„Zij kochten mijn kind" „HET STRAATJE" DOOR ,,'T AMATEURTJE" H. Kooger wint de bok Wederom heeft de Waalder toneel vereniging ,,'t Amateurtje" een opvoe ring gegeven van het toneelspel „Het Straatje" door Hans Nesna. De zaal van het Dorpshuis „De Wielewaal" was j.l. zaterdagavond nagenoeg geheel bezet. Bestond bij de eerste opvoering het publiek hoofdzakelijk uit Waalder inwo ners, deze keer waren ook verscheidene nieuwe gezichten te zien. Wel een bewijs, dat er in gunstige zin over de prestaties van deze nog vrij jonge vereniging wordt gesproken. Dat is voor de leden een pret tige gedachte. Zeer zeker zullen en moe ten zij voortgaan op deze weg. Van enige onvolkomenheden, waarop de regisseur bij de première geattendeerd werd door een „oude rot" in de zo moei lijke regie, werd dankbaar gebruik ge maakt. Het resultaat was er dan ook naar. Er werd door de leden nog vlotter gespeeld, men was er weer echt in. Be paalde scènes zijn dan wel eens moeilijk te spelen, maar het feit, dat de spelers (sters) zich zo volkomen inleven, getuigt van een juiste opvatting van hun spel. Dit is toch het kardinale punt in het toneelspel: het zich verplaatsen in de toegewezen rol. Zoals gewoonlijk was het schmink- werk weer in vertrouwde handen van mevr. Beumkes. Om het batig saldo van de avond te verhogen, werd mede ten bate van de actie Vluchtelingenhulp „de bok van 't Amateurtje" verloot. Een echte bok! Helaas zagen we het dier niet in levende lijve op het toneel, maar de loten gingen toch grif van de hand. Winnaar van het dier werd de heer Henk Kooger. Hij kan nu op de bokkejacht gaan en zich oefenen in het bokkenschieten. De avond werd besloten met een ge zellig Waalder bal. De uitstekende mu ziek werd verzorgd door het trio Keijser, Kok, Dijkstra. Wat de inhoud van het toneelspel „Het Straatje" betreft, hierover schrijven wij liever niet, aangezien ons bekend is, dat de toneelgroep van Zd.-Eierland in janu ari een opvoering van ditzelfde stuk zal geven. We kunnen de Eierlanders wel aanraden dit mooie stuk te gaan zien. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 29 november: C. v. Heerwaarden-C. Dijker 02 J. Hooijberg-W. A. v. Zeijlen 20 Jac. v. Heerwaarden-C. Meedendorp 02 S. v. Heerwaarden Jzn.-S. Bakker 11 C. v.d. Werf-C. P. Burger 0—2 S. Ros-P. Bruyn 20 A. v.d. Slikke-A. Vinke 2—0 Jn. Stam-Jb. Koorn 11 J. de Jager-G. Dros 11 F. v. Sambeek-D. v.d. Werf 11 o. A. v. Enst-A. de Haan 02 HDC 1-Texel 1: J. de Vries-C. Dijker 20 P. v.d. Berg-C. Meedendorp 0—-2 B. Hooyenga-S. v. Heerwaarden 11 J. v.d. Molen-S. Ros 11 J. C. Zijdeveld-J. Hooijberg 11 F. v. Veen-P. Bruyn 20 C. J. J. Leibbrand-S. v. Heerwaarden Jz. 1—1 D. C. W. Rab-C. P. Burger 2—0 J. Stoll-A. Vinke 2—0 A. Bremer-Jo Schoo 20 14- Texel 2-HDC 2: Jac. v. Heerwaarden-T. Schol 02 R. Zijm-J. Bommezijn 02 Jn. Stam-D. Groot 02 SHERLOCK SPEURZIN 48. Helemaal ongelijk had die inwoner van Sluipstad niet. Maar een motor was het nu ook niet bepaald! Grutjes, wat een snelheid haalde dat ding, het leek meer op een snelheidsduivel. Binnen 10 secon- oen was Sherry al ver buiten de stad! ,.Daar staat een soort veldwachter; als aat heerschap nu maar op zij gaat; tijd om te remmen heb ik niet!" Maar o, het veldwachtertje bleek een plichtsbesef- fend heertje te zijn! Daar net was er ook al één zo hard langs gereden „Ik zal deze maar een bekeuring ge ven", besloot de veldwachter. Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want vóór de goede man de woorden uit de mond had, was Sherry al krak boemkrak... door het over de weg geplaatste hek gestormd. GESLAAGDE SINTERKLAAS-RIT Zondagmiddag hield de M.A.B.-club haar jaarlijkse St. Nicolaasrit. Het weer was goed, zodat er vele rijders om half twee zich bij het Centraal Bureau kwa men inschrijven. Dit was nu niet een gewone puzzelrit, maar er was ook voor de mede-passagiers iets leuks bij. In de rit waren verschillende etalages, waar men een opdracht moest vervullen. Men kreeg daarvoor een extra formulier en men kon schitterende prijzen winnen. Tegen 4 uur kwamen de eersten aan de tinish, welke in Hotel „De Lindeboom" was. Daar werd men verwelkomd door St. Nicolaas en Zwarte Piet. Het was weer een groot feest voor jong en oud. De fa. Agter had gezorgd voor St. Nico- iaasliedjes, zodat het er echt vrolijk toe ging. In de rekenkamer was men druk in de weer om alle kaarten en formulieren na te kijken. Toch kon om plm. 5 uur de voorzitter mededelen, dat men daar mee klaar was. Hij verwelkomde de Sint met Zwarte Piet en vond het heerlijk, dat zij hier weer aanwezig waren. Hij deelde mee, dat aan de etalagepuzzel voor de medepassagiers door 108 personen was deelgenomen en dat er één was, die alles goed had. 30 waren er met 1 fout. Met 0 fouten was de heer Noordervliet uit Blokker. St. Nicolaas feliciteerde hem met de prijs (een autoped); de 2e en 3e prijs werden door hem uitgeloot. Deze waren voor Mariene v.d. Heerik (een fietstas) en Gerie Poel (een rijwiellamp). Deze prijzen waren beschikbaar gesteld door Peerless-handelaren en grossier. De voorzitter dankte daar zeer hartelijk voor. De uitslag was: Auto's 37 deelnemers: 1. W. Grisnigt 5 str.; 2. T. v.d. Heerik 6 str.; 3. D. Buijs 7 str., 4. C. Moojen 7 str.; 5. M. J. Reuvers 8 str.; 6. Vogel 8 str., 7. J. C Dros 8 str. Motoren 8 deelnemers: 1. M. Reij 7 str.; 2. M. Kortenhoeven 8 str.; 3. R. de Vries 8 str. Brommers, 8 deelnemers 1. A. Eelman 6 str.; 2. A. Keizer 6 str.; 3. J. de Zwart 7 str. Deze prijzen bestonden uit banket, speculaas en taai-taai en werden door St. Nicolaas uitgereikt. De M.A.B.-club kan weer met voldoe ning terugzien op deze rit. GIFTEN WITTE KRUIS Den Burg: F. W. 2,50; Z. 2,50. De Waal: T. 2,50. De Cocksdorp: B. 2,50; W. R. 2,50; S. 3, Eierland: L. V. 2,50; H. 1,—. Oudeschild: V. 2,50; B. 2,50 Den Hoorn: D. 5, De Koog: W. 2,50 OUWE SUNDERKLAAS AAN DEN HOORN Evenals andere jaren, zal op 12 decem ber weer de jury in het dorpshuis „De Waldhoorn" zitten om te beoordelen wie met de prijzen gaan strijken. Vooruit Hoornders, van het jaar allemaal aan het spelen zodat we na afloop kunnen zeg gen: „Ouwe Sunderklaas gaat nooit ver loren". In de grote zaal van De Wald hoorn kimt U rustig gaan zitten. Andere jaren stonden velen buiten het gebouw te vernikkelen van de kou om toch ook iets te zien van de Sunderklazen. De Wald hoorn is alleen toegankelijk voor toe schouwers boven de 20 jaar. Dit om de oudere mensen de gelegenheid te geven een plaatsje te krijgen. Trouwens, we verwachten, dat alle jongeren gaan spelen Van 7 tot 8 uur zit de jury voor de jeugd tot en met 14 jaar; van 8.30 tot 10 uur voor de ouderen. Om 8.30 uur is de prijsuitreiking voor de jeugd bij „De Waldhoorn". Voor de ouderen 's avonds in Loodsmanswelvaren. S.V. TEXEL Uitslagen van zondag: 4e kl. KNVB: Hollandia T.-Texel 2—0; De Foresters-Limmen 01; LSVV-USVU 1—2; RKAFC-Vios 2—2; BKC-Helder 2—0. Adsp.: Texel-ZDH 06. Junioren en handbal afgelast. Zo heeft Texel de laatste wedstrijd van de eerste helft enigszins teleurstellend besloten. Op een zeer slecht terrein, een hulpveld, kon geen der ploegen tot goed spel komen. Hier was een geluksfactor nodig. H. kreeg dit geluk voor de rust, toen een bal van Rob z'n rug afsprong, van richting veranderde: 10 dus, ter wijl Bertus met een schot geen geluk had Doordat BKC-Helder versloeg is BKC weer aan de kop gekomen De stand is nu: BKC 10—14; Texel 10—13; Helder 10— 13, Hollandia T. 10—11; USVU 10—11; Schagen 10—10; Vios 10—10; Foresters 10—9; LSVV 10—9; RKAFC 10—6; Lim- men 104. Dus is er van alles nog mogelijk. In ieder geval mogen we over deze le helft stellig niet ontevreden zijn en mogen we vaststellen, dat er voor ons nog goede perspectieven zijn. Dat onze spelers zich daarop instellen. Ruud kan nog niet van de partij zijn; jammer voor ons, maar meer nog voor hemzelf. Laten we hopen, dat hij weer spoedig van de partij kan zijn. D. v.d. Werf-H. Gomes 11 C. v.d. Werf-J. Fahrenfort 02 A. v.d. Slikke-H. v. Gijzen 11 S. Bakker-J. Mesu 20 Jb. Koorn-A. Zasburg 20 C. Vinke-P. v.d. Gaag 2—0 Fr. v. Sambeek-A. J. Bremer 02 8—12 Dat Texel 1 moest verliezen van HDC 1, was gezien de opstellingen niet te ver wonderen. S. van Heerwaarden Jzn. was in zeer goede vorm en bevocht een voor delige remise met C. Leibbrand jaren le bordspeler van H.D.C Dat ons tweede ook verloor, stelde wel wat teleur, daar ook HDC 2 met veel jonge ongeroutineerde spelers uitkwam. De stand in de afd. N.H. res. 2E is. Texel 2 ZAP 2 JVC 2 LSW 3 Succes 3 Kaagvogels 2 WGW 3 HRC 6 De stand bij de Junioren is: HCSC 9—18; HRC b 8—13; Texel 8—11; Tex. Boys 810; JVC 78; Watervogels 74; Helder b 9—4; WGW b 7—2, ZAP b 7—0 Programma a.s. zondag: Texel-Schagen; Texel 2 weer vrij; Jun.: Tex. Boys-Texel, 12 uur (2 x 40 min.); Adsp Tex. Boys- Texel, zaterdag 3 uur. GEVONDEN EN VERLOREN tot en met 30 november 1959 Gevonden te Den Burg: een gulden; paar bruinlederen herenhandschoenen; grijze en witte dameshandschoen; zeer donkergroene damesportemonnee met kleingeld, enige guldens en bonnetjes; goudkleurig (of gouden) kinderringtje; rode autoped; zwartlederen dameshand schoen; zwarte portemonnee met bedrag aan geld; bruinlederen portemonnee. Verloren te Den Burg: rozenkrans in bruine étui; groene vulpen in een groene étui; langwerpige zilveren speld; kin derschoentje. Z.D.H.-NIEUWS Vorige week is niet de uitslag van het eerste tegen Helder 4 vermeld. Dit werd een 31 nederlaag. Zondag was het eerste vrij en het 2de won met 32 van WGW 4. De adsp. zorgden voor een verrassing door een 70 overwinning in Den Burg tegen Texel a. Het programma voor het komende weekend luidt: ZDH 1 vrij; Oosterend 2- ZDH 2, aanvang half 3; Oosterend a- ZDH a, aanvang 3 uur. Voor de spelers van het eerste is het wel gewenst, dat zij de training bezoeken. Het is de laatste tijd bar slecht; ook de spelers van het 2e elftal. Als je iets voor de sport voelt, zorg je ook op de training aanwezig te zijn. SPORTNIEUWS S.V.C. Zondag speelde het 2de thuis gelijk te gen Zeemacht 2: 44. Het zag er eerst met naar uit, dat deze stand bereikt zou worden. Zeemacht speelde voor de rust met de wind in de rug en was voortdu rend in de aanval. Jan in het doel kreeg dan ok handenvol werk en menige bal werd keurig gestopt. Zelfs een toege stane strafschop voor Z. mocht niet ba ten. Het duurde een half uur voor Zee macht de score opende: een aanval over rechts wordt keihard door de Z.-links- binnen ingeschoten: 01. Zeemacht wordt hierna duidelijk sterker en spoedig is het 02. Enkele mooie kansen voor S. cm tegen te scoren mislukken door niet fel genoeg doorlopen van de voorhoede. Nog voor de rust weet Z. de stand op 03 te brengen. Nadat Jan zich moedig op de bal stort en hiermede het vierde doelpunt voorkomt, breekt de rust aan. Direct na de thee is het S., dat de toon aangeeft en spoedig weet Wim de achter stand te verkleinen 13. De wedstrijd wordt wat forser, maar beide elftallen spelen fair en sportief. Er is nog een half uur te spelen als Wim no. twee in de touwen werkt: 23. SVC voelt dat het kan en Zeemacht speelt voor wat het waard is om de rollen om te keren. Bij een van de weinige uitvallen komt toch het vierde doelpunt: 24. Hoewel S. nu tegen een wel onover koombare achterstand aankijkt, blijkt S. mentaal wel zeer sterk en gaat een waar offensief uitvoeren op het Z.-doel en heeft tenslotte door doelpunten van Wim en Piet deze achterstand ingelopen: 44. Kort voor het einde was bijna het win nende doelpunt nog gescoord, maar nadat de Z.-keeper een schot losliet, werd de terugspringende bal door Henk keihard ingeschoten. Maar ook deze bal werd door de muur van Z.-spelers gekeerd. Zo kwam het einde met gelijke stand: 44, Het was vooral na de rust een zeer spannende wedstrijd, die-door de heer Zegers goed werd geleid. Zondag a.s.: De Koog 2-SVC 2, aan vang 12 uur. Het eerste is vrij. BRIDGEN Uitslag van de comp.wedstrijd van woensdag 25 november: A.: 1. Echtpaar Jouwersma 61.11»/, 2. Bruin-Blom 60.19°/» 3. Roeper-van Sambeek 56.94°/0 4. Echtpaar v.d. Heerik 52.78°, 5V2. Mantje-Veenema 50.93°/, 5V«. Kellner-van Lente 50.93°/, 7. mevr. Kooijman-Wessels 47.68°/# 8. Dam-Dros 45.37°/» 9. Backer-Raven 40.74°/, 10. mevr. Wonder-Stolk 33.33°; B.: 1. Bakker-Huizinga 62.50°/, 2. De Vries-v. Heerwaarden 56.67°/, 3. Bos-Gieze 50.83®/» 4Vs. dames Hattuma-v. Heerwaarden 44.17°/, 4Vt. mevr. Keijser-Brücher 44.17°/, 6. Bakker-Kuiper 41.67°/, Volgende drive woensdag 9 december a.s. Uit« )ei 1?" TIJD, GELD EN ENERGIE BESPAREN IN DE STALPERIODE (Slot van zaterdag jl.) Naar aangenamer werk Voor het uitmesten van de stal wordt de laatste tijd op enkele bedrijven ge bruik gemaakt van een mestschuif- mestplank. Hierbij wordt de mest door een bak of plank van achter uit de grup met een kabel en een lier al of niet me chanisch op de mestvaalt of op een wagen getrokken. Deze methode geeft werkver- liehting. De arbeidsbesparing is in stallen met minder dan 10 koeien niet van bete kenis. Bij een groter aantal stuks vee wordt wel een tijdsbesparing verkregen, die 30 40% kan bedragen. Bij het uitmesten met de kruiwagen verdient een kruiwagen met goed geba lanceerd luchtbandwiel en een bakinhoud van 130 a 140 liter de voorkeur. Er wor den nog veel kruiwagens met een inhoud van 80 a 90 liter gebruikt. Deze zijn tt klein. Een verhard rijpad naar de mest vaalt en een kruiplank kunnen het werk zeer verlichten. Het leegmaken van de kruiwagen gebeurt het snelst door om storten op klampen van ca. 1 meter. Zoeken kost tijd Er gaat jaarlijks veel tijd verloren met het zoeken naar gereedschappen. Dil kan worden voorkomen door er voor ter,Cj zorgen, dat er voldoende gereedschap ij de en dit gereedschap een vaste plaats te geven. Deze vaste plaats moet daai zijn, waar men met het werk begfrnt. Zt zou in elke stal op de voergang eer plaats moeten zijn, waar b.v. aan zelf klemmende wandhaken een rijshouten stalbezem, een voedervork en een voeder- schop hangen. Aan eenzelfde stel haket 0o zou bij de mestgang een mestvork, eep brede stalbezem en een ballastschop vod: de mestgrup aanwezig moeten zijn. Bent U onnodig sjouwwerk beu? Iemand, die om een of andere reder onnodig sjouwwerk beu is, heeft de nei ging bestaande sleur en traditie opzij t< zetten en daarmee tevens de juiste in- j' stelling om over een betere arbeidsorga nisatie te gaan denken. Deze mensé hebben dikwijls met eenvoudige midde len veel tot stand gebracht. Het is ver- standig een open oog te hebben voor d« verbeteringen, die ze hebben doorge voerd en daaruit lering te trekken. Mis schien moeten we dan ook zeggen „Hoe is JJ het mogelijk dat we daar niet eerder toe zijn gekomen". FEUILLETON: door HANOL SPOOR. 22. Tijdens het gesprek liet Jane haar blikken al ijverig ronddwalen, als wilde ze nu reeds zien waar de zaken haperden. Maar alles had een ordelijke en rustig verloop. Ze zag hoe langzaam, maar ze ker de cabines werden bezet. Toch bleef de zaak, door de grote ruimte en het rus tige optreden van het personeel een be schaafde en gezellige sfeer houden. Jane popelde om te beginnen. Met de laatste instructies van Berkel nog in haar oren, stapte ze haar werkkring bin nen en trachtte zoveel mogelijk een nor male houding aan te nemen. Hier en daar werden verstolen blikken op haar gewor pen, maar niemand nam opvallend veel notitie van haar. Ze was nu één met de anderen, die in dienst stonden van Vo rens. Ook Jane moest gekleed gaan, als de overigen kapsters. De japonschorten waren evenwel een genot om te dragen. Het gaf je geen dienstbaar gevoel, maar veel meer het idee van een mannequin, die een geslaagd model mag tonen. Langzaam liep ze de zaak in de hele lengte door en begon zich daarna wan hopig af te vragen, hoe ze zich hier een plaatsje moest veroveren. Er heerste een discipline, die niet te verstoren was. Links in de afgeschermde gedeelten was iedereen druk bezig, waarbij ze af en toe flarden van geanimeerde gesprekken opving. Rechts stonden heel verleidelijk, de diverse schoonheidsmiddelen en appa raten opgesteld. Alles in de grootste orde en netheid. Overal leek ze overbodig. Op dat moment kwam een geagiteerde dame op haar af. Ze zwaaide met een bankbiljet en zei hijgend, dat ze onmid dellijk wenste af te rekenen. Ze had geen seconde tijd meer te verliezen. Ze moest dadelijk vertrekken. Het kapstertje, dat haar hielp had een klein ongelukje met een of ander bijtend goedje, vertelde ze ongedurig en de cassiere was te hulp ge sneld. In een ondeelbaar ogenblik nam Jane de dame goed in zich op. Ze vertrouwde, hoewel niet zonder angst op haar men senkennis en intuïtie. Zonder verder op onthoud stelde ze de klant tevreden. De dame liet met een beminnelijke lach een belangrijk bedrag voor het meisje achter, als schadeloosstelling voor haar even tuele bedorven kleding. Jane stond er nog mee in haar hand, toen de meisjes kwamen aanlopen. Een der gezichtjes be trok erg, toen ze zag, dat haar klant ver trokken was. Jane overhandigde het geld. De blik van wantrouwen, die ze even in haar ogen had gezien, veranderde op slag, toen ze zag, hoe spontaan Jane haar het geld overreikte. Haar gezicht klaarde he lemaal op. Jane nam het eerst getoonde wantrouwen niet kwalijk. Dit is een meisje, dat het niet gemakkelijk heeft, wist ze en ze was tevreden dat het naar ieders zin was opgelost. „Fijn dat u heeft kunnen helpen", lach te het meisje. Mevrouw is anders niet gemakkelijk". Jane knikte haar vriende lijk toe. Het volgende ogenblik greep ze vlug naar een dwergpincertje, dat tege lijk met een dame, die de zaak verliet, weg wilde glippen. „Hier komen, jij klein ding", zei ze lachend. „Buiten in het drukke verkeer is het vast niet gezond voor zulke kleine hondjes". Zenuwach tige kreten klonken op, uit een der boxen. Jane ging vlug die richting uit, het hondje aan zijn riem meevoerend. Ze kon juist verhinderen, dat een dame zich al het materiaal, dat zorgvuldig voor een permanent was aangebracht, van het hoofd rukte. Ze was de eigenares van het hondje en voelde dat haar lieveling in gevaar was. Ze sloeg haar handen ineen van vreugde, toen ze zag dat het diertje in goede handen was. Nog maar net had Jane het hondje afgegeven, toen ze al weer werd aangesproken door een klant, die inlichtingen wenste over een bepaald schoonheidsmiddel. Toevallig was Jane met de uitwerking daarvan goed op de hoogte, zodat ook dit voorval geen noem bare stoornis bracht. Tüssen al die be drijvigheid door, was ze zich bewust dat de ogen van Berkel nu en dan op haar gevestigd waren. Toch werd ook hij tel kens geraadpleegd en moest Jane zijn beschaafd en vakkundig optreden be wonderen. De dagen vlogen om en regen zich aan een tot weken en maanden. Jane begon zich al helemaal thuis te voelen. Ze hoef de ook niet meer naar een taak te zoeken, want het werk kwam als vanzelfspre kend op haar af. Nog steeds moest ze nieuwe indrukken verwerken en kwam ze telkens weer voor vreemde situaties te staan. Langzaam, maar zeker werd ze in de kameraadschappelijke sfeer getrok ken, die het merendeel van het personeel onderling verbond. Evenals vroeger in haar kantoorloopbaan, sloot ze ook nu weer gemakkelijk vriendschap. Haar pa relende lach werd nu wel enigszins ge dempt door het grote verlangen naar haar zoontje. Ook de houding van Rudv gaf haar nog vele uren van verdriet. Er waren ogenblikken, dat ze geloofde, dat de scheiding met Rudy slechts een droombeeld was en dat ze na zijn terug keer weer voorgoed vereend zou zijn. Het leek haar dan zo absurd, dat er tus sen Rudy en haar een onoverbrugbare kloof gaapte, dat ze zich bijna kon ver- keugen over zijn terugkomst. Als ze dan weer tot de werkelijkheid kwam, brandden er hete tranen achter haar oogleden. Ondanks de glimlach, die ze voor iedereen gereed hield, was het verdriet dan op haar gezicht te lezen. Dan weefden haai collega's verschillende verhalen om haar heen, de een al roman tischer dan de ander, maar slechts zelden benaderden ze de waarheid. Directeur Vorens liet zich weinig zien. Jane was daarover verheugd. De enkele keren dat hij zich vertoonde, maakten zijn opdringerige manieren haar onrus tig. Met een chef als Berkel was zijn aan wezigheid in de zaak ook niet nodig. Be halve enkele onbetekenende strubbelin gen heerste er in de grote salon altijd een voorbeeldige orde. Aangezien Jane de gehele dag bezet was, voelde zij zich niet overbodig, maar begon zij zich toch af te vragen, waaruit de onregelmatigheden, waarover Ben- nickhoff gesproken had en waarvoor ze toch de betrekking had aanvaard, nu eigenlijk zouden bestaan. Ze had hoege naamd niets ontdekt, wat ook maar enigszins in een bepaalde richting wees. Er waren verschillende jonge meisje wel wat oppervlakkig, maar met een vro iijke eerlijke oogopslag, waarin gea zweem van onrust of slechtigheid te le zen was. Een paar oudere dames kwame door hun degelijke levensopvatting hek maal niet in aanmerking, om de verden king op hen te laden. De kappersbedieft den leken stuk voor stuk zeer betrouw bare en ijverige personen. Daardoor ws Jane voor zichzelf overtuigd, dat de fotf ergens anders gezocht moest worden, oei al gebeurde er in de wereld vaak won derlijke dingen en al kon wel eens meest betrouwbare persoon achteraf ee: ordinaire dief blijken te zijn. Eigenlijk vond ze het jammer, dat hier, waar de sfeer? hoofdzakelijk doc< het tactische optreden van Berkel zo ecb zuiver leek te zijn, zij toch met een bij zondere opdracht was aangesteld. Ze zos zich veel minder bezwaard voelen, als zonder meer haar dagelijks werk doen en daarbij niet tegelijk een oogje het zeil moest houden, om ook nog ontdekken, wie hier misschien de zaal benadeelde. Ze kon toch moeilijk Berke onder haar verdenking laten vallen. He d< was onmogelijk dat zo'n sympathiel ment zijn aanwezigheid gewenst was lichten. Berkel was hier de wonderman Hij was precies overal waar op dat mo- mens zijn aanwezigheid gewenst was Het leek wel of hij over een bepaald toverformule beschikte, om opkomend* stormen te bezweren. Iedereen, van hoo| tot laag dweepte met hem. De meisjes keken hem met verering naar de ogen maar het leek wel of hij immuun voor vrouwelijk schoon. (Wordt vervolgd) je bu Hc ko: wal

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4