HIN CAMERA St. Nicolaascadeau PANTOFFEL Voor een goed Cadeau-bon postpapier langeveld de rooij nv Nutskleuter- school Luxe schrijfmappen St. Nicolaas Eet-, thee-, ontbijt- en drink- serviezen Een fruitmand Tafel en stoeltje WONING. Rundveefokver. Texel vaste arbeider Komt en ziet onze etalages Oranjevereniging g De Koog CONCERT Het zout der liefde f7,90 kosthuis 08-15 TRILOGIE f 5,90 Verhuisd »Wildak-Town« Mijn kinderen eten turf f 4,90 Acosyzeep en eau de cologne Fotohandel Jan de Waal Ik neem de handschoen op Nieuwe Gouden boekjes f 1,65 Poppenwandel- poppenwagens oed adres GEUS, Weverstr. Fa FRANS ZEGEL Kz. V 0, kom er eens kijken bij Beuving's Kijk Grijp Voor een warme H00GERHEIDE St. Nicolaascadeau Kerststallen en -groepen WITTE'S BAZAR Barometers, thermometers, naai- en scheerdozen J. P. STAM ELECTROHUIS BAKKER SUCCES-AGENDA'S Langeveld en De Rooij n.v. SENT NTCOLAAS-INTOCHT TE OOSTEREND Zaterdagmiddag j.l. heeft St. Nicolaas, allererst op Oost arriverend, zijn tradi tionele intocht te Oosterend gehouden Voorafgegaan door muziekver. VIOS werd een rondgang over Oost en vervol gens door Oosterend gemaakt, waar de tamboers van Excelsior zich aansloten. De twee Zwarte knechten strooiden weer kwistig met pepermoppen, welke natuurlijk gretig aftrek vonden. Bij ..De Robbedoes" werd Sint Nicolaas welkom geheten door de heer C. Bremer, die de Sint even herinnerde aan de eindelijk verkregen nieuwe kleuterschool, hierbij aanmerkend, dat deze school geen stoute en ondeugende kinderen herbergde. Sint Nicolaas bedankte de heer C. Bre mer voor zijn hartelijke woorden en de spontane ontvangst, terwijl hij tevens diep ontroerd was door de spontane medewerking van onderwijzend perso neel en de muzikale omlijsting van Ex celsior en VIOS. „Ik ben", zo zegt Sint Nicolaas, „natuurlijk volledig op de hoogte van de verschillende toestanden in Oosterend, alsook van de nieuwe kleu terschool, welke hier nu staat, maar het bedroefd mij nog steeds, dat Oosterend nog vele ongehoorzame kinderen her bergt. Dat zou ik zo graag veranderd zien". St. Nicolaas deed vervolgens de toezegging om vrijdag a.s. nogmaals in Oosterend te komen. Men besloot met het zingen van St. Nicolaas-versjes, waarna de kinderen van beide lagere scholen naar het Gebouw gingen voor een filmprogramma, terwijl de kleuters per soonlijk door de Sint in de Kleuterschool werden getrakteerd. een doos bedrukt of blanco GELUKKIGE WINNAARS De twintig prijswinnaars zijn bekend. De actie „Dit kan Uw auto worden", ge organiseerd door de Winkeliersvereni ging Den Burg, is geëindigd. Dinsdag 8 december zal de prijswinnaar van de auto bekend worden gemaakt in „De Oranjeboom". Kaarten voor deze bijzon dere slotavond zijn verkrijgbaar bij de V.V.V., Parkstraat. Twintig winnaars gaan met een prijs naar huis, één van hen met de splinternieuwe Fiat 500. De prijswinnaars zijn: W. van Heerwaarden, Gravenstraat 11 R. R. Kleinveld, Schilderend 106a; H Vermeulen, Zuidhaffel B 72; KI. de Porto, Gasthuisstraat 11; J. Smit, Postweg E 79, Eierland; G. Vendel, Zuidhaffel B 77 P. Timmer, Schoolstraat 18, Oosterend; C. Winter Jr., Waalderstraat 22, Den Burg; M. Boon, De Cocksdorp 32b; J. van 't Noordende-v.d. Berg, De Cocksdorp 91; P. van Vondel, W. van Beierenstraat 7; K. Zuidema, Eierland; M. Goënga, Den Hoorn 28a; M. C. Boon, De Cocksdorp 115; H. P. Pieterse, Dorpsstraat 7, De Cocksdorp; S. Kooij, Binnenburg; P. J. Uitgeest, Kogerweg K 86; F. M. Roeper, 't Noorden O 170; W. Combé, Emmalaan 13; J. Goedkoop, Hollewalsweg. SINT NICOLAAS OP DE KLEUTERSCHOOL Oosterend Door de wel zeer drukke tijd, die Sint Nicolaas deze dagen beeft, verandert er natuurlijk wel eens wat, d.w.z. Sint Nicolaas heeft voor de zaterdag andere plannen, zodat telefo nisch even werd opgegeven, dat de goede man vrijdag a.s., na zijn bezoek 's mor gens aan de o.l. school te Oosterend 's middag om half twee „de Robbedoes" zal bezoeken. Er zullen natuurlijk wel ouders zijn, die dit bezoek van nabij mee willen maken, maar het bestuur vraagt hier enige clementie in verband met de beperkte ruimte, zodat ook een beperkt aantal ouders dit zullen kunnen mee maken. KONIJNEN TE LAAT INGEËNT Van de secretaris van „Kotex" ont vingen wij het volgende bericht: De konijnenkeuring is vlot verlopen. Over de uitslag mogen de leden niet on tevreden zijn, als we de ernstige mixo- matose-plaag van de afgelopen zomer in aanmerking nemen. Naar het oordeel van de keurmeester waren de dieren te laat ingeënt, wat grote invloed op de ont wikkeling heeft gehad en daardoor la gere predikaten opleverde. De conditie der dieren was zeer verminderd. Vooral de pels had beter kunnen zijn. Toch is er gelukkig nog voldoende prima fokmate- riaal behouden gebleven, zodat we de toekomst niet donker in behoeven te zien. Hier volgen de behaalde predikaten: A. Mosk: VI. R. 2 x G. S. Ellen: VI. R. 2 x G. W. Gielis: Fr. H O., 2 x GG. G. Eelman, Fr. H.O.: 4 x ZG en 1 x GG. A. Bakker, Fr. H.O.: 3 x ZG en 2 x GG; Gele van Bourgondiër 1 x ZZG. Jeugdlid J. Kikkert, Grf. Chinch: 1 x ZG J. A. Barhorst, witte en blauwe weners: 2 x ZZG; 4 x ZG en 1 x GG. H. A. Witte, blauwe weners: 1 x ZG en 2 x GG. B. van Elk, blauwe weners: 1 x ZZG en 2 x GG. S. Keijser, Rijnlanders: 2 x ZG. A. C. Pool, Tans: 1 x ZZG, 4 x ZG en 1 x GG. Zo gaan we vol goede moed het nieuwe fokseizoen tegemoet sportvrienden. Voor de algemene vergadering, die vrijdag jl. in De Koog is gehouden, past maar één karakteristiek: het was een goede vergadering, opgewekt, zakelijk en constructief. De besturen uit Den Burg, De Cocksdorp en Den Hoorn hadden grif gevolg gegeven aan de uitnodiging op de Koogse vergadering met een vertegen woordiging aanwezig te zijn. Zo is dus het initiatief uit Den Burg in De Koog tot een traditie gemaakt, en het lijdt geen twijfel of de twee andere zusterverenigingen zullen de eerste de beste kans grijpen om van hun zijde een gelijke uitnodiging te doen uitgaan. Zoals reeds eerder is meegedeeld, zal in de V.V.V.-krant voor 1960 een geheel nieuwe accommodatielijst worden opge nomen. Het werk dat hieraan verbonden is, maakt het onmogelijk dit jaar reeds tegemoet te komen aan de algemeen levende wens de tabel, die de afstand tussen accommodatie en strand aangeeft, óan te passen aan de werkelijke toestand. Het is de V.V.V. bekend, dat er onbillijk heden in schuilen. Wil hét echter moge lijk zijn deze onbillijkheden voor de toe komst te voorkomen, dan zal het nodig zijn de afstanden te laten bepalen door een onpartijdig aantal personen. Dit een zorg, waarmee wij ons in de loop van 1960 zullen belasten. Zoals de kaarten thans geschud liggen, ziet het er naar uit, dat het mogelijk zal zijn de „grote" algemene ledenvergade ring midden december in Den Burg te beleggen. Temeer wordt er bij deze vergadering op een grote opkomst gerekend, omdat deze gezien moet worden als de vergade ring, tijdens welke officieel afscheid ge nomen zal worden van de oud-directeur de heer J. C. Quint, thans te Nijmegen Hij, die gedurende een kleine zes jaar naar uiterste vermogen gepoogd heeft bij te dragen aan de toeristische uitbouw van Texel, verdient dat hij op luister rijke wijze wordt uitgeluid. Tot slot een persoonlijk woord van de directeur: „Mij wordt wel eens verweten, dat ik hoewel ik al tien weken op Texel ben nog nooit bij die en bij die eens ben komen oplopen om het bedrijf te zien. Misschien mag ik dit verwijt terug wijzen met een klein rekensommetje? Gesteld dat ik per dag drie bedrijven zou kunnen bezoeken, dan betekent dat on afgebroken werk voor ongeveer een half jaar. Werk voor een half jaar, waarin ik vrijwel niets anders zou kunnen doen. Naar mijn oprechte mening zou ik het Texelse toeristische belang hier maar matig mee dienen. Eens zal ik in de loop der praktijkjaren alle V.V.V.-leden en alle bedrijven wel eens ontmoet en gezien hebben. Maar daar gaat meer tijd mee heen dan een half jaar. En mocht er eens een heel spe ciaal geval zijn, geef dan een telefoontje. Het moet wel heel gek gaan, als ik er O» dan niet eens even tussenuit zou kunnen breken. Vertrouwende op Uw medewerking, G. H. Fortgens" V.V.V.-Texel. DS. J. A. RAABE 75 JAAR Ds. J. A. Raabe uit Driebergen, eme ritus predikant van de Nederlandse Her vormde Kerk, is maandag 30 november vijfenzeventig jaar geworden. Ds. Raabe werd op 30 november 1884 uit een ambtenaarsgezin te Vianen ge boren. Hij bezocht eerst de rijks h.b.s. te Gouda, daarna die te Utrecht, deed in 1907 aanvullend staatsexamen en stu deerde vervolgens verder nog aan de rijksuniversiteit te Utrecht. Nadat de heer Raabe in 1911 door het provinciaal kerkbestuur van Groningen was toege laten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk en hij eerst van 1 november 1911 tot 1 januari 1913 veertien maanden te Rotterdam - Delfshaven werkzaam was geweest als hulpprediker, werd hij op 23 februari 1913 te Oosterhout in de classis Nijmegen in het ambt bevestigd. In december 1922 verwisselde de jubilaris deze gemeente met die van Den Burg op Texel, waar hem in verband met zijn benoeming tot predikant-voorganger van de rechtzinnig hervormde evangelisatie-vereniging te Winschoten met ingang van 30 juni 1929 c-ervol ontslag met de bevoegdheid van emeritus werd verleend. Bijna drie jaar later keerde ds. Raabe weer als dienst doend predikant in de Nederlandse Her vormde Kerk terug en werd hij op 5 juni 1932 door prof. dr. Th. L. Haitjema uit Apeldoorn, toen nog hoogleraar aan de rijks universiteit te Groningen, beves tigd als predikant van de Hervormde ge meente van Zwartsluis. Deze zijn vierde en laatste gemeente diende ds. Raabe tot 1 januari 1952 toen hem wegens invalidi teit, op zevenenzestigjarige leeftijd eme ritaat werd verleend. Na zijn emeritaat bleef ds. Raabe nog vele jaren te Zwart sluis wonen. Enige tijd geleden ver huisde hij vandaar naar Driebergen. Tijdens zijn ambtsbediening te Ooster hout was ds. Raabe o.a. praetor van de ring Eist; te Den Burg praetor van de ring Texel en te Zwartsluis enige jaren lid en praeses van het classicaal bestuur van Kampen en praetor van de ring Vollenhove. Tijdens zijn bijna tienjarig verblijf te Oosterhout heeft ds. Raabe ook nog een jaar aardrijkskunde gedo ceerd aan het christelijk lyceum te Arn hem. Ds. Raabe was vele jaren reisleider bij de Nederlandse Christelijke Reisvereni- ging en ook nog enkele jaren bij de Ne derlandse Reisverenigingen. In verschil lende dag- en weekbladen, o.a. in het Algemeen Handelsblad en in de Haagse Post publiceerde hij af en toe reisherin neringen. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 30 november: 1 koe plm. 800,6 schapen 6080; 22 lameren 55105; 20 biggen 4552,50; 6 nuchtere kalveren 4565. FILMNIEUWS: Zondag- en maandagavond: „KAT OP EEN HEET ZINKEN DAK" Een boeiende en ontroerende film Om met de deur in huis te vallen, Richard Brooks heeft van Tennessee Williams' „Kat op een heet zinken dak" een uitnemende film gemaakt, die de ka rakters en de sfeer van het stuk volledig tot hun recht doet komen. Het gaat, als altijd bij Williams, om de leugen en de waarheid, om de schijngestalte en de werkelijkheid en de duizend nuances, die daartussen liggen. Het gezin van „Big Daddy" een schat rijk planter uit het Zuiden en een self made man, lijkt harmonisch en welva rend. Zo oppervlakkig zou men zeggen, dat er aan het geluk van deze mensen niets ontbreekt, ware het niet dat het huwelijk van de tweede zoon, Brick, kinderloos is gebleven. Maar ook dat lijkt niet zo'n bijster ernstige zaak, want Brick en zijn vrouw Maggie zijn nog jong. Tegenover zijn oudere broer Gooper en diens vrouw Mae, de trotse ouders van vijf stevige spruiten, maken Brick en Maggie een wat povere indruk. Daar bij laat Mae geen gelegenheid voorbij gaan om Maggie te laten voelen dat zij de vrouw is, die doet wat er van haar verlangd wordt en de voortzetting van de familie garandeert. Maar Mae is niet alleen een vruchtbare, ze is ook een be rekenende vrouw, die het op het kapitaal van haar schoonvader heeft gemunt. Big Daddy heeft namelijk geen testament ge maakt en wil er ook geen maken. Hij is een krachtig, levenslustig man, die de gedachte aan de dood liefst uit de weg gaat. En juist deze man is, zonder dat hij het zelf weet, ongeneeslijk ziek. Over het grote huis met de witte pila ren, waar vrolijk het verjaardagsfeest van de pater familias wordt gevierd, han gen de schaduwen van de dood en in ceze onherroepelijk laatste akte komen allen in hun ware gedaante tegenover elkaar te staan. Big Daddy bekent zijn zoon Brick, dat hij eigenlijk nooit van Big Mama" gehouden heeft, hoewel de goede vrouw hem al die jaren aanbeden heeft. En Brick komt met de bekentenis, dat tussen hem en Maggie, wier liefde hij nors en systematisch uit de weg gaat, de herinnering staat aan een vriend met wie hij innig verbonden is geweest en die om zijnent wil zelfmoprd heeft gepleegd. Een uitstekend gemaakte, boeiende en bepaald ontroerende film, die het stuk van Williams alle recht doet wedervaren. Nederlands nieuws O.a.: Hij is er! Kinderdromen over St. Nicolaas; „Bescherm het Kind", nieuwe kinderzegels in omloop; Redders langs onze kust, 135 jaar KNZHRM. Wereldnieuws O.a.: Ghana in opbouw; Een helicopter stort op een plein in Rome neer; Tewa terlating met vreemde gevolgen; Vorste lijke verloofden; Verkiezingstournee door Tunesië; Ook Rusland traint zijn ruimte vaarders. St. Nlcolaasfeest in hotel Texel vrijdag 4 dec 9,30 uur v.m. Alleen toegang voor ouders en donateurs. LANGEVELD DE ROOIJ N.V. komtvrijdag9u in de kleu terschool en om 10,30 uur in de lagere school te De Koog. Bloemen en planten is altijd een welkom St. Nicolaasgeschenk Ruime sortering Lage prijzen. Bloemisterij Kogerstr. 92a Telef. 261 Heden is zacht en kalm van mij heengegaan, in de leeftijd van ruim 87 jaar, mijn lieve Moeder Janni Julia Zwanenburg, sinds augustus 1948 weduwe van Gerrit Jan Kuyper. F. H. v.d. Vooren-Kuyper Texel, Zuid Haffel B 67, 1 december 1959. De teraardebestelling zal plaats vinden vrijdag 4 december a.s., 2 uur n.m. op de Oudeschilder begraafplaats. TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Voor al uw vervoer Van Boven's Transport en Taxi-Onderneming Bestel voor uw bagage een kleine vrachtauto. Billijk tarief. Oudeschild 53, tel. Den Burg 421 of 380 Goed tehuis gezocht voor jonge hondjes. De Waal 58 Te koop 2- pers. ledikant met spiraal en goed onderh. kinder wagen. Nic. Rijk, De Koog Te koop prima geëmaileerde wasmachi ne. Molenstraat 49, Den Burg Wie vond klep van landbouwwagen? v. Maldegem, „Jachtlust". Eierland Te koop Che vrolet 1953. Barends, De Cocksdorp Te k. voet balschoenen m. 4 ƒ7,50 en jongensradio pionier II ƒ15,Julianastr. 3, tel. 280, Oosterend Te k. prima tafelbiljart met alle toebehoren. Gebr. de Graaf, „Weilust", Eier land, tel. 252 Goed te huis gezocht voor jong hondje. Zegel, Rijwiel handel, Den Burg Te koop accordeon „Welt- meister" 32 bass, z.g.a.n. Wilhelminalaan 5 Te koop biggen; te k. gevr. hoogdrachtige of pas af gekalfde vaars of koe. W. Rijkers, Postweg E 84, Eierland, tel. 215 Te koop partij goedgekeurde gele crocussen. Adres te bevr. bur. v.d. blad Te koop gevr. een paar voetbalschoenen m. 36. R. Beukema, Schilderend 44 Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling bij ons hu wclijk ondervonden H. Witte R Witte-v. Gerven Warmoesstraat 47 Den Burg Uw keus bij GEUS die mei zorg en vakmans schap wordi uitgevoerd, is een attentie zonder weerga Ruime sortering, show dozen, schalen en manden Voor kwaliteit naar Fa van der Meer- Langeveld moderne uitvoering. Kruiwagens, driewielige autopeds Altijd keus bij GEUS TE KOOP verplaatsbare dubbelw houten nood woning indelingkamer 3x6, eetkeuken 3.5x2,5, hall, VV C Voorzien van aanrecht, waterlelektr. leiding Te bevr er. te bez bij W. Timmer, tandarts, Burgem Legroweg 11, Pa terswolde, Eelde (Dr.) tel 726, 'sav van 7—8 uur. vraagt een 3-tal monsternemers Ten 1ste voor Z Eierland 2de voor De Waal en omgeving 3de voor De Westen en omg. Den Hoorn Persoonlijke aanmelding en inlichtingen bij de secr. Jac Roeper Johz Duinweg Den Burg of B. Oostra nabij Zuivelfabriek kantoor Rundveefokver. Gevraagd per 1 maart S. C. Keijser, Eierland Wat u in de etalage niet ziet Vraagt u binnen U slaagt zeker bij GEUS (op platen) De Toekomst op don derdag3dec. aanvang 8uur O.a werken van Beethoven en Sibelius Toegang gratis voor leden Bijverdienste Gevr. actieve vertegenw, (sters) voor ledenwerving en incasso t b v. Stichting tot steun aan chronische zieken. Br. met opg. ref. order nr 17 bur v.d. blad De nieuwe roman van Visser-Roosendaal LANGEVELD DE ROOIJ N.V. Per 1 januari gevraagd voor jong dierenarts. Inl. en opgave bij H de Boer, „Texla" Kirst LANGEVELD DE ROOIJ N.V. van Zwaanstraat 1 naar Pieter van Cuyckstraat 10 C. J. Reij, Tel. 543 Het allernieuwste familiespel vindt u bij W. GEUS 'n Leuke roman van Toon Kortooms LANGEVELD DE ROOIJ N.V. De allerheerlijkste Steeds keus bij Geus Ook voor Sint Nicolaasgeschenken Weverstraat 51 Den Burg Een nieuw werk van de bekende HANS HABE: f 11,50 LANGEVELD DE ROOIJ N.V. Rolle Bolle Beest Freddy's vriendje Het Feestvarken Wim is weg LANGEVELD DE ROOIJ N.V. en Wildebraspoppen grote sortering SINTS KEUS BIJ GEUS Kies een en een Langeveld en De Rooij n.v Lego-, Dietel-, Luxor- en Bambino plastic bouwstenen. Z.B. Dik boterspeculaas 1,80 per pond Dik speculaas I,- Heerlijk gekruid Marsepain figuren vanaf 50 ct per stuk Chocoladefiguren en letters niet duur en toch te soort Boterstaven met zuivere am. spijs 1,60 Banketstaven „1,20 Spoorbanket per half pond 90 Bolerletters met zuivere am. spijs 4,— Banketletters 3,50 Banketletters 2,50, alle drie per pond Verder mooie St. Nicolaastaarten en harten in verschillende prijzen Bij alle zoetigheid een hartig hapje Zoute pindas 200 gram 45 Kaasbolletjes per pak 85 plus 16 zegels Piek ups Unoxworstjes per blik 119 plus 15 zegels Bij aankoop van t 5,— 100 gram menagerie van 55 voor 25 Gaarne vroegtijdig bestellen. Zeer geschikt als Grote sortering Weverstraat 36 Ook voor een pracht collectie kop en schotels, colliers, armbanden en een fijne ties Boldoot is uw adres U weet niet, welke plaat cadeau te geven Koop bij ons een cadeau-bon, die later naar wens besteed kan worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2