Cjrocn 'Zwartsjexels in het harL, Nieuwe Texelfilm kost f 80.000 Via de radio nieuw contact met Georgiërs Wij vergeten Texel nooit Ziekenfonds „Texel' streeft naar tweede tandarts op ons eiland Vergadering VVV afd. De Koog Krijgt De Koog in het seizoen eenrichtingverkeer Mammia Patskoria voor radio Moskou Bezoekuren in „Parkzicht'* voor Texelaars slecht geregeld WOENSDAG 2 DECEMBER 1959 74e JAARGANG No. 7409 TEXELSEWCOURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm De zaal van Het Witte Huis was flink bezet toen voorzitter P. van Tatenhove allen hartelijk welkom heette. In zijn openingsrede verwelkomde hij de nieuwe directeur, de heer Fortgens, de nieuwe leden en de afgevaardigden van de afdelingen Den Burg, De Cocksdorp en Den Hoorn in het bijzonder. Hij memo- i eerde het drukke afgelopen seizoen, waaraan vooral de vakantieregeling in Duitsland een groot aandeel heeft gehad. Hij waarschuwde er edhter voor, dat de zaakvoerders er vooral voor moesten zor gen, dat hun hotels, pensions en kam peerterreinen niet te vol worden. Indien alles te vol wordt, zal het moeilijk zijn volgend jaar klanten aan te trekken. Daar moet wel aan gedacht worden", aldus de heer Van Tatenhove. „Voorts", ging de heer Van Tatenhove verder, „als ik „men" geloven mag, is het op onze badplaats voorgekomen, dat men voor verschillende artikelen aan buitenlanders hogere prijzen vroeg dan normaal. Laten wij dit toch niet doen. Hiermede wordt Qe goede zaak van de V.V.V. niet ge diend. „Vervolgens wil ik iets over de Wad denconferentie zeggen. Hier zijn onge veer 30 personen heen geweest, waar onder niet één van De Koog. Dat is niet juist. Ik geloof, dat De Koog één der grootste afdelingen der V.V.V. is en meen, dat wij dan het recht hebben om daar vertegenwoordigd te zijn. De heer Eelman is op eigen kosten heen geweest, maar dit vind ik niet juist". Voorts zag hij de accommodatie gaarne wat omhoog gevoerd. Kampeerhuisjes rijzen als paddestoelen uit de grond, doch geen hotels, wat naar zijn mening ook zeer nodig is. De Oranjevereniging mocht een dank woord in ontvangst nemen voor de be moeienis voor de bouw van een muziek- nis. Tot de stille wensen van het Bestuur behoort een woning voor het personeel bij het V.V.V.-gebouw. „Wij hopen hierin op de medewerking van het Hoofdbe stuur". „Voor vele zaken hebben wij met de gemeente te maken en ik mag met grote erkentelijkheid zeggen, dat de gemeente in alles zoveel mogelijk mede werkt. Ingekomen ^stukken. Een brief van mej. De Wit, "waarin zij verzoekt mede werking te verlenen tot het plaatsen van een lantaarn bij de brievenbus aan het postkantoor, alsmede tot het verkrijgen van een beschutte bushalte. Deze mede werking wordt gaarne toegezegd. Vervolgens leest de secretaris, de heer P Eelman, de notulen. Voor de pauze sprak de directeur over taak en wezen van de V.V.V. Hij be toogde dat de V.V.V. niet gezien moet worden als een instantie, die staat tus sen de klant en exploitant, maar achter beiden. Hij besloot zijn betoog met de opmerking, dat ieder lid zich moet voelen als of hij de V.V.V. zelf is, met rechten en plichten. „De V.V.V.", aldus de heer Fortgens, „is geen wondermachine, waar je maar op de knop behoeft te drukken om de bedden vol te krijgen. De V.V.V. is een ondersteunende organisatie; het zwaartepunt moet liggen bij de leden". Punt 1 van de agenda, na de pauze, was de verkiezing van bestuursleden. Aftredend waren de heer M. Mantje, W. Visser en H. Wuis, die resp. met 40, 38 en 38 stemmen werden herkozen. Nu volgde de rondvraag. De heer Groenhof beet de spits af met de vraag of de leden er wat aan konden doen, dat De Koog vertegenwoordigd werd op de Waddenconferentie. De heer Rab, van het Hoofdbestuur, beant woordde deze door uiteen te zetten, hoe een en ander geregeld is en dit bij toer beurt gaat. Volgend jaar is de conferen tie op Texel en zullen belangstellenden zich kunnen overtuigen hoe dit alles in zijn werk gaat. Ook vraagt de heer Groenhof of het wel waar is wat de voorzitter in zijn openingswoord heeft gezegd over te hoge betalingen van gas ten. De directeur had over deze zaak bij de Middenstand geïnformeerd en had de indruk gekregen, dat dit geen omvang van betekenis had gekregen. „Men maakt van een mug vaak een olifant". Tenslotte maakte de heer Groenhof nog een aanmerking op de woorden van de voorzitter betreffende het „te vol zijn van de caravan-terreinen". Hij meende, dat het geen bezwaar is, wanneer bad gasten, laat aangekomen, soms 's nachts 12 1 uur nog een plaatsje krijgen op een terrein, als dit met goedvinden van de overige gasten gaat. Eenrichting verkeer? De heer C. Eelman vraagt of het niet mogelijk is, dat er één-richting verkeer in De Koog komt. Ook nu is het de heer Rab weer, die mag zeggen dat hieraan gewerkt wordt en voor het a.s. seizoen regelingen zullen worden getroffen. De heer D. Eelman vraagt of er, ge zien het vreselijk rumoer in het dorp tot diep in de nacht, niet wat meer politie kan komen. Wachtmeester Reinders, hiernaar gevraagd, antwoordt dat het wel erg moeilijk zal zijn door het tekort aan personeel. Ook vraagt de heer Eelman om een bord „Gevaarlijk zwemmen" bij het wrak van de „Hoydal". Hier zal het Bestuur de stappen voor doen. Papierbakken in het dorp is nog een wens van de heer Eelman. Ook hier zal aandacht aan be steed worden. Vervolgens vuurt mevr. Molenaar- Eelman een waslijst van vragen op het bestuur af. Zij vraagt hoe de afstand van het strand tot de diverse huizen en pen sions, zoals ze op de lijsten staan, zijn berekend. Hoe het mogelijk is, dat b.v. haar huis op 600 m. staat, terwijl dat van de buren op 400 m. is genoteerd. (Een stem achter uit de zaal: „Dat is dan bij laag water gemeten"). Daar dit een belangrijke zaak voor eventuele huurders is, deelt de directeur mee, dat volgend jaar alles opnieuw uit gemeten zal worden. Ook zag zij graag de beide Paas- en Pinksterdagen het VVV- kantoor de gehele dag geopend. De direc teur vraagt zich af of dit financieel mo gelijk is. De vraag hoe de Texel-film a.s. seizoen zal draaien is een teer punt en een zorgenkind van de V.V.V. Met grote vaart is men bezig een surrogaatfilm klaar te maken, opdat die a.s. zomer ver toond kan worden. Met iets mindere vaart tracht men te komen tot een geheel nieuwe film. Deze zal echter een zeer groot bedrag vragen n.l. 80.000, Geen commentaar! De volgende spreker is de heer S. Langeveld, die het niet eens is met het Sociaal Toerisme. Volgens hem wordt dit een strop voor de Middenstand en hij vraagt het bestuur dit zoveel mogelijk af tc remmen. De voorzitter vraagt de heer Faber hierover iets te zeggen, doch deze wenst geen commentaar te geven. Nog geen oplossing. De heer Feikema vraagt een bevredi gende oplossing betreffende de borden voor de bedrijven bij „Buitenheim". Dit heeft reeds de aandacht van het H.B. De heer Bakker, „Lyda", vraagt of het niet mogelijk is om de kampkaarten in te trekken van bromfietsers, die zo'n on nodig lawaai in het dorp maken. Het bromfietsenvraagstuk is reeds in diverse instanties tot in den treure besproken, maar een gcede oplossing is nog niet ge vonden. Ook het innemen van kamp- kaarten zal weinig effect hebben Er wordt aan gedaan wat mogelijk is. Tenslotte vraagt de heer Rab nog eens het woord. Hij dankt voor de uitnodiging om deze vergadering bij te wonen en feliciteert de afdeling met de activi teit der leden. Ook hij dankt het ge meentebestuur, dat het toerisme een warm hart toedraagt, voor alle medewer king, die de V.V.V. mag ondervinden. Met het verzoek om toch allemaal naar de algemene vergadering te Den Burg te gaan, sluit de heer Van Tatenhove deze geanimeerde vergadering. TEXELSE TURNSTERS BOEKTEN SUCCES Aan de op 22 november j.l. in Midden- meer gehouden turnkringkampioenschap pen werd door 2 meisjes van Gymn. Ver. „Texel" deelgenomen Van de plm. 50 deelneemsters plaatste Betsy Bakker Pd. zich als no. 2 en Mar griet Breeuwer als no. 9. Een mooi succes en goede hoop voor de toekomst. ZITTING RUILVERKAVELING OOSTEREND Woensdag 2 december (heden) wordt zitting gehouden van 13.30 tot 15.00 uur in het Gebouw voor Chr. Belangen te Oosterend. In de week van 7 december tot 12 december wordt geen zitting ge houden. C, v. Gr. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau tot 4 uur Heden, woensdag 2 dec., worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht tot vier uur. „IN ALLE STILTE" 40 JAAR De directeur van het bijkantoor van de Rotterdamsche Bank, de heer L. Vonk, heeft 1 december het feit herdacht, dat hij veertig jaar verbonden was bij ge noemde instelling. De heer Vonk begon zijn werk in 1919 en is nu reeds verscheidene jaren als di recteur werkzaam. Er is aan dit jubileum, op verzoek van de jubilaris, geen aandacht besteed. ST. NICOLAAS TE DE WAAL Vrijdagmiddag 4 december, zal Sint Nicolaas een bezoek brengen aan het Waalder Dorpshuis, alwaar hij gaarne de Waalder jeugd zal ontvangen. Moeders met kleine kinderen, die dit bezoek ook willen bijwonen, wordt ver zocht om half twee in „De Wielewaal" aanwezig te zijn. REUZE BIET Een reuze biet van 1.04 meter werd op Westerbuurt uit de grond gehaald door de heer J. Vlaming. MUZIEKAVOND TE DE KOOG De Koog De Oranjevereniging or ganiseert donderdagavond (morgen) in hotel „De Toekomst" een muziekavond. Er zal dan een concert op grammofoon platen gegeven worden. Aafje Heines zal enige liederen zingen van Handel, Bach en Schubert, terwijl voor de pauze ook nog het vioolconcert in D van Von Beethoven ten gehore zal worden gebracht. De solist hierin is David Oistrack. Na de pauze kunt U beluisteren van Jean Sibelius: „Finlandia" en „Valse Triste" en tot slot „Eroica" 3e Symphonie van Von Beethoven. Mevr. Luberti zal de toelichting op de uit te voeren werken geven. De liefhebbers moeten er wel rekening mee houden, dat er precies om 8 uur be gonnen wordt. De toegang is gratis voor de leden. (Zie ook de advertentie). AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 2 december Den Burg, De Oranjeboom, 9,30 en 13.45 uur Schooltoneelvoorstellingen Texelse onderwijzers. Donderdag 3 december Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub „De Kie kendief". Den Burg, De Zwaan, Sinterklaasavond K.A.V. Frits Koorn, Hoog-Koog, zat vrijdag avond om ongeveer 7 uur aan zijn radio te draaien, terwijl zijn moeder een brood tafel gereed maakte. Opeens hoorde hij via de zender Moskou de naam Texel. Het hele gezin was meteen een en al aandacht, want ook de familie Koorn heeft, nu 15 jaar geleden, een Georgiër in huis gehad. Het was daarom een won derlijke gebeurtenis voor mevrouw Koorn de stem te horen van iemand, die zij met alle liefde verborgen had ge houden. Mammia was het adres kwijt geraakt en deed een dringend beroep op hen, die deze uitzending hoorden dit door te ge ven aan de familie Koorn. Deze Georgiër vertelde hoe het kleine meisje hem iedere avond trouw het eten bracht. Hij bevond zich op de zolder tus sen het plafond. „Wij vergeten Texel nooit". Het is voor ons een tijd geweest, die een belangrijke plaats in de ge schiedenis heeft gekregen. De kinderen op-school vinden dit in hun leerstof. Ook moest de vertaler zeggen, dat zij allemaal nog in leven zijn en het goed maken. Ook zaterdagavond werd deze uitzending ver volgd. Verschillende Georgiërs, die op ons eiland zijn geweest zullen voor de zender komen. Het is daarom zeker de SINT NICOLAASFEEST NUTSKLEUTERSCHOOL DEN BURG Traditiegtrouw organiseert de school voor haar kleuters vrijdag a.s. weer dit feest in Hotel „De Lindeboom-Texel". Wij maken U er op attent, dat dit feest alleen toegankelijk is voor deze kleuters met hun ouders en donateurs. Mocht U nog geen donateur zijn, of Uw kaart nog niet aangeboden hebben gekregen, ver voegt U zich dan voor die tijd nog even aan de school, tel. 576, zodat een en an der nog geregeld kan worden. Kinderen beneden de drie jaar hebben geen toegang. Vrijdagavond werd in de grote zaal van hotel „De Oranjeboom" de vergade ring van het Algemeen Ziekenfonds „Texel" gehouden. Het is voor het eerst in de geschiedenis, dat er een vrij groot aantal leden aanwezig was. Ook op deze vergadering kwam duide lijk naar voren, dat men het betreurt dat de schooltandverzorging is opgeheven. Diverse ouders waren daar onkundig van. Er is nooit aan betrokkenen bericht gegeven, dat deze verzorging niét meer plaats vond. De heer A. ten Hooi, tand arts, merkt op, dat hij zelf in april van dit jaar een advertentie heeft geplaatst, waarin werd vermeld, dat hij ook de schoolkinderen weer graag op zijn spreekuur zag verschijnen. Getracht zal worden een schrijven sa men te stellen, dat aan elke verzekerde zal worden toegezonden. Het is zeer moeilijk om op Texel een tweede tandarts aan te trekken, daar dit een vrij beroep is en de afgestudeerde tandartsen in de meeste gevallen zich vestigen in grote steden. De algemene situatie van het Zieken fonds is gunstig; dit is vooral te danken aan het samengaan met het Ziekenfonds van Oosterend. Het nieuwe kantoor dat in gebruik genomen is, is alleszins een verbetering. De bezoekuren van het Gemeente ziekenhuis „Parkzicht" in Den Helder zijn, wat het middagbezoek betreft, wel zeer ongunstig geregeld. De boot vertrekt om 1 uur en het bezoek begint om 1.30 uur. Als Ziekenfonds zal men trachten hier verandering in te krijgen. De heer P. Former had te kennen ge geven voor de bestuursfunctie te moeten bedanken. In zijn plaats werd gekozen de heer J. Lok, eveneens van De Waal. De heer Former blijft als verzekerden vertegenwoordiger voor De Waal fun- geren. 1 Dat er heel wat bij het ziekenfonds te doen is, blijkt uit een overzicht waarin cijfers worden verwerkt over het jaar 1 1958. Het verwonderde ons in de zaal te horen: „Verroest, ik dacht dat het zieken fonds een onderdeel was van het Rijk. Betaalt ons eigen ziekenfonds dan al die kosten voor ziekenhuis en geneesmidde len?" Het is daarom misschien juist, dat wij van die cijfers het een en ander weergeven. Ziekenhuisverpleging In 1958 eindigde de verpleging van 659 patiënten. Deze patiënten brachten 14224 dagen in een ziekenhuis door; dat is ge middeld per patiënt 21V2 dag. Iedere dag liggen gemiddeld 35 patiënten in een ziekenhuis. Het hoogste aantal was 45. het laagste aantal 23. Zelfs met de Kerst dagen waren het er 29 en met de jaar wisseling 26. Er werden 2097 patiënten naar specia listen verwezen: 777 voor oogarts opname 40 294 voor chirurgie opname 195 105 voor ort. chirurgie 254 voor interne ziekten 14 voor urologie 16 voor rheuma 11 voor hart en bloeda. totaal opname 136 192 voor keel, neus en oor opname 98 118 voor neurologie opname 46 93 voor huidziekten opname 19 169 voor gynaecologie opname 94 40 voor kinderziekten opname 38 14 voor allerg. ziekten opname 0 2097 totaal opgenomen 666 Gbmiddelde kosten per ziel 14,53 Speciale geneesmiddelen 22.049,22, dat is per verzekerde 2,68. Tandheelkundige hulp Halfjaarlijkse controles 1949 Extracties 3071 Vullingen 3176 Wortelkanaalbehandelingen 34 Volledige gebitten 101 Boven- of ondergebitten 80 Partiële gebitten 29 Omzettingen en reparaties 20 Uitwendige geneeswijzen Hoogtezon 19 pat. 344 behand. Kortegolf 30 pat. 424 behand. Heilgymn. 68 pat. 1850 behand. Kunstmiddelen: 2 ort. schoenen; 20 ort. corsettten; 1253 brilleglazen; 121 bril monturen. Ziekenvervoer: bij ziekenhuisverple- moeite om af te stemmen op radio Moskou. Ongetwijfeld zullen meer Texe laars bekende stemmen horen. Mammia Patskoria vertelde ook dat er een toneelstuk is verschenen, waarin de „Opstand" is verwerkt. Mevrouw Koorn heeft direct de pen opgenomen en aan haar „pleegkind" ge schreven. Dit contact zal mogelijk nieuwe ge zichtspunten geven over het verloop van de opstand der Georgiërs op Texel? BEVOLKINGSONDERZOEK 1959 Nu het bevolkingsonderzoek naar t.b.c. weer achter de rug is, kunnen wij de balans opmaken. De opkomst van de bevolking is bij zonder goed geweest, want 95,3°/o van hen, die voor een onderzoek in aanmer king kwamen is opgekomen. In 1950 be droeg dit 90°/o, in 1954 86,6°/o en in 1956 92.8%. Het goede resultaat van dit jaar is voornamelijk te danken aan de onder- zoek-auto, die de mensen tot dichtbij kon cpzoeken. Ook het fraaie najaarsweer heeft aan het geheel veel goed gedaan. Belangrijk is vooral ook, dat bijde inge zetenen het besef, dat een regelmatig onderzoek naar t.b.c. voor de gemeen schap zo belangrijk is, nog steeds groeiende is. Tenslotte nogmaals een woord van dank aan allen, die aan het welslagen van dit onderzoek hebben medegewerkt. Speciaal voor de huisbezoekers, die een zeer tijdrovende en vaak ondankbare taak hadden, hebben wij niets dan lof. Het onderzoek was dus in één woord succesvol. Laten wij gezamenlijk zorgen dat het volgende onderzoek wéér beter is. Het Witte Kruis, afd. Texel. OUDE BEGRAAFPLAATS TE DEN BURG WORDT GEËGALISEERD Thans wordt in opdracht van de kerk voogdij der Nederlands Hervormde Ge meente te Den Burg door het personeel van Gemeentewerken de begraafplaats rond de kerk geëgaliseerd. Het ligt niet in de bedoeling graven te verwijderen. TEXEL HEEFT EIGEN TREKKERSKERN Zaterdagavond kwam een deel van de Texelse treksters en trekkers in het Dorpshuis te Den Burg bijeen. De opkomst was buiten verwachting. Niet minder dan 25 treklustigen hadden aan de oproep van het plaatselijk bestuur gehoor gegeven. Na enig gepraat kwam men tot oprichting van een plaatselijke kern, die in en rondom de Jeugdherberg „Panorama" verschillende activiteiten zal gaan ontplooien. Ook het openingspro gramma zal door deze kern onder de leep worden genomen. Het voorlopige bestuur werd als volgt samengesteld: Voorzitter de heer G. Bo gaard, Doki Dros, Nannie van Lenten en Rinske Visser bestuursleden. Getracht zal worden uit de aangesloten trekkers nog een plaats in het bestuur bezet te krijgen. Zaterdagavond 19 december vindt de eerste officiële bijeenkomst plaats Trek kers van de NJHC sluit je aan! ging 322 keer; overige vervoeren 152 keer Verpleegkosten St. Lidwina 9,45 Parkzicht 12,56 St. Elisabeth 10,07 Centraal 12,53 Diversen 16,04 Academische 20,02 Ligkosten gemiddeld per dag ƒ14,53. Het blijkt dat van de beschikbare mid delen bij de verplichte verzekering 51% gaat naar ziekenhuizen en specialisten. Bij de vrijwillige verzekering is dat 45%. Door het bouwen van nieuwe ziekenhui zen, die zeker nodig zijn, zal dit percen tage in de toekomst steeds stijgen. In de begroting 1960 voor de vrijwil lige verzekering, zien wij ook een stijging in de kosten Men adviseert daarom de contributie vanaf 1 januari te verhogen tot 2,10. De samenstelling van het bestuur van het Algemeen Ziekenfonds is nu: H. Schalkwijk, arts, voorzitter; W. Was senaar, secretaris; J. Bakker, dagelijks bestuurslid; bestuursleden: Alb. Backer, K. Beumkes, H. A. Elias, arts, J. Lok, A. ten Hooi, tandarts, A. de Leeuw, A. van Loon, arts, P. Zoetelief Gzn. en S. Zijm. Tot slot van deze vergadering werd voor de bezoekers de film: „Zo begint het leven" vertoond. Het was middernacht toen men huiswaarts trok.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1