combineerd worden. Joep en Ria kunnen zich verloven. Van Loon krijgt zijn Leida en Kneter zijn Dorry Duvels; ook Juriaan de Bruin heeft juffr. Zandstra in kunnen palmen, hetgeen ook lukte bij Evert Mossel, want deze heeft al langer zijn Koosje op het oog gehad. En als Mientje vindt, dat het mosterd na de maaltijd blijkt te zijn, dan weten de anderen pre cies waar Abraham de mosterd haalde. Wij hebben met deze klucht weer eens onbedaarlijk kunnen lachen. Een harte lijk en dankbaar applaus was dan ook de spelers van harte gegund. Dit applaus werd op verzoek van de heer Roest her haald voor de heer L. van Kooten, welke door het uitvallen van een speler in 14 dagen tijd zijn rol moest leren. Tot slot dankte de heer C. Bremer de spelers voor deze geboden avond, waar van de baten voor de Oosterender kleu terschool zullen zijn. Hierna volgde de trekking van de in de pauze verkochte loten. Na afloop spraken wij ook nog even met de regisseur, de heer B. H. Roest, welke ook zelf meespeelde, naar zijn oor deel over beide avonden, want ook vrij dagavond was men voor het voetlicht ge weest. De heer Roest gaf te kennen, dat ook vrijdag goed spel was gebracht, maar er waren fouten gemaakt, welke ver schillende spelers in verlegenheid brach ten, omdat men van de voorgeschreven rolkennis moest afwijken. Hiervoor is niet iedere speler geschikt, zodat men dan altijd moeilijkheden krijgt. Zaterdagavond heeft de rolkennis en de ervaring van vrijdag iedere speler op zijn best laten zien. De Toneelgroep is dan ook helemaal niet van plan om te gaan rusten. Er zal weer vrij spoedig uitgezien worden naar een nieuw stuk. Ook een specifieke naam zouden zij graag willen aanmeten, maar er ontbreekt nog een goede suggestie in die richting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1